chiddush logo

עבודת יום הכיפורים

נכתב על ידי DL2000, 15/9/2013

 בס"ד


  הליכות קודש / סדר עבודת יום הכיפורים

כלליות עבודת היום
ביום הכיפורים מתגלים כל שערי הרחמים העליונים, 
ומאיר בעולם הרצון הגדול של השי"ת שהוא רוצה 
אותנו מאוד.
ולכן עיקר עבודת היום הוא לעורר את הלב ברצונות 
וכיסופים שלא יחמוד ויתאווה לשום דבר רק להתקרב 
להשי"ת. ולעשות רצונו לא כמצוות אנשים מלומדה, 
אלא מתוך רצון הלב להתקרב אליו )ליקו"ה אומנין ד' 
– י"ג(. 
ועל זה יפשפש בעצמו לראות עד כמה שלם ליבו בר־
צונות וכיסופים עם השי"ת, והאם מעשיו עולים בקנה 
אחד עם הידיעות שיודע במוחו ודעתו מגדולת השי"ת. 
)יוה"כ ב'( 

עבודת התענית
בתורה כתוב "ביום הזה תענו את נפשותיכם" והיינו 
שהעיקר הוא עינוי הנפש לא רק עינוי הגוף. כי כל הר־
צונות של האדם הם בנפש, ועל ידי הצום שמונע את 
רצונו ותאוותו מלאכול הוא מכניע ומדבק את הלב לר־
צות רק את השי"ת. ולכן בכל פעם שירגיש את קושי 
הצום, יעורר את 'נפשו' ברצון להשי"ת, לאמר, אכן אני 
רוצה רק מה שהשי"ת רוצה, ואני מנדב בצדקה את 
עצמי ורצוני להיות כרצון ה'. 
ובכח מחשבה זו יזכה לתקן את כל הימים שעברו 
בחושך בלי חיות אמיתי, עד שיבנה בנפשו את קומת 
השמחה והחיות שיש בפנימיות כל נפש איש ישראלי. 
)ליקו"מ סי' קע"ט(
כל נדרי
ישראל עם קודש קיבל תפילה זו ברגשי אש של יראה, 
כי הוא הפתיחה לתפילת יום הכיפורים, בהם אנו מג־
לים גודל רחמנותו יתברך שאין שום יאוש בעולם כלל, 
ואפילו דבר חמור כנדר אפשר להתיר. )ליקו"ה נדרים 
ד'(
ופותחים ברטט של ניגון דקדושה להתיר להתפלל 
עם כל העבריינים, כי זה כל עסקנו בחודש תשרי לכ־
לול את כל הבעלי תשובה עם תפילת הצדיקים, ובזה 
מעוררים למעלה רחמים על עצמנו להכלל ולהחתם 
עם הצדיקים. )נזיקין ד'( 

 חמשה תפילות
עיקר הדביקות בתפילה הוא כאשר מתגלה בלב 
הרצון של השי"ת שרוצה לשמוע ולקבל 
תפילתנו. וכיון שביום זה מתגלה הרצון 
הגדול של השי"ת שהוא רוצה אותנו 
מאוד, לכן התפילה עולה בש־
למות גדול, ולכן 
אנו מוסיפים תפילה נוספת להכלל יותר ברצון העליון 
)ערב ג'(
ומרבים ביום הקדוש לדבר בשבח הבורא, כי בזה אנו 
מתקנים את הדיבור וזוכים ללבנוניות המוחין )יוה"כ א'( 
ויש להתאמץ להתפלל בכל כוחו וכוונתו אף אם התפי־
לה בא לו בקושי גדול. ויקשר תפילתו לצדיקי אמת, כי 
בחודש תשרי נעשה מלחמה עם הסט"א להוציא ממנו 
כל חיותו עד שנזכה לאמונה גדולה ובהירה בבחינת 
האמונה שיתגלה לעתיד לבוא )ליקו"מ סי' ח' תנינא(
ומאריכים בניגונים נוראים, כי על ידי הניגונים מלבישים 
את השכינה בלבושים נהירים, והיינו שמתגלה יופי אור 
השכינה בהתגלות נפלאה בעומק הנפש, )ליקו"ה חזקת 
מטלטלין ה'(

 שמע ישראל וברוך שם כבוד מלכותו
ביום זה אנו אומרים שמע ישראל ו'ברוך שם כבוד' בקול 
רם לגלות לכל באי עולם שהשי"ת נמצא בכל מקום 
בעולם אפילו במקומות המטונפים. אלא שבכל השנה 
אסור לנו לספר זאת בקול, כדי שלא יתאחזו החיצונים, 
כי אפשר ליפול לטעות גדולה על ידי זה. אך ביום הכי־
פורים אין אחיזה לחיצונים כי עם ישראל מתקן הברית 
בשלמות עם השי"ת, לכן אפשר לגלות זאת להכריז בכל 
העולם שמלכותו בכל משלה, וממילא אפשר להתחדש 
בקרבת ה' מכל מקום שנפל לשם. )יוה"כ א'( 

סדר עבודת כהן גדול
ביום כיפור הכהן גדול והצדיקים עוסקים להכניס אותנו 
לדרך התשובה. ועיקר דרך התשובה הוא לדעת להכ־
נס לתוך הקדושה יותר ויותר, ומאידך, לדעת שהשי"ת 
נמצא עמו גם בעת נפילה. והוא בקיאות גדול מאוד 
שרק הצדיקים בקיאים בזה איך להכנס לקודש הק־
דשים ולצאת משם בשלום, כמו הכהן גדול בשעתו 
שהיה נכנס ויוצא ומחליף הבגדים וכו'.
וכשאנו קוראים את סדר העבודה אנו מתקנים בשורש 
את הדרך הזה שנוכל גם אנו במשך כל השנה להיות 
בקיאים בזה לעלות תמיד מדרגא לדרגא, ומצד שני 
לא ליפול לגמרי כשצריך לצאת לחוץ, או בזמני נפילה. 
)שבת ז'( 

י"ג מידות של רחמים
ביום הכיפורים אומרים כמה וכמה פעמים הי"ג מידות 
של רחמים, וצריך לדעת שבכל פעם שמזכירים את מי־
דות הרחמים, ואומרים בקול גדול "ויעבור ה' על פניו 
וכו'", השי"ת באמת מתגלה אלינו כעת עם כל מידות 
הרחמים העצומים שלו, ועובר על פנינו להעביר כל 
החטאים מאתנו ולהושיט ידו ברחמנות גדולה שנוכל 
להתקרב אליו מחדש ממש. )תפילין ה' – י"א( 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע