chiddush logo

עורך דין שמחה כהן

כל החידושים של עורך דין שמחה כהן | כל התגובות של עורך דין שמחה כהן

"ובו תדבק"ג' פעמים נאמר בספר דברים המילה לדבוק בהקב"ה "את ה' אלוקיך תירא אותו תעבוד ובו תדבק (דברים י,כ). "ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו" (דברים יא, כב) "ו...

שבת חזוןבפרשת השבוע דברים ישנם כמה כללי אתיקה לעוסקים במלאכת השיפוט ונביא מקצתם."ואצווה את שופטכם בעת ההיא לאמר, שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק, בין איש ובין אחיו ובין גרו" (דברים א טז) וכבר חז&q...

פרשת דברים "ויקחו את כל השלל" מגיד שהיו אנשי המלחמה כשרים וצדיקים ולא נחשדו על הגזל לשלוח יד בביזה שלא ברשות, לפיכך כתוב "ויקחו את כל השלל ויבואו אל משה" הביאו בשלמות לפני משה...

פרשת דבריםעם ישראל חוזר לאחר מלחמת מדיין עם כל השלל הנותר מהמלחמה. אלעזר הכהן יוצא ומורה להם את ההלכות והדינים של הכשרת כלים שבלוע בהם מאכלות אסורות ונבלע בהם טעם. והשאלה היא היכן משה רבינו? הרי את כל...

 כיצד נבחר מנהיג ציבור? בפרשת השבוע דברים משה משרטט לנו קווים כשהוא נתבקש לבחור שרי אלפים ושרי מאות להנהגת הציבור "הבו לכם אנשים חכמים וידועים ונבונים וידועים לשבטכם" לו זו בלבד אלא שהע...

 כיצד נבחר מנהיג ציבור? בפרשת השבוע דברים משה משרטט לנו קווים כשהוא נתבקש לבחור שרי אלפים ושרי מאות להנהגת הציבור "הבו לכם אנשים חכמים וידועים ונבונים וידועים לשבטכם" לו זו בלבד אלא שהע...

 כיצד נבחר מנהיג ציבור? בפרשת השבוע דברים משה משרטט לנו קווים כשהוא נתבקש לבחור שרי אלפים ושרי מאות להנהגת הציבור "הבו לכם אנשים חכמים וידועים ונבונים וידועים לשבטכם" לו זו בלבד אלא ...

 "לבני ראובן ולבני גד היה מקנה רב ועצום מאד" בני ראובן וגד נגשו אל משה ואמרו לו "גדרות צאן נבנה למקננו פה וערים לטפינו ואנו נחלץ חושים לפני בני ישראל עד אשר הביאנו אל המקום......

" לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה""הלשון קולמוס הלב והניגון קולמוס הנפש" רבינו בחיי (ויקרא פרק כה א') מבאר את הפסוק במשלי "לב צדיק יהגה לענות ופי רשעים יביא רעות" הדיבור ...

 ציות להוראות אף במחיר כבד נאמר בפרשה שהקב"ה מצווה את משה "נקום את נקמת ישראל מאת המדיינים אחר תאסף אל עמך" תלה הכתוב מיתת משה בתום נקמת משה את המידיינים במלחמת מדיין. משה ביכ...

 מה זכה יהושע להיות ממשיך הנהגת עם ישראל מה שלא זכו בניו של משה או שאר העם? המדרש רבה (אות  כא) מבאר על הפסוק נוצר "תאנה יאכל פריה" משה רבנו בניך ישבו להם ולא עסקו בתורה, יהושע שיר...

 פרשת בנות צלפחד.בנות צלפחד בן חפר  עומדות לפני משה ולפני אלעזר הכהן ולפני הנשיאים ולפני כל עם ישראל פתח אוהל מועד ושאלה בפיהם, אביהם מת במדבר, מיתתו לא הייתה מתוך העדה שהתאספו נגד ה' בעדת ק...

הגמרא במסכת סנהדרין ק"ה ע"ב:  אמר ר' יוחנן מברכתו של אותו רשע אתה למד מה היה בליבו.... ביקש שלא יהיו להם מלכים בעלי קומה ויצא מברך כארזים על מים (שהמלכים יהיו גבוהים ומים יהיה משקה אותם...

 עו"ד שמחה כהן, בעל רישיון לעריכת דין וחבר בלשכת עורכי הדין בישראל, בוגר תואר במשפטים L.L.B. משרדו מתמחה בדיני משפחה וגירושין | צוואות | ירושות | עזבונות | סכסוכים מורכבים |...

 אמר ר' אבהו בן זוטרתי אמר ר' יהודה בר זבידא: בקשו חכמים לקבוע את פרשת בלק (ברכות בלעם) בקריאת שמע, שתהא חלק מן הקריאה שבכל יום, ומפני מה לא קבעוה — משום טורח צבור, שאין להטריח על הרבים בהוספת...

מידע אישי

16 חידושים
1 תגובות
87 נקודות
שם: שמחה כהן, עורך דין 077-2053903
שמחה כהן, עורך דין, ראש כולל, רב ומו"צ
מין: גבר
תאריך לידה עברי: ה' אלול תשל"ז
תאריך לידה לועזי: 19/08/1977
טלפון: 077-2053903
מקום עבודה: משרד עורך דין שמחה כהן
תאריך הרשמה: 6/16/2021