chiddush logo

נרות שבת (והמנורה) ואור לעתיד לבא

נכתב על ידי יניב, 4/1/2022

 

"דבר אל אהרן ואמרת אליו בהעלתך את הנרת אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות" (במדבר ח,ב). 'דבר אחר: למה עשה משה שבעה נרות ושלמה שבעים נרות? אלא משה עקר שבעה אומות מלפני ישראל, אבל שלמה היה מושל על שבעים אומות, שנאמר: "ושלמה היה מושל בכל הממלכות". אמר הקב"ה: בעוה"ז אע"פ שהיה במשכן אורה, לכבודי הנרות היו דולקים לתוכו, אף לעתיד לבא אע"פ שאני ממלא ירושלים מכבודי, שנאמר: "קומי אורי כי בא אורך" וגו', אני מדליק לתוכה נרות, שנאמר: "והיה בעת ההיא אחפש את ירושלים בנרות". וכתיב: "כי נר מצוה ותורה אור". נרות של בשר ודם של חרס או של נחשת הכל לפי כבודו של אדם, וכבוד השבת נרותיה הן כבודה, אם שמרתם נרות של שבת אני מראה לכם נרות של ציון, שנאמר: "והיה בעת ההיא אחפש את ירושלים בנרות", ואיני מצריך לכם לראות באורה של חמה אלא בכבודי אני מאיר לכם, שנאמר: "לא יהיה לך עוד השמש לאור יומם ולנוגה הירח לא יאיר לך והיה לך ה' לאור עולם", האומות עתידין להיות מהלכין לאורכם, שנאמר: "והלכו גוים לאורך". ואי זה אור הקב"ה מאיר לישראל? באור הצדקה, שנאמר: "וזרחה לכם יראי שמי שמש צדקה". וכל כך למה? בזכות הנרות שהן מדליקין בשבת. תדע לך, כמה חביבה היא מצות הנרות לפני הקב"ה, שאע"פ שאין הקב"ה צריך לאורה הוא מצוה למשה שיזהיר לאהרן, הדא הוא דכתיב: "דבר אל אהרן ואמרת אליו בהעלותך את הנרות"' (ילקו"ש רמז תשי"ט). בזכות הדלקת נרות שבת אנו זוכים שה' יאיר לנו לעתיד לבא, בפשטות זה גילוי כנגד מעשינו שכנגדו ה' עושה לנו כמידה כנגד מידה, שאנחנו הארנו בעוה"ז וה' יאיר לנו בעוה"ב; ואף נרות השבת מאירים בעוה"ז לכבוד ה', וכך ה' יאיר לכבודנו בעוה"ב. אולם נראה שיש בזה יותר עומק, ששבת היא מעין עוה"ב, היא גילוי קטן של העוה"ב: 'שבת אחד מששים לעולם הבא' (ברכות נז,ב), לכן כשאנו מאירים לכבוד השבת, יש בזה גילוי של הארה של לעתיד לבא. אותה ההארה פועלת לגילוי קדושה בעולם, מעין לעתיד לבא שהקדושה תתפשט בעולם כולו, שזהו שה' יאיר עלינו ואנו נאיר לשאר העמים, שזה בעצם גילוי כבוד ה' בעולם, שההארה נותן חשיבות של מעלה וכבוד. לכן מי שמדליק נרות שבת זוכה לבנים ת"ח: 'אמר רב הונא: הרגיל בנר הויין ליה בנים תלמידי חכמים' (שבת כג,ב), שגילוי האור קשור לתורה: 'בנים תלמידי חכמים - דכתיב (משלי ו) "כי נר מצוה ותורה אור" על ידי נר מצוה דשבת וחנוכה בא אור דתורה' (רש"י), כיון שהתורה זהו גילוי ה' בעולם, ולכן בהדלקת נרות שבת שמאירים ומתחברים בזה למעלה של גילוי ה' בעולם, זה מתגלה בתורה שהיא אור ה' בעולם – גילוי ה' בעולם. האור הזה מתגלה במיוחד בציון, בירושלים, בשל שהיא המקום של גילוי ה' בעולם, ולכן שם זהו המקום שבו נעשית ההארה. בנוסף, ירושלים היא שיא א"י, וא"י קשורה לעתיד לבא, שלכן: '"ורוח להולכים בה", א"ר ירמיה בר אבא א"ר יוחנן: כל המהלך ארבע אמות בארץ ישראל מובטח לו שהוא בן העולם הבא' (כתובות קיא,א), ולכן הארה של נרות לכבוד השבת שהיא מעין עוה"ב, מביאה אורה לעוה"ב בירושלים שהיא שיא א"י שקשורה להבאת זכות לעוה"ב. נראה שלכן המדרש מביא על מעלת הנרות בקשר למנורת המשכן, לא רק בשל שהם נרות, אלא שהם מכוונות כלפי השכינה וכן המשכן הוא מעין עוה"ב. המקדש בשל מעלת הקדושה והחיבור לשכינה הוא מעין עוה"ב, שלכן אומרים בו בשכמל"ו (ראה ב'מועדי ישראל' ר"ה, למרן פאר הדור הרה"ג שלמה גורן זצוק"ל זיע"א), לכן בזה מתגלה בנרות המשכן גילוי של חיבור לעוה"ב, ולכן זה מגלה גם על שאר הנרות שמאירים בקדושה ככלל, ובפרט ברות שבת, שזה קשור לחיבור לעוה"ב והארתו. (נראה שהמשכן [והמקדש] קשורים לעוה"ב גם משום שהוא בא כתיקון והמשך למתן תורה לאחר מעשה העגל [ראה ב'תורת המקרא' "תרומה" למרן פאר הדור הרה"ג שלמה גורן זצוק"ל זיע"א], ומתן תורה היה בו כוח של תיקון העולם כלעתיד לבא: 'דתניא רבי יוסי אומר: לא קיבלו ישראל את התורה אלא כדי שלא יהא מלאך המות שולט בהן, שנאמר (תהלים פב, ו) "אני אמרתי אלהים אתם ובני עליון כלכם", חבלתם מעשיכם "אכן כאדם תמותון"' [ע"ז ה,א]. לכן גם במשכן שקשור אליו יש את הגילוי הזה של עוה"ב). נרות המנורה גם מגלים על השכינה, שהם מכוונים כלפי הנר המערבי שהוא מכוון לשכינה: 'דתניא: (במדבר ח, ב) "אל מול פני המנורה יאירו", מלמד שמצדד פניהם כלפי נר מערבי, ונר מערבי כלפי שכינה' (מגילה כא,ב), כך שבנרות המנורה מתגלה שהאור קשור לגילוי שכינה בעולם והבאת אור השכינה לעולם כולו (לכן זה נדרש על הפס' "בהעלתך את הנרת אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות", שהנרות מכוונים לנר המערבי). זה מלמד גם על נרות השבת שהם מביאים אור של קדושה לעולם, וקשר לעוה"ב, ולכן מזכים שנזכה להיות מוארים מכוח זה לעתיד לבא, כמו שאנו מאירים כיום בנרות. נראה שלכן זה גם קשור לכך שמשה עקר שבעה אומות (אמנם יהושע עשה זאת, אולם זה קשור לזמנו של משה – מה שחל עליהם לעשות, וכן לכתחילה היה ראוי שמשה יעשה זאת אלמלי חטא מי מריבה) ושלמה מלך על שבעים, שזה כגילוי של קשר לא"י (שבעה אומות), שהיא קשורה לעוה"ב כמו שאמרנו, ומשפיע קדושה לעולם כולו, כמו ששלמה מלך על כל העולם, ולכן מחיל בעולם כעין גילוי ה' שלעתיד לבא, ולכן במשכן הנרות מרמזים על כך.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע