chiddush logo

ובחרת בחיים ביד רמה , לע"נ ששת המיליונים שניספו בשואה הי"ד ת.נ.צ.ב.ה

נכתב על ידי izik28, 26/4/2022

  בסד

ד"ת ליום השואה התשפ"ב לע"נ ששת המיליונים שנירצחו בשואה הי"ד ז"ל 

ובחרת בחיים ביד רמה 
---------------------------------------------------------------------------
כתיבת ד"ת זה לא הייתה מתוכננת כלל , אלא שבקוראי את התהילים ליום שלישי כשם שאני עושה כל יום ויומו נתקלתי בפ"ס"   והמה לשואה יבקשו נפשי יבאו בתחתיות הארץ ", שתפס את עיני , המלבים  
מפרש, "והמה", אבל אויבי הם "לשואה יבקשו נפשי", נפשי היקרה הזאת אשר עקר מגמתה הוא הדבקות בה', יבקשו המה לשואה וחשך, כי יבקשו לעקרה מארצות החיים, וגם "יבואו בתחתיות הארץ", הם המערות והמחילות שבמדבר שבקשו שם את דוד כנזכר בספר שמואל:" , אנו נמצאים בפרשת  קדושים ששמה מתאים לה שכן היא מחברת בין הזכרון לשואה ולגבורה לבין יום הזכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה הי"ד ז"ל  כל נפטרי  מועדים אלו הגם שכל אחד שונה ממות חברו ,הם קדושים ושמעתי אחד מהאדמורים הידועים אומר  לאחד מתלמידיו ששאל אם אפשר ללכת לקברו של הרצל ז"ל בגלל שאין לו זמן ללכת לקברי צדיקים בצפון הארץ, כתשובה הוא ענה לו , יש לך קברי צדיקים  בהר הרצל ..
בפרשה מופיע הפ"ס שנראה לא קשור ליום השואה "אל בני ישראל תאמר איש איש מבני ישראל ומן הגר הגר בישראל אשר יתן מזרעו למלך מות יומת עם הארץ ירגמהו באבן
ואני אתן את פני באיש ההוא והכרתי אתו מקרב עמו כי מזרעו נתן למלך למען טמא את מקדשי ולחלל את שם קדשי " , מדרש תנחומא מסביר" וכיצד היה המולך בגיא בן הינום? עשוי חוץ לירושלים, ובמקום מופלג, וצלם היה ופניו של עגל, וידיו פשוטות, כאדם [שפותח ידיו לקבל] דבר מחברו. והיו מסיקין אותו עד שהידיים נעשין כאש. ושבעה קנקלים היו לו, והוא לפנים מהם, ולפי קרבנו של כל אחד ואחד היה נכנס, מי שמקריב עוף נכנס לקנקל הראשון, עז נכנס לקנקל השני, שה לשלישי, עגל לרביעי, פר לחמישי, שור לשישי.
מי שמקריב בנו, אומרים הכומרים כי אין למעלה הימנו, היה נכנס לפנים מן הקנקל השביעי, והיה הולך ונושקו, שנאמר זובחי אדם עגלים ישקון (הושע יג, ב),
והיו הכומרים נוטלין בנו ממנו, ונותנין התינוק על ידי המולך, ונוטלין התופין ומקישין בהן כדי שלא ישמע אביו קול בנו, ומעיו של תינוק מתמעכין עליו, והיה התינוק מנהים עד שישליט נפשו על ידו.
אמר ר' יהודה הלוי הוא שכתוב ובנו במות התופת אשר בגיא בן הנום (ירמיה ז לא), מה היא התופת, שהיו מקישין בתופים, מה הוא הנום, שהיו הכומרים אומרין למולך כשהתינוק מנהים יהנה לך יערב לך."
פעולה מזעזעת זו  נעשתה ע"י הכומרים  בהכריחם את יהודי ירושלים לבצע את הטקס המחריד או חלק ממנו , ברור ויש להדגיש שהדבר לא היה מרצון ההורים או מי שזה לא יהיה אלא מפחד וחוסר ברירה,ליהודים בשואה הי"ד גם לא הייתה ברירה והם שולחו לכבשנים בתרוץ  שהם הולכים "לבתי הבראה "...  כמעט כל משפחתה של סבתי גרציא מלוך נספתה בשואה , לאחרונה נודע לי שחלק ממשפחתי מלוך שנראה " מלו" היו בין האנוסים בספרד בעל כורחם , עליהם מוסבר" מיד אחרי הרדיפות בספרד בשנת 1391 הוכרחו יהודים רבים לקבל את האמונת הנוצרית. האנוסים נחלקו לשלש מחלקות או כתות:
א) אלה שנשתמדו תחילתם באונס וסופם ברצון. ב) הכת השניה הם אלה אשר בקרב לבם עוד נשאר כבוד ויקר לאמונת אבותם והיו אוהבי ישראל ובעת צרתם להם צר. ובסתר שמרו לפעמים גם את חוקי היהדות. ג) הכת השלישית הם האנוסים האמיתיים. והם היו הרבים אשר נאנסו להמר אמונתם וללכת בחוקי הגויים בפרהסיא, אבל בסתר שמרו תורת ה' ומצוותיו.
האנוסים היו נרדפים פעמים רבות יותר מיהודים אמיתיים, כי חשדום לכופרים ומלעיגים בתורת הנוצרית בקרב לבם, ורק בגלוי יסתרו בצל כנפי האמונה החדשה כדי שתגן עליהם ועל רכושם הרב. הכמרים התאמצו תמיד להעיר את ההמון ולעורר בקרבם שנאה ומשטמה על האנוסים."
 עלינו תושבי מדינת ישראל לממש את הפ"ס "וְהִתְקַדִּשְׁתֶּם, וִהְיִיתֶם קְדֹשִׁים, כִּי אֲנִי יְהוָה אֱלֹהֵיכֶם. וּשְׁמַרְתֶּם אֶת חֻקֹּתַי וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם, אֲנִי יְהוָה מְקַדִּשְׁכֶם" ,האור החיים מפרש", והתקדשתם והייתם קדושים. יצו ה' שיהיו נוטים אל בחינת הקדושה, ובזה הוא מבטיחם שיהיו במדריגת מלאכים הנקראים קדושים, דכתיב (דניאל ח) ויאמר אחד קדוש, והוא אומרו והייתם קדושים, ותמצא שאמרו ז"ל (במד"ר פ"כ) בפסוק כעת יאמר ליעקב וגו' כי המלאכים יהיו עומדים בשורה החיצונה וישראל בפנים ושואלים מלאכי אלהים לעם קדושו מה פעל אל, נמצאת אומר כי קדושיו במקום המלאכים הם ישראל. וחזר הכתוב ופירש הדבר שבו יתקדשו ואמר ושמרתם את חקותי, פירוש תשמרו מצות לא תעשה, ותקיימו מצות עשה בזה אני מקדשכם, כי על ידי זה שם הוי"ה מתגלה עליו ובזה מתקדש, וכמו מה שכתוב בזוהר (תיקונים ע) כי האבר שבו עושה מצוה שורה עליו שם הוי"ה הרמוז בתיבת מצוה"" הנאצים ימח שמם רצו להכחיד את עם ישראל רק בגלל שנאה וגאווה , גאווה על שהם כביכול נאורים יותר ,אך הדבר הפוך! את מי הקב"ה קידש כחתן וכלה במעמד הר בסיני?. אותנו! בני העם היהודי!  לנצח נצחים וגם שנחטא ונשוב  הקב"ה עימנו , הדבר מקביל לקידושי חתן וכלה שבאים מאהבה טהורה לצורך הקמת בית ודור המשך  , בדיוק מה שהגרמנים רצו למחות, עלינו לקדש שם שמיים בכל הקשור לקיום תורת ישראל כל אחד לפי יכולתו המרבה והממעיט ,ולזכור את כל ששת המילינים שלא זכו  לכתוב מילים אלא כדבר תורה בשום שלב .. מי יתן וכל מילה הכתובה בד"ת זה תהיה כנר לזכרם , נר בהיכל ה" ,שימליצו טוב על כולם לחיים טובים שלווים בקיום מצוות ביד רמה כבני ישראל שיצאו ממצרים! בדיוק כך!!!  באהבה וכבוד הדדי איש עם רעו ורעותה ,כך ננציח את זכרם ונזכה לבנין המקדש  השלישי שנחרב בגלל אש שנאת חינם ויבנה ע"י אש אהבת חינם ,אש זכה וטהורה  היא אש התורה  כד"ת שמחבר אנשים ,כך נחבר בין איש  לרעהו  ונזכה לברכת ה" הטובה .
 עד שורות אלו דבר תורה זה  מכיל 885  מילים שהם המילים בפ"ס " וַיֹּאמַר  הַאַף תִּסְפֶּה" המדובר בחטא סדום ועמורה , על כך שאברהם אבינו ניסה ללמד זכות על התושבים במקום שבו שהה לוט  ומשפחתו ,כל פעולת מחיית סדום ועמורה נעשתה ע"י הקב"ה בעצמו בצדק גמור , מה שלהבדיל קרה עם ניספי השואה , אם אברהם אבינו ניסה ללמד זכות עליהם , וברור שלאין ללמד זכות על הגרמנים בשום שלב לא בעולם הזה ולא בעולם הבא . עלינו לללמד זכות איש על רעהו ולראות את הטוב בכל אחד ,את האור , האור הטוב !! ולא הרע .. רע יש מספיק.. שנדע רק טוב בכל העולמות בברכת  ה" אמן 
 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה