chiddush logo

פרשת בלק - שמחה כהן עורך דין

נכתב על ידי עורך דין שמחה כהן, 8/7/2022

 במסכת בבא בתרא (דף ס ע"א) נאמר שאין לו לאדם לפתוח פתח של חלון או דלת כניסה מול חלון או פתח של שכנו. וכן אם היה פתח קטן לא יגדיל אותו מול פתח חברו. חז"ל לומדים זאת מפרשת השבוע אמר רבי יוחנן ע"ש הפסוק "וישא בלעם עיניו וירא את ישראל שוכן לשבטיו" ראה שאין פתחי אוהליהם מכוונין זה מול זה אמר ראוים שתשרה עליהם שכינה. וסיבת הדבר ביארו בתוספתא (שם) כדי שלא יהיה יושב ורואה בחצרו של חברו. משום הזיק ראייה (המאירי שם) ודעת הרשב"א (ב"ב ו' ע"ב) כדי שלא יראה בתשמיש חברו ואפילו בריחוק ד' אמות. והשל"ה ביאר (קדושים פ"ה) משום הסרת המחלוקת. 

הרשב"ם ורבנו גרשום (שם) החמירו שאף אם יש לפותח חזקה על הפתח עדיין חייב הפותח לסתום את הפתח וזה על אף שחזקה מתירה היזק ראייה וכן פסק בשולחן ערוך חושן משפט (סימן קנד) והרמ"א הוסיף דלא מועיל חזקה בעניין ואף עם אחד אינו חסר והשני נהנה כופין על מידת סדום. יתרה מכך נתיבות המשפט (סימן קנד ס"ק יב ד"ה לא מהני) בפותח פתח מול פתח הינו איסור דאורייתא ואפילו בשטר וקניין לא מועיל.
ובשוו"ת הרשב"א ח"ב סי' רסח ד"ה מבאר שאף אם נהגו שלא להקפיד כלל על היזק ראייה על בתים וחצרות מנהג בטעות הוא ואינו מנהג, שאין מחילה והקפדה אלא בממונות שאדם רשאי ליתן את שלו ואינו רזאי לפרוץ גדרם של ישראל.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה