chiddush logo

מלכות ודמוקרטיה (1 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי משה אהרון, 3/9/2022

 מלכות ודמוקרטיה.

תורת אמת מכסה את הכל הווריציותעד סוף כל הדורות.לפיכך נזקקה התורה לכל מיני אמצעי הכמנה.להביא לידי ביטוי עתידי רבדים נוספים של התפתחות ושיכלולאחת משיטות ההכמנה היא שיטת ההכפלהשל הפועל הדומיננטי שביסוד הנרטיב.בבמקרה דדן : "שום תשים". אם כן, בשני מילים אלו אצורה כל המהות ההיסטורית והעתידיתשל שיטות הממשל .אליהם מתייחסת התורההכפל במקרה זה מקפל בתוכו עתיד קורב ועתיד רחוק.אם כן העתיד הרחוק מגולם במילה הראשונהוהמועדפת מהותית : "שום".בניגוד למילה השנייה "תשים" היא נטולת פועל אישי.היא יותר הוויה כוללת ועקרונית .ואין בה כל מינוי אישיהיא העתיד הרחוק והיא שיטת ממשל היותר נכספתשהיא גם במהותה כעין אנטי תיזה ל"תשים".שהמילה "תשים" מתייחסת לעתיד הקרוב .להמליך מלך .בהיסטוריה הקרובהלעומת זאת הביטוי היותר ניטראלי ועקרוני,שנודף ממנו ניחוח של נצחוהמתבטא במילה הראשונה וכאמור המועדפת : "שום"ואשר כאמור בא לבטא את הפתרון העתידי המועדף .כאלטרנטיבה מועדפת לשלטון המלוכה :היא השיטה הדמוקרטית .הנה כי כן אמצנו מלוכה מהגויים ואין כל מניעהמנקודת השקפתה של התורה לאמץאת השיטה שהשתכללה יותר מהמלוכהאת השיטה המתקדמת והיותר מועדפת - הדמוקרטיהשעליה כאמור עומדת התורה ברמה היותר מועדפת והראשונהבבחינת "שום" - לעומת הפרקטיקה המידית של "תשים" לעניין המלוכה .ואכן מלך יש רק אחד מלכו של עולם .תחתיו תתכן אך שיטת הממשל הכי מועדפת לבני אדםהיא הדמוקרטיהבשיטה זו יש אורגנים ופונקציות . ובעיקר שוייוןאין אדם אחד המרומם ונישא מעל כולםיש דיספלינה - שיטה ואומנם יש גם רמות הנהגה :של ממונים ונישאים מעט מבחינת מעמדם ,חובתם ותפקידם בלבד.ואכן גם לעתייד לבוא הכינוי למשיח לעניות דעתילא יהא כפי שנהוג לחשוב : "המלך המשיח"אלא - הנשיא וכפי שגם הנביא יחזקאל ניבא לאמור :

 "ודוד עבדי נשיא להם לעולם".

 משה אהרון

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (1)
משה אהרון (5/9/2022)
בס"ד.
)"ואמרת אשימה עלי מלך... שום תשים עליך מלך".
"אשימה" - שגם אשמה אנו נוטלים על עצמנו בבקשה להמליך עלינו מלך בשר ודם.
לפיכך כל יחיד צריך במודע לקחת האחריות למינוי מלך .
משה אהרון
ציורים לפרשת שבוע