chiddush logo

מיתת בני אהרן על שלא היו להם בנים ורצו להחליף את משה ואהרן

נכתב על ידי יניב, 10/5/2018

"ואלה תולדת אהרן ומשה ביום דבר ה' את משה בהר סיני. ואלה שמות בני אהרן הבכור נדב ואביהוא אלעזר ואיתמר. אלה שמות בני אהרן הכהנים המשחים אשר מלא ידם לכהן. וימת נדב ואביהוא לפני ה' בהקרבם אש זרה לפני ה' במדבר סיני ובנים לא היו להם ויכהן אלעזר ואיתמר על פני אהרן אביהם" (במדבר ג,א-ד). 'אמר רבי שמואל בר נחמני א"ר יונתן: כל המלמד בן חבירו תורה מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו, שנאמר (במדבר ג, א) "ואלה תולדות אהרן ומשה" וכתיב "ואלה שמות בני אהרן", לומר לך: אהרן ילד ומשה לימד, לפיכך נקראו על שמו' (סנהדרין יט,ב). על מי שאין לו בנים נאמר: 'אבא חנן אמר משום רבי אליעזר: חייב מיתה, שנאמר (במדבר ג, ד) "ובנים לא היו להם" הא היו להם בנים לא מתו' (יבמות סד,א). כיון שלמדו חז"ל מהפסוקים אצלנו שני עניינים, שכל המלמד את בן חברו תורה כאילו ילדו, ושנדב ואביהוא מתו כי לא היו להם ילדים, נראה שיש כאן קשר, שבא לרמז שמתו כיון שלא היו להם ילדים, אבל יחד עם זאת, אילו היו מלמדים תורה לתלמידים, אז היה נחשב להם כעין ילדים, ולכן לא היו מתים. אולי לכן למדו שמתו על שרצו להחליף את מקומם של משה ואהרן: 'וכבר היו משה ואהרן מהלכין בדרך, ונדב ואביהוא מהלכין אחריהן, וכל ישראל אחריהן. אמר לו נדב לאביהוא: אימתי ימותו שני זקנים הללו ואני ואתה ננהיג את הדור? אמר להן הקב"ה: הנראה מי קובר את מי. אמר רב פפא: היינו דאמרי אינשי: נפישי גמלי סבי דטעיני משכי דהוגני' (סנהדרין נב,א). שלכאורה לא מובן מניין הביאו דרשה כזו, הרי זה לא מרומז בשום מקום? אלא נראה שלמדו זאת על בסיס מה שאמרנו, שאילו היו מלמדים תלמידים אז לא היה חל בהם מיתה בשל אי הבאת ילדים, אלא שבזה קשה, כיצד זה נעשה, הרי בסדר לימוד התורה הם לימדו את בנ"י, כמו שמובא בגמ': 'ת"ר: כיצד סדר משנה? משה למד מפי הגבורה, נכנס אהרן, ושנה לו משה פירקו. נסתלק אהרן וישב לשמאל משה, נכנסו בניו ושנה להן משה פירקן. נסתלקו בניו אלעזר ישב לימין משה ואיתמר לשמאל אהרן. רבי יהודה אומר: לעולם אהרן לימין משה חוזר. נכנסו זקנים ושנה להן משה פירקן. נסתלקו זקנים, נכנסו כל העם ושנה להן משה פירקן. נמצאו ביד אהרן ארבעה, ביד בניו שלשה, וביד הזקנים שנים, וביד כל העם אחד. נסתלק משה, ושנה להן אהרן פירקו. נסתלק אהרן, שנו להן בניו פירקן. נסתלקו בניו, שנו להן זקנים פירקן. נמצא ביד הכל ארבעה' וכו' (עירובין נד,ב) ממילא בני אהרן לימדו תורה, ועוד לכל בנ"י, אז איך אפשר לומר שלא לימדו תורה ולכן לא נחשב להם כבנים? לכן למדו שהיה בלימודם בעיה שלכן לא נחשב כלימוד תורה ראוי, ולכן לא נחשב להם כעין בנים בכדי שלא ימותו. לכן למדו שהיו אומרים מתי ימותו משה ואהרן ויחליפו אותם בהנהגה, שהיו רוצים כבוד, ולכן במקום שילמדו רק לאחר משה ואהרן, רצו שהם (משה ואהרן) ימותו ואז ישר יתחילו מהם (בני אהרן). שכך יהיו המנהיגים, שיהיה להם כבוד והנהגה, וגם חשיבות כשילמדו תורה בראש. דבר זה בא לידי ביטוי שהורו הלכה והביאו אש שלא הצטוו עדיין דרך משה, שלמדו מעצמם והביאו, ולכן מתו: 'תניא, ר"א אומר: לא מתו בני אהרן עד שהורו הלכה בפני משה רבן, מאי דרוש? (ויקרא א, ז) "ונתנו בני אהרן הכהן אש על המזבח". אמרו: אף על פי שהאש יורדת מן השמים מצוה להביא מן ההדיוט. תלמיד אחד היה לו לרבי אליעזר שהורה הלכה בפניו. אמר רבי אליעזר לאימא שלום אשתו: תמיה אני אם יוציא זה שנתו. ולא הוציא שנתו. אמרה לו: נביא אתה? אמר לה: לא נביא אנכי, ולא בן נביא אנכי, אלא כך מקובלני: כל המורה הלכה בפני רבו חייב מיתה' (עירובין סג,א). שיש קשר בין רצונם להורות הלכה, שזה קשור להחלפת משה ואהרן, וזה קשור לכך שהורו הלכה שבזה יש חיוב מוות. נראה רמז לכך, שבמדרש מובא: 'ועוד מן הדא: (שמות כד, א) "ואל משה אמר עלה אל ה'" מלמד שהיו משה ואהרן הולכין תחלה, ונדב ואביהוא מהלכין אחריהן, וכל ישראל אחריהן. ואומרים: מתי ב' זקנים הללו מתים, ואנו נוהגין שררה על הציבור? ר' יודן בשם ר' איבו אמר: בפיהם אמרו זה לזה. ר' פנחס אמר: בלבם הרהרו. א"ר ברכיה: אמר להם הקדוש ברוך הוא (משלי כז, א) "אל תתהלל ביום מחר" הרבה סייחין מתו ונעשו עורותיהן שטוחין על גבי אמותיהן' (במדבר רבה כ,י) שזה ממש דומה לגמ'. אלא שכאן יש פס', אולם לא מובן מה מלמד הפס' הזה, איך למדו ממנו? אלא שבפס' נאמר: "ואל משה אמר עלה אל ה' אתה ואהרן נדב ואביהוא ושבעים מזקני ישראל והשתחויתם מרחק. ונגש משה לבדו אל ה' והם לא יגשו והעם לא יעלו עמו" (שמות כד, א-ב), שמוזכרים נדב ואביהוא, ובהמשך מובא שהעם לא עלה, ועל העליה להר נאמר "והגבלת את העם סביב לאמר השמרו לכם עלות בהר ונגע בקצהו כל הנגע בהר מות יומת" (שם יט,יב), לכן ראו בזה רמז למיתה בהקשר של הפס' הזה, ולמדו שכעין חטאם היה על הנאמר למשה לעלות לה', שהם רצו להיות במקומו. או למדו שהתנגדו לסדר הדרגות: משה, אהרן ואז הם, שכך מופיע בפס': "אתה ואהרן נדב ואביהוא". עוד אפשר שלמדו שכאן אצלנו נאמר בהתחלה "אלה תולדות אהרן ומשה ביום דבר ה' את משה בהר סיני" וגו', כך שמרומז סיני וכן משה אהרן ובניו. כך שבפס' יש רמז לקשר לפס' שמביא המדרש שנאמר למשה לעלות להר סיני-לה', ולכן קישור בניהם, שכעין שם מרמז על מיתת בני אהרן שכאן, וממילא למדו שהתנגדו לדרגות. בכ"א מרומז בפס' שקשור למתן תורה, כך שאולי זה בא לרמז שלא רצו רק להיות מנהיגים של כבוד, אלא רצו להיות פוסקי ההלכה של הדור, שזהו שאמרו מתי ימותו משה ואהרן, ולכן גם מותם היה קשור להלכה שהורו בפני רבם. ממילא כיון שמה שלימדו תורה היה קשור לרצונם לשלוט, זה פגע במעמדם כמלמדי תורה כראוי, ולכן לא נחשב להם מה שלימדו אחרים, שיחשבו תלמידיהם כעין בנים. נראה שכיון שהם לא העמידו בנים או תלמידים (כבנים), זה חסרון בהשפעת קדושה בעולם, שאין לה המשך. אולי זהו הסיבה שמי שאין לו בנים: 'אחרים אומרים: גורם לשכינה שתסתלק מישראל שנאמר (בראשית יז, ז) "להיות לך לאלקים ולזרעך אחריך", בזמן שזרעך אחריך שכינה שורה, אין זרעך אחריך על מי שורה על העצים ועל האבנים' (יבמות שם), שאין המשך קדושה בעולם ממנו, ולכן גורם לשכינה שתסלק (לכן במקרה של תלמידים, הרי יש אותם כהמשך, ולכן הם כבנים). אולי לכן מתו נדב ואביהוא במיתה הזו, שבמיתתם קידשו את המשכן (ראה 'תורת המקרא' "אחרי מות" למרן פאר הדור הרה"ג שלמה גורן זצוק"ל זיע"א), שזה כעין שהם צדיקים גדולי עולם (כמו שאמר משה לאהרן שהם גדולים משניהם), אולם גורמים במעשיהם לסילוק השכינה, לכן מתו על חטא זה, ובמיתתם נעשה כעין כפרה, שגרמו להשראת השכינה במשכן.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה