chiddush logo

ל"ג בעומר - בר כוכבא מלך המשיח?

נכתב על ידי אלון, 22/5/2019

 טעמים רבים נאמרו לשמחה ביום ל"ג בעומר. אחת מהן נאמרה על בר-כוכבא.

במגילות בר כוכבא מובא שביום השמונה-עשר באייר הוא יום השלושים ושלושה (ל"ג) לספירת העומר, היה יום ניצחון גדול לצבאו של בר-כוכבא, ומאז קבעו אותו שנה בשנה לזכר ניצחון זה.

העיון בדמותו של בר-כוכבא מעורר תמיהות רבות, שכן מצינו בתלמוד (ירושלמי תענית פרק ד', ה"ה):

"תני ר' שמעון בן יוחי: עקיבה רבי היה דורש - דרך כוכב מיעקב, דרך כוזבא מיעקב. רבי עקיבה כד הוה חמי (כשהיה רואה את) בר כוזבה, הוה אמר (היה אומר) דין הוא מלכא משיחא (זה הוא מלך המשיח)".

רבי עקיבא ראה בדמותו של בר-כוכבא (שנקרא גם בר-כוזבא) כדמות משיח. התבוננות במעשיו ובהתנהגותו של בר-כוכבא מעוררת תמיהה, היאך דימה אותו רבי עקיבא כמלך המשיח?

התלמוד (ירושלמי, תענית פרק ד', ה"ה) מספר על מבחן הכניסה שעשה לחייליו, שציווה אותם לקטוע את אצבעם בשיניהם כדי להוכיח את אומץ לבם, ואכן חכמים מיחו בו ואמרו לו: "שלחו חכמים ואמרו לו: עד אימתי אתה עושה את ישראל בעלי מומין?". גם תפילה הייתה לו לבר-כוכבא טרם יציאתו לקרב: "רבוניה דעלמא לא תסעוד ולא תכסוף" - פונה הוא להקב"ה אל תעזור ואל תחליש. לא זו בלבד, אלא התלמוד הירושלמי מספר שכאשר חשד בר כוכבא בדודו, רבי אליעזר המודעי, שמשתף הוא פעולה עם הרומאים בעט בו והרגו.

והשאלה זועקת היא עד שמיא, האם לאדם עם תכונות כאלו יאה להיות מלכא-משיחא? האם דמות כזאת ראה רבי עקיבא כמלך המשיח אשר תפקידו: "לתקן את העולם כולו לעבוד את ה' ".

ביאר מהר"י אברבנאל בספרו "ישועות משיחו" (ח"א, פרק ד'):

"איך חשבו חכמי ישראל שהיה בן כוזיבא מלך המשיח? ורבי עקיבא... איך טעה בזה... ויודע היה רבי עקיבא שמלך המשיח יהיה מזרע דוד, ובן כוזיבא לא היה כן כפי האמת – אבל היתה מחשבתו של רבי עקיבא שהיה בן כוזיבא מפצוׁ של הקב"ה ושעשהו לנקום נקמת עמו ודם עבדיו מאויביהם... שקודם משיח בן דוד יבא משיח בן יוסף, לא לעשות משפט וצדקה כי אם בלבד ללחום מלחמות ה'... לכן כשראה רבי עקיבא הניסים והגבורות אשר עשה בן כוזיבא בכל ארצות הרומיים, חשב בלבו שהוא היה שליח ההשגחה, משיח אלקי יעקב לענין מלחמות ונקמת האויבים בלבד".

ביאר האברבנאל כי רבי עקיבא ראה בבר כוכבא דמותו של משיח בן יוסף, האחראי ללחום את מלחמות ישראל. הוא אשר יסיר מעליהם את שעבוד המלכות כדי שיהיו פנויים לקבל עליהם עול מלכותו של משיח בן דוד שיבוא ויצוק את התוכן הרוחני לעם ויתקן את העולם כולו לעבוד את ה'.

לשם כך יש כפל משיחים: משיח בן יוסף ומשיח בן דוד, כפי שפורשו הדברים ע"פ הגר"א ("קול התור" פרק א', ב):

"על פי רבינו הגר"א כל עבודת קבוץ הגלויות, בנין ירושלים והרחבת ישוב ארץ ישראל להחזרת השכינה, כל עיקר העבודה וכל פרטיה ופרטי פרטיה נאחזים בייעודו ובתפקידו של משיחא דאתחלתא, משיח הראשון - משיח בן יוסף. שהוא הכח הנסי המסייע לכל פעולה הנעשית באתערותא דלתתא על דרך הטבע, כי משיח בן יוסף מארץ, ומשיח בן דוד משמים".

רבי עקיבא ראה בבר-כוכבא את דמותו של משיח בן יוסף אשר יתחיל את תהליך הגאולה וילחם את מלחמות ישראל. הוא אשר יצור את המסגרות הלאומיות: ישיג להם את העצמאות המדינית, הכלכלית והחומרית, ומשום כך קרא עליו: "דרך כוכב מיעקב", שפירושו - תחילת זריחת האור, תחילת ההתנוצצות, עד אשר תהליך זה יאיר את העולם כולו ע"י משיח בן דוד.

הגאולה לא תכונן עד אשר יחוברו עולם החומר ועולם הרוח - עד אשר יתלכדו משיח בן יוסף ומשיח בן דוד.

 

הרב קלמן מאיר בר שליט"א, מהספר: "מעשה רקם", מהאתר: "ישיבת כרם ביבנה" - https://www.kby.org

 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע