chiddush logo

בקשת מחילה והאות של קין

נכתב על ידי יניב, 17/9/2013

 "ויאמר קין אל ה' גדול עוני מנשוא" (ד,יג) 'ת"ר שלשה באו בעלילה, אלו הן.. קין דכתיב "גדול עוני מנשוא" אמר לפני רבש"ע כלום גדול עוני מששים ריבוא שעתידין לחטוא לפניך ואתה סולח להם?' וכו' (סנהדרין קא,ב) ולא מובן מניין למדו שרמז על בנ"י? לכאורה הפשט הפשוט הוא כמו שפרש"י על הפס' 'גדול עוני מנשוא- בתמיה, אתה טוען עליונים ותחתונים ועוני אי אפשר לך לטעון?' וניראה שזה משום שלמדו שה' שם לקין אות במצח, וכמו שפרש"י "וישם ה' לקין אות"- חקק לו אות משמו במצחו' (ד,טו) אולם מהי האות ההיא?-  ואולי אפשר ע"פ ההמשך ברש"י 'ד"א, כל מוצאי יהרגני הבהמות והחיות אבל בני אדם עדיין לא היו שירא מהם... אלא אמר עד עכשיו היה פחדי על כל החיות כמ"ש "ומוראכם" כו' ועכשיו בשביל עון זה לא ייראו ממני החיות ויהרגוני, מיד "וישם ה' לקין אות" החזיר מוראו על הכל' הרי שעניין האות הוא לשים פחד על היצורים. והנה מצאנו עוד משהו באזור המצח שמשים פחד על הבריות, וזהו התפילין של ראש, 'ומנין שהתפילין עוז הם לישראל?- דכתיב "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך" ותניא ר' אליעזר הגדול אומר אלו תפילין שבראש' (ברכות ו,א) הרי שתפילין של ראש מטילות אימה על הסובב, אמנם זה נאמר על אדם (הגוים) אבל אם זה עליהם אז ק"ו לבהמה וחיה. וכן מרומז ב'המניח תפיליו בחלום יצפה לגדולה, שנאמר "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך" וגו' ותניא ר"א הגדול אלו תפילין שבראש' (ברכות נז,א) הרי שבתפילין של ראש יש עניין של גדולה, ולכן בזה דומה למה שביקש קין שיחזיר את מוראו, גדולתו על הבריות. והנה בתפילין יש אות ש' שכולם רואים והיא בחקיקה, ולכן בזה ניראה כמו האות שחקק ה' לקין במצחומשמו, שזהו כתפילין שיש בהם ש' מ"שד-י" שזהו שם ה' שבו הופסק העולם להתרחב 'דאמר ר"ל מאי דכתיב "אני א-ל שד-י" אני הוא שאמרתי לעולם די' וכו' (חגיגיה יב,א) ולכן מתאים שם זה להשפיע על המציאות הקיימת בעולם כפי שניברא בבריאה (שהאדם שולט בבריות). ולפי זה מובן מדוע אחרי 7 דורות נהרג קין שכעין פקעה ההגנה של האות (אמנם שם למך היה כבד ראיה כך שלא ראה את האות, אולם בכ"ז האות לא הגנה עליו) כיון שב-ש' שבתפילין של ראש יש סה"כ 7 ווים (ש' של 4 ו-ש' של 3) וכך כעין במקום "נד" (ד,יב) נעשה ל"נוד" (טז) ששם התמקם כחצי מחילה ע"י שנוסף ו'. ומימלא ע"פ זה מה שביקש קין מחילה כעין תפילין, והנה נאמר על התפילין של ה' 'א"ל רב נחמן בר יצחק לר"ח בר אבין: הני תפילין דמרי עלמא מה כתיב בהו?- א"ל "ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ" וכו' (ברכות ו,א) הרי שמה שמופיע בתפילין זה קשר לבנ"י, מימלא כשקין מבקש קשר לתפילין של ה' כביכול, הוא מבקש זאת דרך בנ"י, מימלא לכן פרשו חז"ל שבקש סליחה כמו שבנ"י קיבלו סליחה, כיון שאת בקשתו קישר לבנ"י ולכן כך זה מתפרש. ואולי לכן התיישב "בארץ נוד קדמת עדן" (ד,טז) שלשם גלה אדם כשהוגלה מגן עדן (רש"י) והנה המיקום של גן עדן ע"פ התורה הוא בא"י, ומימלא קין שלא נסלח לו לגמרי לא זכה ליכנס לא"י, אולם התיישב קרוב כעין להרגיש את שפע א"י וזכותה להגנתו, וזה משום שהמחילה החלקית קשורה לבנ"י ולכן התקרב למקום בנ"י.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה