chiddush logo

יניב

כל החידושים של יניב | כל התגובות של יניב

 על ארבעת המינים (ותנופה בקרבנות) מובא בחז"ל: ' … א"ר יוחנן: מוליך ומביא למי שהארבע רוחות שלו, מעלה ומוריד למי שהשמים והארץ שלו. במערבא מתנו הכי: א"ר חמא בר עוקבא א&q...

  "ויאמר ה' אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה מאדם עד בהמה עד רמש ועד עוף השמים כי נחמתי כי עשיתם. ונח מצא חן בעיני ה'” (בראשית ו,ז-ח). 'תנא דבי ר' ישמעאל: אף על נח נחתך גז...

  ' … למה היו הרגלים שלשה לא פחותה ולא יותר? ואומר בסבת זה שישראל קבלו מהשם יתברך ג' חסדים גדולים. והם: יציאת מצרים, ומתן תורה וירושת הארץ. ולכן צוה שיעלו לביתו שלש פעמים בשנה: ב...

  "ויעשו כל הקהל השבים מן השבי סכות וישבו בסכות כי לא עשו מימי ישוע בן נון כן בני ישראל עד היום ההוא ותהי שמחה גדולה מאד" (נחמיה ח,יז). 'מאי טעמא דמ"ד קדושה ראשונה קידשה ל...

 "לבנימן אמר ידיד ה' ישכן לבטח עליו חפף עליו כל היום ובין כתיפיו שכן" (דברים לג,יא). 'דתניא: מה היה בחלקו של יהודה? הר הבית הלשכות והעזרות. ומה היה בחלקו של בנימין? אולם ...

 'ד"א: "פרי עץ הדר" אלו ישראל; מה אתרוג זה יש בו טעם ויש בו ריח, כך ישראל יש בהם בני אדם שיש בהם תורה ויש בהם מעשים טובים. "כפות תמרים" אלו ישראל, מה התמרה הזו יש בו טעם ...

 "ויקם יונה לברח תרשישה מלפני ה' וירד יפו וימצא אניה באה תרשיש ויתן שכרה וירד בה לבוא עמהם תרשישה מלפני ה'” (יונה א,ג). תמוה איך חשב יונה שהוא יוכל לברוח מה'? הרי כל ילד יודע שאי אפשר לברוח ...

 ביום כיפור קוראים במנחה את ספר יונה, מה הטעם לזה? מביא מרן גדול הדור הרה"ג חיים דרוקמן שליט"א ('לזמן הזה', תשרי, 'ספר יונה ויום הכיפורים') שלוש דעות (ראה שם בהרחבה): א: ...

  במנחה ביוה"כ קוראים את ספר יונה, כמובא בשו"ע: 'ומוציאין ספר תורה וקורים שלשה בפרשת עריות עד סוף הפרשה, והשלישי מפטיר ביונה' (שו"ע או"ח תרכב,ב). (על הסיבה מדוע...

  'זה הכלל כל דבר שמקבל טומאה כו'. מה"מ? אמר ריש לקיש: אמר קרא (בראשית ב, ו) "ואד יעלה מן הארץ" מה אד דבר שאינו מקבל טומאה וגידולו מן הארץ, אף סוכה דבר שאין מקבל טומ...

'תניא, ר"א אומר: מנין שבתשרי נברא העולם? שנאמר (בראשית א, יא) "ויאמר אלקים תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי", איזהו חדש שהארץ מוציאה דשאים ואילן מלא פירות? הוי אומר ז...

  'תניא רבי אליעזר אומר: בתשרי נברא העולם … בר"ה בטלה עבודה מאבותינו במצרים, בניסן נגאלו בתשרי עתידין ליגאל. ר' יהושע אומר: בניסן נברא העולם … בר"ה בטלה עבודה מאבותינו במצר...

  'אמר רבי יוחנן בר חנינא: שתים עשרה שעות הוי היום. שעה ראשונה הוצבר עפרו, שניה נעשה גולם, שלישית נמתחו אבריו, רביעית נזרקה בו נשמה, חמישית עמד על רגליו, ששית קרא שמות, שביעית נ...

  "ובחדש השביעי באחד לחדש מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו יום תרועה יהיה לכם" (במדבר כט,א). בר"ה תוקעים בשופר, נראה שיש בזה רמז למעלת נשמת האדם, שלאדם יש נשמה ול...

 "ירכבהו על במותי [במתי] ארץ ויאכל תנובת שדי וינקהו דבש מסלע ושמן מחלמיש צור" (דברים לב,יג). 'דרש רב עוירא: בשכר נשים צדקניות שהיו באותו הדור נגאלו ישראל ממצרים. בשעה שהולכות לשאוב מ...

מידע אישי

1764 חידושים
100 תגובות
9110 נקודות
תאריך הרשמה: 1/29/2011