chiddush logo

יניב

כל החידושים של יניב | כל התגובות של יניב

 "החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה" (שמות יב,ב). '"החדש הזה" - (מכילתא ש"ר) הראהו לבנה בחידושה, ואמר לו: כשהירח מתחדש יהי' לך ר"ח' וכ...

 "דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב" (שמות יא,ב). ראה דברי מרן גדול הדור הרה"ג חיים דרוקמן שליט"א, ב'הגלות והגאולה' "ואחרי כן יצאו ברכש...

 'עשרה נסים נעשו לאבותינו במצרים ועשרה על הים. עשר מכות הביא הקדוש ברוך הוא על המצריים במצרים ועשר על הים. עשרה נסיונות נסו אבותינו את המקום ברוך הוא במדבר, שנאמר (במדבר יד, כב) "וינסו אותי ...

 "והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך למען תהיה תורת ה' בפיך כי ביד חזקה הוצאך ה' ממצרים" (שמות יג,ט). 'ת"ר: "ידך" זו שמאל. אתה אומר שמאל או אינו אלא ימין?...

"ואכלת לפני ה' אלקיך במקום אשר יבחר לשכן שמו שם מעשר דגנך תירשך ויצהרך" וגו' (דברים יד,כג). ["ואכלת" וגו' – זה מעשר שני, שכבר למדנו ליתן מעשר ראשון ללוים, שנא' (במדבר יח) "כי ...

 "וידבר אלקים אל משה ויאמר אליו אני ה'. וארא אל אברהם אל יצחק ואל יעקב בא'ל שד'י ושמי ה' לא נודעתי להם. וגם הקמתי את בריתי אתם לתת להם את ארץ כנען את ארץ מגריהם אשר גרו בה. וגם א...

 הגוים שונאים את ישראל בשל שאנו מייצגים את הדרך הישרה בעולם, ולכן בעקבות זה לגוים יש האשמה עצמית שאינם כאלו, ולכן רוצים להשמיד את ישראל, עד לעתיד לבא שאז יבינו שזה לטובתם. כמו שאומר הר...

 "ויקם ויאכל וישתה וילך בכח האכילה ההיא ארבעים יום וארבעים לילה עד הר האלקים חרב. ויבא שם אל המערה וילן שם והנה דבר ה' אליו ויאמר לו מה לך פה אליהו. ויאמר קנא קנאתי לה' אלקי צבאות ...

"ויאמר מלך מצרים למילדת העברית אשר שם האחת שפרה ושם השנית פועה. ויאמר בילדכן את העבריות וראיתן על האבנים אם בן הוא והמתן אתו ואם בת הוא וחיה. ותיראן המילדת את האלקים ולא עשו כאשר דבר אלי...

 "ויקח אהרן את אלישבע בת עמינדב אחות נחשון לו לאשה ותלד לו את נדב ואת אביהוא את אלעזר ואת איתמר" (שמות ו,כג). 'אמר רבי אלעזר: לעולם ידבק אדם בטובים, שהרי משה שנשא בת יתרו יצא...

 "ויסב אלקים את העם דרך המדבר ים סוף וחמשים עלו בני ישראל מארץ מצרים" (שמות יג,יח). '"וחמושים – אין חמושים אלא מזויינין, שנאמר "וחמושים עלו בני ישראל" - (יהוש...

 "ויען משה ויאמר והן לא יאמינו לי ולא ישמעו בקלי כי יאמרו לא נראה אליך ה'. ויאמר אליו ה' מזה [מה זה] בידך ויאמר מטה. ויאמר השליכהו ארצה וישליכהו ארצה ויהי לנחש וינס משה מפניו. ...

 "ויקהל משה את כל עדת בני ישראל ויאמר אלהם אלה הדברים אשר צוה ה' לעשת אתם. ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש שבת שבתון לה' כל העשה בו מלאכה יומת. לא תבערו אש בכל משבתי...

  "ויאמר ה' אל משה אספה לי שבעים איש מזקני ישראל אשר ידעת כי הם זקני העם ושטריו ולקחת אתם אל אהל מועד והתיצבו שם עמך. וירדתי ודברתי עמך שם ואצלתי מן הרוח אשר עליך ושמתי עליהם ונשאו ...

"ויאמר מי שמך לאיש שר ושפט עלינו הלהרגני אתה אמר כאשר הרגת את המצרי ויירא משה ויאמר אכן נודע הדבר" (שמות ב,יד). 'אמר רב הונא אמר רב משום רבי מאיר, וכן תנא משמיה דר' עקיבא: ...

מידע אישי

1579 חידושים
97 תגובות
8179 נקודות
תאריך הרשמה: 1/29/2011