chiddush logo

נר ה" טרם יכבה נר תמיד

נכתב על ידי izik28, 28/5/2021

 בסד


ד"ת לפרשת בהעלותיך ולהפטרת הפרשה לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ויצחק  ורבקה ווליש בת שפרה ז"ל 

 נר ה" טרם יכבה –נר תמיד 
---------------------------------------------------
  החלטתי לנסות לשלב את פרשת השבוע עם הפטרת השבת ,  היום האחרון של קרבנות הנשיאים כולל בתוכו את חלקה הראשון של הפרשה וחלק מהפטרה אליהם אני אתייחס בשורות דלהלן .אם  נסתכל ונבדוק את תוכן היום האחרון של קרבנות הנשיאים נראה דבר מדהים ומצמרר כאחד , פרשת בהעלותיך פותחת באותו פ"ס כיום האחרון של קורבנות הנשיאים,יג ניסן  היום בו אבא ז"ל נפטר דבר לא נתפס ולא יתפס לעולם..  מה עוד שהספרה 13 משולה ליג מידות הרחמים של הקב"ה  
"וידבר ה"אל משה לאמר דבר אל אהרן ואמרת אליו בהעלתך את הנרת אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות ויעש כן אהרן אל מול פני המנורה העלה נרתיה כאשר צוה יהוה את משה וזה מעשה המנרה מקשה זהב עד ירכה עד פרחה מקשה הוא כמראה אשר הראה יהוה את משה כן עשה את המנרה".
התורה משולה לאור  ,אבא ז"ל  היה שמח מאוד בכל ד"ת שהוצאתי לאור ,אור תרתי  משמע , ,עצם קריאת פרשת המנורה במקדש  מסמלת שאורו לא כבה וממשיך לדלוק כאור התורה שלומדים לע"נ וכדברי התורה היוצאים לאור  ועוד כשם שהמנורה מקשה אחת דהיינו חתיכה אחת ,כך  התורה שהיא על כל פירושיה חתיכה אחת וכנר אחד דולק.
 בהמשך ,הכתוב  בפרשת הנשיאים מציין חלק מהפטרת פרשת בהעלותיך ," רני ושמחי בת ציון כי הנני בא ושכנתי בתוכך נאם ה"..וידעת כי ה" צבאות שלחני אליך..הס כל בשר מפני ה" כי נעור ממקום קדשו" מצודת דוד מסביר" כי הנני בא" - אבוא אל ירושלים ואשכון בתוכך" קרי אבא נמצא עם הקב"ה בכבודו ובעצמו השוכן כביכול בתוכו לכן הנשמה אמורה להיות שמחה ולא עצובה .. למרות שלנו קשה עד בלתי אפשרי להבין זאת..
המשך הכתוב אומר," ויראני את יהושע הכהן הגדול עמד לפני מלאך יהוה והשטן עמד על ימינו לשטנו" רשי מפרש" "לשטנו" - להשטינו על שהיו בניו נשואות נשים נכריות כמו שכתב בספר עזרא וימצא מבני הכהנים אשר הושיבו נשים נכריות מבני יהושוע בן יהוצדק" כאן להבדיל אבא ידע  ורצה שאני וחרות שאודות לה יצאו כל ד"ת נינשא  וכך נפטר עם חיוך על פניו בתקווה אי"ה שזה עומד להתקיים אי"ה בל"נ 
"ויאמר אל השטן יגער ה" בך השטן ויגער ה"  בך הבחר בירושלם הלוא זה אוד מצל מאש"
רשי מפרש," יגער ה' בך השטן" - יגער הקב"ה בך אתה השטן וחוזר ואומר ויגער ה' בך הוא הבוחר בירושלים שלא תכנס לפניו לקטרג על הצדיק הזה הלא ראוי הוא וזכה לכך שהוצל מאש השריפה
"הלא זה אוד מוצל מאש" - מפורש באגדת חלק (דף צג) שהושלך עם אחאב בן קוליה וחבירו לאור"
קרי  הוא זכאי ויש לו זכות  שהוא אוד שמוצל מאש  ,אש היסוריים והסבל  .
