chiddush logo

א פ

כל החידושים של א פ | כל התגובות של א פ

 קישורית מדוע זכה אחשורוש לזרע יהודי?מה קרה כשלא הקשיבו לפסק הרב בענין האבן?מה השכר לבעל ה"תשב"ץ" על שהיה מנקה תדיר את ספריו?מדוע ולמי אמר ה"משך חכמה": &qu...

 קישורית מדוע נענשה האשה בבטנה?מי רצה להיות עצמאי ומה היתה התוצאה?מה הסגולה שלא תמרוד האשה בבעלה?מדוע מעתה ילך הנחש על גחונו?מה הסגולה לברכיים עייפות?מדוע האשה אינה נאמנת למסור עדו...

 קישורית  מי ישב בסוכתה של סדום?מה קרה לנשמה של זורק האבן הראשונה על זכריה הנביא?ממה ניצל הנוטל על עצמו עול תורה?במה מתברך הכובש את יצרו?מדוע זכה בנימין שהשכינה בחלקו?מדוע יכלו בני ...

 קישורית מי התגלגל בכלב? מה התיקון למי שרצה להרעיל ציבור?מדוע זכתה האשה האלמונית שהמוני בני תורה ילווה בהלוויתה?מה קרה למי שניסה להתחמק מחיובו לתשלום?בטחו באליל – שיבקשו ממנו ...

 קישורית מדוע "הפריעו" למרן הגראי"ל שטינמן זצ"ל?מי החשיבות שבמחאה?מה הטעם לשני מיני פורעניות הסותרים זה את זה?מה קורה למי שאפשר לו לבקש רחמים על חבירו או להחזיר...

 קישורית מי לא זכה לחזור בתשובה גם ברגע האחרון לחייו?חומרת הזלזול ביום טוב שני של גלויותהתלמיד נהג חול ביו"ט שני, ומת במיתה משונהבזכות מה יתבטלו גזירות רעות שנגזרו על יש...

 קישורית מדוע לא מצא האיש מממנים להדפיס את הספר הקדוש?הסיפור הנורא על חשיבות עניית אמן כהוגןמה העונש למבזה אביו ואמו ומדוע?מה לעשות כדי שישמעו תפילותיך?מה לעשות כדי שישמעו דבריך?מת...

 קישורית 5 סיפורי מדה כנגד מדה מגדולי ישראלמה גורם לאשה להתנהג בצורה מסוימת עם בעלה?מדוע יורקת היבמה על היבם?מי מתגלגל בשור?מי מתגלגל באשה?החיוב לזכור בכל יום את ענין המדה כנ...

 קישורית   מי שלא תורם בחייו, לא זוכה לתרום גם לאחר מותומה קרה לפוחז שאמר לר' אלחנן וסרמן הי"ד זצ"ל: "בלי ידים"?מה קרה למי שרצח וקבר את רבי שלמה ג...

 קישורית למה זוכים בזכות שמיטת כספים?מדוע נצטווינו להעניק לעבד?למה זוכה הגבאי צדקה?למה יזכה השמח בשמחת תורה? מי ינצל מחיבוט הקבר?עונש השוחט קל הדעת?בזכות מה לא יצטרך להוציא מכיסו ל...

 קישורית מדוע ירד משה רבינו מהר מן ההרמדוע לא בלו בגדי ישראלעל מה לוקה החמה?מה יקר לרוצים להרבות ממונם שלא כדין?כח התורה של התנא יונתן בן עוזיאלמה הם הסיבות לאיבוד נכסי בעלי בתים?מי התברך בברכ...

 קישורית בזכות מה מתקבלת התשובה?ביאור ענין הסגולה הידועה "אין עוד מלבדו"כיצד נקבע מקומו של אדם בעוה"ב?מי יבין בעוה"ב את תלמודו?מה עונשו של המזווג עובדי כוכבים?מה העונ...

 קישורית   מדוע הסתתר המגיד ממזריטש ביער ומה גילה שם?איזו נשמה התגלגלה בסוס החרוץ?מה השכר על דיבור בשבח ארץ ישראל?מדוע רדפו הדבורים את בני ישראל?מדוע קרא אברהם אבינו ללוט: אח?מדו...

 קישורית כיצד יכול אדם לדעת במה הוא חטא?ממה מכסה אותנו הסוכה?מי היה צריך לרוץ אחר צדיקים ומדוע?במי מתגלגלת האשה העוברת על נדרים ושבועות?במי מתגלגל האיש העובר על נדרים ושבועות?מדוע נענש הכהן הג...

מידע אישי

49 חידושים
0 תגובות
245 נקודות
שם: אהרן פסין
אשמח להעלות לאתר שלכם את הגיליון החדש "מרגליות מדה כנגד מדה" בפרשה ובדף היומי
תאריך הרשמה: 11/2/2020