chiddush logo

אתם נצבים היום כולכם לפני ה׳ אלקיכם

5/8/2022

כותבת התורה  אתם נצבים היום כולכם לפני ה׳ אלקיכם ראשיכם שבטיכם וגוי טפכם ונשיכם וגרך וגוי (כט, ט).

דרש הרה״ק מסטרעטין זי״ע, את הפסוק אתם נצבים וכו׳ כעניני דיומא על יום הדין הסמוך ונראה וכך אמר: "אתם נצבים היום כלכם" זה הוא כלל, "ראשיכם שבטיכם זקניכם" וגו׳, זה הוא פרט "כל איש ישראל" חזר וכלל, ואיתא כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט, מה הפרט דהיינו ראשיכם זקניכם דהיינו הצדיקים, נכתבים ונחתמים לאלתר לחיים, כך הכלל - כלל ישראל, יכתבו ויחתמו לאלתר לחיים טובים, אמן.
(ילקוט חדש) כתיבת ספר תורה
להורות שלא יעלה על לב האדם כי מדרגה זו שביארנו אינו שייך רק לצדיקים ואנשי השם יחידי סגולה, אין הדבר כן, רק כל אחד ואחד מבני ישראל אשר לבבו פונה באמת להשי״ת כדאיתא בספה״ק את״ם נצבים אותיות אמ״ת, כל א׳ וא׳ לפום דרגא דיליה אם רק יתעורר נקודת לבבו באמת וישוב בתשובה ויקרב עצמו להשי״ת, היכולת בידו להיות ניצב לפני ה׳ ואז יוושע מאתו יתברך בכל המצטרך.
(אמת ליעקב - נצבים תרכ״ה) *
אתם נצבים היום כולכם לפני ה׳ אלקיכם.
אימתי יהיה לכם מעמד ומצב בעולם כשתהיו ׳לפני ה׳ אלוקיכם׳, היינו כשתהיו דבוקים בהקב״ה כמו שנאמר ׳ואתם הדבקים בה׳ אלוקיכם חיים כולכם היום׳, ואז יהיה לכם החיות אמיתי.
(מרן הרה״ק מרוז׳ין)
  ,
והנגלות לנו ולבנינו וגו׳, הנסתרות הם המח והלב, והנגלות הוא בחי׳ קול ודיבור (זוה״ק ח״ג קכג:). והסבר לכך הוא, כי באמת פנימיות כל דבר הוא חיות הבורא ב״ה, כמ״ש ואתה מחיה את כולם, וע״כ צריך האדם לעבוד את ה׳ בפנימיות, היינו שיהיו תמיד במוחו מחשבות טהורות, ויתעורר בלבו בבוא לפניו איזה דבר מעניני עוה״ז שיעבוד בו להבורא ית׳ אשר הוא חיותו וקיומו של הדבר ההוא, וזהו הנסתרות לה׳ אלקינו, ואחרי כן יקויים בו ׳והנגלות לנו׳, ויוכל האדם לעבוד את ה׳ בקול ודיבור שהוא תורה ותפילה.
ראש השנה נקרא ׳היום׳ כדכתיב (איוב א, ו) ויהי היום ויבואו בני הא׳ וגו׳ וכדאיתא בזוה״ק (ח״ב לב:) שהכוונה לראש השנה, דהיינו כשבא ראש השנה צריך האדם שיהיו בטלים אצלו כל התאוות וצריך להשליך כל החיצוניות ולהסתכל ולהתבונן בפנימיות כל דבר, ולהיות מקושר בלב ומוח להשי״ת, והשי״ת הוא מקור הטוב ואז ממילא נעשה הכל טוב, כי באם אין האדם עושה כן ח״ו אלא מתפלל בשביל עצמו ואז אינו נפרד מן החיצוניות ואין תפילתו מתקבלת ח״ו, רק צריך שיהא מקושר אל השי״ת, ולהמשיך כל טוב. השי״ת יעזור שתכלה שנה וקללותיה ותחל שנה טובה עוד מיום השבת קודש.
(אמת ליעקב - סאדיגורה)

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע