chiddush logo

breslev2u

כל החידושים של breslev2u | כל התגובות של breslev2u

 הפסוק אומר:"ה' פוקח עיורים, ה' זוקף כפופים, ... ה' אוהב צדיקים"..שואל ר' בונים מפשיסחא, מה קשורים צדיקים לשאר בעלי המומים?כלומר, מה קשורים הצדיקים , לעיוורים, לכפופים?אלא צריך אדם לדעת אדם, שאם ...

כתוב "תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב" תורה בגימטריא תרי"א  (611)דהיינו משה רבינו ציווה אותנו 611 מצוות, ואם כן היכן ה-2 הנוספות להשלים לתרי"ג??? השתיים הנוספות הן המצוות:אנכי ה' אלוקיךולא יה...

 כל המקבל עליו עול תורה מעבירים ממנו עול מלכות ועל דרך ארץשנאמר, והמכתב מכתב אלוקים הוא חרות על הלוחות, אל תקרי חרות אלא חירות, שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה. וכך נאמר אדם לעמל יולד, זכה לע...

 "לא תלך רכיל בעמיך"רבי נפלתי אמסטרדם מחכמי המוסר בסוף המאה ה-י"ט, היה מדקדק כל ימיו במוצא פיו, וביותר היה נזהר, שלא להיכשל חלילה באבק לשון הרע, כשבאו אצלו אנשים לדין תורה. פעם בפעם עורר רבי נפתל...

עבודת אמתהיו זמנים שרבנו הזקן, בעל התניא, היה נודד בעיירות ישראל כשהוא מעלים את זהותו. פעם אחת הגיע לביתו של יהודי, למדן, ירא-שמים ועשיר גדול, שהצטיין במיוחד בהכנסת-אורחים. הוא בנה בית-הארחה מיוחד, עם...

"לא תעשוק את רעך ולא תגזול" (יט,יג)פעם אחת נכנס אדם אל הצדיק רבי חנוך מאלכסנדר . במה אתה עוסק ? שאל הרבי.אני עוסק באריגים. השיב האיש.מה פירושו של דבר? המשיך הרבי ושאל – האם אתה סוחר אריגים?לא – השיב ה...

 "ולא תשקרו איש בעמיתו" (יט, יא)בגמרא מסכת ברכות (דף כד) נאמר : "ודובר אמת בלבבו" – כגון רב ספרא.בזכות מה זכה רב ספרא שיקראו עליו פסוק זה?מעשה ברב ספרא שרצה למכור חפץ שהיה ברשותו, הניח את החפץ לפ...

 "ואהבת לרעך כמוך, אני ה'" (יט,יח)החכם והמקובל רבי חיים וייטאל (גדול תלמידיו של האר"י הקדוש) העיר על פסוק זה: צאו וראו מה גדול כח אהבת הבריות! בשעה ששני בני אדם רוחשים אהבה כנה ואמיתית זה לזה, הק...

 "את משפטי תעשו ואת חקתי תשמרו ללכת בהם אני ה אלוהיכם" (יט,ד)את משפטי וחוקותי תעשו ותשמרו לא על-מנת לקבל פרס ושכר, אלא משום שעל-ידם תלכו ותתרוממו במעלות הקדושה - 'ללכת בהם'. שכר מצוה מצוה שלכם תה...

 "הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא" (יט,יז)הוכח את עצמך בעת שאתה מוכיח את חברך, כי יהא ידוע לך שגם אתה יש בך חלק בחטאו של כל אדם מישראל, "ולא תשא עליו חטא" אל תטיל עליו את כל החטא. אם תר...

"ולא תקיא הארץ אתכם" (יח,כח)אומר רבי צבי הירש קלישר: מי שאינו ראוי לשבת בארץ ישראל, הארץ ממאיסה את עצמה עליו שלא ירצה לשבת בה, והוא הולך ומוציא דיבת הארץ רעה. אין הוא יודע , שלא שנאתו שלו לארץ, אלא שש...

 "שמרתם את חקתי ואת משפטי אשר יעשה האדם וחי בהם" (יח,ה)"וחי בהם" יש להשקיע את כל החיים בתוך המצווה, בשעה שעוסקים בה... לפיכך הדין הוא ש"העוסק במצווה פטור מן המצווה" שהרי כבר השקיע את כל חייו...

 "ושפך את דמו וכסהו בעפר" (יז,יג)אומר השד"ל (הרב שמואל דוד לוצאטו) , "וכסהו בעפר", כדי שלא יישאר דם, שכן לו נשאר דם על הקרקע, עשויים לטעות ולחשוב שדם אדם הוא, ועלולים גם לחשוב, שבארץ ישראל הקדושה...

 "וכפר בעדו ובעד ביתו" (טז,יא) מה עניין ביתו, הרי הכהן בא להתפלל על עצמו ועל העם כולו? אלא מפרש רבי שמשון רפאל הירש, שאין לתאר כהן גדול בלא בית, בלא נישואין ובלא אישה, שהרי הכהן הגדול מבטא עבור ה...

"ולקח את שני השעירים והעמיד אותם לפני ה" (טז, ז)במדרש מסופר על הפר שנתן אליהו הנביא לנביאי-הבעל, על-מנת להקריבו על מזבחם, שסירב להיות קרבן לעבודה-זרה, עד ששידלו אליהו בדברים ואמר לו, כי כשם שעל-ידי הפ...

מידע אישי

55 חידושים
39 תגובות
368 נקודות
שם: אדיר-מתן אוזן
בעל הקבוצה ה' הוא האלוקים בפייסבוק שמונה לעת עתה 25 אלף איש כותב עלון תורני שמופץ בארץ ובכמה מוקדים בעולם
מין: גבר
תאריך לידה עברי: כ"ג ניסן תש"ן
תאריך לידה לועזי: 18/04/1990
כתובת: ,
טלפון:
תיכון:
על תיכוני:
לימודים גבוהים:
שירות צבאי/לאומי:
מקום עבודה:
תאריך הרשמה: 4/16/2010