chiddush logo

גל גל

כל החידושים של גל גל | כל התגובות של גל גל

 בס''ד     פרשת ויצא: האם נשים חייבות בתפילת ערבית פתיחה בפרשת השבוע מספרת התורה, שכאשר יעקב הלך מבאר שבע לחרן, הוא 'פגע' במקום וישן שם. במהלך הלילה יעקב חולם חלו...

 בס''ד   פרשת ויצא: כיצד יששכר וזבולון חולקים את השכר פתיחה בפרשת השבוע מסופר, שיעקב עבד את לבן שבע שנים תמורת רחל, אך כאשר התעורר בבוקר לאחר החתונה גילה שלבן רימה אותו, ונת...

 בס''ד      פרשת תולדות: האם יש איסור הלכתי לשקר פתיחה בפרשת השבוע פונה יצחק לעשיו בנו הבכור, כדי שיכין לו אוכל ושיוכל לברכו לפני מותו. רבקה שומעת את הדברים,...

 בס''ד   פרשת תולדות: על אלו מצוות יש למסור את הנפש פתיחה בפרשת השבוע מסופר שעשיו חוזר מהשדה עייף ויגע, ומוכר את בכורתו ליעקב תמורת נזיד עדשים. מפשט פסוקי התורה משמע, שעשיו...

 בס''ד       פרשת חיי שרה: מי מברך את ברכת האירוסין פתיחה בפרשת השבוע שולח אברהם את אליעזר עבדו, למצוא אשה לבנו יצחק. לאחר שאליעזר מוצא את רבקה והיא מסכימה לל...

 בס''ד       פרשת חיי שרה: כמה כסף צריך לשלם אדם שגנב מצווה מחברו פתיחה בפרשת השבוע, הולך אליעזר עבד אברהם לחפש אשה ליצחק. לפני שאליעזר מגיע לחרן, הוא מציב מספר ס...

 בס''ד           פרשת וירא: האם מותר לפגוע בחפים מפשע במהלך מלחמה פתיחה בפרשת השבוע מספר הקב''ה לאברהם, שהוא מתכוון להרוס את סדום בגלל חטאיהם....

 בס''ד   פרשת וירא: האם צריך להפריש חלה מעיסה המחולקת למספר חתיכות פתיחה בפרשת השבוע באים שלושת המלאכים לאברהם ולשרה, לבשר להם שלוש בשורות. אברהם הזדרז להכין להם אוכל, וציווה על...

 בס''ד   פרשת לך - לך: כמה ברכות יברך מי שמניח רק תפילין של ראש פתיחה בפרשת השבוע מספרת התורה את מלחמת ארבעת המלכים בחמישה, על ניצחונם של הארבעה, ועל לכידת לוט אחיין אברהם....

 בס''ד  פרשת לך - לך: דינו של תינוק שנימול בטעות בלילה פתיחה בפרשת השבוע מצווה אברהם אבינו על המילה, ובנוסף למצוות הקרבת קרבן פסח, מדובר בשתי מצוות עשה היחידות שהעובר עליהן עונש...

 בס''ד      פרשת נח: מתי מברכים את ברכת הגשמים פתיחה בפרשת השבוע מצווה נח על ידי הקב''ה, לבנות תיבה שתציל אותו ואת החיות מהמבול העומד למחות את הארץ. כפי שכתב...

 בס''ד  פרשת נח: האם צריך יין כאשר מברכים ברכת המזון פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה, שלאחר שנח יצא מהתיבה הוא נטע כרם והשתכר.  לאחר מכן מגלה אותו חם בנו כאשר ערוותו מגולה (...

 בס''ד     פרשת בראשית: האם בעלי חיים מוקצים בשבת פתיחה בפרשת השבוע, לאחר שמספרת התורה על בריאת כל הימים ומגיעה ליום השביעי, היא כותבת שהקב''ה סיים את מלאכתו, ו'נח' מכ...

 בס''ד    פרשת בראשית: מעמדו ההלכתי של הגולם פתיחה בפרשת השבוע עוסקת התורה בסיפור בריאתו של אדם הראשון, שבניגוד לשאר החיות והבהמות נברא בצלם א-להים (א, כז). נחלקו הפרשנים,...

 בס''ד     שמחת תורה: האם מותר לאשה לעלות לתורה פתיחה בשמחת תורה בעקבות מנהג בבל, נוהגים לסיים את התורה ולרקוד איתה מספר הקפות. לכאורה, במהלך כל ההקפות צריך לעמוד וכפי...

מידע אישי

222 חידושים
1 תגובות
1147 נקודות
שם: גל גל
מין: גבר
תאריך הרשמה: 6/10/2018