chiddush logo

פרשת השבוע בחוקותי מצוות השכנת שלום

נכתב על ידי עורך דין שמחה כהן, 20/5/2022

פרשת בחוקותי


"ונתתי שלום בארץ"
אחת המילים המוזכרות בכל יום באופן תמידי הינה המילה שלום, בכל שלוש התפילות העמידה הנאמרות בכל יום אנו פותחים בברכה שים שלום וחותמים אותה המברך את עמו ישראל בשלום. ובתום כל אחת מהתפילות הנ"ל מסיימים בפסוק עושה שלום (איוב כה) וכן בכל חמשת הקדישים הנאמרים בכל יום נחתמים במילה עושה שלום וכן אנו פותחים בסוף ברכת ק"ש בברכת השלום השכיבנו אבינו לשלום ...לחיים טובים ולשלום וחותמים את ברכה הפורס סוכת שלום עלנו וכן בברכת המזון חותמים בעושה שלום. וחז"ל שמו דגש על השלום בכמה מקומות "לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלום (עוקצין ג, יב) ובמשנה באבות נאמר הלל אומר הווי מתלמידיו של אהרון אוהב שלום ורודף שלום (אבות א,יב), ובהמשך נאמר הוו מקדים שלום בפני כל אדם ואפילו עם הנכרי בשוק (אבות פ"ד ט"ו ועיין בברטנורא שם) ובמסכת גיטין נאמר אין מוחים ביד עכו"ם לקחת לקט שכחה ופאה מפני דרכי שלום, ומפרנסים עניי עכו"ם עם עניי ישראל ומבקרים חולי עכו"ם עם חולי ישראל וקוברים מתי עכו"ם עם מתי ישראל מפני דרכי שלום (דף סה). ובמסכת שבת חז"ל דנים במי שאין לו יכולת כלכלית לרכוש גם נר שבת וגם נר חנוכה ומסקנתם יקנה נר שבת משום שלום בית (דף כ"ג) וכן במסכת יבמות נאמר אמר רבי אלעזר משום רבי שמעון מותר לו לאדם לשנות בדברו מפני דרכי שלום שאף הקב"ה שינה מפני דרכי שלום, כשבאו המלאכים   (דף סה)
בברכות דף יז מענה רך משיב חמה ומרבה שלום עם אחיו ועם קרוביו ועם כל אדם ואפילו עם נכרי בשוק כדי שיהא אהוב למעלה ונחמד למטה ויהא מקובל על הבריות אמרו עליו על רבן יוחנן בן זכאי שלא הקדימו אדם שלום מעולם ואפילו נכרי בשוק. וכבר וגיטין אמרו מפני דרכי שלום כהן קורא ראשון ואחריו לוי ואחריו ישראל מפני דרכי שלום (דף נט)
השאיפה להשכנת שלום ולפייס בין היריבים תוך כדי ביצוע פעולות לפתיחת ולהצעת משא ומתן לשלום של הצדדים ולמנוע מריבות ועלבונות ולגרום ליחסים תקינים בין איש לרעהו ע"י הסדרי שלום תוך משא ומתן חכם ולמנוע את התככים והתקטטוות ומאבק ממושך וויכוח עקשני ולתחם את גבולות המריבה הם מצווה חשובה מאוד ערך עליון ונזכור לא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלום

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה