chiddush logo

יהודה ברקאי

כל החידושים של יהודה ברקאי | כל התגובות של יהודה ברקאי

 להבות אש קודש לקט פנינים מקדושי ושרידי השואה פרשת בראשית (תשפ"א) עריכת הגליון והלימוד בו לקיים מצות בוראי יתברך, ולעילוי נשמות הורי היקרים אודים מוצלים מאש, ומשפחת חותני ז"ל ...

 כ"ב תשרי תש"פסוכות זמן שמחתנו לקט פנינים שמחת סוכות מטהרת היחיד להתאחדות הכלל[1] משייטים אנו על גלי הזמן בין טהרת יום הכפורים לשמחת חג הסוכות. מיום של תפילה והתרכזות עמוקה בנבכי...

 כ"ב תשרי תש"פרשמי חודש ירח האיתנים[1] א.   מניחוח בִּשְֹמֵי נשמה יתירה, ולהבת אבוקה נמשכה הארת שבת המלכה לעמקי אור לילה, עת נחפזו יהודים בלבושי שיראין למנגינת תפיל...

 ט"ו באב לקט פנינים מקור עצומו של שמחת היום[1] אמר רבי שמעון בן גמליאל, לא היו  ימים טובים לישראל שהיו נוהגים בהם שמחה יתירה כחמשה עשר באב וכיום הכפורים. אמר רב יהודה אמר שמו...

  ט"ז תמוז תשע"ט  בנתיבות הרואים לקט מדברי גדולי הדורות על הפטרת השבועמיכה ה' (ו'- ו' ח') וְהָיָ֣ה׀ שְׁאֵרִ֣ית יַעֲקֹ֗ב בְּקֶ֙רֶב֙...

 כ"ה סיון תשע"טהפטרת קרח שמואל-א' י"א (י"ד-ט"ו) י"ב (א'-כ"ב) וַיֹּ֤אמֶר שְׁמוּאֵל֙ אֶל־הָעָ֔ם לְכ֖וּ וְנֵלְכָ֣ה הַגִּלְגָּ...

כ"ה סיון תשע"ט פתיחה - מחלוקת בין דעות ובין בעלי דעות[1] אמרו בעלי דרשה: פרשה זו נדרשת יפה בכל עת, והטעם שעוסקת היא במחלוקת, ולצערנו בעלי מחלוקת ישנם תמיד. מרגלא מליצה בפי אבי מור...

כ"ב סיוון תשע"טהרי אבותעפ"י חז"ל (שוחר טוב תהלים קכ"א) אשא עיני אל ההרים אלו האבותלקט מגדולי הדורות למסכת אבות (פרק ו', קנין תורה, חלק שני[1]) להיו...

 ז' אייר תשע"טהרי אבותעפ"י חז"ל (שוחר טוב תהלים קכ"א) אשא עיני אל ההרים אלו האבותלקט מגדולי הדורות למסכת אבות (פרק ו', חלק ראשון[1]) ענין הפרק הששי...

  כ"ב סיוון תשע"טהרי אבותעפ"י חז"ל (שוחר טוב תהלים קכ"א) אשא עיני אל ההרים אלו האבותלקט מגדולי הדורות למסכת אבות (פרק ה'[1]) משנה ב ...

   י"ז אייר תשע"טגל עיני ל"ג בעומר מנלן? ל"ג בעומר בהלכה ובאגדה   תקופת ימי ספירת העומר[1] אפתח בדבריו של הרמב"ן בענינה של תקופת ספירת ...

  י"ב אייר תשע"טהרי אבותעפ"י חז"ל (שוחר טוב תהלים קכ"א) אשא עיני אל ההרים אלו האבותלקט מגדולי הדורות למסכת אבות (פרק ד'[1])משנה ב ...

 י"ב אייר תשע"טהרי אבותעפ"י חז"ל (שוחר טוב תהלים קכ"א) אשא עיני אל ההרים אלו האבותלקט מגדולי הדורות למסכת אבות (פרק ג'[1]) הדבקות המתמדת ...

 ז' אייר תשע"טהרי אבותעפ"י חז"ל (שוחר טוב תהלים קכ"א) אשא עיני אל ההרים אלו האבותלקט מגדולי הדורות למסכת אבות (פרק ג')כפילות דברי עקביא כפילות דר...

ז' אייר תשע"טהרי אבותעפ"י חז"ל (שוחר טוב תהלים קכ"א) אשא עיני אל ההרים אלו האבותלקט מגדולי הדורות למסכת אבות (פרק ב')[1] משנה א' רבי אומר: איזוהי ד...

מידע אישי

132 חידושים
0 תגובות
660 נקודות
תאריך הרשמה: 1/26/2017