chiddush logo

יניב

כל החידושים של יניב | כל התגובות של יניב

 "ואפן וארד מן ההר ואשם את הלחת בארון אשר עשיתי ויהיו שם כאשר צוני ה'. ובני ישראל נסעו מבארת בני יעקן מוסרה שם מת אהרן ויקבר שם ויכהן אלעזר בנו תחתיו. משם נסעו הגדגדה ומן הגדגדה יטבתה ארץ נח...

  "שמר ושמעת את כל הדברים האלה אשר אנכי מצוך למען ייטב לך ולבניך אחריך עד עולם כי תעשה הטוב והישר בעיני ה' אלקיך" (דברים יב,כח). '"שמור ושמעת”. אם שמעת מעט, סופך לשמוע...

  'תנן התם: רבי אליעזר אומר: שוב יום אחד לפני מיתתך. שאלו תלמידיו את ר"א: וכי אדם יודע איזהו יום ימות? אמר להן: וכל שכן, ישוב היום שמא ימות למחר, ונמצא כל ימיו בתשובה. ו...

 'אמר רב נחמן: משה תקן לישראל ברכת הזן בשעה שירד להם מן. יהושע תקן להם ברכת הארץ כיון שנכנסו לארץ. דוד ושלמה תקנו בונה ירושלים, דוד תקן על ישראל עמך ועל ירושלים עירך, ושלמה תקן על הבית הגדול והקד...

  'רבי יהושע בן לוי אמר: צמח שמו. ר' יודן בריה דר' אייבו אמר: מנחם שמו. אמר חנינה בריה דר' אבהו: ולא פליגי, חושבניה דהדין כחושבניה דהדין, הוא צמח הוא מנחם. ודא מסייעא להו דמ...

 'משל למלך שהיה לו בן, והשליטו על כל נכסיו. ואמר הבן לאביו: אם אין אתה נותן לי הכסא שלך, היאך הכל יודעים שאתה מחבבני? אלא כשתתן לי מקום הכסא שלך, הכל נותנין לי קילוס. כך נתן האלקים לאברהם העולם, ...

  "ולא תביא תועבה אל ביתך והיית חרם כמהו שקץ תשקצנו ותעב תתעבנו כי חרם הוא” (דברים ז,כו). 'א"ר יוחנן משום ר"ש בן יוחי: כל אדם שיש בו גסות הרוח, כאילו עובד עבודת כוכבים, ...

 "אנכי ה' אלקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים לא יהיה לך אלהים אחרים על פני" וגו' (דברים ה,ו). חז"ל מביאים שכיון שהלוחות נתנו בשני לוחות, אז אפשר לראות אותם כעין המשך זה לזה (כ...

 ב-ט' באב קרו חמשה דברים רעים (משנה תענית ד,ו), אנו צמים על חורבן המקדש שנעשה ביום זה. נראה שלא במקרה חורבן הבית יצא בחודש אב, אלא שבחודש אב יש קשר לדברים שכנגד החורבן, ולכן כשנעשה לחיוב זה מתגלה...

  "אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן ההר הטוב הזה והלבנון" (דברים ג,כה). 'והלבנון – זה בית המקדש. (ירמיה כב) "גלעד אמר לי ראש הלבנון”, ואומר (ישעיה י) &q...

"אלה הדברים אשר דבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה מול סוף בין פארן ובין תפל ולבן וחצרת ודי זהב" (דברים א,א). 'ואמר רבי אלעזר: משה הטיח דברים כלפי מעלה...  דבי רבי ינאי אמרי מהכ...

 כשמסיימים לומר פרקי אבות בשבת, נוהגים לומר את המשנה שבסוף מסכת מכות: 'רבי חנניא בן עקשיא אומר: רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצות, שנאמר (ישעיה מב, כא) “ה...

 "אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים לצבאתם ביד משה ואהרן" וגו' [במדבר לג,א]. מרן גדול הדור הרה"ג חיים דרוקמן שליט"א מביא ('בארץ לא זרועה' “מסעי") ארבעה הסברים מדוע ה...

 "ויתן להם משה לבני גד ולבני ראובן ולחצי שבט מנשה בן יוסף את ממלכת סיחן מלך האמרי ואת ממלכת עוג מלך הבשן הארץ לעריה בגבלת ערי הארץ סביב" (במדבר לב,לג). מקודם התורה סיפרה על בקשת...

'רבי פרידא הוה ליה ההוא תלמידא דהוה תני ליה ארבע מאה זימני וגמר. יומא חד בעיוה למלתא דמצוה. תנא ליה, ולא גמר. א"ל: האידנא מאי שנא? א"ל: מדההיא שעתא דא"ל למר איכא מילתא דמצוה, אסחאי לדעת...

מידע אישי

1422 חידושים
95 תגובות
7390 נקודות
תאריך הרשמה: 1/29/2011