chiddush logo

אהבת האדם והדאגה לגורלו

נכתב על ידי שימי, 28/8/2020

דבר תורה פרשת עקב

"ואהבתם את הגר כי גרים הייתם בארץ מצרים..." (דברים י.יט)
אהבת האדם והדאגה לגורלו


רבים סבורים שהיהדות אמנם מכבדת את הגרים שנכנסו תחת צל קורתה, אך מערימה קשיים על הרוצים להצטרף אליה. מאמר חז"ל "קשים גרים לישראל כספחת" שגור בפני הכל. ההלכה היהודית לכאורה מסיעתם: "כשבא להתגיר אומרים לו: " מה ראית שאתה להתגיר? – אי אתה יודע שישראל בזמן הזה דחופים, סוחפים ומטורפים ויסורים באים עליהם? ! – דברים אלא באים כמובן להרתיע ולהתחרות בו שישקול את צעדו היטב. 
לעומת זאת מצינו גם אחרת. על הפסוק " ואת הנפש אשר עשו בחרן" אמרו במדרש: " אם מתכנסים כל באי עולם לברוא אפילו יתוש אחד אינם יכולים, ואתה אומר "את הנפש אשר עשו בחרן"? אלא אלו הגרים שגירו אברהם ושרה:  ולמה נאמר עשו ולא נאמר גיירו? – ללמדך שכל המקרב את הנוכרי ומגירו- כאלו בראו" כמו כן מצינו שהתלמוד מעלה על נס את מנהגו המועדף של הלל שגייר נכרי שביקש להתגיר: " על מנת שתלמדני כל התורה כולה שאני עומד על רגל אחת" והוא מצא עבורו את הנוסחה: דעלך סני לחבריה לא תעביד- זוהי כל התורה כולה, ואידך פירושיה הוא זיל גמור" 
נשאלת אם כך השאלה: האם שמחה היהדות בגרים המצטרפים אליה או לא? האם היאה מעונינת בקבלתם או בדחייתם? 
המענה הנכון לשאלה זו, כי היהדות רוצה את טובת האדם. אם ניתן להעריך שגישתו של המתגייר תמימה וחפצו כן להצטרף לעם היהודי – הרי זה טובתו ואושרו של שיתיגר , אך אם אין חפצו בכך, הרי ההתגירות שלו תאמלל אותו, שכן יהודי ללא שמירת התורה הינו אומלל ועתיד ליתן את הדין על כל מעשיו ומחדליו כקטנים כגדולים , מוטב לו לאדם זה שיתמקד בשבע המצוות המוטלות עליו כבן נח ויזכה לחיי העולם הבא, מאשר שיכנס לטרקלין היהדות, שמטילה עונש כבד ועתיד מעורפל לעוברים על פיקודיה. 
גם לבני העם היהודי מועיל הדבר שלא יתערבו בקרבם גרים שאינם מקימים מצוות שכן ילמדו מהם. אך כשכונתם כנה: ברוך הבא. 
המסר: 
התורה ניתנה לעם ישראל בשל קילקול האנושות בתקופת דור הפלגה. אלמלא כך היתה התורה מיושמת על כלל- האנושות אברהם אבינו נותר היחיד שגילה את האמת והפיץ אותה בעולם. כל מי שנכון באמת ובתמים להצטרף- יכול להצטרף גם עתה. אך אם אין תוכו כברו – אל לו להצטרף ואין מקבלים אותו כי אין זה לטובתו. בין השאר, זהו גם לא לטובתנו שכן מכשילים הם אותנו – בלומדנו ממעשיהם.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה