chiddush logo

יניב

כל החידושים של יניב | כל התגובות של יניב

 "ורדפתם את איביכם ונפלו לפניכם לחרב. ורדפו מכם חמשה מאה ומאה מכם רבבה ירדפו ונפלו איביכם לפניכם לחרב" (ויקרא כו,ז-ח). '"ורדפו מכם חמשה מאה ומאה מכם רבבה ירדפו". &quo...

  'אמרו: שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא, מגבת עד אנטיפרס; וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה. והיה העולם שמם עד שבא ר"ע אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם, ר&quo...

"וידבר ה' אל משה ואל אהרן לאמר. איש על דגלו באתת לבית אבתם יחנו בני ישראל מנגד סביב לאהל מועד יחנו. והחנים קדמה מזרחה דגל מחנה יהודה לצבאתם ונשיא לבני יהודה נחשון בן עמינדב. וצבאו ופקדיהם ארבע...

 'ר' יהושע בן לוי אשכח לאליהו דהוי קיימי אפיתחא דמערתא דרבי שמעון בן יוחאי. אמר ליה: אתינא לעלמא דאתי? אמר ליה: אם ירצה אדון הזה. אמר רבי יהושע בן לוי: שנים ראיתי וקול ג' שמעתי. אמר ליה: אימת ...

 '(דניאל יב) "וְהַמַשְׂכִּילִים יָבִינוּ”, אִינּוּן מָארֵי קַבָּלָה, דְּאִתְּמַר בְּהוֹן (דניאל יב) "וְהַמַשְׂכִּילִים יַזְהִירוּ כְּזֹהַר הָרָקִיעַ". אִלֵּין אִינּוּן דְּקָא מִשְׁ...

  "וידבר ה' אל משה לאמר. דבר אל בני ישראל לאמר איש איש כי יהיה טמא לנפש או בדרך רחקה לכם או לדרתיכם ועשה פסח לה'. בחדש השני בארבעה עשר יום בין הערבים יעשו אתו על מצות ומררים יאכלה...

 "אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אתם. ונתתי גשמיכם בעתם ונתנה הארץ יבולה ועץ השדה יתן פריו" וגו' (ויקרא כו,ג-ד). 'רבי שמעון בן יוחי אומר: "תבל" זו א"י, ...

 רשב"י כתב את ספר הזוהר (לפחות הוא הבסיס העיקרי של ספר הזוהר), מדוע זכה רשב"י שהוא זה שזכה לייצג את עיקר תורת הסוד? (אמנם אין לנו ידע בחשבונות שמים, אולם אולי אפשר למצוא רמזים ...

 "אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אתם" וגו' (ויקרא כו,ג). 'ואמר רבי לוי: בוא וראה שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם. הקב"ה ברך ישראל בעשרים ושתים וקללן בשמנה. ברכן בעשרים ושת...

 "וכי ימוך אחיך ומטה ידו עמך והחזקת בו גר ותושב וחי עמך. אל תקח מאתו נשך ותרבית ויראת מאלקיך וחי אחיך עמך. את כספך לא תתן לו בנשך ובמרבית לא תתן אכלך. אני ה' אלקיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרי...

 "וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עמר התנופה שבע שבתות תמימת תהיינה” וגו' (ויקרא כג,טו). ספירת העומר נעשית בין פסח לשבועות כביטוי לציפיה למתן תורה, כמו שמסביר ספר החינוך (מצוה שו). בנוס...

"ועתה הרגו כל זכר בטף וכל אשה ידעת איש למשכב זכר הרגו. וכל הטף בנשים אשר לא ידעו משכב זכר החיו לכם" (במדבר לא,יז-יח). 'תניא נמי הכי: "וכל אשה יודעת איש", בראויה ליבעל...

  "בשנת היובל הזאת תשבו איש אל אחזתו" (ויקרא כה,יג). 'דתניא, רבי יוסי ברבי חנינא אומר: בא וראה כמה קשה אבקה של שביעית. אדם נושא ונותן בפירות שביעית, לסוף מוכר את מטלטליו, ...

"אלה מועדי ה' מקראי קדש אשר תקראו אתם במועדם. בחדש הראשון בארבעה עשר לחדש בין הערבים פסח לה' … ובקצרכם את קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך בקצרך ולקט קצירך לא תלקט לעני ולגר תעזב אתם אני ה' ...

  יום העצמאות חל ב-ה' באייר (אמנם ברוב הפעמים הוא נדחה אבל זהו היום שנקבע כיוהע"צ [שאף מה שדוחים זה ביחס אליו – שהוא יוצא בזמן שיש חשש שיחללו שבת בשל כך]) בעקבות הכרזת המדינה ב-ה' ...

מידע אישי

1919 חידושים
101 תגובות
9890 נקודות
תאריך הרשמה: 1/29/2011