chiddush logo

עומר זרקי

כל החידושים של עומר זרקי | כל התגובות של עומר זרקי

 ענין הטומאה והטהרה / עומר זרקי בפרשתנו מצאנו עיסוק גדול ובהרחבה (יחסית) בשני עניינים קרובים – מאכלות אסורות וטומאה וטהרה. נבאר את קשרם של הדברים מכיוון מוכר אך גם מחודש. טהרה היא נקיות[...

  (נתחדש לי בשיחתו של הרב דוד חי הכהן)  (י"א טבת ה' תשע"ו) שבעת בנייני הלשון בשפתנו הקדושה-כנגד שבעת ימי השבוע הם. הבניין היחיד היוצא מן כלל כל שבעת הבניינים הינו בנ...

 לעובדו בשמחה וטוב ללב (ע"פ מאמר הרב קוק במוסר אביך פרק א אות ח. תחת הכותרת "למוד היראה ומדרגת האדם וכו'") במאמרו זה של הרב זצ"ל מסביר הרב כי עבודת אדם לפני בוראו ואל...

 מבול? והלא אין מים אלא תורה! שאלה גדולה נובעת מפרשת נח.ידועים דברי הגמרא במסכת בבא קמא (דף י"ז ע"א): ואין מים אלא תורה שנאמר "הוי כל צמא לכו למים". אם כן,הרי המבול ג&...

 דבר תורה לפרשת נח (ע"פ דברי הרב קוק זצוק"ל בספרו מוסר אביך בהביאו את דברי הרמח"ל בפרושו לאדרא רבא.) הרי גלוי וידוע שמדתו של הקב"ה במתן השכר והעונש לברואיו -כולם על ד...

 פרשת "מקץ"   שאלות,דברי תורה ותשובות.   שו"ת פרשה: שאלה: למה ה"אמא" של יוסף ואביו מוזכרים רק בחלומו השני על הכוכבים ולא גם בחלומו הראשון עם האל...

 פרשת וישב-מקץ. גדולתו של יוסף על שאר אחיו.   גלוי וידוע שמעטים מאוד בעולם התורה קבלו את התואר קדוש. אור החיים הקדוש,האלשיך הקדוש והשל"ה הקדוש. אך יחידים עוד יותר נקראו...

דבר תורה פרשת "לך לך" "ויהי אחר הדברים האלה היה דבר ה' אל אברם במחזה וכו'...ויוצא אותו החוצה ויאמר וכו'"(ט"ו,א-ה) אומרת הגמרא במסכת מגילה:"אין ויהי אלא לשון שמחה&...

 ממזמור קמ"ה בתהילים אפשר ללמוד דבר עצום בעניני עבודת ה' ובשכר עובדיו באמת. יח  קָרוֹב יְהוָה, לְכָל-קֹרְאָיו--    לְכֹל אֲשֶׁר יִקְרָאֻהוּ בֶאֱמֶת. יט  ר...

 כאשר עם ישראל מגיעים אל גבול אדום ,הם מבקשים ממנו להכנס לארץ דרך שטחו אך הוא בתגובה יוצא ב"עם כבד ויד חזקה".נחזור אחורה לימי עשו ויעקב.יעקב "גונב" לעשו את ברכת יצחק אביהם וכא...

 שאלות על פרשת "ויצא"   1.   למה עשו בא דווקא עם 400 איש ולא פחות או יותר?   2.   הרי עשו אמר בליבו שרק לאחר שאביו ימות יהרוג את אחיו.ונראה ש...

גמרא בסוף מסכת מכות,הסיפור עם השועלים בביהמ"ק ור"ע.אל תקרי שועלים אל ישמעאלים. שועלים-356 ישמעאלים-501 שועל-306   גימטרייה חסרה- 19 ישמעאל-451  גימטרייה חסרה- 19

 בפורים ישנו רעיון מפורסם בגמרא וזוהי לשונו:"אמר רבא מיחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי." אם כן-נראה מדברי רבא שצריך להגיע למצב בו אדם יאמר ברוך המן וארו...

 ייבום וגואל הדם: נביא להלן שני דינים: א.      אדם שרצח את חברו בשגגה חייב לגלות לעיר מקלט אחרת ישנה מחלוקת אם מצווה על גואל הדם להורגו או רשות.   ב.&n...

 בסוף פרשת בא (פרק י') מסכים פרעה לכמה מן התנאים לשחרור בני ישראל מארצו חוץ מדבר אחד. "ויקרא פרעה אל-משה, ויאמר לכו עבדו את-יהוה--רק צאנכם ובקרכם, יוצג:  גם-טפכם, ילך עימכם."(...

מידע אישי

24 חידושים
1 תגובות
120 נקודות
שם: עומר זרקי
מין: גבר
על תיכוני: ישיבה גבוהה
תאריך הרשמה: 7/8/2016