"ויהושע היה לבש בגדים צואים ועמד לפני המלאך ויען ויאמר אל העמדים לפניו לאמר הסירו הבגדים הצאים מעליו ויאמר אליו ראה העברתי מעליך עונך והלבש אתך מחלצות" מפרש המלבים," יען ויאמר אל העמדים לפניו", המלאך אמר אל הממונים תחתיו להעביר פשע ולכפר חטאת, "הסירו הבגדים הצואים" מעליו, ר"ל שלא ישא עונש בעון בניו, וגם י"ל שבניו גרשו נשותיהם, ובאר לו כוונת המשל "ראה העברתי מעליך עונך", ר"ל העוונות שהם עליך מבחוץ ע"י הבנים שהם דמיון הבגדים שהם מבחוץ, העברתי "ותלבש בגדים נקים", ר"ל תלבש זכיות תחתיהם:" קרי , הבנים שהם לבושו של יהושוע יוחלפו בבגדי מחלצות , בגדים טובים ונקיים כבניו שלא נשאו נשים נכריות וגרשו אותם  ,ממש כד"ת שהם לבושו של אבא ,התורה שכ"כ אהב מה שהחל לפני 16 שנה .. והכל ידוע לטובה.
ואמר ישימו צניף טהור על ראשו וישימו הצניף הטהור על ראשו וילבשהו בגדים ומלאך  ה" עמד" מצודת דוד  מפרש" צודת דוד
"ומלאך ה' עומד" - בכל משך הזמן שנעשה כל זה
וילבישהו בגדים" - ר"ל היה נגלה זכיותיו
"וישימו וגו'" - ר"ל נתקבלה תפילתו ומיד נתנו לו לרשת כתר כהונה גדולה
"ואומר" - זה מאמר זכריה שאמר התפללתי עליו שישימו על ראשו צניף טהור ר"ל שיהיה כתר כהונה גדולה לירושה לזרעו אחריו הואיל ופרשו מן הנכריות" ,זה סימן שאבא ז"ל בגן עדן עם כתר מלכות מלשון" מלוך"  שוב כדה"ת הטהורים  המקיפים את אבא ז"ל כאור השכינה אור שאת חרות הדלקת!
...כה אמר ה" צבאות אם בדרכי תלך ואם את משמרתי תשמר וגם אתה תדין את ביתי וגם תשמר את חצרי ונתתי לך מהלכים בין העמדים האלה" המלבים מפרש, "אם בדרכי תלך", שיתנהג במדות ה' מה הוא רחום וחנון כמש"פ חז"ל על והלכת בדרכיו, "ואם את משמרתי תשמר", הוא משמרת תורת ה' ומצותיו, "וגם אתה תדין את ביתי" שישגיח על עבודת הבית ודיני הקרבנות, "וגם תשמר את חצרי" את חצרות המקדש להשגיח על משמרת הבית בכל פרטיו, אז אני מבטיח לך "ונתתי לך מהלכים בין העומדים האלה", ר"ל שהגם שהכהנים בזמן הזה הם בני אדם שוכני בתי חומר ומדרגתם יהיה שפלה ממדרגת המלאכים, יצא ממך חוטר לעתיד לבא שישמשו בבית השלישי שהם יתקדשו כמלאכים והם יהיו מהלכים בין המלאכים הנצחיים העומדים לפני ה' ויתהלכו עמהם בחייהם, ונבואה זו מלבד שהיתה פרטית על יהושע כנז', היתה ג"כ כללית ונבואה עתידה על זרעו, שמצד זה ראה את יהושע ר"ל את זרעו שנקראו על שמו, שלפעמים יהיו עומדים במשפט והשטן יקטרג עליהם שישרפו באש, שזה היה בעת השמד בימי אנטיוכס אשר רצה לכלות כהני ה', וה' גער בהשטן והיה כאוד מוצל מאש כמו שהיה בימי החשמונאים שנצולו בנס ובהשגחת ה', וגם היה קטרוג על כהונתם וה' מחל עונם והלביש אותם מחלצות, בפרט למ"ש הרי"א שהבגדים הצואים רומז על דור החשמונאים שלבשו בגדי מלכות שהם בגדים הבלתי נאותים לכ"ג משרת בהיכל ה', וה' העביר אותם מעליהם בימי הורדוס, שאז סר מעליהם גאות המלוכה וגסות הרוח שזה רמז בצניף הטהור שיושם על ראשם, שהמצנפת בא לכפר על גסות הרוח, שלא יהיה עליהם עטרת המלוכה רק מנצפת הכהונה לבד, והבטיח לו שלעתיד יתן לו בנים מהלכים בין המלאכים בבית עולמים:"
קרי אם תלך בדרכי אביך תקים בית בישראל על בסיס דה"ת שכתבת  ומנהגי בית אבא ימשכו[ אי אפשר לבד..]  תזכה לכל הטוב.
פרשת הנשיאים מסתיימת בפ"ס" כי הנה האבן אשר נתתי לפני יהושע על אבן אחת שבעה עינים הנני מפתח פתחה נאם ה" צבאות ומשתי את עון הארץ ההיא ביום אחד" מצודת דוד מפרש" משתי וגו' ביום אחד" - ר"ל בפעם אחת אסיר עון הארץ ההיא כי אחדש בקרבם רוח נכון ולא יחטאו עוד ולא ימצא עוד עון
"הנני מפתח פתוחה וגו'" - המקום ב"ה בעצמו יחקוק צורות על האבנים ליפותם ר"ל הוא יתן כח ועזר על המלאכה
"על אבן אחת" - ועל כל אבן מאבני הבנין יהיה שבעה עינים ר"ל שמירות רבות יהיה מאת המקום ב"ה על הבנין ההוא
"כי הנה האבן וגו'" - ר"ל מוכן הוא האבן ההושם ביסוד בנין בית העתיד ע"י כ"ג מזרע יהושוע אשר יכהן אז ר"ל כבר הגזירה ההיא גזורה" קרי אבא שומר עלינו  מלמעלה ב7 עינים ! האבן היא המצבה שעל קברו עם כל מה שנכתב עליה לזכרו .
אם נחזור לרגע לפרשת בהעלותיך נראה את הספרי מפרש את הפ"ס הראשון,"  וידבר ה' אל משה לאמר, למה נאמרה פרשה זו לפי שהוא אומר והעלה את נרותיה והאיר על עבר פניה (שמות כה), יכול יהיו כל הנרות דולקים על פני כל המנורה ת”ל אל מול פני המנורה יאירו, שיהיו נרות מקבילים את המנורה ומנורה את הנרות. הא כיצד, שלשה כלפי מזרח ושלשה כלפי מערב ואחת באמצע. נמצאו כולם מקבילים את האמצעי, מכאן היה ר' נתן אומר אמצעי מכובד ,אוסיף כאבי ז"ל שהאיר לכולם כאברהם  אבינו ומשה רבנו .
ב. דבר אל אהרן ואמרת אליו בהעלותך את הנרות , לפי כל מעשה הפרשה באהרן הביא את אהרן לכלל דבור. ואמרת אליו הרי זה אמירה לאהרן.
ג. בהעלותך את הנרות עשה לה מעלות. אל מול פני המנורה עשה לה מול ופנים.
ד. יאירו שבעת הנרות שומע אני שיהיו דולקים לעולם, ת”ל מערב עד בקר. אי מערב עד בקר [יכול כולם ת"ל] לפני ה' תמיד שיהיה נר מערבי תדיר שממנו מדליק את הנרות בין הערבים."
