chiddush logo

"אוד מוצל מאש" ,להפטרת שבת חנוכה

נכתב על ידי izik28, 6/12/2020

 בסד 


ד"ת להפטרת שבת וישב חנוכה התשפ"א ,לע"נ פרלה בת אברהם "ל 


"אוד מוצל מאש "
----------------------------------------------------------
הפטרת השבת נפתחת במילים שסותרות אחת את השניה  " רני ושמחי" בכוונה לשמחה כמובן , אך מה ההבדל בין רינה לשמחה? 
את המילה רינה מפרש הרד"ק בהתיחסו לשבע ברכות בחתונה,"  רינה- הרינה, מסביר הרד"ק, היא ההכרזה בקול, פעמים של שמחה ופעמים של עצב, וכמובן שבמקרה שלנו בששון אנו עוסקים"
 מפרש הרב כלב עדיאל ," את פירוש המילה " שמחה"  נבין דרך המילה" ששון " שמוחברת אליה" אשר ברא ששון ושמחה חתן כלה..., ששון- הששון הוא השמחה שבהגעת דבר טוב- "שש אנכי על אמרתך" (נאמר על המצוות, שבכל יום הן חדשות). "ישיש עליך אלוקיך". תמיד המילה ששון היא לשוש על... ולא כמו בשמחה, כפי שבע"ה נראה. הששון בא מתוך החיים, הוא טבול בהם ושׂוֹחה בהם. גם כאן, בשונה מהשמחה...
ושמחה- כאמור, בניגוד לששון שהוא על משהו, השמחה היא השמחה בדבר שכבר נמצא- "איזהו עשיר? השמח בחלקו". "משמח חתן עם הכלה". השמחה היא הרגשת הסיפוק והשלמות מהדבר ("כי בשמחה תצאון ובשלום תובלון"). ובכלל, השמחה באה פעמים רבות עם השלום."
,הרדק עוד מפרש "רני – אחר שהודיע האזהרה שהזהיר ה' על ידו את האומות בל ירעו לישראל בגולה כי ה' משגיח עליהם, משים פניו אל בת ציון שתרון ותשמח על הישועה שתבא באחרית ימי הזעם שאז אבא אליך לשכון בתוכך" 
אך אם נעיין בהפטרה יש משהו או מישהו  שמנסה להעיב על אותה שמחה,"  וַיַּרְאֵ֗נִי אֶת־יְהוֹשֻׁ֙עַ֙ הַכֹּהֵ֣ן הַגָּד֔וֹל עֹמֵ֕ד לִפְנֵ֖י מַלְאַ֣ךְ ה" וְהַשָּׂטָ֛ן עֹמֵ֥ד עַל־יְמִינ֖וֹ לְשִׂטְנֽוֹ׃ מפרש רא מבלנגאצי " והשטן – שהשטין וקיטרג עד עתה על ישראל לכתוב שטנה לבטל מלאכת בית המקדש כמפורש בעזרא (עזרא ד':ו').
עומד על ימינו – כענין הפקד עליו רשע וגו' (תהלים ק"ט:ו').
לשטנו – לשטן לו ולעיכוב שלא יתנו לו שררה וכבוד. והטעם לפי שהיה לבוש בגדים צואים מעושנים כאילו יוצאים משריפה ומאוסים ומתועבים הם בגדים כאלה לשרת ולעמוד בם לפני מלך מלכי המלכים ובכך היה רוצה להשטינו" לעומת זה רשי מפרש " לשטנו – להשטינו על שהיו בניו נשואים נשים נכריות כמו שכ' בספר עזרא וימצא מבני הכהנים אשר הושיבו נשים נכריות מבני יהושע בן יהוצדק."
הפ"ס ממשיך " וַיֹּ֨אמֶר ה" אֶל־הַשָּׂטָ֗ן יִגְעַ֨ר ה" בְּךָ֙ הַשָּׂטָ֔ן וְיִגְעַ֤ר יְהֹוָה֙ בְּךָ֔ הַבֹּחֵ֖ר בִּירֽוּשָׁלָ֑‍ִם הֲל֧וֹא זֶ֦ה א֖וּד מֻצָּ֥ל מֵאֵֽשׁ׃" מפרש  אבן עזרא ויאמר – שהשם יסיר כל שטן שוטן שלא יבנה הבית ותבנה עבודת בית המקדש שלימה.
