chiddush logo

בחירת מקום המקדש על ידי ישראל – היא תנאי הכרחי להשראת שכינה במקדש

נכתב על ידי DoarHamikdash, 8/8/2021

ב"ה


דבר תורה  לאור המקדש

 

פרשת ראה - פרשת המקדש

בחירת מקום המקדש על ידי ישראל –

היא תנאי הכרחי להשראת שכינה במקדש

הרב ישראל אריאל שליט"א

ראש ישיבת המקדש

וראש ומייסד מכון המקדש

 

מפורש בתורה, שה' כבר בחר את מקום המקדש, עם זאת מצינו, שחובה על ישראל לדרוש ולמצוא את המקום הנבחר ולבנות שם את בית המקדש.

ראה ספרי דברים פרק יב (ה): "'כי אם אל המקום אשר יבחר ה' אלהיכם… לשכנו תדרשו ובאת שמה'… יכול תמתין עד שיאמר לך נביא? - תלמוד לומר: 'לשכנו תדרשו ובאת שמה!' דרוש ומצא! - ואחר כך יאמר לך נביא. וכן אתה מוצא בדוד שנאמר:… 'אשר נשבע לה' נדר לאביר יעקב: אם אבוא באהל ביתי! אם אתן שנת לעיני, לעפעפי תנומה! עד אמצא מקום לה' משכנות לאביר יעקב!'"

הווה אומר, בלי יגיעת עם ישראל למצוא את המקום הנבחר, כדוד שאינו נותן שינה לעיניו ותנומה לעפעפיו, ובלא הכנה נפשית מעמיקה לקראת השראת השכינה והכנות כנדרש – לא תיתכן הופעת השכינה בישראל.

ידועים דברי חז"ל בעניין זה במדרש תהילים (יח) שכאשר ישראל התרשלו בקיום מצות בניין המקדש בירושלים, ומאות שנים עברו מכניסתם ארצה, ולא דרשו את בנין המקדש כראוי, ולא עשו דבר לבניינו, לפיכך בימי דוד באה עליהם מגיפה.

הווה אומר: אין הקב"ה מוריד את שכינתו לשכון בישראל, ואין המצוה מתקיימת כהלכתה, אלא אם כן ישראל דורשים, תובעים, ועושים כמידת יכלתם כדי שתשרה שכינה בישראל, ודרישה זו היא תנאי בל יעבור להשראת שכינה בישראל.

מסיבה זו, אין התורה מפרטת בהקמת המשכן את המגמה שבאיסוף הזהב והכסף ושלש עשרה תרומות שונות בלי להבין את מטרת התרומה, שכן, העם צריך לתרום מתוך אמונה בבורא עולם של ישראל עבדיו ועושי רצונו - ולא מתוך הבטחה לריווח כזה או אחר, אף לא ריווח רוחני. זו גם הסיבה שבטרם ידובר על השראת שכינה על הכרובים, מפרטת התורה את פרטי עשיית הארון, וצורתו כארגז העתיד להכיל דבר, ואין ישראל יודעים בתחילת הדיבור – ארון זה על שום מה? כי זה הדבר הנתבע מישראל: "עשה דברים לשם פועלם", לעשות את המצוה לשמה בלא טעם ובלא סיבה, בכך מוכיחים ישראל את אהבת ה' ואהבת מצוותיו לשמן. מעשים אלה כשהם נעשים מצד ישראל בתמימות, הם שמביאים להשראת שכינה במשכן וכך על הארון והכרובים. 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה