chiddush logo

יניב

כל החידושים של יניב | כל התגובות של יניב

 "ויתן להם משה לבני גד ולבני ראובן ולחצי שבט מנשה בן יוסף את ממלכת סיחן מלך האמרי ואת ממלכת עוג מלך הבשן הארץ לעריה בגבלת ערי הארץ סביב" (במדבר לב,לג). מקודם התורה סיפרה על בקשת...

'רבי פרידא הוה ליה ההוא תלמידא דהוה תני ליה ארבע מאה זימני וגמר. יומא חד בעיוה למלתא דמצוה. תנא ליה, ולא גמר. א"ל: האידנא מאי שנא? א"ל: מדההיא שעתא דא"ל למר איכא מילתא דמצוה, אסחאי לדעת...

 בגמ' מובא על סעודת מלוה מלכה: 'ואמר ר' חנינא: לעולם יסדר אדם שלחנו במוצאי שבת, אע"פ שאינו צריך אלא לכזית... ר' אבהו הוה עבדין ליה באפוקי שבתא עיגלא תילתא, הוה אכיל מיניה כולייתא. כי גדל אבי...

 "ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עבד אלקים לאשר לא עבדו” (מלאכי ג,יח). 'א"ל בר הי הי להלל: מאי דכתיב (מלאכי ג, יח) "ושבתם וראיתם בין צדיק לרשע בין עובד אלקים לאשר לא עב...

"וידבר משה אל העם לאמר החלצו מאתכם אנשים לצבא ויהיו על מדין לתת נקמת ה' במדין. אלף למטה אלף למטה לכל מטות ישראל תשלחו לצבא. וימסרו מאלפי ישראל אלף למטה שנים עשר אלף חלוצי צבא. וישלח...

 'מקדש ראשון מפני מה חרב? מפני ג' דברים שהיו בו: ע"ז, וגלוי עריות ושפיכות דמים. ע"ז, דכתיב (ישעיהו כח, כ) "כי קצר המצע מהשתרע". מאי קצר המצע מהשתרע? א"ר יונתן: קצר מצע זה...

"פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי" (במדבר כה,יא). פנחס היה קנאי, וקנאי אינו ראוי להנהיג את בנ"י בשל קנאותו. כך מ...

"וידבר ה' אל משה לאמר. פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קנאתי בתוכם ולא כליתי את בני ישראל בקנאתי. לכן אמר הנני נתן לו את בריתי שלום. והיתה לו ולזרעו...

 "ואעידה לי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת זכריהו בן יברכיהו" (ישעיהו ח,ב). 'שוב פעם אחת היו עולין לירושלים. כיון שהגיעו להר הצופים, קרעו בגדיהם. כיון שהגיעו להר הבית, ראו שועל שיצא מבית...

 "ויאמר ה' אל משה קח לך סמים נטף ושחלת וחלבנה סמים ולבנה זכה בד בבד יהיה. ועשית אתה קטרת רקח מעשה רוקח ממלח טהור קדש" (שמות ל,לד-לה). 'ת"ר, פיטום הקטרת: הצרי והציפורן ...

  "ויאמר ה' אל משה קח לך את יהושע בן נון איש אשר רוח בו וסמכת את ידך עליו" (במדבר כז,יח). 'דבר אחר "לחם אבירים אכל איש" זה יהושע, שירד לו מן כנגד כל ישראל. כתיב...

  "ויאמר בלעם אל האלקים בלק בן צפר מלך מואב שלח אלי. הנה העם היצא ממצרים ויכס את עין הארץ עתה לכה קבה לי אתו אולי אוכל להלחם בו וגרשתיו" (במדבר כב,י-יא). כאשר בלק שולח את הש...

 'חמשה דברים ארעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז וחמשה בתשעה באב. בשבעה עשר בתמוז נשתברו הלוחות, ובטל התמיד, והובקעה העיר, ושרף אפוסטמוס את התורה, והעמיד צלם בהיכל' וכו' (משנה תענית ד,ו). 'בי"ז ...

 "ויפתח ה' את פי האתון ותאמר לבלעם מה עשיתי לך כי הכיתני זה שלש רגלים" (במדבר כב,כח). '"ותאמר לבלעם מה עשיתי לך כי הכיתני זה שלש רגלים". רמזה לו: אתה מבקש לעקור אומה החוגגת של...

 "וישא משלו ויאמר נאם בלעם בנו בער ונאם הגבר שתם העין" (במדבר כד,ג. וכן בפס' טו). בלעם מקשר בין נבואתו לבין היותו שתום עין, וזה תמוה, מה יש לו להתפאר בזה בכלל, ועוד בקשר ...

מידע אישי

1409 חידושים
95 תגובות
7325 נקודות
תאריך הרשמה: 1/29/2011