chiddush logo

א פ

כל החידושים של א פ | כל התגובות של א פ

 קישורית למה זוכים בזכות שמיטת כספים?מדוע נצטווינו להעניק לעבד?למה זוכה הגבאי צדקה?למה יזכה השמח בשמחת תורה? מי ינצל מחיבוט הקבר?עונש השוחט קל הדעת?בזכות מה לא יצטרך להוציא מכיסו ל...

 קישורית מדוע ירד משה רבינו מהר מן ההרמדוע לא בלו בגדי ישראלעל מה לוקה החמה?מה יקר לרוצים להרבות ממונם שלא כדין?כח התורה של התנא יונתן בן עוזיאלמה הם הסיבות לאיבוד נכסי בעלי בתים?מי התברך בברכ...

 קישורית בזכות מה מתקבלת התשובה?ביאור ענין הסגולה הידועה "אין עוד מלבדו"כיצד נקבע מקומו של אדם בעוה"ב?מי יבין בעוה"ב את תלמודו?מה עונשו של המזווג עובדי כוכבים?מה העונ...

 קישורית   מדוע הסתתר המגיד ממזריטש ביער ומה גילה שם?איזו נשמה התגלגלה בסוס החרוץ?מה השכר על דיבור בשבח ארץ ישראל?מדוע רדפו הדבורים את בני ישראל?מדוע קרא אברהם אבינו ללוט: אח?מדו...

 קישורית כיצד יכול אדם לדעת במה הוא חטא?ממה מכסה אותנו הסוכה?מי היה צריך לרוץ אחר צדיקים ומדוע?במי מתגלגלת האשה העוברת על נדרים ושבועות?במי מתגלגל האיש העובר על נדרים ושבועות?מדוע נענש הכהן הג...

 קישורית מדוע זכה יהושע להנהיג את ישראל כ"ח שנים?המבזה – יתבזהמדוע יצאו אלפי תולעים מהשערות של האשה?מדוע זכה אביו של הרמ"א לבנו הגדול?מדוע תשובה מיראה עושה זדונות כשגגות, ...

 קישורית מדוע מתו במגיפה כ"ד אלף?מדוע זכה פינחס לכ"ד מתנות כהונה.מדוע נאלץ בלעם לומר "לא ידעתי"?מדוע מת העשיר ברעב?מדוע הטעה ה' את בלעם?מדוע בלעם ברגלו?במי פוגע...

 קישוריתמדוע הוצרכו ללכת שלוש פרסאות להיפנות?מדוע מאכלו של הנחש עפר?מדוע נענשו בנחשים?מדוע לא יביאו משה ואהרן את העם לארץ ישראל כמנהיגים?כתוצאה ממה התעשר משה רייכמן?למי מכפרת מיתת צדיקים?מדוע נמנ...

 קישורית מה היו שלושת העונשים השונים לחוטאים בחטא העגל?מה היה עונש החייט שהכשיל יהודים בכלאיים? מדוע נתגלגלה אשת און בן פלת במיכל?מדוע ירד ממון קורח איתו לשאול?מה מבטל את ריצת מלאך המוות לנגוף...

 קישורית מה קורה למי שלא מוחל לחבירו?מדוע סימא ר' מתיא בן חרש את עיניו?מה התיקון לחטא ראיית העיניים?הסיפור המטלטל על הציצית של הרב מייזליש זצ"ל בימי השואה.מדוע נענשו המרגלים בלשונם?מה מצי...

 קישורית איזו יריעה מצא הגר"ח וואלאז'ין שהיתה חסרה בספר התורה שאבד ונמצא?מדוע קיבל יתרו ת"ק אמה על ת"ק אמה ביריחו?מדוע דיבר ה' עם משה "פתאום"?מהו שכר...

 קישורית מדוע היו ליתרו שבע שמות? מה קרה למי שמחק אות ו' בספר התורה?מדוע זכתה קמחית לשכר גדול כל כך?מדוע יקריב נשיא אפרים בשבת?מה היה שכר נחשון שקפץ תחילה לים?מדוע אין נותנים שמן ולבונה בקרבן ...

 קישורית חיצים כנגד חיצים. צניעות כנגד חיצים.למה זוכה המקפיד על קביעות בתורה ושמירת הסדרים?למה גורם המשכח דבר מתלמודו?מה הטעם ל 40 מלקות?מה עונשו של המתגאה?את מי אין הקב"ה מכבד?מדוע...

קישורית  Normal 0 false false false EN-US X-NONE HE ...

 קישורית מה קרה לרשע שמחק את האות "עין" מספר התורה?כיצד היה נראה לחם הפנים?מדוע הפסיד דוד נחלת מלכות?מדוע זכה דוד לו ולזרעו להיות יושבים בעזרה?במה נענשו מי שרצו להטיל סם מוות ב...

מידע אישי

39 חידושים
0 תגובות
195 נקודות
שם: אהרן פסין
אשמח להעלות לאתר שלכם את הגיליון החדש "מרגליות מדה כנגד מדה" בפרשה ובדף היומי
תאריך הרשמה: 11/2/2020