chiddush logo

תפלות לשם יחודים ויהיה רצונים כלליים (4 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי טל סייג, 17/7/2019

בס"ד                                       בינ"ו עמ"י עש"ו                                             ב"ה

 

היהי רצונים והלשם יחודים הכלליים לפני התהילים:

יהי רצון מלפניך ה' אלוקינו ואלוקי אבותינו ריבונם של כול אשכולות עולמות עולמי העולמים, - הבוחר בדוד עבדו ובזרעו אחריו והבוחר בשירות ותשבחות, שתפן ברחמים אל קריאת מזמורי תהילים שאקרא כאלו אמרם דוד המלך עליו השלום בעצמו זכותו יגן עלינו, ויעמוד לנו זכות פסוקי תהילים וזכות תיבותיהם ואותיותיהם ונקודותיהם וטעמיהם והשמות היוצאים מהם מראשי תיבות ומסופי תיבות וצירופיהם וצירופי צירופיהם וצירופי צרופי צירופיהם וחצי וקצת מעריכי מאוד, וגימטריותייהם ומילוייהם ומילויי מילוייהם וגימטריות מילוייהם וגימטריות מילויי מילוייהם וכול השערים הכוללים שלהם, ומשם ימשך לנו נא שפע וברכה והצלחה לגוף נפש רוח נשמה חיה יחידה וכול מה שלמעלה מיחידה ברמ"ח איברים ושס"ה גידים ופרטיהם ופרטי פרטיהם ופרטי פרטי פרטיהם וחצי וקצת מעריכי מאוד, - למחול ולסלוח ולכפר ולטהר ולעשות תשובה על כול פשעי, - פשעינו, עוונותי – עונותינו, חטאותי – חטאותינו, אשמותיי – אשמותינו, עבירותי – ועבירותינו, ורישעויותי – ורשעיותינו, ורוע שבי - ושבנו, ואוון וחוב שבי ושבנו, - ולזמר עריצים ולהכרית כל החוחים והקוצים הסובבים את השושנה העליונה ולחבר אשת נעורים עם דודה באהבה ואחווה ורעות כמו שסלחת מחלתה כיפרת ועזרת לתשובה וטהרה לדוד המלך ע"ה שאמר מזמורים אלו לפניך, - כמו שנאמר גם ה' העביר חטאתך לא תמות. ותעשה לי את שאלתי ובקשתי שתורני הדרך הישרה וההנהגה הטובה בכל ענייני, - הורנו ה' דרכיך והודיעני ידיעה ברורה באופן שאתקרב לרצונך ולא על  צדקותינו אני מפיל תחנוני כי אם על רחמיך הרבים ומאוצר מתנת חינם כפי שכתבת עלינו בתורתך, - "וחנותי את אשר אחון וריחמתי את אשר ארחם" - חנני חנני חנני, חננו חננו חננו, ענני ענני ענני, עננו עננו עננו, עזרני עזרני עזרני, עזרנו עזרנו עזרנו, הושיעני הושיעני הושיעני, הושיענו הושיענו הושיענו, הצילני הצילני הצילני, הצילנו הצילנו הצילנו, רחמני רחמני רחמני, רחמנו רחמנו רחמנו, רפאני רפאני רפאני, רפאנו רפאנו רפאנו,  החייני החייני החייני, החיינו החיינו החיינו, חלצני, חלצני חלצני, - חלצנו, חלצנו חלצנו, - כפרני כפרני כפרני כפרנו כפרנו כפרנו, מחלני מחלני מחלני מחלנו מחלנו מחלנו, סייעני סייעני סייעני סייענו סייענו סייענו, תמכני תמכני תמכני, תמכנו תמכנו תמכנו, - ותעזור לי על דבר כבוד שמך שלא יצא מתחת ידי שום מכשול וגם לא דבר שיהיה עלי רינון הבריות חס ושלום - עשה למען שמך וענני כרוב רחמיך פנה אלי ואל תזניחנו ואל תעזבנו ואל תטשנו אלוקי ישעי מהר נצח להושיעי, שא נא עוון רשעי, עבור על פשעי ואל תשיבנו ריקם מלפניך כי אתה שומע תפלת כל פה עמך ישראל ברחמים. ואל תיקחנו מהעולם הזה קודם זמננו עד מלאת שנותינו בהם עד מאה ועשרים שנה פלוס, באופן שנוכל לתקן את אשר שחתנו, - וזכות דוד המלך עליו השלום יגן עלינו ובעדנו שתאריך אפך עד שובנו אליך בתשובה שלמה לפניך וכשם שאנו אומרים לפניך שירה בעולם הזה, - כך נזכה לומר לפניך ה' אלוקינו שיר ושבח לעולם הבא, - ועל ידי אמירת תהילים תתעורר חבצלת השרון ולשיר בקול נעים, בגילת ורנן כבוד הלבנון נתן לה, הוד והדר בבית אלוקינו במהרה בימנו אמן סלה.

הריני מקשר את עצמי בקריאת כול מזמורי התהילים האלו שאקרא היום ובכול יום, - עכשיו ובכלל, - לכל הצדיקים האמיתיים שבדורנו ולכול הצדיקים האמיתיים שוכני עפר קדושים אשר בארץ המה באשר הם בלי יוצא מן הכלל בהחלט באמת אמן, - הקטנים והגדולים, - ובפרט ובמיוחד ובראשם לצדיקו של עולם, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא השם יתברך, צדיק ה' בכל דרכיו וחסיד בכל מעשיו, ולרבנו הקדוש צדיק יסוד עולם, נחל נובע מקור חכמה, נ נח נחמ נחמן מאומן, רבנו נחמן בן פיגא ושמחה מברסלב שגילה תיקון זה, זכותם תגן עלינו ועל כל ישראל באשר הם בלי יוצא מן הכלל בהחלט באמת אמן. ובזכותם ובזכות עשרה מיני נגינה שנאמר בהם ספר תהילים שהם: אשרי, ברכה, משכיל, שיר, ניצוח, נגון, תפלה, הודאה, מזמור, הללויה, - שהם שיר פשוט כפול משולש מרובע שהם כלולים בשמך המיוחד הגדול והקדוש, - ובזכות וכוח השני שמות הקדושים האלו במילואם שהם: א – ל,  א – ל – ה – י – ם,  במילואם כזה: - אות אלף אות למד, אות אלף אות למד אות הי אות יוד אות מם, - העולה כמניין תפ"ה כמניין תהלים תזכני לתיקון הברית שהוא תיקון הכללי אמן.

הרני מזמן את פי להודות ולהלל ולשבח את בוראי לשם יחוד קודשא בריך הוא ושכינתה בדחילו וריחמו וריחמו ודחילו ליחדא שם אות יוד באות הא באות ואו באות הא ביחודא שלים בשם כול ישראל באשר הם בלי יוצא מן הכלל בהחלט באמת אמן:

לכו נרננה לה' נריעה לצור ישענו, נקדמה פניו בתודה בזמירות נריע לו, כי אל גדול ה' ומלך על כול אלוקים: ואתה קדוש יושב תהילות ישראל:

הלשם יחוד והיהי רצון שאחרי התהילים המתוקן והמוגה:

 

ריבונם של כול אשכולות עולמות עולמי העולמים, אנת הוא עילת העילות וסיבת כול הסיבות, אנת לעילא, לעילא מן כולא, ולית לעילא מינך, דלית מחשבה תפיסה בך כלל, ולך דומיה תהילה, ומרומם על כול ברכה ותהילה – אותך אדרוש, אותך אבקש, שתחתור חתירה מאיתך דרך כבושה מאיתך, דרך כול העולמות עד ההשתלשלות שלי והלמעלה מההישתלשות שלי והלמעלה מהלמעלה מההשתלשלות שלי וחצי וקצת עד למעלה מסייפא דכול דרגין במקום שבו אני עומד, כפי אשר ניגלה לך יודע תעלומות, ובדרך ובנתיב הזה תאיר עלי אורך להחזיריני בתשובה שלמה לפניך באמת, כפי רצונך באמת וכפי רצון מבחר הברואים, מבלי לחשוב במחשבותי ותהיותיי ובהיותי ורעיוני והרהורי והגיגי ושרעפי, ורעותא שבליבי וריגשותי וכוונותי ועיבור כוונות, - והתבוננות והתבודדות שלי, - וראיותיי ושמיעותיי וקריאותיי ודבורי ומעשי ומקומותיי, שום שכאלו של חוץ ושווא וזרים ושטויות טמאות ושיגעונות טמאים וכישופים ודיבוקים ומלאכי חבלה ומזיקים ופלוניתים, ורישעויות ותיפלויות, וטרופים ומופרעות ובילבול ובילבולים ובילבולי שכל ובילבולי מוח וסריטות במוח וסריטות בתקליט ופטיפון מקולקל, - וסטיות מין וסקס, וזנות ניאוף פריצות וזימה והפקרות והוללות, - וערוות אסורות וביאות אסורות ועריות אסורות, שהם נגד רצונך - אלה רק להידבק בשכאלו זכים צחים קדושים וטהורים בעבודתך באמת בהשגתך ובתורתך ומצוותיך, - "הט ליבי אל עדותיך", ותן לי לב טהור לעובדך באמת. – וממצולות ים תוציאיני לאור גדול חיש קל מהרה, - תשועת ה' כהרף עין, לאור באור החיים כול ימי היותי על פני האדמה. – ואזכה לחדש את נעורי, הימים שעברו עלי בחושך, ולהחזירם אל הקדושה, ותיהיה יציאתי מן העולם כביאתי ללא חטא, ואזכה לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו כולו אומר כבוד אמן נצח סלה ועד.

  

תפלה כללית מאוד על הכול כולל הכול:

ריבונם של כול אשכולות עולמי עולמות העולמים הגילויים המוחלטים וההעלמים וההסתרים עלמין דאתגליין ודאיתכסיין, הגלויות והגאולות הגולים והגאולים, - באשר הם בלי יוצא מן הכלל, בזכותי דכול אשכולות עולמי העולמייא, אלוקי אברהם יצחק ויעקוב אהיה אשר אהיה, הוי"ה אלוקים יחיד ומיוחד אדון הכול היה הווה ויהיה, שר ומושל, שליט בכול העולמות, - תקיף ובעל היכולות והכוחות כולם (הכול יכול), עילת העילות וסיבת הסיבות שליט בכול העולמות בהשגחה פרטית, נמצא בכול מקום רואה ואינו נראה אינו גוף ואין לו דמות הגוף מסתתר בשפריר חביון לית מחשבה תפיסה בך כלל אלוק שלנו של כולנו של כולם של כול ישראל באשר הם בלי יוצא מן הכלל, אדון כול התולדות עילת עילי כול העילות וסיבת סיבי כול הסיבות, עליון עליוני העליונים וחצי וקצת עליונות, של העולמות המכוסים והמגולים - החייני בעולמותיך כרצונך לעשות תורותיך תפילותיך מצוותיך מעשים טובים גמילות חסדים עזרה לזולת מחשבות הגיגים הרהורים שרעפים רגשות רעותא דליבא כוונות ועיבור כוונות טובים קריאה ושמיעה וראיה דיבור ומעשה טובים בכול המקומות שאהיה בהם מלידתי ועד אין סוף זמן עתידי ביהיה לנצח לעד לתמיד לעולמים קיימני כדברך כחי מדבר תבוני ישראל אדם, אתם קרויים אדם יהודי זרע אברהם יצחק ויעקוב והאמהות הקדושות וגריהם וגירותיהם הצדק והאמת, מתוך בריאות הגוף ברמ"ח אברים ושס"ה גידים ופרטיהם ופרטי פרטיהם ופרטי פרטי פרטיהם וחצי וקצת מערכי מאות בגוף נפש רוח נשמה חיה יחידה וכול מה שלמעלה מהיחידה בעולם הזה בימי המשיח בגן עדן בתחיית המתים ובעולם הבא, ולתקן ולהשלים תיקון שורש נשמתי ושורש לשורש לשורש וחצי וקצת לנרנח"י של נרנח"י של נרנח"י וחצי קצת וכול מה שלמעלה מנרנח"י עד המקור, ממקור ישראל והמקום ולמטה מהם בתוהו אצילות בריאה יצירה עשייה והעולם הזה בכול חללו של העולם מסוף העולם עד סופו לעשות נחת רוח לך על פי תורה לטובת כול ישראל בשם כול ישראל שכול ישראל ערבים זה לזה ועמך ישראל כולם צדיקים.

