chiddush logo

תפילה בזכות יוסף הצדיק

4/7/2019

 רחמנא ארכה לנו זכותיה דיוסף צדיקא, עננו כמו שענית ליוסף בבית האסורים עננו
יהי רצון מלפניך ה׳ אלוהינו ואלוהי אבותינו שתעשה למען רחמיך הרבים, ולמען זכות תביעת ציון יוסף הצדיק בבעלות ישראל, הרומזת למידת היסוד, שתצילנו מכל חטא ועון והרהור רע, ואתה בטובך הגדול תלקט אשר פזרנו, ותיחד אשר הפרדנו, ותתקן אשר עוותנו, ותוציא לאור כל הניצוצות של קדושה אשר נטמאו בין הקליפות, חי״ל בלע ויקאנו- מבטנו יורישנו א-ל, ותזכינו לשמור עצמינו ודרכינו מכל חטא ולא ימצא בנו ולא בזרענו שום פגם, ויהיה כל זרענו זרע קודש.
ובזכות יוסף צדיקך החתום במידת היסוד, תרחם עלנו א־ל שד-י, יסד יסריד ציון, תרוממנה קרנות צדיק, ובזכות יוסף יוסיף ה׳ שנית ידו, ויגאלנו גאולת עולם במהרה בימינו. ישא ברכה מאת ה׳ וצדקה מא-לחי ישעו, סור מרע ועשה טוב בקש שלום ורדפיהו. והיה כעץ שתול על פלגי מים אשר פריו יתן בעתו וכל אשר יעשה יצליח, דרכי ספרתי ותענני למדני חקיך

ותזכינו בזכות יוסף הצדיק, לגלות אמיתות התורה, וכל טעות שנפל במשך הדורות תזכנו והתודו את עובמ ואת עין (ויקרא כו ם) לגלותו ולתקנו ולחזור בתשובה, ותזכיכו לקיים מה שנאמר בקרי, ותזכינו לתקן חטא מכירת יוסף , וחטא אבותם במעלם אשר מעלו בי ואף אשר הלכו עמי מכירת ארץ ישראל, בין מכירה המתיחסת לכל השנים ובין מכירה המתיחסת לשנת השביעית, וכן כל החטאים הקדומים והיותר קדומים שגרמו לחטא מכירת ארץ ישראל, וכן כל החטאים שהם התוצאות של חטא מכירת ארץ ישראל, ותגלה בחינות משיח בן יוסף השולט עלינו כעת בצורת יוסף ויתנכר עליהם וידבר אתם קשות, ונאמר, ויכר יוסף את אחיו ז) מ ב (בראשית שנאמר כמו המתנכר, אני אחיו ויאמר יוסף אל לגילוי משיח בן יוסף בצורה אמיתית, כמו שנאמר, לא היכירוהו, והם הנה (יחזקאל א יט) ותשלח לנו משיח בן דוד, ויתחברו עץ יוסף ועץ יהודה, ויתקיים מה שנאמר יוסף, אני לוקח את עץ יוסף אשר ביד אפרים ושבטי ישראל חבריו, ונתתי אתם עליו את עץ יהודה ועשיתים לעץ אחד והיו אחד בידי.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה