chiddush logo

ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך

23/9/2021כותבת התורה בחומש בראשית "ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה", השי"ת בירך אותו שיהיה זרעו רב וגדול, גם "ואברכך" בפרנסה ושופע והברכה תהיה מצויה למרות ריבוי האוכלוסין, ואפילו בנוהג שבעולם דבר שמצוי הרבה יורד ערכו, בירכו "ואגדלה שמך" שיהיה שם ישראל גדול ומכובד בעולם, "והיה ברכה", שלא ישלוט בהם עין הרע בגלל רוב הטובה שיש להם, כי אז חלילה כל השופע והטובה שיהיה להם אינו ברכה רק קללה ח"ו, לכך אמר לו "והיה ברכה" שהברכה תתמיד בעם ישראל ולא ישלוט בהם עין הרע ח"ו.

ובגמ' [פסחים קי"ז:] איתא "ואעשך לגוי גדול" זהו שאומרים "אלוקי אברהם", "ואברכך" זהו שאומרים "אלוקי יצחק", "ואגדלה שמך" זהו שאומרים "אלוקי יעקב". יכול יהיו חותמין בכולן תלמוד לומר "והיה ברכה" בך חותמין ואין חותמין בכולן, ע"כ. ונראה לפרש כי ידוע שלא זכה אברהם אע"ה להפקד ביצחק רק עד שנקרא שמו אברהם. עוד אמרו חז"ל בגמ' (בב"מ פ"ה) 'אמר רבי יוחנן, כל שהוא תלמיד חכם ובנו תלמיד חכם ובן בנו תלמיד חכם שוב אין התורה פוסקת מזרעו שנאמר ואני זאת בריתי אותם אמר ה' רוחי אשר עליך וגו' ע"כ. וזהו שאומר: "ואעשך לגוי גדול" זהו שאומרים "אלוקי אברהם", כשתזכה להיות נקרא אברהם מלא, "ואברכך", לזכות לבן צדיק ותלמיד חכם, ומזכירים שמו לטובה ואומרים "אלוקי יצחק", "ואגדלה שמך" זהו שאומרים "ואלוקי יעקב", גם בן בנך יהיה צדיק ותלמיד חכם. ובזה מובטח לך שלא תמוש התורה מזרעך עד עולם. [יכול יהיו חותמין בכולן שהרי כל אחד מהם הוא אמצעי שיהיו ג' דורות בעלי תורה? תלמוד לומר "והיה ברכה" בך חותמין ואין חותמין בכולן כי אתה העיקר שהתחלת להכיר באמונת השי"ת ובתורתו. מא"ח].

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה