chiddush logo

עמי

כל החידושים של עמי | כל התגובות של עמי

משחק תרגול זיכרון - פרשת תצווה 🧠זכרו מהן אבני החושן שהסתובבוולחצו על האבנים שהסתובבו בלבדמידי פעם יעלו שאלות הקשורות לפרשהענו עליהן זכו בנקודות והמשיכו להקליקשחקו עכשיו ושפרו את הזיכרון עם משח...

תשבץ פוריםענו על השאלותוגלו את המילים המסתתרותבמשבצות המסומנות וקשורות לפוריםלחצו ופתרו את התשבץ לפורים>>המשחקים והלימוד להצלחת עם ישראל!רפואת הפצועים ועילוי נשמות ההרוגיםולעילוי נשמת הקדוש אלקנ...

משחק דאבל פוריםלפניכם תמונות שונות של דמויות מהמגילה, מצוות החג וחפציםשכולם קשורים לחג הפוריםמצאו זוגות תואמים בין שני הקלפים המוצגיםמצאתם זוג תואם?לחצו על אחת התמונות מהזוגמהרו! לפני שהזמן יגמרשחקו ע...

משחק שוברים לבנים - פרשת תרומה 🧱🔮🎮הזיזו את השחקן ומנעו מהכדור ליפולשימו לב לשאלה ואספו את התשובה הנכונה בלבדשימו לב לבונוסים שנופלים מידי פעםוענו על כל השאלותשחקו עכשיו במשחק ש...

🏹 משחק חץ וקשת - קולעים בפרשת משפטים 🏹קראו את השאלות והתשובותהמתינו שהצבע הנכון יוצג אל מול החץואז לחצו על המסך לקלוע אל התשובה הנכונהשימו לב! יש לפגוע בחלק ריקולא באזור שיש בו חץ שכבר...

משחק פאזל טטריס - פרשת יתרו 👾🧩משכו חלקים מבנק החלקים וגררו אותםאל הטבלה המרכזיתמקמו את החלקים במקום הנכון וסובבו אותם לזווית הנכונהעל מנת להשלים את הפאזלשחקו עכשיו במשחק פאזל טטריס והש...

משחק שירת הים - פרשת בשלח 🥽🛟🌟הזיזו ונווטו את הכוכב בתוך היםבמטרה לאסוף את פסוקי שירת הים לפי הסדרשימו לב ל-חץ שמצביע לכיוון למילה הבאהולמרחק של הכוכב בקילומטר מהמילה הבאהשחקו ע...

משחק סלט פירות - טו בשבט 🍎🍉🍌🍊🍑🍇🍃לחצו והורידו את הפירות לפי סדרן מהחיטה עד לאבטיחבחיבור של שני פירות מאותו הסוג, יופיע הפרי הבאחברו את הפירות והז...

🎯 משחק מחברים מכות - פרשת בא 🎯לחצו והורידו מכות על מצרים עד שתגיעו למכת בכורותבחיבור של מכה מאותו הסוג, תופיע המכה הבאהחברו את המכות והזהרו שלא יגיעו לפס הירוקשימו לב לאפשרויות והעזרים...

בינגו הרב מרדכי אליהומשחק בינגו להפעלה בכיתה, בבית הספר או בבית עם המשפחה.המשחק עוסק ברב אליהו ומספר סיפורים מיוחדים ואת תולדות חייו.משחק ופעילות  המותאם לדמות החמ"ד הרב אליהו.הכנס...

משחק קפיצות סדר מכות מצרים - פרשת וארא 🪽🍃🌟לחצו על המסך להקפצת השחקןדלגו מעל המכות שלא מתאימות לסדר וההגדרהואספו את המכה המתאימה לפי סדר מכות מצריםשחקו עכשיו במשחק סדר מכות מצרי...

משחק מנוף - פרשת שמות 🏗️🕹️כוונו את המנוף אל הבובה המתאימה באמצעות החיציםלחצו על הכפתור להורדת המנוף (או רווח במקלדת)ואספו בובה נכונה או כמה בובות נכונותניתן לשחק גם באמצע...

שולחים את ברכות יעקב - פרשת ויחי 🙏🏻❤️קראו את הברכה והזיזו באמצעות החיציםאו בלחיצה על שם השבט-על מנת שהברכה תשלחאל השם המתאים שאליו שייכת הברכהשחקו עכשיו במשחק לפרשת ויחי ...

תשבץ עשרה בטבת ענו על השאלותוגלו את המילים המסתתרותבמשבצות המסומנות וקשורות לעשרה בטבתפתרו את התשבץ לעשרה בטבת>>תפזורת לעשרה בטבתמצאו את המילים הקשורותליום התענית עשרה בטבתוסמנו אותן בתוך ה...

🧺 משחק מסל לסל - ויגש 🧺לחצו על המסך או על מקש הרווחוהקפיצו את הכדור אל סל הזהבשעליו מופיעות המילים הנכונותשמשלימות את הפסוקים מנאום יהודהשחקו עכשיו והשלימו את נאום יהודה בפני יוסף בפרש...

מידע אישי

430 חידושים
4 תגובות
2166 נקודות
שם: עמי
תאריך הרשמה: 2/22/2010