chiddush logo

ד"ת לשבת בהר ,יג אייר --" בהר סיני " או רהב? לע"נ יצחק בן סניורו, סניורו בת אסתראה , ואריה בן שבתאי ז"ל

נכתב על ידי izik28, 12/5/2019

 

בס"דד"ת לשבת בהר יג אייר ,לע"נ יצחק בן סניורו , סניורו בת אסתראה ,ואריה בן שבתאי ז"ל


      " בהר סיני " או  " רהב "?

----------------------------------------------------------------------------------------

" וידבר ה" אל משה בהר סיני לאמר "  , המילה "בהר" נקראת גם " רהב " או" הרב " ,כל מילה היא שונה במהותה מחברתה , את המילה  "רהב " שפירושה הבל וריק אנו רואים במגוון רחב של פסוקים

בתורה," אשרי הגבר אשר שם ה," מבטחו ולא פנה אל רהבים ושטי כזב"[תהילים מ ]  מפרש רשי," רבהים לשון גסות ומחזק את דרכו מצודת ציון באומרו, " רהבים ענין גאווה והתחזקות " ,כלל המפרשים מסבירים שאל לנו לבטוח בהבלי שוא שהם " שטי כזב" משטים מדרך הישר אחרי הכזב ,לפי רשי ולפי מצודת דוד הם עבודה זרה לכל דבר , פסוק נוסף בו מוזכרת המילה" רהב" מופיע בתהילים פט, " אתה דכאת כחלל רהב בזרע עזך  פזרת אויבך" ,רשי מפרש את המילה " רהב" בהתייחסו למצרים הקרוייים גם בפי מצודת דוד רהב .

תחילת הפרשה שהשנה היא  נפרדת משכנת בחוקותי , מזכירה את הר סיני  עליו נתנה תורת ה" , הר סיני הוא ההפך הגמור  מהמילה " רהב" ,הר סיני היה השפל בהרים מה שמצריך את השאלה  הידועה "מה ענין שמיטה להר סיני" ?, מפרש המדרש , בשנת השמיטה על בעל השדות להשמיט  את עצמו כדי שיוכל ללמוד את התורה שנתנה מסיני ,כלומר בשנת השמיטה בעל השדה או הכרם שווה בין שווים אפילו בתוך שדהו  לפי כך הוא זוכה לקבל שתי מתנות, בעולם הזה ואחרי 120 שנה בעולם הבא שנאמר," ממדבר מתנה וממתנה נחליאל ומנחליאל במות" [ במדבר כא] , מי שעושה את שדהו כמדבר ונותנו לעניים  שהיא מצוות גמילות חסדים , מה שאדם נהנה מהפירות בעולם הזה והקרן קיימת לו אחרי

120 שנה בעולם הבא זוכה ומקבל את התורה שהיא  כמים וחיים לעולם " מנחלי אל" ,ועוד שמילת שמיטה בגימטריא היא  גם המילה שמחה ואין שמחה אלא בלימוד התורה שהיא הניגוד הגמור לרהב  גסות גאוווה אדישות ואי אכפתיות משוועת שקשה להבין לפעמים ..

פרשת השמיטה בתחילת הפרשה סמוכה לפרשת המקלל  בפרשת אמור כפי שנאמר , " ויצא בן אשה ישראלית והוא בן איש מצרי  בתוך בני ישראל וינצו במחנה בן הישראלית ואיש ישראלי ויקב בן האשה הישראלית את ה" ויקלל, ושם אמו שלמית בת דברי  למטה דן .....ואל בני ישראל תדבר לאמר איש איש כי יקלל אלהיו ונשא חטאו ונקב שם ה" מות יומת " פרשת חמורה זו תואמת  באופן מופלא את כותרת דבר התורה .

מיהו אותו  בן תערבת של איש מצרי עם אשה ישראלית ומדוע קילל את ה? ,ע"פ חז"ל אביו של המקלל הוא האיש המצרי שמשה הרג, כאן גם נבין מדוע  קילל דווקא את שם ה" ולא אדם אחר [ לא שהדבר פחות חמור] ,התשובה נעוצה בכך שמשה הרג את אביו המצרי בשם ה" המפורש כמו שלימדונו חז"ל מהמלים" הלהרגני אתה אומר" ? ,התורה מפרסמת את שם אימו של המקלל, שלומית בת דברי , חז"ל הסבירו שנקראה כך משום שהייתה מפטפטת עם כל אדם  ולכן קלקלה ,אותו קלקול הביא לכך כאשר בא אותו מצרי לבית השוטר היהודי במצרים,ואותה אשה הראתה לו שלום וכאן חל הקלקול גם אם לא באשמתה הישירה בכך שאנסה ויצא אותו בן ממזר , שאין לו יחוס גם שהלכתית הוא יהודי ורצה לקבוע את אוהלו בתוך מחנה דן ," שנאמר" וינצו במחנה"  ,ואותו איש ישראלי שמיחה בו מלהתיישב בתוך גבולות ישראל ועל כך המיצרי קילל את שם ה" ונענש קשות , מה שמביא כל אחד מאיתנו לדבר תורה וטובה על כל אחד מישראל אחינו , שכן גם שאנו בני עדות שונות , ואולי צבע עור שונה , כל זלזול אחד בשני בכך שיחוסו פגום פוגע באותה ערבות הדדית ,כנאמר ," כל ישראל ערבים זה לזה" , ראיה  לכך נראה מארבעת המינים בחג הסוכות , " ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפת תמרים ענף עץ עבת וערבי נחל ושמחתם לפני ה, אלהיכם " ,ארבעת המינים המסמלים סוגי אנשים שונים, אתרוג שיש בו טעם וריח הוא המסמל את אותו אדם המקיים תורה ומצוות וגם מעשים טובים, לולב יש לו טעם אך לא ריח והוא מסמל את אותו אדם המקיים את התורה אך לא מעשים טובים , הדס יש לו ריח ולא טעם  ,והוא מלמד על אותם שעושים רק מעשים טובים אך לא לומדים תורה , ואלו הערבה השפלה שבהם מסמלת את אותם שאין בהם לא מצוות ולא מעשים טובים ,המדהים הוא שלא ניתן לקיים את מצוות ארבעת המינים אם חסר מין אחד מהם , נאמר הערבה , לכאורה אין בה שום תועלת? אדם יכול ללעוג לסוג אדם כזה ולזלל בו או לנודתו , שהדבר חמור מאוד! קל וחומר אם הזלזול הוא באחד משלשת המינים הנותרים ..  אותו אדם המזלזל ברצונו של חברו מזלזל בכבודו של ה" לא פחות , והוא למעשה מדבר דברי רהב והבל השנואים על הקב"ה , בל נשכח שאנו נמצאים בימי ספירת העומר הבאים בגלל שתלמידי רבי עקיבא לא שמרו על כבודו של חברם גם אם היה שונה מהם בדעותיו וחייו , בל נשכח שכולם היו תלמידי חכמים שומרי תורה ומצוות הוגים בתורה וכו" ונזכור מה העונש שהם גרמו לעצמם [לא עלינו ].

הפרשה מסתיימת בפ"ס המלמד על מצוות השבת שקשורה לשמיטה וכמובן  לעניין הר סיני וההפך ממנו הרהב וההבל " לא תעשו לכם אלילים ופסל ומצבה לא תקימו לכם  ואבן משכית לא תתנו בארצכם להשתחות עליה אני ה" ,את שבתותי תשמרו ומקדשי תראו אני ה" .

מפרש  הרמבן ," האזהרות בשבת  רבות בתורה כמו בעבודה זרה מפני שהיא שקולה כנגד כל המצוות , כי מי שאינו משמר אותה מכחיש במעשה בראשית ואין לו תורה בכלל" , רבותינו  במדרש שאלו , וכי בית המקדש דוחה שבת? , תלמוד לומר את שבתותי תשמרו ומקדשי תראו אני ה" , ורשי בפירושו ממשיך ומסביר," לא יכנס לא במקלו ולא במנעלו ובאבק שעל רגליו ואע"פ שאני מזהירכם על המקדש  ,את שבתותי תשמרו , אין בית המקדש דוחה שבת " , נלמד מכך שכאשר אנו מצווים על כבוד המקדש ובתי כנסיות שהם מקדש מעט , לא לבזותם ולהמעיט בערכם מה שכולל את ספרי הקודש המצויים הם , בל נשכח את חלול בית הכנסת בקריית יובל  בירושלים ,וכל בתי הכנסיות והמדרשות שחוללו בשואה , דבר מצמרר!! מה עוד שהם דבר דומם שלא מרגיש כמו הציווי," לא תעלה במעלות על מזבחי שלא תגלה ערוותך עליו" לא לעלות על המזבח בבגדים רחבים שלא תגלה בלא כווונה ערוות הכהנים , המזבח שהוא דומם ולא מרגיש קל וחומר חבריך או שכניך שהוא  בשר ודם וחלק אלקי בו , לא לבזותו , או לחלל את כבוד או כבודה של בת ישראל בזלול ברצונה וחייה גם אם השפקתכם שונה , כל אלה גורמים לחילול שם ה" ברבים דבר שאולי אין לו כמעט כפרה מלבד התייחסות למילה "מדבר" ו, " בהר סיני " , המילה " בהר " היא בגימטריא 207 כמילה "רז" המופיעה בגמרא מסכת שבת  דף פח עמוד א" בשעה שהקדימו ישראל נעשה לנשמע יצאה בת קול ואמרה להן," מי גילה רז זה לבני שמלאכי השרת משתמשים בו"? דכתיב" ברכו ה" מלאכיו גבורי כח עושי דברו " לשמוע בקול דברו ברישא והדר לשמוע " מפרש מצודת דוד על הפ"ס בתהילים " לא יעשו בעבור קבול שכר כי עושים דברו בעבור לשמוע בקול דברו כי זה כל מגמתם".

מלאכי  השרת עושים רק את רצון ה" ללא כל סייג , במעמד הר סיני בני ישראל הגיעו  למדרגה כזו שהם מוכנים לבטל את עצמם כלפי רצון ה" וזה המובן של " נעשה ונשמע" נעשה את רצון ה" גם ללא הבנה שלנו ,זוהי  ההכנה לתורה שהיא כל חיינו ועליה בנויה כל מערכת חוקי המשפט העברי והתורה עליה אנו מחנכים ונחנך את בנינו ובנותינו , להיות טוב ! כלפי כל אדם  מה שיחזור מידה כנגד מידה אלינו ובמידה כפולה יחד עם ברכתו של ה" שבל נשכח שאנו עולמו ! ושליחיו להפצת התורה , האם נהיה שליחים נאמנים המדברים  אמת היא התורה ושמו של הקב"ה , האם נפיץ אור , שמחה ורעות כלפי כל אדם , או חלילה שנאה ורוע כמו בימי תיבת נח , האם נשמח בשמחתו של פלוני גם הוא לא   בדיוק כמונו , הוא אולי אתרוג או לולב אלו הדס או ערבה ? הוא לא פחות מכל אחד מאיתנו ושוה ערך כלפי ה" וקל וחומר שהדבר צריך להיות גם שיעור לנו , לדבר  ברזי תורה כמו המזמור " שלום עליכם מלאכי השרת , ממלך מלכי המלכים הקב"ה ברוך הוא , בואכם לשלום... " אם נלך בדרך זו נזכה להחשת בנית המקדש השלישי שיבנה מתוך כל הטובה והברכה שנפיץ כלפי  רעהו,כל שנה אנו מתפללים עשרות ומאות ואלפי פעמים לביאת משיח צדקנו ובנית בית מקדשנו , יהודים יקרים!גברים נשים וילדים , רוצים להרגיש את אותה הרגשה שהרגישו בני ישראל שהיו במעמד הר סיני ולחזות בבנין המקדש השלישי בימינו ?, אז הבה נלך בדרך  אור התורה ,דרך הנעשה ונשמע! דרך הר סיני הצנוע והפשוט אך המלא הוד והדר ולא דרך הגאווה הרהב והשנאה המפרידה כי רב המחבר על המפריד !בשמחת הגאולה השלמה הטובה והבריאה אמן!

---------------------------------------------------


להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה