chiddush logo

יניב

כל החידושים של יניב | כל התגובות של יניב

 'א"ר יוחנן: שמונים אלף זוג של תוקעי קרנות היו מקיפין את ביתר, וכל אחד ואחד היה ממונה על כמה חיילות. והיה שם בן כוזבה, והיה לו מאתים אלף מטיפי אצבע. שלחו חכמים ואמרו לו: עד אימ...

 ע"פ האור זרוע השם חנוכה נקרא על שם חנוכת המזבח (ראה ב'לזמן הזה' כסלו 'שלמות חנוכה', שמרן גדול הדור הרה"ג חיים דרוקמן שליט"א מביא שלוש סיבות לשם חנוכה [ע"ש חנוכת ה...

 ביציאת מצרים המצרים לקו עשר מכות, זה לא במקרה, אלא שביציאת מצרים היו צריכים להביא את הגאולה, שכך נעשה במתן תורה עד שחטאו בעגל: 'דתניא רבי יוסי אומר: לא קיבלו ישראל את התורה אלא כדי שלא יהא מלאך ...

 בבני יששכר מובא שחנוכה הוא ע"ש חינוך לעתיד: 'על כן קראו לימים האלה חנוכה, שהוא חינוך והרגל על לעתיד, גאולה העתידה, שאז יתגלה לנו האור הגנוז בשלימות כמשארז"ל וגנזו לצדיקים לע...

 על הגוים נאמר שהם כמו ים גועש: 'דבר אחר, מה הים הזה הגל שלו עולה ומתגבר, כאילו מציף את העולם, וכיון שמגיע לשפת הים הוא משתטח לפני החול. כך אומות העכו"ם כל מי שמזדווג לישראל לעשות להם רעה, נ...

 מביא רש"י בתחילת פרשת בהעלותך: '"בהעלתך" – למה נסמכה פרשת המנורה לפרשת הנשיאים? – לפי שכשראה אהרן חנוכת הנשיאים, חלשה דעתו, שלא היה עמהם בחנוכה, לא הוא ולא שבטו. אמר לו הקב"ה...

"ויאמר שלחני כי עלה השחר ויאמר לא אשלחך כי אם ברכתני" (בראשית לב,כז). '"ויאמר שלחני כי עלה השחר". אמר לו: גנב אתה, או קוביוסטוס אתה שמתיירא מן השחר? אמר לו: מלאך אנ...

 "אם תשיב משבת רגלך עשות חפציך ביום קדשי וקראת לשבת ענג לקדוש ה' מכבד וכבדתו מעשות דרכיך ממצוא חפצך ודבר דבר. אז תתענג על ה' והרכבתיך על במותי [במתי] ארץ והאכלתיך נחלת יעקב אביך כי פי ה' דבר...

  "ויצו אתם לאמר כה תאמרון לאדני לעשו כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי ואחר עד עתה" (בראשית לב,ה). '"גרתי" – לא נעשיתי שר וחשוב אלא גר, אינך כדאי לשנוא אותי על ברכות אבי...

  "והנה ה' נצב עליו ויאמר אני ה' אלקי אברהם אביך ואלקי יצחק הארץ אשר אתה שכב עליה לך אתננה ולזרעך" (בראשית כח,יג). '”אל נא תקברני במצרים" … ד"א, לפי שאמר לו הקב&...

  "ויהי כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו ואת צאן לבן אחי אמו ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר וישק את צאן לבן אחי אמו. וישק יעקב לרחל וישא את קלו ויבך. ויגד יעקב לרחל כי אחי אבי...

 "ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש ויקח מאבני המקום וישם מראשתיו וישכב במקום ההוא" (בראשית כח,יא). התורה מספרת ששם אבנים מתחת לראשו, מדוע? אומר המדרש: 'ר' לוי ור' אלעזר בשם ר' יוסי בר זימ...

 "ויאהב יעקב את רחל ויאמר אעבדך שבע שנים ברחל בתך הקטנה" (בראשית כט,יח). '"וּמֹשֶׁה הָיָה רֹעֶה" הדא הוא דכתיב (חבקוק ב כ): "וה' בהיכל קדשו". אמר רבי ש...

  "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה" (בראשית כח,י). 'אמר רבה אמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא: גדול תלמוד תורה יותר מכבוד אב ואם, שכל אותן שנים שהיה יעקב אבינו בבית עבר לא נענש. דאמ...

 "ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש ויקח מאבני המקום וישם מראשתיו וישכב במקום ההוא" וגו' (בראשית כח,י-יא). 'תניא כוותיה דרבי יוסי בר' חנינא: אברהם ...

מידע אישי

1535 חידושים
97 תגובות
7959 נקודות
תאריך הרשמה: 1/29/2011