chiddush logo

יניב

כל החידושים של יניב | כל התגובות של יניב

 "ואכלת ושבעת וברכת את ה' אלקיך על הארץ הטבה אשר נתן לך" (דברים ח,י). 'כתוב בתורה ברכה לפניה ואין כתוב בתורה ברכה לאחריה, מה כתיב בה לפניה? (דברים, לב) "כי שם ה' אקר...

  'וקורין עשרת הדברות, שמע, והיה אם שמוע, ויאמר, אמת ויציב, ועבודה וברכת כהנים. א"ר יהודה אמר שמואל: אף בגבולין בקשו לקרות כן, אלא שכבר בטלום מפני תרעומת המינין. תניא נמי...

  "ואתחנן אל ה' בעת ההוא לאמר. אדנ'י ה' אתה החלות להראות את עבדך את גדלך ואת ידך החזקה אשר מי אל בשמים ובארץ אשר יעשה כמעשיך וכגבורתך. אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן...

 יש כלל של 'מעשה אבות סימן לבנים', כדברי חז"ל: 'א"ר יהושע דסכנין: סימן נתן לו הקדוש ברוך הוא לאברהם, שכל מה שאירע לו אירע לבניו' וכו' (תנחומא "לך לך" סימן ט). ...

 'א"ר שמעון ב"ג: לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיוה"כ. בשלמא יום הכפורים משום דאית ביה סליחה ומחילה, יום שניתנו בו לוחות האחרונות. אלא ט"ו באב מאי היא? א...

 'מקדש ראשון מפני מה חרב? מפני ג' דברים שהיו בו: ע"ז, וגלוי עריות ושפיכות דמים. ע"ז, דכתיב (ישעיהו כח, כ) "כי קצר המצע מהשתרע". מאי "קצר המצע מהשתרע”? ...

 "את הדברים האלה דבר ה' אל כל קהלכם בהר מתוך האש הענן והערפל קול גדול ולא יסף ויכתבם על שני לחת אבנים ויתנם אלי" (דברים ה,יט). 'כיצד היו הלוחות כתובים? ר' חנינה <בן אחיה...

 "איכה אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם" (דברים א,יב). נהגו בקריאת התורה בפס' זה לקראתו במנגינה של מגילת איכה, כרמז על מגילת איכה. פרשת דברים נקראת לפני ט' באב, לכן מובן שכשמו...

  'הם אמרו שלשה דברים. רבי אליעזר אומר: יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך, ואל תהי נוח לכעוס, ושוב יום אחד לפני מיתתך. והוי מתחמם כנגד אורן של חכמים, והוי זהיר בגחלתן שלא תכוה, שנשיכתן...

  "אנה אנחנו עלים אחינו המסו את לבבנו לאמר עם גדול ורם ממנו ערים גדלת ובצורת בשמים וגם בני ענקים ראינו שם" (דברים א,כח). 'הרימונים משימסו. רבי זעירא בשם רבי יסא: משיתמעך האו...

 'שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם, ואלו הן: תורה ותשובה וגן עדן וגיהנם וכסא הכבוד ובית המקדש ושמו של משיח' וכו' (פסחים נד,א). חז"ל מביאים שבעה דברים שנבראו קודם בריאת העולם, ו...

  "וישא עיניו וירא והנה שלשה אנשים נצבים עליו וירא וירץ לקראתם מפתח האהל וישתחו ארצה. ויאמר אדני אם נא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבר מעל עבדך. יקח נא מעט מים ורחצו רגליכם והשענו תחת העץ...

 'אמר חזקיה: מאי דכתיב (תהלים עו, ט) "משמים השמעת דין ארץ יראה ושקטה"? אם יראה למה שקטה, ואם שקטה למה יראה? אלא בתחילה יראה ולבסוף שקטה. ולמה יראה? כדריש לקיש, דאמר ריש לקיש: מאי דכתיב ...

 "ויאמר ה' אלי אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה כי לא אתן לך מארצו ירשה כי לבני לוט נתתי את ער ירשה" (דברים ב,ט). "ויאמר ה' (אל משה) אל תצר את מואב ואל תתגר בם מלחמה&qu...

  "ויחנו על הירדן מבית הישמת עד אבל השטים בערבת מואב" (במדבר לג,מט). '"מבית הישמת עד אבל השטים" – כאן למדך שיעור מחנה ישראל י"ב מיל, דאמר רבה בר בר חנה: לדיד...

מידע אישי

1726 חידושים
99 תגובות
8918 נקודות
תאריך הרשמה: 1/29/2011