chiddush logo

גל גל

כל החידושים של גל גל | כל התגובות של גל גל

 בס''ד            פרשת אמור: האם יש עניין בזמן הזה לטבול לפני התפילה פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה, שעל הטמא נאסרה הכניסה לבית המקדש, ונח...

 פרשת אמור: האם העובר את קו התאריך, ממשיך לספור ספירת העומר בברכה פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה, שיש לספור שבעה שבועות מפסח ועד עצרת. בפשטות, וכפי שפסקו הרמב''ם (תמידין ומוספין ז, כד) ור...

 בס''ד    פרשות אחרי מות - קדושים: האם יש למנות שנות ערלה בפסיפלורה פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה (יט, כג), שכשנוטעים עץ מאכל בארץ ישראל, אסור לאכל מפריו בשלוש שנים הראשונ...

 בס''ד         אחרי מות: כמה מתפללים צריכים כדי להתחיל חזרת הש''ץ פתיחה בעקבות הקורונה וסגירת בתי הכנסת, נוצר מצב שאנשים רבים מתפללים ברחוב במניינים ארע...

 בס''ד             פרשת תזריע - מצורע: האם מותר להכווין נוסע בשבת פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה "טמא טמא יקרא", ומכא...

 בס''ד    תזריע מצורע: האם אומרים בשבת ברכת מעין שבע במניין שברחוב פתיחה בעקבות הקורונה חזרת הקורונה וסגירת בתי הכנסת, נוצר מצב שהרבה אנשים מתפללים ברחוב במניינים ארעיים. ל...

 בס''ד      פרשת קדושים :האם מותר לעמוד בצפירה פתיחה בפרשת השבוע, אוסרת התורה ללכת בחוקות הגויים, וכפי שמסביר החינוך (מצווה רסב), מטרת האיסור להרחיק את עם ישראל מהגוי...

 בס''ד   פרשת שמיני: האם חובה לבדוק בזמן הזה קמח מתולעים פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה, שהאיסור לאכול שרצים כולל בתוכו את האיסור 'בל תשקצו'. הגמרא במכות (טז ע''ב) מרחיבה א...

 בס שמיני: האם יקיימו מצוות אחרי תחיית המתים פתיחה בפרשת השבוע קוראים על מותם של בני אהרון, נדב ואביהוא. מפשט הפסוקים משמע, שנדב ואביהוא מתו בגלל שהקריבו אש זרה, אך בחז''ל ובמפרשים ה...

 בס''ד שביעי של פסח: האם מותר לומר 'הנני מוכן ומזומן' לפני ספירת העומר פתיחה בפרשת אמור (ויקרא כג טו - טז) כותבת התורה, שמצווה לספור חמישים יום מהקרבת קרבן העומר המוקרב יום לאחר חג הפסח,...

בס''ד        פרשת צו: האם יש בעיה באמירת לשם ייחוד לפני מצוות פתיחה בפרשת השבוע פונה הקב''ה למשה, ומורה על הקורבנות שאהרן ובניו יקריבו. כפי שמופיע בפרשה זו ו...

 בס''ד        פרשת צו: האם יש בעיה באמירת לשם ייחוד לפני מצוותפתיחהבפרשת השבוע פונה הקב''ה למשה, ומורה על הקורבנות שאהרן ובניו יקריבו. כפי שמופיע בפרשה זו ובפרש...

 בס''ד        פרשת צו: האם יש בעיה באמירת לשם ייחוד לפני מצוותפתיחהבפרשת השבוע פונה הקב''ה למשה, ומורה על הקורבנות שאהרן ובניו יקריבו. כפי שמופיע בפרשה זו ובפרש...

 בס''ד  פסח: האם מותר לשתות מיץ ענבים בארבעת הכוסות פתיחה הגמרא במסכת בבא בתרא (צז ע''א) פוסקת בשם האמורא רב, שמותר לקדש רק על יין שראוי לנסך על גבי המזבח. משום כך, יין שריחו ר...

 בס''ד    פרשת ויקרא: איזו ברכה יש לברך על מצה בריי פתיחה בפרשת השבוע מפרטת התורה את מעשי הקורבנות, ומורה שאין להוסיף דבש לקרבן. נחלקו המפרשים מהו הדבש שנאסר: א. הנ...

מידע אישי

270 חידושים
1 תגובות
1397 נקודות
שם: גל גל
מין: גבר
תאריך הרשמה: 6/10/2018