chiddush logo

גל גל

כל החידושים של גל גל | כל התגובות של גל גל

בס''ד              חג סוכות: מהו סכום הכסף שצריך להוציא על קיום המצוות פתיחה כפי שעולה מדברי הרמ''א ופוסקים נוספים, בעבר לא היו מצוי...

 בס''ד              חג סוכות: האם סוכה שומרונית פסולה פתיחה כחלק מהעיסוק בהלכות סוכה, בדפנות ובסכך, הגמרא במסכת סוכה (יב ע...

 בס''ד         פרשת האזינו: כיצד יש להכריע במחלוקת הפוסקים - חלק ב' פתיחה בשבוע שעבר התחלנו לעסוק בשאלה כיצד יש להכריע במחלוקת הפוסקים, ראינו את הדיון ס...

 בס''ד            פרשת האזינו: האם ישנה חובה לעלות לארץ ישראל בזמן הזה פתיחה בפרשת השבוע מסופר על ציווי הקב''ה למשה לעלות להר נבו, ...

 בס''ד    יום כיפור: האם יש לברך על אכילת מאכל איסור פתיחה ביום הכיפורים, ישנם ששה איסורים מרכזיים, כאשר המפורסם שבהם הוא איסור האכילה. כפי שראינו בעבר, בעוד שיש איסור ...

 בס''ד         יום כיפור: האם צריך לשים הפסק כאשר משתחווים על אדמה פתיחה בניגוד לשאר ימות השנה, בהם כאשר משתחווים בתפילה נוהגים רק לכפוף את הראש, ביום ה...

 בס''ד         פרשת וילך: האם ניתן לחלוק על הגמרא והראשונים - חלק א' פתיחה בפרשת השבוע מסופר, שמשה עומד לקראת סיום נאומו בפני בני ישראל, ואומר להם שיהו...

 ראש השנה: מדוע צריך לברך שהחיינו ביום השני של ראש השנה על פרי חדש פתיחה בזמן הזה, כאשר יש לוחות מדויקים שנקבעו כבר בתקופתו של הלל השני (בעקבות פרעות שגרמו לכך שלא תהיה אפשרות לקדש את הל...

 בס''ד            ראש השנה: האם מותר לומר את הפיוט מכניסי רחמים פתיחה הגמרא בראש השנה (טז ע''ב) מביאה את דבריו של רבי כרוספדאי הסובר, שב...

 בס''ד      פרשת נצבים: האם יש עניין לחפש את השבטים האבודיםפתיחהבפרשת השבוע מבשרת התורה כי המצווה הזאת לא רחוקה, ולא מעבר לים, אלא קרובה מאוד - ''בפיך ובללבך לעשותו''. נחלקו ה...

 בס''ד                            פרשת ניצבים: האם מצווה לחז...

  בס''ד       פרשת כי תבוא: האם מותר להתפלל שמונה עשרה באנגלית פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה את התהליך שעובר אדם הבא להקריב ביכורים, מסימון הפרי הראשו...

 בס''ד           פרשת כי תבוא: האם מותר לרופא לעשות זריקה להוריופתיחהבפרשת השבוע כותבת התורה, שכאשר אדם מקלל את אביו ואמו בפני עדים - עונשו בסקילה. כפ...

 בס''ד   פרשת כי תצא: האם יש לברך על עשיית מעקה פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה, שבמקרה בו אדם נכנס לבית עליו לבנות מעקה, ואם התרשל בכך ביטל מצוות עשה ועבר על לאו. בעקבות כך ...

 בס''ד             פרשת כי תצא: האם מותר לשמוע שיעור תורה במקלחת פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה, שגם כאשר יוצאים לצבא ולמלחמה יש לשמו...

מידע אישי

318 חידושים
1 תגובות
1637 נקודות
שם: גל גל
מין: גבר
תאריך הרשמה: 6/10/2018