chiddush logo

יניב

כל החידושים של יניב | כל התגובות של יניב

  "וידבר משה אל בני ישראל ויתנו אליו כל נשיאיהם מטה לנשיא אחד מטה לנשיא אחד לבית אבתם שנים עשר מטות ומטה אהרן בתוך מטותם. וינח משה את המטת לפני ה' באהל העדת. ויהי ממחרת ויבא משה אל...

 "ויבאו בני ישראל כל העדה מדבר צן בחדש הראשון וישב העם בקדש ותמת שם מרים ותקבר שם" וגו' (במדבר כ,א). חז"ל מזהים את מדבר צין עם סיני: 'דאמר ר' יוסי בר' חנינא: ה' שמות ...

 "ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלת בני ראובן. ויקמו לפני משה ואנשים מבני ישראל חמשים ומאתים נשיאי עדה קראי מועד אנשי שם. ויקהלו על משה ועל אהרן ויאמרו אלהם רב...

 "ויקח קרח בן יצהר בן קהת בן לוי” וגו' (במדבר טז,א). '"ויקח קרח”. מה כתיב למעלה מן העניין? (במדבר טו) "ועשו להם ציצית”. קפץ קרח ואמר למשה: טלית שכולה תכלת מהו שתהא פ...

  'ר' יהודה אומ': שלשה אבות כרתו ברית עם עמי הארץ, ואלו הם: אברהם יצחק ויעקב. אברהם כרת ברית עם עמי הארץ, כשנגלו עליו המלאכים היה סבור שהם אורחי הארץ, ורץ לקראתם ורצה לעשות להם סעו...

  "וידבר ה' אל משה לאמר. שלח לך אנשים ויתרו את ארץ כנען אשר אני נתן לבני ישראל איש אחד איש אחד למטה אבתיו תשלחו כל נשיא בהם" וגו' (במדבר יג,א-ב). משה שלח את המרגלים לאחר שש...

  "אם כמות כל האדם ימתון אלה ופקדת כל האדם יפקד עליהם לא ה' שלחני" וגו' (במדבר טז,כט). 'אמר ריש לקיש: רמז לביקור חולין מן התורה מנין? שנאמר (במדבר טז, כט) "אם כמות...

 "וידבר ה' אל משה לאמר. דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי תבאו אל ארץ מושבתיכם אשר אני נתן לכם. ועשיתם אשה לה' עלה או זבח לפלא נדר או בנדבה או במעדיכם לעשות ריח ניחח לה' מן הבקר או...

"וישלח אתם משה לתור את ארץ כנען ויאמר אלהם עלו זה בנגב ועליתם את ההר. וראיתם את הארץ מה הוא ואת העם הישב עליה החזק הוא הרפה המעט הוא אם רב. ומה הארץ אשר הוא ישב בה הטובה הוא אם רעה ומה ...

  "ויספרו לו ויאמרו באנו אל הארץ אשר שלחתנו וגם זבת חלב ודבש הוא וזה פריה. אפס כי עז העם הישב בארץ והערים בצרות גדלת מאד וגם ילדי הענק ראינו שם. עמלק יושב בארץ הנגב והחתי והיבוסי והא...

  "ויאמר משה לחבב בן רעואל המדיני חתן משה נסעים אנחנו אל המקום אשר אמר ה' אתו אתן לכם לכה אתנו והטבנו לך כי ה' דבר טוב על ישראל. ויאמר אליו לא אלך כי אם אל ארצי ואל מולדתי אלך. ויא...

  "דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל. יהי דן נחש עלי דרך שפיפן עלי ארח הנשך עקבי סוס ויפל רכבו אחור. לישועתך קויתי ה'” (בראשית מט,טז-יח). ' … לפי שהיה יעקב אבינו רואה אותו וסבור בו שהוא...

 "ויספרו לו ויאמרו באנו אל הארץ אשר שלחתנו וגם זבת חלב ודבש הוא וזה פריה" (במדבר יג,כז). '"ויספרו לו ויאמרו באנו" וגו', וכתיב "אפס כי עז העם", אמר רבי יו...

"וזה מעשה המנרה מקשה זהב עד ירכה עד פרחה מקשה הוא כמראה אשר הראה ה' את משה כן עשה את המנרה" (במדבר ח,ד). 'תנא דבי רבי ישמעאל: שלשה דברים היו קשין לו למשה, עד שהראה לו הקב"...

  "וביום הקים את המשכן כסה הענן את המשכן לאהל העדת ובערב יהיה על המשכן כמראה אש עד בקר. כן יהיה תמיד הענן יכסנו ומראה אש לילה. ולפי העלת הענן מעל האהל ואחרי כן יסעו בני ישראל ובמקום...

מידע אישי

1698 חידושים
99 תגובות
8778 נקודות
תאריך הרשמה: 1/29/2011