ונשאל מה עניין העלאת הנרות? למה לא להדליק? ל כך מפרש רשי והמדרש" לפי דברי רש"י שלוש תשובות:
א] על שם שהלהבה עולה- יש כאן עניין של עליה.
ב]יש להדליק עד שהלהבה תעלה מאליה.
ג]לפי חז"ל הייתה מעלה- מדרגה לפני המנורה שעליה היה עומד הכהן וכך מיטיב את הנרות.
רבי אריה ליב צינץ אומר בספרו:"מלוא העומר"
כי המנורה הייתה בגובה של שמונה עשר טפחים[כמטר וחצי] אדם בגובה בינוני היה יכול להדליק את המנורה והיה מסתדר על ידי הרמת ידיו עד לגובה הנרות, אך מדובר באהרון הכהן שהיה לבוש בשמונה בגדים כראוי לכהן גדול ועל ראשו היה ציץ זהב שעליו כתוב:"קודש לה' "
ולפי דברי חז"ל במסכת תמיד [ז,ב]: ישנו איסור על הכהן הגדול להרים ידיו מעל גובה הציץ הקדוש שעל ראשו, מסיבה זו היה צריך אהרון לעמוד על המעלה ליד המנורה.
המורה חייב ללמד את תלמידו תורה באופן שייתן לו גם כלים לחשיבה עצמאית כך שהתלמיד יוכל לחדש דבר מתוך דבר ותהיה לו אפשרות גם להעלות רעיונות משלו ואש התורה תעלה ותבער מתוכו-
עד שתאיר גם לסביבה-
כמו שאמר שלמה המלך:
"תן לחכם- ויחכם עוד"
"ישמע חכם- ויוסף לקח"[משלי ט,ט: א,ה]
האדם באופן פרטי חייב לשאוף לעלות מדרגה בהתמדה- על ידי לימוד תורה וגם הפצת רעיונות משלו
באופן שינצל את כישרונותיו – מתנת אלוקים בצורה הנכונה ביותר.
עליו "להעלות נר תמיד"
ויש לזכור כי כשם שהוא מסוגל לעלות במעלות התורה שהיא מקור החכמה, הוא עלול חס ושלום גם לרדת, כגון המתאוננים במדבר:"האספסוף אשר בקרבו התאוו תאווה"[במדבר י"א, ד]
גם לאחר שהם ראו כל כך הרבה ניסים במדבר, חלה אצלם נסיגה רוחנית והם נפלו ברוחם והתלוננו.
בכך הם גרמו לאכזבה רבה בעיני משה.
מה שמקשר אותנו לכתוב בסוף הפרשה" לא בכח ולא בחיל כי אם ברוחי" קרי רק בטוב ונעימות התורה ,הם דה"ת תצליח  קרי דה"ת ממשיכים  להאיר את אור של אבא ז"ל מה שהחל אודות שוב לך חרות  וזיכה בכל הברכות הטובות ,  שלא  אקבל מאף אחת אחרת לעולם!  או כנאמר" ותורת חסד על לשונה " מה שמחבר אותנו גם רבקה ווליש ז"ל שפשוט דגלה בפ"ס זה והלכה לאורו , כרבקה אמנו שקרבה לבבות בנועם וצניעות לדרך התורה ,כמעשה החסד עם אליעזר , אדם זר שלא הכירה ,וכך היא מצאה את זיווגה , אודות לאותו חסד  בהם דגלו גם אבי אברהם , וגם סבתכם רבקה" ז"ל שמיליצו טוב עלינו  בשמי מרומים ונזכה ללכת לאורם ודרכם בבריאות ושמחה אמיתית  
 לע"נ אבי היקר אברהם משה בן גרציא  ורבקה בת שפרה ת.נ.צ.ב.ה 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה