chiddush logo

יניב

כל החידושים של יניב | כל התגובות של יניב

 "ולפי העלת הענן מעל האהל ואחרי כן יסעו בני ישראל ובמקום אשר ישכן שם הענן שם יחנו בני ישראל. על פי ה' יסעו בני ישראל ועל פי ה' יחנו כל ימי אשר ישכן הענן על המשכן יחנו. ובהאריך הענ...

  "וידבר ה' אל משה לאמר. דבר אל אהרן ואמרת אליו בהעלתך את הנרת אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. ויעש כן אהרן אל מול פני המנורה העלה נרתיה כאשר צוה ה' את משה. וזה מעשה המנרה ...

 "ויהי המקריב ביום הראשון את קרבנו נחשון בן עמינדב למטה יהודה" וגו' (במדבר ז,יב). התורה חוזרת על קרבנות הנשיאים בכל נשיא אע"פ שכולם הביאו בדיוק אותו דבר, לשם מה החזרה הלכאורה מיותר...

"ואתנה את הלוים נתנים לאהרן ולבניו מתוך בני ישראל לעבד את עבדת בני ישראל באהל מועד ולכפר על בני ישראל ולא יהיה בבני ישראל נגף בגשת בני ישראל אל הקדש" (במדבר ח,יט). '"ואתנה" וגו'...

בחגי ישראל ישנם שני חגים שמזוהים עם התורה, חג שבועות זמן מתן תורתנו, ושמיני עצרת חג שמחת תורה. בפשטות לא קשה כלל מדוע ישנם שני חגים המזוהים עם התורה, כיון ששבועות הוא החג המזוהה עם התורה בשורשו – שאז ...

  "ותקראנה לו השכנות שם לאמר ילד בן לנעמי ותקראנה שמו עובד הוא אבי ישי אבי דוד. ואלה תולדות פרץ פרץ הוליד את חצרון. וחצרון הוליד את רם ורם הוליד את עמינדב. ועמינדב הוליד את נחשון ונ...

 חג שבועות נקרא חג הביכורים ע"ש שתי הלחם שמתירים את החדש במקדש, והם מלמדים על הביכורים שמתחילים להביא אותם משבועות. 'אין מביאין ביכורים חוץ משבעת המינים. לא מתמרים שבהרים, ולא מפי...

 חג שבועות חל בסיום ספירת העומר, שספרנו מ"ט יום ולמחרתו חל חג שבועות. התורה לא אומרת מדוע זה כך, אולם אולי אפשר לרמוז כמה רמזים בדבר זה. בפשטות העולם נברא בשבוע הבריאה, ובשבע מרמז על שבת קוד...

 'לָמָּה נֶעֱנַשׁ אֱלִימֶלֶךְ? עַל יְדֵי שֶׁהִפִּיל לִבָּן שֶׁל יִשְׂרָאֵל עֲלֵיהֶם. לְבוּלְיָטִין שֶׁהָיָה שָׁרוּי בִּמְדִינָה, וְהָיוּ בְּנֵי הַמְדִינָה סְבוּרִין עָלָיו וְאוֹמְרִים שֶׁאִם יָבו...

 "בחדש השלישי לצאת בני ישראל מארץ מצרים ביום הזה באו מדבר סיני" (שמות יט,א). 'ד"א: "בחדש השלישי" (שמות יט:א), התורה משולשת, והאבות משולשות, והשבט שניתנה על ידו משולש, והח...

 "מבן שלשים שנה ומעלה ועד בן חמשים שנה כל הבא לעבד עבדת עבדה ועבדת משא באהל מועד" (במדבר ד,מז). '"עבודת עבודה" - הוא השיר במצלתים וכנורות שהיא עבודה לעבודה אחרת' (רש"י...

 "ויהי בימי שפט השפטים ויהי רעב בארץ וילך איש מבית לחם יהודה לגור בשדי מואב הוא ואשתו ושני בניו. ושם האיש אלימלך ושם אשתו נעמי ושם שני בניו מחלון וכליון אפרתים מבית לחם יהודה ויבאו שדי מו...

 "ויאמר ה' מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר פארן ואתה מרבבת קדש מימינו אשדת [אש דת] למו" (דברים לג,ב). 'דבר אחר: "ויאמר ה' מסיני בא”, כשנגלה הקדוש ברוך הוא ליתן תו...

 "והקרבתם עולה לריח ניחח לה' פרים בני בקר שנים איל אחד שבעה כבשים בני שנה" (במדבר כח,כז). בחג שבועות מקריבים לעולת החג שני פרים איל אחד ושבעה כבשים. אולי זה מרמז על ששבועות הוא זמן מ...

 'דא"ר ישמעאל בר רב נחמן: עשרים וששה דורות קדמה דרך ארץ את התורה' הה"ד (בראשית ג, כד): "לשמור את דרך עץ החיים"; "דרך" זו דרך ארץ, ואח"כ "עץ החיים" זו ...

מידע אישי

2431 חידושים
104 תגובות
12456 נקודות
תאריך הרשמה: 1/29/2011