chiddush logo

יניב

כל החידושים של יניב | כל התגובות של יניב

 "ויהי מקץ שנתים ימים ופרעה חלם והנה עמד על היאר" (בראשית מא,א). ' … ולא היה צריך לעשות שם אלא עשר שנים, ולמה הוסיפו לו שם ב' שנים? אמר הקב"ה: אתה השלכת בטחוני ובטחת ב...

 חנוכה קשור לחג הסוכות, שהוא כעין יוצא ממנו, כמו שאומר השפ"א: 'חנוכה ופורים הם הארות מרגלים. רק הג' רגלים המפורשים בתורה הם תורה שבכתב, ויש נגד זה ג"כ רגלים מתורה שבע"פ. והם אורות ...

'אמר ר' חנינא: בכ"ה בכסלו נגמר מלאכת המשכן ועשה מקופל עד אחד בניסן, כמו שכתוב: "ביום הראשון באחד לחדש תקים את משכן", והיו ישראל ממלמלין על משה לומר: למה לא הוקם מיד, שמא דופי אירע בו...

 בראשונים מובא שהשם חנוכה נקבע על שם חנוכת המזבח או ע"ש שחנו מהמלחמה בכ"ה כסלו, שבאבודרהם מבוא ע"ש המלחמה: '… עד שריחם עליהם הבורא יתברך, וגברו בני חשמונאי ונצחום יום כ"ה בכסל...

  פרשת "מקץ" יוצאת בחנוכה, נראה שאין זה מקרי שכך יצא רק במקרה (בשל התאריך), אלא יש בזה שורש עמוק. בפרשת מקץ יוצא יוסף מהבור בו ניתן שנים רבות קודם לכן, שניתן לשם ללא הגבלת זמן...

 "וירדו אחי יוסף עשרה לשבר בר ממצרים. ואת בנימין אחי יוסף לא שלח יעקב את אחיו כי אמר פן יקראנו אסון. ויבאו בני ישראל לשבר בתוך הבאים כי היה הרעב בארץ כנען. ויוסף הוא השליט על הארץ הוא המש...

  'אמר רבה: נר חנוכה מצוה להניחה בטפח הסמוכה לפתח. והיכא מנח ליה? רב אחא בריה דרבא אמר: מימין; רב שמואל מדפתי אמר: משמאל. והילכתא משמאל, כדי שתהא נר חנוכה משמאל ומזוזה מימין' (שב...

"ויהי כהיום הזה ויבא הביתה לעשות מלאכתו ואין איש מאנשי הבית שם בבית. ותתפשהו בבגדו לאמר שכבה עמי ויעזב בגדו בידה וינס ויצא החוצה" וגו' (בראשית לט,יא-יב). 'יוסף מאי היא? דכתיב (בראשית לט, יא)...

 "וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען. אלה תלדות יעקב יוסף בן שבע עשרה שנה היה רעה את אחיו בצאן והוא נער את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו ויבא יוסף את דבתם רעה אל אביהם. וישראל אהב את יו...

 "וישבו לאכל לחם וישאו עיניהם ויראו והנה ארחת ישמעאלים באה מגלעד וגמליהם נשאים נכאת וצרי ולט הולכים להוריד מצרימה" (בראשית לז,כה). '"וַיִּשְׂאוּ עֵינֵיהֶם וַיִּרְאוּ וְהִנֵּ...

  "ויאמר ישראל אל יוסף הלוא אחיך רעים בשכם לכה ואשלחך אליהם ויאמר לו הנני. ויאמר לו לך נא ראה את שלום אחיך ואת שלום הצאן והשבני דבר וישלחהו מעמק חברון ויבא שכמה. וימצאהו איש והנה תעה...

  'ת"ר: מצות חנוכה נר איש וביתו. והמהדרין נר לכל אחד ואחד. והמהדרין מן המהדרין – ב"ש אומרים: יום ראשון מדליק שמנה, מכאן ואילך פוחת והולך; וב"ה אומרים: יום ראשון מדל...

 "ויחלם עוד חלום אחר ויספר אתו לאחיו ויאמר הנה חלמתי חלום עוד והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחוים לי. ויספר אל אביו ואל אחיו ויגער בו אביו ויאמר לו מה החלום הזה אשר חלמת הבוא נבוא אני...

'ת"ר: מצות חנוכה נר איש וביתו, והמהדרין נר לכל אחד ואחד, והמהדרין מן המהדרין - ב"ש אומרים: יום ראשון מדליק שמנה, מכאן ואילך פוחת והולך, וב"ה אומרים: יום ראשון מדליק אחת, מכאן ואילך מוסי...

  "וישבו המלאכים אל יעקב לאמר באנו אל אחיך אל עשו וגם הלך לקראתך וארבע מאות איש עמו. ויירא יעקב מאד ויצר לו ויחץ את העם אשר אתו ואת הצאן ואת הבקר והגמלים לשני מחנות" וגו' (בראשי...

מידע אישי

1808 חידושים
101 תגובות
9330 נקודות
תאריך הרשמה: 1/29/2011