chiddush logo

אלון ארביב

כל החידושים של אלון ארביב | כל התגובות של אלון ארביב

  אחת התקופות בחיים שבה צריך להתחזק ביותר בענייני הבטחון, היא תקופת השידוכין של הילדים. כמה קולמוסים נשברו כדי להוכיח שבתקופה זו אפשר לראות את השגחתו של הקב"ה בצורה חותכת מאוד, וגם אדם ...

  בספר "עלינו לשבח" מובא סיפור נורא, המלמד אותנו מהו כוחה של הצלה: בתקופה שבה התרחש האירוע, סיפור הגה"צ רבי יעקב גלינסקי זצ"ל, שלט עדיין הצאר ניקולאי ברחבי רוסיה, וכ...

  בס"ד ואילו פינו מלא שירה כים הסיפור שלנו מתחיל לפני כשנה בערך - קצת ארוך אבל בהחלט שווה קריאה. הסיפור שלנו הוא מסוג הסיפורים ששומעים בספרים של מעשיות או צדיקים גדולים. קחו ...

  סיפר ר' יעקב לרר מהעיר חולון: מלחמת העולם השנייה זעזעה את חיינו השלווים בעיירה קרסנוברוד שבפולין. התגוררנו בבית גדול, הוריי, יונה ורישא, אחיי נחמיה, חנוך ואנוכי, וכמו-כן גרו איתנו דודיי ו...

  סימן ליהדות נאמר בתחילת פרשתנו, בענין מנין עם ישראל, "למשפחותם לבית אבותם" (א, ב)   ידוע ע"פ הגמרא במסכת מגילה (לא.) עזרא תיקן להן לישראל שיהיו קוראים את פרשת ...

  ניצול הזמן   נאמר בתחילת פרשתנו, פרשת בחקתי: "אם בחקתי תלכו" (כו, ג), ורש"י על אתר כתב: "עמל התורה הוא רצון הבורא שתהיו עמלים בתורה".   ידועה...

  עשרה ראשונים מובא בגמרא בברכות (דף ו:) דאמר רבי יוחנן: בשעה שהקדוש ברוך הוא בא בבית הכנסת ולא מצא בה עשרה - מיד הוא כועס, שנאמר: (ישעיהו נ') "מדוע באתי ואין איש קראתי ואין עונה&quo...

  עשרה ראשונים מובא בגמרא בברכות (דף ו:) דאמר רבי יוחנן: בשעה שהקדוש ברוך הוא בא בבית הכנסת ולא מצא בה עשרה - מיד הוא כועס, שנאמר: (ישעיהו נ') "מדוע באתי ואין איש קראתי ואין עונה&quo...

  שאו את ראש כל עדת בני ישראל (א, ב) פירש  רש"י: מתוך חיבתן לפני מונה אותם כל שעה. כשיצאו ממצרים מנאן, וכשנפלו בעגל מנאן לידע מניין הנותרים וכשבא להשרות שכינתו מנאם. ולכאורה...

  נאמר בספר ירמיה על הרשעים שרדפו את ירמיה הנביא: ואתה ה' ידעת כל עצתם וכו', ויהיו מוכשלים לפניך בעת אפך עשה בהם (יח, כג). ובגמרא במסכת בבא קמא (טז:) פירשו רבותינו, מהו שכתוב "מוכשילם ב...

  וכל מעשר בקר וצאן כל אשר יעבור תחת השבט העשירי יהיה קודש לה' (כז, לב)                   &nbs...

  הגמ' בסוף מסכת מגילה אומרת שעזרא הסופר תיקן להם לישראל שיהיו קוראים קללות שבתורת כהנים קודם מתן תורה. פרשה זו מכילה מ"ט קללות וכפי שרש"י מבאר לאורך כל הפרשה. שבע כפול שבע. פס...

מידע אישי

12 חידושים
0 תגובות
60 נקודות
שם: אלון ארביב
עורך עלון תורני "אורי וישעי"
מין: גבר
תאריך לידה עברי: כ"ב במנחם אב התשל"ה
תאריך לידה לועזי: 30/07/1975
כתובת: נתניה, תאריך הרשמה: 5/9/2018