chiddush logo

יניב

כל החידושים של יניב | כל התגובות של יניב

 'הרואה ספר תהלים יצפה לחסידות' (ברכות נז,ב). תהלים מביע את חיבתנו לקב"ה – שלכן מהללים אותו, לכן יצפה לחסידות. נראה שזה לא רק בשל הבעת חיבה לקב"ה, אלא יש בתהלים קשר לתיקון ע...

 "ולאברם היטיב בעבורה" וגו' (בראשית יב,טז). '"ולאברם היטיב בעבורה ויהי לו צאן ובקר" וגו'. "ויצו עליו פרעה אנשים וישלחו אותו". ר' פנחס בשם רבי הושעיא רבה ...

 "ויאמר ה' זעקת סדם ועמרה כי רבה וחטאתם כי כבדה מאד. ארדה נא ואראה הכצעקתה הבאה אלי עשו כלה ואם לא אדעה" (בראשית יח,כ-כא). 'א"ר לוי: אפי' אני מבקש לשתוק דינה של ריבה איני מניח אותי...

  "ויהי רעב בארץ וירד אברם מצרימה לגור שם כי כבד הרעב בארץ" וגו' (בראשית יב,י). ירידת אברהם למצרים היתה מעשה אבות שהוא סימן לבנים – של גלות מצרים. כך מובא בתנחומא ("לך ...

'טור שמעון הוה מפיק תלת מאוון דגרבין דמרקיע לקייטא כל ערובות שובא. ולמה חרב? יש אומר מפני הזנות, וי"א שהיו משחקין בכדור' (יר' תענית ד,ה). היר' מספר שבטור מלכה היו נותנים לעניים 300 ...

 "… כי בענן אראה על הכפרת" (ויקרא טז,ב). 'ת"ר (ויקרא טז, יג) "ונתן את הקטורת על האש לפני ה'” – שלא יתקן מבחוץ ויכניס' וכו' (יומא נג,א). ביוה"כ הכה"ג נכנס לקה"ק ...

"תורה צוה לנו משה" (דברים לג,ד). 'דרש רבי שמלאי: שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשה. שלש מאות וששים וחמש לאוין כמנין ימות החמה, ומאתים וארבעים ושמונה עשה כנגד איבריו של אדם. אמ...

 'שבעת ימים קודם יום הכיפורים מפרישין כהן גדול מביתו ללשכת פלהדרין, ומתקינין לו כהן אחר תחתיו, שמא יארע בו פסול. רבי יהודה אומר: אף אשה אחרת מתקינין לו, שמא תמות אשתו, שנאמר (ויקרא טז) "וכפר...

 "ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה. ואברכה מברכיך ומקללך אאר ונברכו בך כל משפחת האדמה" (בראשית יב,א-ג). '&q...

"וימהר אברהם האהלה אל שרה ויאמר מהרי שלש סאים קמח סלת לושי ועשי עגות. ואל הבקר רץ אברהם ויקח בן בקר רך וטוב ויתן אל הנער וימהר לעשות אתו. ויקח חמאה וחלב ובן הבקר אשר עשה ויתן לפניהם והוא ...

 "ויאמר ה' אל אברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך" וגו' (בראשית יב,א). בחז"ל ישנה מחלוקת על עלייתו הראשונה של אברהם אבינו לא"י, יש שרואים ב"ל...

 "ויעבר ה' על פניו ויקרא ה' ה' א'ל רחום וחנון ארך אפים ורב חסד ואמת. נצר חסד לאלפים נשא עון ופשע וחטאה ונקה לא ינקה פקד עון אבות על בנים ועל בני בנים על שלשים ועל רבעים" (שמות לד,ו-ז). ...

 "ויפל ה' אלקים תרדמה על האדם ויישן ויקח אחת מצלעתיו ויסגר בשר תחתנה" (בראשית ב,כא). '"וַיִּקַּח אַחַת מִצַּלְעֹתָיו” (בראשית ב, כא). רַבִּי שְׁמוּאֵל בַּר נַחְמָן אָמַ...

  "והיה לאות על ידכה ולטוטפת בין עיניך כי בחזק יד הוציאנו ה' ממצרים" (שמות יג,טז). 'ת"ר לטטפת, לטטפת, לטוטפת, הרי כאן ד', דברי רבי ישמעאל. ר"ע אומר: אינו צרי...

 "ויבא הפליט ויגד לאברם העברי והוא שכן באלני ממרא האמרי אחי אשכל ואחי ענר והם בעלי ברית אברם" (בראשית יד,יג). '(במדבר כא, לד) "ויאמר ה' אל משה אל תירא". מכדי סיח...

מידע אישי

1494 חידושים
97 תגובות
7754 נקודות
תאריך הרשמה: 1/29/2011