chiddush logo

יניב

כל החידושים של יניב | כל התגובות של יניב

 יש מדרש ידוע שמובא בזוהר: 'ובוא וראה ארבע מאות שנים עמד הממונה של בני ישמעאל, ובקש לפני הקדוש ברוך הוא, אמר לו, מי שנימול יש לו חלק בשמך. אמר לו הקדוש ברוך הוא כן. אמר לו והרי ישמע...

 'באחד בשבט ראש השנה לאילן, כדברי בית שמאי. בית הלל אומרים: בחמשה עשר בו' (משנה ר"ה א,א). 'ראש השנה לאילן – לענין מעשר פירות שאין מעשרין פירות אילן שחנטו קודם שבט, על שחנט...

 "וידבר אלקים את כל הדברים האלה לאמר" וגו' (שמות כ,א). 'ואף הוא פתח ודרש: (קהלת יב, יא) "דברי חכמים כדרבונות וכמסמרות נטועים בעלי אסופות נתנו מרועה אחד", למה נמשלו דברי תו...

  '"ביום השביעי כטוב לב המלך ביין" אטו עד השתא לא טב לביה בחמרא? אמר רבא: יום השביעי שבת היה, שישראל אוכלין ושותין מתחילין בד"ת ובדברי תשבחות, אבל עובדי כוכבים שאוכלין...

 "דבר נא באזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב" (שמות יא,ב). 'שוב פעם אחת באו בני מצרים לדון עם ישראל לפני אלכסנדרוס מוקדון, אמרו לו: הרי הוא אומר (ש...

  "והיה כי יבאך ה' אל ארץ הכנעני כאשר נשבע לך ולאבתיך ונתנה לך. והעברת כל פטר רחם לה' וכל פטר שגר בהמה אשר יהיה לך הזכרים לה'. וכל פטר חמר תפדה בשה ואם לא תפדה וערפתו וכל בכור אד...

 "ויסע משה את ישראל מים סוף ויצאו אל מדבר שור וילכו שלשת ימים במדבר ולא מצאו מים" (שמות טו,כב). 'ושיהו קוראין בשני ובחמישי עזרא תיקן? והא מעיקרא הוה מיתקנא, דתניא (שמות טו, כב) "...

 "דבר אל אהרן ואמרת אליו בהעלתך את הנרת אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות" (במדבר ח,ב). 'דבר אחר: למה עשה משה שבעה נרות ושלמה שבעים נרות? אלא משה עקר שבעה אומות מלפני ישראל, אבל של...

  'באחד בשבט, ראש השנה לאילן, כדברי בית שמאי. בית הלל אומרים: בחמשה עשר בו' (משנה ר”ה א,א). ט"ו בשבט הוא ר"ה לאילנות ע"פ ב"ה, ולפי ב"ש הוא בא' שבט; ת...

 "ויט משה את ידו על השמים ויהי חשך אפלה בכל ארץ מצרים שלשת ימים" וגו' (שמות י,כב). 'חשך למה הביא עליהן? יתברך שמו של הקדוש ברוך הוא שאין לפניו משוא פנים, והוא חוקר לב ובוחן כליות, לפ...

"לכן אמר לבני ישראל אני ה' והוצאתי אתכם מתחת סבלת מצרים והצלתי אתכם מעבדתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדלים. ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלקים וידעתם כי אני ה' אלקיכם המוציא אתכם...

 "ליהודים היתה אורה ושמחה וששן ויקר” (אסתר ח,טז). '"ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר", אמר רב יהודה: אורה זו תורה, וכן הוא אומר (משלי ו, כג) "כי נר מצוה ותורה ...

 "ויהי כראות המלך את אסתר המלכה עמדת בחצר נשאה חן בעיניו ויושט המלך לאסתר את שרביט הזהב אשר בידו ותקרב אסתר ותגע בראש השרביט" (אסתר ה,ב). '"ויהי כראות המלך את אסתר המלכה" א...

 "ויאמר ה' אל משה כבד לב פרעה מאן לשלח העם. לך אל פרעה בבקר הנה יצא המימה ונצבת לקראתו על שפת היאר והמטה אשר נהפך לנחש תקח בידך" (שמות ז,יד-טו). 'ואמר אביטול ספרא משמיה דרב פפא: פרעה...

  "ויאמר ה' אל משה בלכתך לשוב מצרימה ראה כל המפתים אשר שמתי בידך ועשיתם לפני פרעה ואני אחזק את לבו ולא ישלח את העם" (שמות ד,כא). ה' אומר למשה שהוא יחזק את לב פרעה שלא ישלח את...

מידע אישי

1839 חידושים
101 תגובות
9485 נקודות
תאריך הרשמה: 1/29/2011