chiddush logo

" מפי עוללים ויונקים יסדת עוז"

נכתב על ידי izik28, 8/7/2022

 בסד

ד"ת לתהילים ח 

"מפי עוללים ויונקים יסדת עוז"
----------------------------------------------------------
הפ"ס הנ"ל המופיע בספר תהילים מוכר לכולם , אך בלי לפגוע בשום תינוק . האם מהם יבוא  העוז ? עוז משמעו כח , תינוק הוא הדבר הכי חמוד בעולם!! אך עוז?? 
הרדק מפרש פירוש מתוק מדבש  ,"  מפי עוללים ויונקים - תחלת הנפלאות אשר באדם אחר שיצא לאויר העולם היא היניקה; כי צריך האדם להודות הבורא ולהכיר כחו ויכלתו מצד מעשיו הנראים בשמים ובארץ. ומִתְכוּנת גופו - שנברא מטפת הזרע אשר תהפך לדם , ומשם יגדל מעט מעט עד שישתלמו איבריו ויצא לאויר העולם. וכבר דבר בזה המזמור 'יי' חקרתני ותדע' (תה' קלט). ובזה המזמור אמר , כי מתחלת צאתו לאויר העולם , מיניקתו , נכרים נפלאות הבורא וחסדו על האדם. לפיכך אמר: יסדת , שה'יסוד' - תחלת הבנין , כן היניקה תחלת ההכרה בחסדי הבורא באדם , אחר צאתו לאויר העולם: שעשה לו הקדוש ברוך הוא נקב בשדים כעין נקב מחט דקה; לא רחב , פן יזרֹם החלב בלא מיץ ויבא לתוך פיו יותר מן הצורך עד שיחנק בו; ואם יהיה יותר דק ממה שהוא , יכבד המיץ על הילד ויכאבו לו שפתיו; אלא הכל בשיעור ובמדה. והפליאוֹ משאר החיים , שנתן לאמו דדים במקום בינה , כמו שאמרו רבותינו ז"ל (ברכות י , א). לפיכך אמר: מפי עוללים ויונקים יסדת עז , שיוכל להכיר האדם כי הכל בכונת מכוין , לא כמו שאומרים אויבי יי' , כי הכל בטבע ובמקרה , בלא הנהגת מנהיג וכונת מכוין; וזהו שאמר: להשבית אויב ומתנקם. ואע"פ שזה החסד גם כן בבהמות ובחיות , באדם נתן האל בינה ושכל להכיר מעשה האל ולהודות לו ולשבחו על הכל; וכלם נבראו לתועלתו. אם כן , עליו להתבונן ולהכיר מעשה האל בהם ובו , ולהודות לו על הכל. והחכם רבי אברהם בן עזרא פירש: בעבור היות האדם נכבד מכל נבראי מטה , אמר , כי מעת שיחל הנער לדבר , וזה מפי עוללים , אז תחל מתכונתו לקבל כח הנשמה , עד שֶתִשְׂכַּל בשקול דעתה כח בוראה; כי תחזק הנפש יום אחר יום; וזה טעם יסדת עז. וטעם למען צורריך - לבטל דברי המכחישים האומרים: אין אלוה. ורבנו משה הכהן בן גיקטילא פירש: מפי עוללים אשר לא ידברו בפיהם - הם עצמם יורו על חסדיך , כי תכלכלם ותרבם בגופם באֹרך וברוחב."
זכות יש לתינוקות של בית רבן על כך הם ערבים לנתינת התורה ככתוב במדרש שוחר טוב," דבר אחר בני אם ערבת לרעך בישראל הכתוב מדבר, בשעת מתן תורה שהיו ערבים זה לזה, שבשעה שביקש הקב"ה ליתן את התורה לישראל אמר להן תנו לי ערבים שתקיימו את התורה, אמרו לו הרי אבות ערבים בנו, אמר להן הקב"ה חייבין הן לי ולואי שיעמדו בעצמן... אמרו לו מי הן שאינן חייבין לך, אמר להן התינוקות, מיד הביאו התינוקות מדדי אמותיהן ומעוברות שלהן ועמדה כריסן של אמן כמראה של זכוכית, והיו רואין להקב"ה מתוך כריסן ומדברין עמו, שנאמר מפי עוללים ויונקים, וכתיב (איוב ג') כעוללים לא ראו אור, אמר להם הקב"ה ערבים אתם על אבותיכם שאם אינן מקיימין את התורה שאתם נתפסין עליהן, אמרו לו הן, אמר להם אנכי ה' אלקיך, אמרו לו הן... אמר להן מפיכם אני נותן את התורה להן, שנאמר מפי עוללים ויונקים יסדת עוז... לכך כשיבטלו ישראל את התורה הן נתפסין עליהן, שנאמר (הושע ד') נדמו עמי מבלי דעת, ואומר (שם) ותשכח תורת אלקיך אשכח בניך גם אני... דבר אחר מה הוא גם אני, אמר ר' חייא כביכול אף אני משתכח שיהו התינוקות מברכין אותי... (מזמור ח, וראה שם עוד)
