chiddush logo

גל גל

כל החידושים של גל גל | כל התגובות של גל גל

 בס''ד    פרשת האזינו: האם ישנה חובה לעלות לארץ ישראל בזמן הזה פתיחה בפרשת השבוע מסופר על ציווי הקב''ה למשה לעלות להר נבו, כדי שיוכל לראות את ארץ ישראל אליה לא ייכנס. לכאור...

 בס''ד  פרשת האזינו: האם יש חובה לתרום דם או כליה ] פתיחה בפרשת השבוע קוראים את שירת האזינו, אותה שר משה רבינו לעיני בני ישראל, ובה הוא מתרה בהם לשמור את המצוות, ומזהיר אותם ...

 בס''ד     ראש השנה: האם יש איסור בעשיית סימני ראש השנהפתיחה בעקבות דברי הגמרא בכריתות (ה ע''ב) שאף נפסקה בשולחן ערוך והרמ''א (או''ח תקפג, א), נוהגים רבים מעם ישראל בראש...

 בס''ד     ראש השנה: האם מותר לומר את הפיוט מכניסי רחמים פתיחה הגמרא בראש השנה (טז ע''ב) מביאה את דבריו של רבי כרוספדאי הסובר, שבראש השנה נפתחים שלושה ספרים: של צדיקי...

 בס''ד       פרשות נצבים - וילך: האם יש עניין לחפש את השבטים האבודים פתיחה בפרשת השבוע מבשרת התורה כי המצווה הזאת לא רחוקה, ולא מעבר לים, אלא קרובה מאוד - ''בפיך ...

 בס''ד   פרשת וילך: האם צריך לעמוד בפני זקן באוטובוס פתיחה בפרשת השבוע מסיים משה את נאומו בפני עם ישראל, ומזכיר שלא יוכל להמשיך איתו לארץ ישראל. למרות שמדבריו משמע שהוא לא ...

 בס''ד            פרשת כי תבוא: האם מותר לרופא לעשות זריקה להוריו פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה, שכאשר אדם מקלל את אביו ואמו בפני עדים - ...

 בס''ד  פרשת כי תבוא: מדוע קוראים את ההפטרה, האם קריאתה צריכה להיות מקלף פתיחה בפרשת השבוע קוראים על ציוויו של הקב''ה לבני ישראל, לכתוב את דברי התורה על האבן ולסוד אותה בסיד. בפ...

 בס''ד             פרשת כי תצא: האם מותר לשמוע שיעור תורה במקלחת פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה, שגם כאשר יוצאים לצבא ולמלחמה יש לשמו...

בס''ד      פרשת שופטים: על מה סמך הרמב''ם כאשר הלך לגור במצרים פתיחה בפרשת השבוע מצווה התורה את המלך מספר איסורים, וביניהם האיסור לא להרבות לו סוסים (יותר מכדי מרכבתו ...

 בס''ד         פרשת שופטים: מדוע רבים בזמן הזה לא כותבים ספר תורהפתיחה בפרשת השבוע מצווה התורה את המלך לכתוב לו שני ספרי תורה. את ספר התורה הראשון הוא מחויי...

 בס''ד     פרשת ראה: האם מותר לאכול בציבור נקניקייה טבעונית עם גבינה פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה, שאסור לאכול גדי בחלב  אמו, פסוק שממנו למדו חז''ל שאסור לבשל ב...

 בס''ד     פרשת ראה: כמה זמן יש להמתין בין אכילת בשר לבין אכילת חלב פתיחה בפרשת השבוע (יד, כא) כותבת התורה, שאסור לבשל גדי בחלב אימו - פסוק שנכתב שלוש פעמים בתורה. חז...

 בס''ד      פרשת עקב: האם תמיד צריך ליטול ידיים כאשר אוכלים לחם פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה, שלאחר שעם ישראל יאכל וישבע מהלחם, הוא יברך את ה'. כפי שנראה בהמשך, ...

בס''ד     פרשת עקב: ברכת מעין שלוש, מדאורייתא או מדרבנן פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה שיש לברך את הקב''ה על המזון שנתן: 'ואכלת ושבעת וברכת', וממנו לומדת הגמרא במסכת ברכות (כא ע...

מידע אישי

201 חידושים
1 תגובות
1042 נקודות
שם: גל גל
מין: גבר
תאריך הרשמה: 6/10/2018