chiddush logo

גל גל

כל החידושים של גל גל | כל התגובות של גל גל

 בס''ד      פרשת עקב: האם תמיד צריך ליטול ידיים כאשר אוכלים לחם פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה, שלאחר שעם ישראל יאכל וישבע מהלחם, הוא יברך את ה'. כפי שנראה בהמשך, ...

בס''ד     פרשת עקב: ברכת מעין שלוש, מדאורייתא או מדרבנן פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה שיש לברך את הקב''ה על המזון שנתן: 'ואכלת ושבעת וברכת', וממנו לומדת הגמרא במסכת ברכות (כא ע...

 בס''ד פרשת ואתחנן: ממתי מותר לומר ברכת לבנהפתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה, שחוקי התורה ומצוותיה מלמדים על חכמת ובינת עם ישראל בין העמים. הגמרא במסכת שבת (עה ע''א) מביאה את דבריו של רבי...

 בס''ד  פרשת ואתחנן: האם צריך לשים מזוזה בבית מדרש פתיחה בפרשת השבוע, קוראים על החובה לשים מזוזה בפתחי הבתים. האם אדם שהולך לישון בבית שיש בו מזוזה מקיים מצווה? הגמרא במסכת מנחו...

 בס''ד  פרשת דברים: האם מצווה למחות במי שלא לובש מסיכה פתיחה בפרשת השבוע, מסופר על תוכחת משה לבני ישראל בעקבות חטאיהם במהלך שנות הנדודים במדבר. הגמרא במסכת בבא מציעא (לא ע''א) ...

 בס''ד   דברים: כיצד ניתן לאכול במסעדה שגוי בישל בה פתיחה בפרשת השבוע מספרת התורה, על תחילת נאומו של משה לבני ישראל, בו הוא חוזר על אירועים שאירעו לעם ישראל במצרים ובמדבר ...

 בס''ד      תשעה באב: איזו מוזיקה מותר לשמוע אחרי חורבן הבית פתיחה בספרו (ח, ט) כותב זכריה, שיש לצום בזמן הצרות שאירעו לעם ישראל, וביניהם צום תשעה באב. למרות שהגמ...

בס''ד             פרשת מטות - מסעי: האם צריך להטביל כלי חשמלי פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה ובעקבות כך לומדת הגמרא, שיש להטביל כלי מתכת שנ...

בס''ד     פרשת מטות – מסעי: האם מותר לאכול בחתונה בכלים לא טבולים פתיחה בפרשת השבוע מספרת התורה, על מלחמת בני ישראל במדיין. לאחר הניצחון, ציווה משה להעביר את כל כלי המתכות...

 בס''ד     פרשת פנחס: מדוע זמרי צדק ופנחס טעה? שיטת מי השילוח פתיחה בפרשת השבוע מפרטת התורה את שמו של זמרי, אותו הרג פנחס בגלל שקרב אל המדיינית. מדוע התורה לא פירטה את...

 בס''ד          פרשת פנחס: האם נשים מצטרפות לזימון פתיחה בפרשת השבוע פונות בנות צלפחד למשה, בבקשה לקבל נחלה בארץ משום שאביהם מת בלי בנים, ואין ...

 בס''ד     פרשת בלק: עד מתי מותר לקרוא קריאת שמע פתיחה בפרשת השבוע פונה בלק לבלעם בבקשה שיקלל את בני ישראל ויהרגם, כדי שלא ישמידו את ארצו. כאשר בלעם הולך לקלל, הוא מכה ...

 בס''ד      פרשת בלק: האם מותר ללכת להצגה של קוסם פתיחה בפרשת השבוע שולח בלק בן ציפור את זקני מדיין וזקני מואב עם קסמים בידם, כדי לשכנע את בלעם לקלל את עם ישראל ע...

 בס''ד    פרשת חקת: האם מותר לנשים ללמוד גמרא פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה, שכאשר אדם מת באוהל, כל הנמצא עימו באוהל נטמא. הגמרא במסכת ברכות (סג ע''ב) מביאה דברי ריש ל...

 בס''ד     פרשת חקת: לימוד תורה 'לשמה', לשם מה? פתיחה בפרשת השבוע מובאים מספר פסוקים, אותם דרשו חז''ל לעניין החשיבות והיחס ללימוד תורה (ברכות מג ע''ב). בעקבו...

מידע אישי

188 חידושים
1 תגובות
977 נקודות
שם: גל גל
מין: גבר
תאריך הרשמה: 6/10/2018