דבר אחר למה שני פעמים, ר' יודן בשם ר' יהושע בן לוי אמר לפי שהתינוקות אומרים שני פעמים ביום, אחד שחרית ואחד ערבית (דה"א ט"ז) הושיענו אלקי ישענו, לפיכך שני פעמים מי יתן מציון. (מזמור יד)"
כשתינוק  נולד כולם שמחים  שהוא בוכה , על זה אומר הרב יהודה חיון, " בר אחר בני אם ערבת לרעך בישראל הכתוב מדבר, בשעת מתן תורה שהיו ערבים זה לזה, שבשעה שביקש הקב"ה ליתן את התורה לישראל אמר להן תנו לי ערבים שתקיימו את התורה, אמרו לו הרי אבות ערבים בנו, אמר להן הקב"ה חייבין הן לי ולואי שיעמדו בעצמן... אמרו לו מי הן שאינן חייבין לך, אמר להן התינוקות, מיד הביאו התינוקות מדדי אמותיהן ומעוברות שלהן ועמדה כריסן של אמן כמראה של זכוכית, והיו רואין להקב"ה מתוך כריסן ומדברין עמו, שנאמר מפי עוללים ויונקים, וכתיב (איוב ג') כעוללים לא ראו אור, אמר להם הקב"ה ערבים אתם על אבותיכם שאם אינן מקיימין את התורה שאתם נתפסין עליהן, אמרו לו הן, אמר להם אנכי ה' אלקיך, אמרו לו הן... אמר להן מפיכם אני נותן את התורה להן, שנאמר מפי עוללים ויונקים יסדת עוז... לכך כשיבטלו ישראל את התורה הן נתפסין עליהן, שנאמר (הושע ד') נדמו עמי מבלי דעת, ואומר (שם) ותשכח תורת אלקיך אשכח בניך גם אני... דבר אחר מה הוא גם אני, אמר ר' חייא כביכול אף אני משתכח שיהו התינוקות מברכין אותי... (מזמור ח, וראה שם עוד)
דבר אחר למה שני פעמים, ר' יודן בשם ר' יהושע בן לוי אמר לפי שהתינוקות אומרים שני פעמים ביום, אחד שחרית ואחד ערבית (דה"א ט"ז) הושיענו אלקי ישענו, לפיכך שני פעמים מי יתן מציון. (מזמור יד)
4 - העובר ולידתו 
 5 - סנדקאות 
אכן - מיישב הגאון - לימוד התורה בעולם הזה הוא למעלה מן הטבע, שכן גוף גשמי וחומרי לעולם לא יוכל להשיג את התורה הקדושה שהיא רוחנית.
מסיבה זו - אומר הגאון - עוד בטרם צאתו לעולם הגשמי והחומרי, בעודו היולי, מלמדים את התינוק את התורה. לימוד זה אינו רק לשם ידיעה, אלא לשם קביעת המהות בתורה.
על כן, אף אם שוכחה לאחר מכן, כיון שכבר קנאה בהיותו ברחם אמו, יכול הוא להחזירה.
העובר מביט מסוף העולם ועד סופו
"למה הולד דומה?... ונר דלוק על ראשו וצופה ומביט מסוף העולם ועד סופו...
ומלמדין אותו כל התורה כולה... וכיון שבא לאויר העולם, בא מלאך וסטרו על פיו ומשכחו כל התורה כולה" (נדה ל, ב).
מקשה בעל "דברי יואל": מובן מדוע התינוק היוצא מרחם אמו אינו יודע ללמוד, שכן בא מלאך וסוטרו ומשכח ממנו את כל מה שלמד, אך מדוע אין התינוק ממשיך להביט מסוף העולם ועד סופו, והלא מעלה זו לא ניטלה ממנו?
אלא - מסיק ה"דברי יואל" - מכאן שמעלת "מביט מסוף העולם ועד סופו" אינה מעלה עצמית נוספת, אלא היא נובעת מכח התורה שלמד ברחם, שעל ידה מאירים עיניו באספקלריה רוחנית להביט מסוף העולם ועד סופו. ומכיון שבא מלאך ומשכח את מה שלמד, שוב אין לו יכולת להביט מסוף העולם ועד סופו."
אוסיף על דברי הרב , את אותה יכולת לענית דעתי  אפשר להחזיר  על ידי לימוד התורה , גם תינוק שנולד ולא יודע לדבר , אולי הוא  מבין , אך לא יכול לבטא זאת  ,  כאשר הוא שומע דברי תורה , גם שאינו מבין אותם , עצם שמיעת מילות לימוד התורה , מחזירה לו את אותם כוחת שהיו בטן אימו  ,  קל וחומר לנו בני האדם שעלינו להתמיד בכך ולזכות בזרע של קיימא טהור וכשר לעבודת הבורא יתברך ,התורה היא העוז כנאמר" ה" עוז לעמו יתן ה" יברך את עמו בשלום" . 
מוקדש לכל אלא שמחכים לזרע קודש מבורך , וחתנים וכלות לעתיד להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה