chiddush logo

גל גל

כל החידושים של גל גל | כל התגובות של גל גל

 בס''ד            פרשת תצווה: האם יש לשים בזמן הזה חוט תכלת בציצית פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה, שיש לעשות מעיל האפוד ונחלקו המפרשים בשא...

 בס''ד     חג פורים: האם אפשר לצאת ידי חובת משלוח מנות בבקבוקי יין פתיחה כפי שראינו בעבר (פורים שנה א'), בניגוד לחודש אב בו יש עניין למעט בשמחה בגלל חורבן הבית שאירע ...

 בס''ד       חג פורים: האם אשה יכולה לקרוא מגילה פתיחה כפי שראינו בעבר (סוכות שנה ב'), למרות שהכלל במסכת קידושין (ל ע''א) קובע שנשים פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמא,...

 בס''ד                 פרשת תרומה: מדוע שוברים כוס בחופה פתיחה בפרשת השבוע מאריכה התורה בבניית המשכן, ומפרטת...

 בס''ד       תרומה: כיצד מותר לקשור את הנעליים בשבת פתיחה בפרשת השבוע מרחיבה התורה בעניין עשיית המשכן, ומספרת שחלק מהיריעות היו עשויות 'מעורות תחשים'. מה...

בס''ד                      משפטים: האם מותר להשיב אבדה למשטרה פתיחה בפרשת השבוע דנה התורה במצ...

בס''ד            פרשת משפטים: ההבדל בין חוקי התורה לבין חוקי חמורבי פתיחה בפרשת השבוע עוסקת התורה במשפטים שניתנו לעם ישראל, ולאחר מכן מבשרת שה...

 בס''ד     פרשת יתרו: האם מותר להשתמש בעט שבת במקום הצורךהקדמהבפרשת השבוע מספרת התורה על מעמד הר סיני, בו נשמעו עשרת הדיברות. האם יש לעשרת הדיברות מעמד מיוחד על פני שאר המצוות? לדע...

 בס''ד    פרשת יתרו: האם מותר לפתוח בקבוק מיץ ענבים בשבתפתיחהבפרשה נגלה הקב''ה אל בני ישראל במעמד הר סיני, ומוסר להם את עשרת הדיברות, והנימוק שנמסר למשה למעמד הוא: ''בעבור ישמע העם...

בס''ד                פרשת בשלח: האם צריך לאכול לחם בסעודה שלישית פתיחה בפרשת השבוע מספרת התורה (טז, כ), שהיו אנשים ש...

בס''ד            פרשת בשלח: האם אפשר לקחת חלה קפואה ללחם משנה הקדמה בפרשת השבוע כותבת התורה, שעל בני ישראל ללקוט ביום שישי מנה כפולה של מן, כי...

 בס''ד                פרשת בשלח: האם צריך לאכול לחם בסעודה שלישיתפתיחהבפרשת השבוע מספרת התורה (טז, כ), שהיו אנשים שלא שמ...

 בס''ד                פרשת בשלח: האם צריך לאכול לחם בסעודה שלישיתפתיחהבפרשת השבוע מספרת התורה (טז, כ), שהיו אנשים שלא שמ...

בס''ד        פרשת בא: האם מותר לעיוור להיכנס עם כלב נחייה לבית כנסת פתיחה בפרשת השבוע, מספרת התורה על שלוש המכות האחרונות שהובאו על המצרים, וביניהם מכת הארבה. כפי...

בס''ד                 פרשת בא: האם יש עניין להניח תפילין של רבינו תם פתיחה בתורה מופיע ארבע פעמים החובה להניח תפי...

מידע אישי

249 חידושים
1 תגובות
1292 נקודות
שם: גל גל
מין: גבר
תאריך הרשמה: 6/10/2018