chiddush logo

גל גל

כל החידושים של גל גל | כל התגובות של גל גל

 בס''ד             פרשת דברים: איזו מוזיקה מותר לשמוע אחרי חורבן הבית פתיחה בנביא (ח, ט) זכריה כתוב, שיש לצום בזמן הצרות שאירעו לעם ...

 בס''ד        פרשת דברים: האם מותר לקנות דגי נוי או תוכי שאינם כשרים פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה, שמשה רבינו העומד לקראת סוף חייו עומד ונואם בפני בני ישראל...

 בס''ד   פרשת מסעי: מדוע אין ערי מקלט בזמן הזה פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה על ששת ערי המקלט, שמטרתן להציל אדם שהרג בשגגה מגואל הדם, דהיינו מקרוב משפחתו של הנרצח שיש באפשר...

 בס''ד        פרשת מסעי: מתי יש לומר תפילת הדרך פתיחה בפרשת מסעי,  מפרטת התורה את מסעות בני ישראל במדבר, ארבעים ושניים מסעות סך הכל. מדוע ראתה התו...

 בס''ד  פרשת מטות: האם ניתן להפר נדר שנודר בעת צרה פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה את תורת הנדרים, וכפי שראינו בעבר (מטות שנה ב') בעקבות סתירה בדברי הגמרא בראש השנה, נחלקו הראשו...

 בס''ד  פרשת מטות: מתי המאחר לתת צדקה עובר באיסור פתיחה בפרשת השבוע עוסקת התורה בדיני נדרים וכותבת, שיש להוציא את הנדר בפה בשביל שיחול. כפי שראינו במקום אחר (מטות שנה ה'), אין ...

 בס''ד   פרשת פנחס: המעמד ההלכתי של עזרת נשים פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה, על בנות צלפחד שביקשו ירושה בארץ ישראל, כיוון שאביהן מת ללא בנים ואין מי שיירש אותו. מתוך כך כשהתורה ...

בס''ד     פרשת פנחס: מדוע זמרי צדק ופנחס טעה? שיטת מי השילוח פתיחה בפרשת השבוע מפרטת התורה את שמו של זמרי, אותו הרג פנחס בגלל שקרב אל המדיינית. מדוע התורה לא פירטה את שמו ש...

 בס''ד      פרשת חקת: אלו בעיות יש בעשיית פרה אדומה בזמן הזה בפרשת השבוע מאריכה התורה על מצוות פרה אדומה, עליה נאמר במדרש (במדבר רבה) שאי אפשר להבין טעמה, כיצד היא מ...

 בס''ד  פרשת חקת: האם ניתן להקל בבישול על ידי עובד זר לחולה סיעודי פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה, שבני ישראל פונים לסיחון מבקשים ממנו לעבור בארצו בדרך לארץ ישראל ומבטיחים שישתו רק מי...

 בס''ד         פרשת קרח: האם צריך לעמוד בקדיש פתיחה בפרשת השבוע מספרת התורה על חטא קרח ועדתו, ועל בקשת ה' ממשה ואהרון להבדל מתוך עדתם. מהמילה "תוך" לומד...

 בס''ד                 פרשת קרח: האם צריך לברך המוציא על פנקייק פתיחה בפרשת השבוע מצווה התורה לתת לכהנים את מתנות הכהו...

 בס''ד            פרשת שלח: מה מברכים בלבישת ציצית פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה על מצוות הציצית, שמטרתה להזכיר ללובש את מצוות ה'. ...

 בס''ד        פרשת שלח: האם בגד העשוי מניילון ('דרייפיט') חייב בציצית פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה על הציצית, באמצעותה ניתן לזכור את המצוות. כפי שנפסק להלכה...

 בס''ד פרשת בהעלותך: מתי העוסק במצווה פטור מהמצווה פתיחה בפרשת השבוע כותבת התורה, שהקב''ה הורה לבני ישראל לעשות את הפסח, ופנו אליו אנשים שלא יכלו להקריבו כיוון שנטמאו. מי נטמא וכיצד...

מידע אישי

412 חידושים
2 תגובות
2107 נקודות
שם: גל גל
מין: גבר
תאריך הרשמה: 6/10/2018