וטעם הלא – דרך משל, די לאלה צערם שנמלטו מהגלות, או איך תוכל לשטנו והאש לא הזיקו. דרך משל, איך תוכל לשטנו, אחרי שהוא מצל מהגלות."  , הרדק ממשיך ומסביר " ויאמר ה' – הוא המלאך ונקרא בשם רבו וכן בדבר גדעון ובמקומות אחרים.
ויגער ה' – הוא האל יתברך.
הבוחר בירושלם – לבנותה ולא תוכל לשטנו.
הלא זה אוד מוצל מאש – כמו אוד הדולק שיסירו אותו מהאש שלא ידלק עוד וכן זה מוצל מאש הגלות לבא לירושלם ולבנות הבית ולכהן בו ורז"ל דרשו בו כמשמעו שהיה עם צדקיהו ואחאב אשר קלם מלך בבל באש והם נשרפו והוא נצול כמו שאמר בדרש ההוא וכן תרגם יונתן."
נס חנוכה כידוע הוא  על נצחון המכבים על היוונים , וכמובן נס פח השמן שהספיק  לשמונה ימים,אך מעבר לזה יש דברים שאולי לא נעימים כ"כ אך חייבים להיכתב במחילה מכולם!  מעבר למעשי היוונים כמו כתיבה על קרן השור שאין לישראל  חלילה חלק ב ה" מניעת ברית, שבת   אוכל כשר , הם חיללו את הדבר היקר ביותר  לפי מדרש חנוכה דלהלן...." וכיון שראו היונים שעמדו ישראל בגזירה זו, עמדו וגזרו: כל מי שאשתו הולכת לטבילה – יידקר בחרב, וכל הרואה אותה – הרי היא לו לאשה ובניה לעבדים.
כיון שראו ישראל כך, מנעו עצמם מלשמש.
וכיון ששמעו יוונים כך אמרו: הואיל ואין ישראל משמשין מטותיהם– אנו נזקקין להן.
כיון שראו ישראל כך, חזרו על נשיהן בלא טבילה בעל כורחן. אמרו: ריבונו־של־עולם! בעל כורחינו, שלא בטובותינו, שאין האשה רוצה לישב תחת בעלה בלא עונתה.
אמר להם הקב״ה: הואיל ועשיתם בלא כוונה, אני אטהר אתכם! ופתח לכל אחד ואחד מהן מעיין בתוך ביתו, והיו נשיהם טובלות בתוך בתיהם, ונתקיים עליהם מקרא זה: "ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה", ונתקיים עליהם עוד מקרא זה: "אם רחץ ה׳ את צואת בנות ציון" (ישעיהו ד ד).
כיוון שראו יוונים שאין ישראל מרגישין בגזירותיהם עמדו וגזרו עליהם גזירה מרה ועכורה, שלא תכנס כלה בלילה הראשון מחופתה אלא אצל ההגמון שבמקום ההוא.
כיוון ששמעו ישראל כך, רפו ידיהם ותשש כוחם ונמנעו מלארס, והיו בנות ישראל בוגרות ומזקינות כשהן בתולות, ונתקיים עליהם (איכה א ד): "בתולותיה נוגות והיא מר לה", והיו יוונים מתעללים בבתולות ישראל.
ונהגו בדבר הזה שלוש שנים ושמונה חודשים, עד שבא מעשה של בת מתתיהו כוהן גדול שנשאת לבן חשמונאי ואלעזר היה שמו. כיוון שהגיע זמן הסעודה נתקבצו כל גדולי ישראל לכבוד מתתיהו ובן חשמונאי, שלא היו באותו הדור גדולים מהם.
וכשישבו לסעוד עמדה חנה בת מתתיהו מעל אפיריון וספקה כפיה זו על זו וקרעה פורפירון שלה ועמדה לפני כל ישראל כשהיא מגולה, ולפני אביה ואמה וחותנה.
כיוון שראו אחיה כך, נתביישו ונתנו פניהם בקרקע וקרעו בגדיהם, ועמדו עליה להורגה.
אמרה להם: שמענו אחיי ודודיי! ומה אם בשביל שעמדתי לפני צדיקים ערומה בלי שום עבירה, הרי אתם מתקנאים בי, ואין אתם מתקנאים למסרני ביד ערל להתעלל בי?! הלא יש לכם ללמוד משמעון ולוי אחי דינה, שלא היו אלא שניים, וקנאו לאחותם והרגו כרך כשכם, ומסרו נפשם על ייחוד של מקום ועזרם ה' ולא הכלימם. ואתם חמישה אחים – יהודה, יוחנן, יונתן, שמעון ואלעזר, ופרחי הכהונה יותר ממאתיים בחור. שימו בטחונכם על המקום והוא יעזור אתכם, שנאמר: "כי אין מעצור לה' להושיע" (שמואל א יד).