 ונא זכני לפעול לגרום לבצע להפיק ליצור לעשות בפרטות ובכללות בעליונים ובתחתונים בעלמין דאתגליין ובעלמין דמתכסים בעליונים ובתחתונים בהשתלשלות ולמעלה מההשתלשלות ואף למעלה מהלמעלה מההשתלשלות וחצי וקצת עד למעלה מעל סייפא דכול דרגין בכול העולמות מדורים היכלות חדרים שרים קומות מגידים ממונים ובכול התכונות הערכיות הסגוליות המהותיות התכולתיות באמיתי שימושי רצוי, מוחשי מעשי הווה חומרי וגשמי גרמי, בשר גולמי גופני הזה, ביצועי מציאותי ממשי מאופשר נצרך נדרש, שפוי ישנו קיים טבעי בעבודת השם שלך לתמיד לשמה ולשמך בלבד.

אל רחום וחנון, אל חנון ופודה נא ענה, נא ענה, - נא ענה נא ענה.

מקשר ישועות הופיע נא, מחבר הצלחות הצליחה נא עננו ביום קוראנו.

מאלם חוש בנברא, מאל מחושב נברא, מאל מחו שבן ברא, מאלם חושב נברא.

 וזכני לכפר למחול לסלוח לטהר ולעשות תשובה על כול פשעי עבירותי אשמותיי חטאתי עוונותיי ורישעויותי ושחיתויותי ורוע שבי אוון וחובותיי, וזכני לתקן בחיי כול אשר שיחתתי וקלקלתי וגרמתי לעצמי ולאחרים ישירות ובעקיפין בשוגג ובמזיד ויתוקנו בי וזכני לתקן ועזור לי שייתתקן בי כול הקלקולים וההיזקים שנוצרו וניפעלו בי וכול צינורות השפע שהושחתו בי או שהשחתתי באחרים בישיר ועקיפין בשוגג ובמזיד ויחזור הכול לאיתנו הראשון ועל מקומו בשלום.

ומאוצר מתנת חינם מאיתך בלבד חנני ענני עזרני הושיעני רחמני הצילני סייעני חלצני החייני ותמכני בעולם הזה בימי המשיח בגן עדן בתחיית המתים ובעולם הבא במחצב העולמות במחצב הקליפות במחצב הנרנח"י במחצב המלאכים ובמחצב הספירות הפרצופים והצלמים הגלגלים והרקיעים ההיכלות כולם המדורים העולמות והחדרים והצילי מדין כף הקלע והעזאזל הר אש הר קרח בור צואה בור קרי וגלגולים מצערים ותיהיה יציאתי מהעולם כביאתי ללא חטא, בחסד ואמת יכופר עוון צום קול ממון וכתיקוני כרת ליל לילה והתבוננות התבודדות פשפוש משמוש דרישה פרישה חיקור דין קבלה לעתיד ועזיבת החטא ופתיחת דף חדש בחיים וקבלת הייסורים באהבה ולא לבעט בייסורים.

 והצילני מכול מכשפים וכישופים, שמות טומאה מלאכי חבלה מזיקים ופלונית ושדתות ומחצב הקליפות באשר הוא בלי יוצא מן הכלל הסיטרא אחרה וכת דילה, אלות שמטות קללות אירורים מארות נדרים חרמות וכרתות נידויים והרחקות, וכרת ומיתה בכרת ומיתה בידי שמיים בכרת, - כינויים וחלומות רעים ופתרונות רעים ואותות וסימנים רעים וכול ענייני הרשעים החכמים הברי דעה העליונים להרע ולהרשיע הפורחים בתוהו למעלה מההשתלשלות.

והצילני מכול מחשבה הרהור רעיון הגיג תהייה ובהייה שרעפים רגש רעותא דליבה כוונה דיבור ומעשה ומקום קריאה שמיעה וראיה זרים פגומים פסולים ואסורים ושיש בהם כפרנות אתאיזים ואפיקורסות חס ושלום ושכאלו עם ציור רע פגום פסול ואסור ויוהרה וגאווה ופנייה שאינה טובה וכול מין כעס זעם והקפדה ושלא יכעסו עלי ושלא אשתתף בכול מילי דכעס וקטטה גשמית ומילולית ושלא יהיו בסביבתי כלל וכלל שכאלו.

והציליני מלשון הרע ועין הרע ושנאת חינם ולשון הרע וקטטה וגנבות, רוגז עצבנות וציעורים למינהם, ועצבות ייאוש דיכאון חשכות ומרה שחורה ודפרסיה ולחץ ומתחים לא רצויים וסטרס, - סמים ונרקומניות וסטלה והתמכרויות והרגלים ממכרים, - אלכהול וטיפה מרה ושיכרות ומחשבות הרהורים רעיונות הגיגים שרעפים תהיות ובהיות רגשות ורעותא דליבה וכוונה ועיבור כוונה של שטויות טמאות שיגיונות טמאים שיגעונות טמאים ואסורים של שווא זרים וחוץ ובלבול ובלבולים ובילבולי שכל ובילבולי מוח, וניפוחי שכל וניפוחי מוח וסריטת במוח, - טרופים ומופרעות סטיות מין וסקס ניאוף זנות פריצות זימה ערוות אסורות ביאות אסורות ועריות אסורות שהם נגד רצונך, ונא יהיו לי רק מחשבות הרהורים רעיונות הגיגים תהיות ובהיות שרעפים כוונות ועיבור כוונה רגשות ורעותא דליבה קריאה ראיה שמיעה דיבור מעשה ומקום זכים צחים קדושים וטהורים לעבודתך.

 ואזכה לשמור פי ולשוני כתיבותי ומעשי מחשבותי רעיוני הגיגי רגשותיי ומחשבת ליבי וכוונה ועיבור כוונה שלי וקריאות וראיות ומעשים מלשון הרע וניבולי פה ודיברי הבאי ושיחת חולין בביתי כנסיות ומדרשות של ישראל, ואזהר מלדבר ולהחוות אפילו על כל איזה איש/אישה יחידי בישראל באשר הם בלי יוצא מן הכלל היראים הקטנים קטנים עם הגדולים, וכול שכן מלדבר על כלל ישראל או על חלק מהם וכול שכן מלהתרעם על מידותיו של הקדוש ברוך הוא.

 ואזהר מלדבר ולהשתתף באיזו שהיא צורה בכול דברי ועסקי שקר חנופה ליצנות, מחלוקת רכילות, דברי נבלה, כפירה אפיקורסות ואתאיזים ח"ו, כעס גאווה וגבהות לבב, אונאת דברים, הלבנת פנים וכול הדברים האסורים והבטלים של שיחה בטלה.

 ויהיו נא אוזני ועני פי ולשוני מוחי וליבי זכים קדושים נקיים וטהורים לא שומעים ולא רואים ולא מהרהרים חושבים ומדברים ועושים כי אם דבר מצווה והדברים הנצרכים לי לעסקי החול הנצרך והמותר.

 בזכות כול עסק התורה והתפלה של כול ישראל לדורותיהם, - וכול מילי דרעותא דליבה שיוצאים מפי אכף לעמל פיהו ישב בדד וידום כי נטל עליו בכול מקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך, תולעת יעקוב אין כוחה אלה בפה, - הקול קול יעקוב, אכף לעמל פיהו.

 ולזמר עריצים ולהכרית כול החוחים והקוצים הסובבים את השושנה העליונה ארץ רעננה שושנה עליונה, ולחבר אשת נעורים עם דודה באהבה אחווה ורעות.

בזכות כול ספרי התורה שאנו קוראים ופרקיהם ופסוקיהם ותיבותיהם ואותיותיהם וראשי תיבותיהם וסופי תיבותיהם וצירופיהם וצירופי צירופיהם וצירופיי צירופיי צירופיהם וחצי וקצת מעריכי מאוד, - ואותיותיהם ונקודותיהם וטעמיהם והשמות היוצאים מהם ומילוייהם ומילויי מילוייהם וגימטריותייהם וגימטריות מילוייהם וגימטריות מילויי מילוייהם וכול השערים הכוללים שלהם.

והריני מתחרט חרטה גמורה על כול מה שהכעסתי את בוראי ואני רוצה בלב שלם ובנפש חפצה לשוב בתשובה שלמה ולעבוד עבודת השם את בוראי ושלא יארע דבר תקלה על ידי, ושלא אומר על מותר אסור ועל אסור מותר ולא אכשל בדבר הלכה וישמחו בי חברי ולא יכשלו חברי בדבר הלכה פנים בתורה שלא כהלכה מים הרעים ותורה קרעים קרעים, ונא תאיר עיני במאור תורתך, ונא תציליני מכול מכשול וטעות בלימודי, ואל תצל מפי דבר אמת עד מאוד, בהוראה לימוד ממונות היתר ואיסור ומה ששגיתי כבר העמידני על האמת.

 בזכות כול הצדיקים האמיתיים שבדורנו ובזכות כול הצדיקים האמיתיים שוכני העפר קדושים אשר בארץ המה שעמדו לישראל מאז ומעולם באשר הם בלי יוצא מן הכלל הקטנים והגדולים ובראשם צדיקו של עולם צדיק השם בכול דרכיו וחסיד בכול מעשיו מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא מלא זכויות הוא.

 וכשם שאנו אומרים לפניך תורה באשר היא בלי יוצא מן הכלל, בעולם הזה כן נזכה לומר לפניך תורה בגן עדן ובעולם הבא ובתחיית המתים ובימי המשיח ועל ידי כול תורותינו תתעורר חבצלת השרון ולשיר בקול נעים בגילת ורנן כבוד הלבנון ניתן לה הוד והדר בבית אלוקינו במהרה בימנו אמן נצח סלה ועד.

ויהיו נא כול מלאכיך מלאכי השרת השרפים וחיות הקודש ועולמות המט"ט ביצירה, הפעולים בעשייה המהווים הנאצלים הנבראים נוצרים נעשים והמקוימים בעולם הזה, - הקומות שרים מגידים וממונים, ותיבנותי דימויי חצי צורות כלים, הפרצופים והצלמים - לא צרים אותנו ולא מעיקים עלינו ולא יהיה בהם כוח להשטין אותנו ולהצר ולהעיק לנו, אלה אדרבה יהיו עוזרים אותנו ומסייעים בעדנו ולאמץ כוחנו, ולא יעלה עלינו בשום פנים ואופן ולא יצא מתחת ידינו חס ושלום איזה שהוא עניין של מכשול או רינון הבריות, - "אל תבישני", ונהיה אהובים למעלה ונחמדים למטה ולא נכלם ולא נכשל לעולם ועד.

 ותצילינו מכול צרה וצוקה ומשיחית ונגע וחבלה, ותצילנו משעבוד מלכויות ומחבלי משיח וממלחמת גוג ומגוג, ומדינה של גיהנום, ומחיבוט הקבר, ותצילנו מעניות תורה, ומעניות מצוות ומעניות ממון ודלות וחסרון כיס שיהיה הצינור מזוני שלנו תקין לעבודת השם, ותצילינו מדבר ומגפה ומכול מיני מינים של צרות הבאות והמתרגשות לבוא על העולם וממכת חרב של טרור, וקונבנציונאלית ולא קונבנציונאלית כגון אטומית ביולוגית כימית.

 ותזכנו לבנים ובנות זכרים ונקבות פרייה ורבייה לכשמתחתנים, בריאים/בריאות ברמ"ח אברים ושס"ה גידים ופרטיהם ופרטי פרטיהם ופירטי פרטי פרטיהם וחצי וקצת מעריכי מאוד ויתרקם עוברם מהזרעה ברחם בשלום ללא שום מום מולד, בנים ובנות מכול הדעת דקודשה של האב והאם ברי דדמי לאבוהוי  צדיקים חסידים וקדושים ונזכה אנחנו וזרענו לנוי ולתואר לכוח לעושר ולגבורה לחוכמה ולבינה ודעת לזקנה ושיבה טובה ללא שום מיתות משונות בקיצור ימים, ויהיה ליבנו מסור בידנו ותמלא כול משאלות ליבנו לטובה לעבודתך ותאריך לנו חיים טובים בריאים מתוקנים מהוגנים וארוכים כמו שצריך.

 והצילנו מאימפוטנציה סריסות חוסר כוח גברא עקרות ועריריות וקפיאה וחוסר הולדה ואיבוד העניין במצוות פרייה ורבייה הפסיכולוגי נפשי ורוחי ונהייה מעוררים לתכלית האדם בעולמו לתת שארית לעצמו, "לא לתוהו בראה לשבת יצרה", ונהייה עוסקים בתיקונו שלעולם ויישובו של עולם.

 וקבל נא אלוקי, - אלוקי הראשונים והאחרונים והאחרוני אחרונים, - את תפילתי זאת ככול התפילות של כול הצדיקים והייראים והחסידים והאוהבים והייראים והתלמידי חכמים החברים שהיו מאז ומעולם על דעת אדם וחווה ושורשי הנשמות הכלולים בהם ובית דינם ועל דעת שבעה הרועים ושמונה נסיכי האדם והצדיקים האמיתיים בעלי הנרנח"י והשראת השכינה התקינים שהיו בכול מיני גופי אדם ובני אדם וחווה לפני גזרת ה"וניפלינו", של משה ונח ושם בן נוח מלכי צדק ועבר ובית דינם וצדיקות יפת ועל דעת המכפלה האבות האיתנים חברון קריית ארבע ובית דינם והאחים והשבעים נפש ומשה ובית דינו וכול בתי דיני היושר שבעולמות שמשם ואילך שיש להם הראייה המבוררת של משכן ובית א', בית ב' ומקדש שלישי שלעתיד לבוא יבנה ויכונן במהרה בימנו בעולם הזה, של יושר פנימיות תוכיות אמצעותא המרכז בלבד של כול העולמות, - ועל דעת יוסף הצדיק פנחס קנאה, עמרם מריים ואהרון הכוהן ודוד המלך הלא בלים בעפר ושלא שולטת רימה ותולעה בגופם, - וכול הצדיקים והייראים הקטנים והגדולים כול אחד לפי מדרגתו ומעלתו האמיתית ובתי הדינים הקדושים של רשב"י ויהודה הנשיא האר"י והשולחן ערוך ורוח משיח המדריכה את העולם, בהם תמכתי יתדותי, ויתקבלו התפלות האלו ככול היהי רצונים והלשם ייחודים והתפלות הקדושים שתיקנו כול היודעים והמכוונים כהוגן הנקיי דעת שהיו ושיהיו לנו מאז ומעולם אמן נצח סלה ועד.

 

ישתדל לקרוא תפלה זאת בכול עת התעוררות מיוחדת שיש בימים המיוחדים המתוקנים לאורך השנה במעגל החיים.


להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (4)
טל סייג (16/2/2020)
אלו ההגהות הסופיות מתוך כמה כתבים שנוספו בעניין באחרוני אחרונים שלא התווספו בימי כתיבת היהי רצונים של רבי נחמן והמשכתב יהי רצונים של התהילים והבן איש חי והחפץ חיים אך הם מיוסדים גם כן על אדני הקודש של גדולי דורנו.
טל סייג (19/7/2019)
נ.ב יש פה גם כמה עניינים מהחפץ חיים ותפלות ללשון הרע.
טל סייג (19/7/2019)
זהו מקבץ של לשם ייחודים ויהי רצון מהרש"ש רבי נחמן ורבי נתן מברסלב והבן איש חי והבעל ישמח משה לתהלים ולשם הייחוד העתיק הקדמון לתהלים על ידי הגהות שלי של מילות חיבור וקישור מתאימות.
breslevmeir (18/7/2019)
מה המקור לתיקונים האלו שאתה מצביע ? או שהם נכתבו על ידך ?
ציורים לפרשת שבוע