chiddush logo

טל סייג

כל החידושים של טל סייג | כל התגובות של טל סייג

    הטוב והרע:   כבר מדורות א – י"ט בסדרו של עולם אדם ונוח עד אברהם, - גילוי הצדיקים המיוחדים שהיו שם את הצמצום העצום הזה במחשבה דיבור ומעשה כוונה רעותה דליבה רגש מחש...

  דברים לי"ז תמוז:   בחטא העגל חזרה המיתה על ישראל שישראל במעמד מתן תורה ומ"ט ימי העומר ניסו לבטל את המיתה לחלוטין מישראל כמו שנאמר בתהילים "אני אמרתי אלוקים אתם ו...

"כי אזכרה מקדם פלאך", ע"ז, י"ב:   דע שבימים הקדמונים הפלאות ניסים אותות מופתים היו מצויים כעפר וגם הנבואה הייתה בריבוי עצום ההתגלויות היו אדירות כי השם וצדיקיו אז ...

  "ועינו עבר", תרגם אונקולוס "וישתעבדו לעבר פרת": במדבר כ"ד, כ"ד:   שלעבר פרת יש את פרס אירן ויש שם שני אומות שאחרי בלבול סנחריב ונבוכדראנצר והם ארפ...

  ↓         ← ד ח י ל ...

אורח חיים, סימן תרמ"ח, הלכות לולב סעיף כ"א: "הירוק שדומה לעשבי השדה – פסול": עכל"ש:   כי האתרוג משול ללב והירוק הוא בוסר וזה בחינת לב בוסר שמרבה באדם מדומה לא...

תניא ליקוטי אמרים פרק ז   [שממנה באות מדות טובות שבנפש הבהמית שבישראל כמ"ש לעיל] והיא בחי' ממוצעת בין שלש קליפות הטמאות לגמרי ובין בחי' ומדרגת הקדושה ולכן פעמים שהיא נכללת בשלוש...

  "רבי יהודה אומר אף המוציא ממשמשי עבודת כוכבים כול שהוא, שנאמר ולא ידבק בך מאום מן החרם", ט', ו':   אסור ליעד שום סדר מהסדרים דקדושה לשם איזה שהם דתות אחרות בודהיזם נצר...

  "בלע המוות ...", ישעיהו, כ"ה, ח':   התכלית הגאולית של הפסקת המיתה כול ה903 מיני מיתה כגימטרייה "תוצאות", היא תכלית גאולית הרבה יותר רחוקה מביאת המשיח כי...

  "מתנה אחת מהם מעכבת", ה', ח':   דע שבעליונים ממשיכה עבודת בית המקדש לעולמים כסדרה כפי שנקרא בית המקדש בית עולמים אלה שרשעים פושעים בסידרי העבודה ומונעים מהמתנה להינתן ...

  ובזה נדבר קצת בסוד פרה אדומה שפרה עם האותיות 288 סוד רפ"ח ניצוצין ואדומה עם האותיות 61 עניין ראשי תיבות אין סוף הוא א"ס וזה כפול זה 61*288=183*96 צו כפול יעקב עם הכולל שפרה אדומ...

  סדר גיטין בית דין קטן חילונים:   בבית דין קטן חילונים מגיל 13-21 יש הלכות גיטין מיוחדות על קניין ועל גירושין כפי הנהוג בתנועות נוער בתי ספר אתרי בילוי רחובות ישראל קורסי העשרה ...

  כלים:   "...ושבירתן היא טהרתן", ב', א':, - "ויש במה שנברא ביום הראשון טומאה...", י"ז, י"ג:   ביום הראשון לא נברא כלום אלה רק הואוצל מלש...

אורח חיים הלכות ברכת הפירות סימן רכ"ה: "הרואה פרי חדש מתחדש משנה לשנה מברך שהחיינו, - ונוהגים עתה שלא לברך עד שעת אכילה": עכ"ל:   אך היום שהמשק מרכאנטליסטי ויש יבו...

חילונים ודתיים:   ישנם דרגות שונות בעם ישראל באשר הוא ליכולת להיות כלי קיבול לדקדוקי התורה על כול חומרותיה והידוריה, וגם על עיקרים מסוימים שבתורה שנגזרים בעיקר משניות לשניות או שניות ...

מידע אישי

210 חידושים
5 תגובות
1060 נקודות
שם: טל סייג
תלמיד ישיבה בירושלים בן 44 חוזר בתשובה
מין: גבר
תאריך לידה עברי: ט תמוז התשכ"ט
תאריך לידה לועזי: 25/06/1969
כתובת: עין יהב,תיכון: תיכון
שירות צבאי/לאומי: סדיר
מקום עבודה: תלמיד ישיבה
תאריך הרשמה: 12/2/2012