ופתחה פיה בבכייה ואמרה: ריבונו־של־עולם! אם לא תחוס עלינו, חוס על קדושת שמך הגדול שנקרא עלינו, ונְקוֹם היום נקמתינו.
 באותה שעה נתקנאו אחיה, ואמרו: בואו וניטול עצה מה נעשה.
נטלו עצה זה מזה, ואמרו: בואו וניקח אחותינו, ונוליכה אצל המלך הגדול, ונאמר לו: "אחותינו בת כהן גדול ואין בכל ישראל גדול מאבינו, וראינו שלא תלין אחותינו עם ההגמון, אלא עם המלך, שהוא גדול כמותינו ונכנסנו עליו ונהרגנו, ונצא. ונתחיל אחר־כך בעבדיו ובשריו, והשם יעזרנו וישגבנו.
ושמעו בת קול מבית קודש הקודשים: כל ישראל נצחו טליא באנטוכיא.
כן יעשה המקום ישועה בימינו אלה!"
אנו מודים לקב"ה על כל הטוב שהוא מעניק לנו ,! אך לעיתים יש כאלה כפי שאומר שירו של עוזי חיטמן ז"ל " [הוא לא  דתי והשיר אולי לא שיר חסידי במהותו אך לא פחות מזה," גם אני נולדתי בארץ הזאת
והלכתי לאורכה ולרוחבה
גם אבי חלם על הארץ הזאת
הרבה שנים לפני שהוא בא
גם אני ניגנתי בארץ הזאת
שירים שנבטו מאדמתה
גם אני הגנתי על הארץ הזאת
אם הסכמתי או לא הלכתי אתה
אך יש כאלה שלוקחים
מונופול על החכמה
הם יודעים יותר טוב ממני
הם יודעים יותר טוב ממך
מה טוב בשבילי מה טוב בשבילך"
כאשר  יש חתונה  כולם שמחים ומאושרים  ,כמו בחנוכה ,אך יש כאלה שחושבים מה טוב לאחר  ומנסים כאחי יוסף שהגם שהיתה משפחה מהמובחרות בישראל שחטאו חטא גדול , והפרידו בין יוסף לאביו   ,נכון זה היה אמור אולי לקרות בכל מקרה כדי להעלות את ישראל מעבדות מצרים  וכדי שיעקב לא ירד מצרימה בשלשלאות של ברזל, אלא בכבוד  ,  אך למרות הוצאת הדיבה של יוסף  ,כמה אכזריות יש לאדם?, לשחוט כבש ולומר ליעקב ,שיוסף [חלילה ]מת? ולמנוע קשר בינהם שנים על גבי שנים? ויש כאלה שעושים אותו דבר היום כאן ועכשיו   ,גם בצורה יפה ומכובדת כביכול ,זהו בדיוק מעשה מלכות  יוון ואין חלול ה" יותר גדול מזה!מה עוד שאם מסתכלים ,מכל המובנים המעשה בשפה של היום, פלילי ,וזה שהם בני יעקב על כל הייחוס וההבנה [ואין כאן ערעור על התורה או על מוסר ההשכל ] לא מקנה להם פריוולגיות שונות מכל אדם אחר  .... שימו לב! יהושוע הוא אוד מוצל מאש  , אך איך הגיע יהושוע לעולם? דרך פרעה!!  מרימים גבה ? פרעה הכיר ליוסף את אסנת בת פוטיפרע לאשה הלא היא בתה של דינה , ליוסף נולדו אפרים ומנשה  ,אני מצטט  מדה"ת לעלון וישב לשבת זו "משבט אפרים יצא יהושוע 
בן נון",  לפרעה היה יותר אכפת מיוסף מאשר מאחיו ומשפחתו ! נראה נורמלי? ממש לא! אך זו הייתה אז המציאות ! לפרעה יש חלק בהולדת יהושוע בן נון[שליש  גן עדן לפרעה??] ועוד יותר אכפת מאשר ליהודה מתמר, 
נכון היום ברוך ה" אין שום הגמון או משהו דומה  חלילה וחס ושוב חלילה! אך יש העלמת עין  שהיא לא פחות גרועה , מה שמתאים להשבת אבדה, " לֹא-תִרְאֶה אֶת-שׁוֹר אָחִיךָ אוֹ אֶת-שֵׂיוֹ נִדָּחִים וְהִתְעַלַּמְתָּ מֵהֶם: הָשֵׁב תְּשִׁיבֵם לְאָחִיךָ. וְאִם-לֹא קָרוֹב אָחִיךָ אֵלֶיךָ וְלֹא יְדַעְתּוֹ וַאֲסַפְתּוֹ אֶל-תּוֹךְ בֵּיתֶךָ וְהָיָה עִמְּךָ עַד דְּרֹשׁ אָחִיךָ אֹתוֹ וַהֲשֵׁבֹתוֹ לוֹ. וְכֵן תַּעֲשֶׂה לַחֲמֹרוֹ וְכֵן תַּעֲשֶׂה לְשִׂמְלָתוֹ וְכֵן תַּעֲשֶׂה לְכָל-אֲבֵדַת אָחִיךָ אֲשֶׁר-תֹּאבַד מִמֶּנּוּ וּמְצָאתָהּ לֹא תוּכַל לְהִתְעַלֵּם" (דברים כב, א-ג)." על שלשה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים " בריאת העולם החלה בגמילות חסדים שגמל הבורא עם אדם וחווה שאחרי חטאם הקב"ה לא מתעתלם מהם ותופר להם ביגוד  ! גם אנו צריכים ללכת ברדך זו  ,והביגוד הוא שמלת כלה! מה שנכלל בגמילות חסדים ! כשבחורה ובחור מתעכבים שנים ומחכים  לעשות את הדבר הפשוט ביותר  להיות עזר כנגדו אחד לשני או כדברי הפ"ס, "  על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד" ,עלינו לאחד ולא לנסות להפריד בעלילות ולנסות לסכסך  בין אנשים ... או לקוות שזה יקרה כבר.. כדי שנזכור הקב"ה מודיע לנו מה הוא  לא אוהב," כה אמר ה" על שלשה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו על מכרם בכסף צדיק ואביון בעבור נעלים השאפים על עפר ארץ בראש דלים ודרך ענוים יטו ואיש ואביו ילכו אל הנערה למען חלל את שם קדשי" מצודת דוד מפרש " "למען חלל" - כאלו יתכוונו לחלל שם קדשי כי אם היה בעבור הנאה לבד מה להם ללכת אל ארוסה ושניהם יחד
אל הנערה" - ר"ל אל נערה המאורסה לזנות עמה
"ואיש ואביו" - שניהם יחד ולא יבושו זה מזה
"ודרך ענוים יטו" - מטים דרך ענוים להסב מדרך הפשוטה להטות דרך עקלתון כי יפחדו מהם ויסתתרו לבל יראום
"השואפים" - אשר מביטים אל עפר הארץ להיות מושבם בראש הדלים כי השופטים ההם משימים שוטרים תחתיהם לכוף הדלים לקיים דבר המשפט ואם ימאנו יקחום בשער ראשם ויפילום בארץ וירמסום ברגליהם והנה עפר הארץ בראש הדלים"
אותו זוג הוא האוד מוצל מאש  שגבר כמכבים על הנסיון להסיתם מדרך התורה גם אם לא במפורש ממש  , ונזכור שגם מאוד מוצל מאש אפשר להדליק אש נוספת, רק השאלה היא איזו אש אתם בוחרים ? אש נרות חנוכה ושבת ? או אש היונים??רק שנעשה  הכל כפ"ס ,"  ויען ויאמר אלי לאמר זה דברה"  אל זרבבל לאמר לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי אמר ה" צבאות   - ר"ל ממשלתו על העכו"ם לא יהיה בעבור חילו הרב ולא בכח זרועו יכבשם במלחמה אבל ימשול בם מבלי טורח מלחמה כי אם ברצוני כי אתן בלב העכו"ם להיות נכנעים לו וסרים למשמעתו ויהיה דומה לעריכות נרות המנורה שהיו מבלי טורח אבל הכל נעשה מעצמו כי הזיתים נתלשו מעצמם ונדרכו מעצמם ומעצמו נמשך השמן אל הגולה כאשר יאמר עוד למטה ומן הגולה נמשכו מעצמם דרך הצינורות אל הנרות" ,שנזכה להדליק את אור התורה, האחדות ,האור המקרב והמאחד ולא את אש השנאה !  חנוכה שמח וחודש טוב ! 
 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה