chiddush logo

עמי

כל החידושים של עמי | כל התגובות של עמי

משחק צביעה ראש השנה ויום כיפור!בחרו תמונה לצביעה לראש השנה,צביעה ליום כיפור או לעשרת ימי תשובהבהצלחה!לחצו כאן לצביעת ציורים ואיורים לחגי תשרי>>

משחק אריח על גבי אריח - שירת האזינוסדרו את הפסוקים הראשונים של פרשת האזינוהקפידו לסדר לפי הסדראריח על גבי אריח שחקו במשחק סדר הפסוקים  פרשת האזינו>>משחקים בנושא פרשת האזינו, שירת ...

משחק שופרות פרק ב'-ג' מסכת ראש השנה - משחק השבת - משנאותראש השנה פרק ב' ג'הניחו במבחנה את התיאורואת התמונה המתאימה לובהצלחה!שחק במשחק שופרות וראש חודש>>רוצים לקבל מייל בכל פעם שיוצא משחק חדש במש...

משחק פרק א' מסכת ראש השנה - משחק השבת - משנאותראש השנה פרק א'למדו את פרק א' במסכת ראש השנהענו על השאלות וגלו את התמונה!בהצלחה!"שחקו במשחק לפרק א' במסכת ראש השנה>>רוצים לקבל מייל בכל פעם שיו...

משחק תקיעת שופר!האזינו לתקיעת השופר (בלחיצה על PLAY)והתאימו את הכיתוב אל הצלילבהצלחה!שחקו במשחק תקיעות שופר לראש השנה>>משחק השבת, משחקים לחגים משחק תשר"ת תר"ת תש"ת תקיעות שופר.התא...

 נכון לא נכון פרשת ניצבים ⚖️שחקו במאזניםוהעיפו את התשובה המתאימהאל המשפט למעלהשחקו בנכון לא נכון>>משחקים בנושא פרשת וילך משה, יהושע, ויקהל, כניסה לארץ.רוצים לקבל מייל בכל פעם ש...

 משחקים לניצבים לא בשמים 🪂 ולא מעבר לים️משפטים בפרשה - פרשת ניצביםסדרו את הפסוקים הידועים מהפרשהלפי הסדר הנכוןשחקו בפאזל לא מעבר לים לפרשת נצבים>>משחקים בנושא פרשת ...

משחק הר ברכה והר הקללהחברו את השבטים המתאימים והברכות לברכהואת השבטים המתאימים ומי שארור אל הקללהשחקו במשחק ברכות וקללות לפרשת כי תבוא>>משחקים בנושא פרשת כי תבוא, הר הברכה והר הקללה, גריזים ועיב...

  משחק חידון במעגללחצו על האותיות המופיעות במעגלוהקלידו את התשובה להגדרה שחקו במשחק חידון במעגל לפרשת כי תצא>>משחקים בנושא פרשת כי תצא, אשת יפת תואר, בן סורר ומורה, עמלק, בכור, שי...

 משחק קופצים אל התשובותלחצו על המסךקפצו והתחמקו מהתשובות השגויותואספו את התשובות הנכונות שחקו קופצים לתשובות לפרשת ראה>>

 משחק זכרון שלשות פרשת שופטיםמצאו שלשות של התאמותהגדרה ושתי תמונות שחקו בזכרון שלשות לפרשת שופטים>>

 משחק שבעת המינים פרשת עקבאֶרֶץ חִטָּה וּשְׂעֹרָה וְגֶפֶן וּתְאֵנָה וְרִמּוֹן אֶרֶץ זֵית שֶׁמֶן וּדְבָשׁהקלידו את שם המין שמופיע בתמונהומצאו את הפירות שנשתבחה בהן ארץ ישראלשחקו במשחק שבעת המינים ...

 משחק תמונה בבלגן - פרשת ואתחנןהזיזו את הריבועיםוהרכיבו את התמונה שחקו בתמונה בבלגן? לפרשת ואתחנן>>משחקים בנושא פרשת ואתחנן הרכבת תמונה, סידור תמונה, תפילת משה, קריאת שמע, ערי מקלט ועו...

 משחק לפרשת דבריםמשחק מה קשור? לפרשת דבריםמצאו קשר בין הריבועים השוניםוהניחו אותם בשורה המתאימה שחקו במה קשור? לפרשת דברים>>משחקים בנושא פרשת דברים סיכום תקופת המדבר, חטא המרגלים, מלחמ...

 נושאים (ונוסעים) בפרשת מסעיגררו את המילים וצרו משפטיםשהם הנושאים השונים בפרשת מטותשחקו במשחק נושאים בפרשת מסעי>>משחקים בנושא פרשת מסעי מסעות בני ישראל, נחלת לוי, ערי מקלט, נחלת שבט מנשה&nb...

מידע אישי

161 חידושים
3 תגובות
814 נקודות
שם: עמי
תאריך הרשמה: 2/22/2010