chiddush logo

יניב

כל החידושים של יניב | כל התגובות של יניב

 'דתניא: הכל נידונים בר"ה וגזר דין שלהם נחתם ביוה"כ, דברי ר"מ. ר' יהודה אומר: הכל נידונין בר"ה וגזר דין שלהם נחתם כל אחד ואחד בזמנו, בפסח על התבואה, בעצרת על פי...

  "תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב" (דברים לג,ד). 'אמר רב יהודה אמר רב: כל המונע הלכה מפי תלמיד, כאילו גוזלו מנחלת אבותיו, שנאמר (דברים לג, ד) "תורה צוה לנו משה מ...

  "וידבר ה' אל משה לאמר. אך בעשור לחדש השביעי הזה יום הכפרים הוא מקרא קדש יהיה לכם ועניתם את נפשתיכם והקרבתם אשה לה'. וכל מלאכה לא תעשו בעצם היום הזה כי יום כפרים הוא לכפר עליכם ל...

 'אוכלים ושותים ושמחים, ואין מתענין בראש השנה, ולא בשבת שובה. אמנם לא יאכלו כל שבעם, למען לא יקלו ראשם ותהיה יראת ה' על פניהם' (שו"ע או"ח סימן תקצ"ז סימן א). כיום ...

 'אתקין רבי אבהו בקסרי: תקיעה, שלשה שברים, תרועה, תקיעה. מה נפשך? אי ילולי יליל, לעביד תקיעה תרועה ותקיעה, ואי גנוחי גנח, לעביד תקיעה שלשה שברים ותקיעה? מספקא ליה, אי גנוחי גנ...

 'דבר אחר: "יענך ה׳ ביום צרה" – כי היה דוד יודע שעתיד בית המקדש להיות חרב, והקורבנות יהיו בטלים בעונותיהם של ישראל, והיה דוד מצטער על ישראל במה יהיה כפרה לעונותיהם. ואמר הקב...

  "ויהי היום ויבאו בני האלקים להתיצב על ה' ויבוא גם השטן בתוכם. ויאמר ה' אל השטן מאין תבא ויען השטן את ה' ויאמר משוט בארץ ומהתהלך בה. ויאמר ה' אל השטן השמת לבך על עבדי איוב כי ...

 'בעשרה מאמרות נברא העולם. ומה תלמוד לומר, והלא במאמר אחד יכול להבראות? אלא להפרע מן הרשעים שמאבדין את העולם שנברא בעשרה מאמרות, וליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימין את העולם שנברא בעשרה מאמרות' (אבות ...

 "האזינו השמים ואדברה ותשמע הארץ אמרי פי. יערף כמטר לקחי תזל כטל אמרתי כשעירם עלי דשא וכרביבים עלי עשב. כי שם ה' אקרא הבו גדל לאלקינו" (דברים לב,א-ג). '"יערף כמטר לקחי&...

"ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל" (דברים לא,יט). בפס' זה נאמרה המצוה האחרונה בתרי"ג המצוות, מצוות כתיבת ספר ...

  "וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל. ויאמר אלהם בן מאה ועשרים שנה אנכי היום לא אוכל עוד לצאת ולבוא וה' אמר אלי לא תעבר את הירדן הזה. ה' אלקיך הוא עבר לפניך הוא ישמיד את הג...

  "אתם נצבים היום כלכם לפני ה' אלקיכם ראשיכם שבטיכם זקניכם ושטריכם כל איש ישראל. טפכם נשיכם וגרך אשר בקרב מחניך מחטב עציך עד שאב מימיך" וגו' (דברים כט,ט-י). '"ראשיכם ש...

 'אמר רב יהודה אמר רב: לעולם אל יביא אדם עצמו לידי נסיון, שהרי דוד מלך ישראל הביא עצמו לידי נסיון ונכשל. אמר לפניו: רבש"ע, מפני מה אומרים אלקי אברהם, אלקי יצחק, ואלקי יעקב. וא...

"ראו עתה כי אני אני הוא ואין אלקים עמדי אני אמית ואחיה מחצתי ואני ארפא ואין מידי מציל" (דברים לב,לט). 'ורבים אומרים כי מזה הכתוב נלמוד חיי העולם הבא, והעד שאמר בתחל' אמית, ואחר כך אחיה. וכן ...

 'שיעור תרועה כג' יבבות. והתניא: שיעור תרועה כשלשה שברים? אמר אביי: בהא ודאי פליגי, דכתיב (במדבר כט, א) "יום תרועה יהיה לכם", ומתרגמינן: יום יבבא יהא לכון, וכתיב באי...

מידע אישי

1454 חידושים
96 תגובות
7552 נקודות
תאריך הרשמה: 1/29/2011