chiddush logo

"לחם מן השמים " לע"נ יעקב בן רבקה ויוסף בן סניורו לרה"ש תש"פ -א תשרי

נכתב על ידי izik28, 16/9/2019

   בס"ד 


ד"ת לראש השנה א תשרי התש"פ  , לע"נ יעקב בן הדור בן רבקה  ויוסף בן סניורו ז"ל 

" לחם מן השמים " 
-----------------------------------------------------------------------------------
בהתקדש ראש השנה  , אם נשים לב אנו מחליפים קידומת לשנת תש"פ הפורסת את כנפיה הטובות עלינו   
אנו במהלך ראש השנה  מברכים על  מגוון של ברכות כסימן לשנה טובה , כמו התמר  שאם נהפוך את אותיותיו נקבל את המילים , " רתם" מלשון לרתום משהו לעזרה , או , מתר "  מלשון  אפשר לעשות משהו פלוני , מה הקשר בין סימנים אלו  כמו הדלעת היא ה" הקרא " מלשון לקרוא רק שהיא עטופה לפי מנהג שלוניקי בבצק... וממולאת  בדלעת  [ קרא בלועזית] .
הבצק ששייך לחיטה   שהיא משבעת המינים שמשולה כידוע הן  לתורה  והן לישראל שנאמר " בטנך כערמת חיטים" ,כשם שאי אפשר ללא חיטין  ושעורין ,כל אי אפשר לעולם ללא ישראל וללא התורה , מה עוד שעל הלחם מברכים שלוש ברכות נפרדות, נטילת ידים , המוציא ,וברכת המזון , החיטה היא הלחם המוגמר , שמסמל גם את לחם הפנים במקדש שהיה מונח כל שבת לפני הקב"ה על שולחן לחם הפנים ,שנאמר," ונתת על השולחן  לחם פנים לפני תמיד " בכל שבת לאחר  קרבן מוסף היה הלחם נאכל בקדושה על ידי משמרות הכהונה העובדות בשבת במקדש ,והוא אחד מ "כד" מתנות כהונה, בעוד יש מנהגים שבציעת הפת בשבת היא כנגד לחם הפנים.
קודם הברכה על הלחם על האדם לעמול מלאכות רבות ,חרישה, זריעה , קצירה עמר ,דישה ,זריה,טחינה , רקידה[ נפה שמוציאה את הקמח וקולטת את הסלת] ,ולבסוף אפיה והפרשת חלה , כדוגמת העמל שאנו עמלים בו בקיום המצוות במיוחד בימים קדושים אלו , הדלעת בהיפוך אותיות נקראת" לדעת" " לדעת בארץ דרכך" , אנו מבקשים בימים ללכת בדרך התורה ויחד עם בקשה זו כמובן גם על השנה הבאה שנלך בה בדרכי התורה , וכמו שנקראת הדלעת" קרא " ,שיקרע רוע גזר דינינו , ושנדע לקרוא ולפרש נכון את מצוות התורה , אם נשים לב נראה דבר מדהים , המילה " קרא" בגימטריא היא שלוש  מאות ואחת  כמילה" אש" , אותה אש שמשמשת  הן לטובה והן לרעה, אש התורה ונרות השבת או אש השנאה והמחלוקת  ,  מה גם שצבעה הכתום  של הדלעת מתאים  לאבן החושן ששיכת לשבטו של ראובן ,בכיר האחים , היא "האודם  כנאמר , "ומלאת בו מלאת אבן ארבע טורים ,טור, אדם פטדה וברקת " ,האודם היא במקור אבן הקרנליאן , שצבעה יוצר את הגוון הכתום אדמדם , ראובן שחטא בעת שבלבל יצועי אביו , מלמד אותנו להתגבר על היצר הרע , ולהופכו ליצר טוב , הדלעת עטופה בבצק הוא הלחם , כדי  שהתורה תעטוף אותנו  בכל רבדי חיינו ,ונדע ללכת בדרכיה מה שיקרבנו ויחתמנו לשנה טובה , מה שמקשר אותנו עם התמר שנאמר," צדיק כתמר יפרח "  , המילה תמר נקראת גם " רתם " שנאמר" חצי גבור שנונים עם גחלי רתמים " מפרש רשי," כל הגחלים כבו מבחוץ כבו מבפנים ,ואלו כבו מבחוץ ולא מבפנים,דבר אחר מה יתן לך ,סופו של הקב"ה לגזור עליך חצי גבור עם גחלי רתמים ,חצים מלמעלה וגהנום מלמטה " כל זאת אם לא  נרתום את התורה שגם  מתחרזת עם צליל המילה תמר , לעזרנו יום ביומו ושבת ושבתו וחג ובחגו , התמר כמן שאכלו ישראל במדבר  כן משול גם לעם ישראל ,"מה התמר ליבה מכון למעלה כך ישראל מכוונים את ליבם לאביהם שבשמים , מה תמר זו יש לה תאווה כך ישראל יש להם תאווה לקב"ה ולתורתו ,התמר משולה גם לתורה שנאמר," עשות ספרים הרבה אין קץ"  מה דברי תורה מתוקין שנאמר " מתוקים מדבש ונפת צופים" כך דברי תורה .
כותרת  דבר התורה " לחם מן השמים " מרמזת למן שבני ישראל אכלו במדבר ,"הנני ממטיר לכם לחם מן השמים" ,מפרש הרמבן," בעבור שעשו ממנו לחם כמו שכתוב ועשו אותו עוגות כי כל פת תקרא לחם ,כי את לחם אלקיך הוא מקריב והיה קודש" ,המלב"ים מפרש שהמן היה קרוב יותר אל הרוחניות  ,ועוד שהמן שלקטו אותו ללא יגיעה היה עוזר להם ללמוד תורה שנאמר" למען אנסנו הילך בתורתי " שנאמר" ברוך ה" יום יום", ולמען ישראל ישאו את  עיניהם אל השמים בתפילה לריבונו של עולם על כל צרכיהם הן הגשמים והן הרוחנים. זרע שמשון מפרש שהמלאכים שבאו לבקר את אברהם אבינו אכלו מזון גשמי ובעקבות כך ישראל זכו למזונם הרוחני של המלאכים , " אמרינן בבראשית  רבה לושי ועשי עוגות, היא מדבר סין היא מדבר אלוש , מאותו זכות זכו ישראל שינתן להם מן במדבר בזכותו של אברהם שאמר לשרה לושי ועשי עוגות ,לחם אבירים  לחם שמלאכי השרת אוכלים אותו" .
ראיה לכך שחיינו תלוים בלחם נראה בפרשת והיה אם שמע שנאמר  "והיה  אם שמע תשמעו אל מצוותי ... ואכלת דגנך "  לחם בהיפוך אותיות הוא מלח " על כך קרבנך תקריב מלח" .
התפילות שאנו מתפללים בראש השנה יום הדין ועשרת ימי תשובה ,ביום הכיפורים  וכמובן בכל השנה  הן כקרבנות שהקריבו בבית המקדש" ונשלמה פרים שפתינו "הרב חיים בן יצחק הלוי זצ"ל מפרש על מעלתה הגדולה של התפילה  " יכוון לפחות בפירוש המילים שמוציא מפיו..יתפלל בלב שלם ובנפש חפצה ירחיק כל עצבות כי אין מבטל ומפסיד  יותר ממנה יצייר כאילו  היה עומד לפני מלך בשר ודם כמה היה נזהר על אחת כמה וכמה לפני מלך מלכי המלכים ! המכיר מצפוני ליבו ויזכור " תפלה ללא כוונה  כגוף לא נשמה",תפילות כנד תמידין תקנום ,הקרבן שהיה מוקרב בזמן שבית המקדש היה קיים היה נועד מלבד הכפרה גם לקרב בינינו לרבונו של עולם , איך יראה אם נקריב את הקרבן ללא כוונה? הרי אז הקרבן פגום! כך גם התפילה  ,לכן חשובה מעלת התפילה בציבור שהקב"ה לא מואס תפילת רבים שנאמר " ברוב עם הדרת מלך" , ועוד מפרש המדרש " בזמן שבית המקדש  היה קיים בעת הקרבת הקרבן  היתה יורדת אש מן השמים ומתחברת עם אש המערכה שהיו עורכים הכהנים והיו רואים את את אש אוכלת את הקרבן וזהו הקשר בין מקריב הקרבן אל בוראו",מכאן אנו טועמים טעימה קטנה על כל חשיבות הקרבנות  ,כך נחשוב שכל אות בסידור התפילה אותה אנו מתפללים וכל מילה היוצאת מפינו בזמן התפילה [ עדיף בכוונה]  היא כמו אש הקרבן שעולה לשמי מרומים ופוגשת את אש השכינה ,  שמשולה לתורה ולברכת הקב"ה שעוטפת אותנו  כבצק שעוטף את מאכל הדלעת בסדר רה"ש כדי שנעטוף את חיינו בידיעה והיגיעה בתורה ובהלכותיה שילוו אותנו לחיים ישרים וטובים  כך נממש את הפ"ס "לדעת בארץ דרכך"  ונזכור גם את הצבע הכתום שהוא אבנו של ראובן  שחטא  בכך שבלבל יצועי אביו ,  והיה אמור לעבוד בבית המקדש ככהנים ולאכול מלחם הפנים  , כך אם  נדע שבכל מאכל ,גם  הוא נראה לנו פשוט משהו ,יש מאחריו רמזים כבירים לשנה טובה ומתוקה שנת הגבורות במצוות היא תש"פ  "פ" היא שמונים בגימרטיה ,כגבורה שעלינו לרתום את התורה ולהיתמר בשביליה  " ולאכול" את תורת ה" מידי רגע ורגע ,כך אם נשים כל זאת על ליבנו  בעת ברכתנו  על המזון וכמובן בזמן התפילה ולימוד התורה  גם בשאר ימות ושבתות השנה  נזכה לאותה ברכת הלחם מן השמים שכל תפילותינו יתמלאו  ויבורכו ישירות מפי שוכן המעונה לשנה טובה מתוקה ונעימה בכל מילי דמיטב ! שנה טובה וחתימה טובה! 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה