chiddush logo

עמי

כל החידושים של עמי | כל התגובות של עמי

 מסכת סוכה פרקים א' ב'למדו את פרקים א' ב' במסכת סוכהלחצו על הוספת חלק, ענו על השאלהוהרכיבו את הפאזלבהצלחה!שחקו במשחק פאזל שאלות למסכת סוכה פרקים א' ב'>>שחקו בפאזל סוכה לגנים>>

 ההבדלים בין בית ראשון לבית שניבמסכת מפורטים ההבדליםבין בית ראשון לבית שנימצאו אותם באיוריםבהצלחהשחקו במשחק מצא את ההבדלים בית המקדש הראשון ובית המקדש השני>>

משחקי משנאות - מסכת יומאשחקו במאזניםוהעיפו את התשובה המתאימהאל המשפט למעלהבהצלחה!שחקו במשחק סדר העבודה נכון לא נכון במשחק השבת>>

 משחק צביעה סוכות ושמחת תורה!בחרו תמונה לצביעה לסוכות,קישוט לסוכה או ציור להפעלה עם הילדים.כולל איורים לסוכות ולשמחה תורהבהצלחה!לחצו כאן לצביעת ציורים ואיורים לסוכות ושמחה תורה>>

משחק צביעה ראש השנה ויום כיפור!בחרו תמונה לצביעה לראש השנה,צביעה ליום כיפור או לעשרת ימי תשובהבהצלחה!לחצו כאן לצביעת ציורים ואיורים לחגי תשרי>>

משחק אריח על גבי אריח - שירת האזינוסדרו את הפסוקים הראשונים של פרשת האזינוהקפידו לסדר לפי הסדראריח על גבי אריח שחקו במשחק סדר הפסוקים  פרשת האזינו>>משחקים בנושא פרשת האזינו, שירת ...

משחק שופרות פרק ב'-ג' מסכת ראש השנה - משחק השבת - משנאותראש השנה פרק ב' ג'הניחו במבחנה את התיאורואת התמונה המתאימה לובהצלחה!שחק במשחק שופרות וראש חודש>>רוצים לקבל מייל בכל פעם שיוצא משחק חדש במש...

משחק פרק א' מסכת ראש השנה - משחק השבת - משנאותראש השנה פרק א'למדו את פרק א' במסכת ראש השנהענו על השאלות וגלו את התמונה!בהצלחה!"שחקו במשחק לפרק א' במסכת ראש השנה>>רוצים לקבל מייל בכל פעם שיו...

משחק תקיעת שופר!האזינו לתקיעת השופר (בלחיצה על PLAY)והתאימו את הכיתוב אל הצלילבהצלחה!שחקו במשחק תקיעות שופר לראש השנה>>משחק השבת, משחקים לחגים משחק תשר"ת תר"ת תש"ת תקיעות שופר.התא...

 נכון לא נכון פרשת ניצבים ⚖️שחקו במאזניםוהעיפו את התשובה המתאימהאל המשפט למעלהשחקו בנכון לא נכון>>משחקים בנושא פרשת וילך משה, יהושע, ויקהל, כניסה לארץ.רוצים לקבל מייל בכל פעם ש...

 משחקים לניצבים לא בשמים 🪂 ולא מעבר לים️משפטים בפרשה - פרשת ניצביםסדרו את הפסוקים הידועים מהפרשהלפי הסדר הנכוןשחקו בפאזל לא מעבר לים לפרשת נצבים>>משחקים בנושא פרשת ...

משחק הר ברכה והר הקללהחברו את השבטים המתאימים והברכות לברכהואת השבטים המתאימים ומי שארור אל הקללהשחקו במשחק ברכות וקללות לפרשת כי תבוא>>משחקים בנושא פרשת כי תבוא, הר הברכה והר הקללה, גריזים ועיב...

  משחק חידון במעגללחצו על האותיות המופיעות במעגלוהקלידו את התשובה להגדרה שחקו במשחק חידון במעגל לפרשת כי תצא>>משחקים בנושא פרשת כי תצא, אשת יפת תואר, בן סורר ומורה, עמלק, בכור, שי...

 משחק קופצים אל התשובותלחצו על המסךקפצו והתחמקו מהתשובות השגויותואספו את התשובות הנכונות שחקו קופצים לתשובות לפרשת ראה>>

 משחק זכרון שלשות פרשת שופטיםמצאו שלשות של התאמותהגדרה ושתי תמונות שחקו בזכרון שלשות לפרשת שופטים>>

מידע אישי

165 חידושים
3 תגובות
834 נקודות
שם: עמי
תאריך הרשמה: 2/22/2010