chiddush logo

יניב

כל החידושים של יניב | כל התגובות של יניב

 "ואעידה לי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריהו בן יברכיהו" (ישעיהו ח,ב). 'שוב פעם אחת היו עולין לירושלים כיון שהגיעו להר הצופים קרעו בגדיהם. כיון שהגיעו להר הבית ראו שועל שיצא מבית קד...

  "כי אם כה תעשו להם מזבחתיהם תתצו ומצבתם תשברו ואשירהם תגדעון ופסיליהם תשרפון באש" (דברים ט,ה). 'א"ר אלעזר: כל אדם שיש בו גסות הרוח ראוי לגדעו כאשירה, כתיב הכא (ישעיהו...

 'ת"ר: כשחרב הבית בשניה רבו פרושין בישראל שלא לאכול בשר ושלא לשתות יין. נטפל להן ר' יהושע, אמר להן: בני, מפני מה אי אתם אוכלין בשר ואין אתם שותין יין? אמרו לו: נאכל בשר שממנו מקריבין על גבי ...

 "ויאמר ה' אלי אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה כי לא אתן לך מארצו ירשה כי לבני לוט נתתי את ער ירשה" (דברים ב,ט). "וקרבת מול בני עמון אל תצרם ואל תתגר בם כי לא אתן מארץ ב...

 '"ויבכו העם בלילה ההוא" אמר רבה אמר ר' יוחנן: אותו היום ערב תשעה באב היה. אמר להם הקב"ה: אתם בכיתם בכיה של חנם ואני קובע לכם בכיה לדורות. חרב הבית בראשונה דכתיב (מלכים ב כה, ח)...

  "גלתה יהודה מעני ומרב עבדה היא ישבה בגוים לא מצאה מנוח כל רדפיה השיגוה בין המצרים" (איכה א,ג). 'ד"א, "כָּל רֹדְפֶיהָ הִשִּׂיגוּהָ בֵּין הַמְּצָרִים" ביומין דע...

 "אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאתם ביד משה ואהרן. ויכתב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי ה' ואלה מסעיהם למוצאיהם" וגו' (במדבר לג,א-ב). '"אלה מסעי" משל למלך שהיה בנ...

 "עטרות ודיבן ויעזר ונמרה וחשבון ואלעלה ושבם ונבו ובען” (במדבר לב,ג). 'אמר רב הונא בר יהודה אמר רבי אמי: לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא ואחד תרגום ואפילו (במדבר לב, ג) "עטר...

"וביום השבת שני כבשים בני שנה תמימם ושני עשרנים סלת מנחה בלולה בשמן ונסכו. עלת שבת בשבתו על עלת התמיד ונסכה" (במדבר כח,ט-י). בשבת מקריבים שני כבשים לקרבן מוסף, נראה שזה כרמז לשני...

 "וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמר זה הדבר אשר צוה ה'. איש כי ידר נדר לה' או השבע שבעה לאסר אסר על נפשו לא יחל דברו ככל היצא מפיו יעשה" וגו' (במדבר ל,ב-ג). '"וַיְדַבֵּר מ...

 'חמשה דברים ארעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז וחמשה בתשעה באב. בשבעה עשר בתמוז נשתברו הלוחות, ובטל התמיד, והובקעה העיר, ושרף אפוסטמוס את התורה, והעמיד צלם בהיכל' וכו' (משנה תענית ד,ו). 'הובקעה העי...

 "ותהר האשה ותלד בן ותרא אתו כי טוב הוא ותצפנהו שלשה ירחים" (שמות ב,ב). '(שמות ב, ב) "ותהר האשה ותלד בן" והא הות מיעברא ביה תלתא ירחי מעיקרא? א"ר יהודה בר זבינא: מקיש ליד...

  "ושם אשת עמרם יוכבד בת לוי אשר ילדה אתה ללוי במצרים ותלד לעמרם את אהרן ואת משה ואת מרים אחתם” (במדבר כו,נט). '"את בת לוי" (שמות ב,א), אפשר בת מאה ושלשים שנה הויא וקרי ...

 מעלת השבת גדולה מאוד עד ששקולה כנגד כל מצוות התורה (ואפילו מדגישים זאת גם בתורה וגם בנביאים וגם בכתובים): 'בתורה ובנביאים ובכתובים מצינו שהשבת שקולה כנגד כל המצות שבתורה.  בתורה דכתיב (שמות...

 'בזה. במקום הזה. אמר הגאון ז''ל: אם יטעון טוען ויאמר: אחר שאמר השם לא תלך עמהם, איך אמר "קום לך אתם"? יש להשיב: כי השם לא רצה שילך עם האנשים הראשונים עד שיבואו שרים נכבדים מהם. ולפי דע...

מידע אישי

1960 חידושים
101 תגובות
10095 נקודות
תאריך הרשמה: 1/29/2011