chiddush logo

הכהנים בישראל - משרתי ה' ומנהיגי העם

נכתב על ידי DoarHamikdash, 8/5/2019

 בע"ה


דבר תורה לאור המקדש

פרשת אמור - פרשת המקדש

 

הכהנים בישראל - משרתי ה' ומנהיגי העם

הרב ישראל אריאל שליט"א

ראש ישיבת המקדש

וראש ומייסד מכון המקדש

 

הכהנים בישראל הם הנהגת האומה. הם המשרתים בחצרות בית ה' ובהיכל, והם המהוים דוגמה אישית בהנהגת הקדושה שלהם.

לפיכך נצטוו הכהנים באזהרות קדושה מיוחדות יותר מכל ישראל – כמובא בפרשתנו: 'אמור אל הכהנים בני אהרן ואמרת אלהם לנפש לא יטמא בעמיו', ומסביר אבן עזרא, שאחר שנצטוו ישראל בפרשת קדושים לשמור על קדושת ישראל – 'הזהיר בני אהרן, שהם חייבים להשמר מדברים אחרים [להתעלות בקדושה יתירה] בעבור שהם משרתי ה'!'

כאמור, הכהנים הם ההנהגה הרוחנית של העם. מדברי הרמב"ם מתברר, כי הם נמנים גם על השופטים והסנהדרין בישראל – כמובא בהלכות סנהדרין (ב, ב): 'מצוה להיות בסנהדרין גדולה כהנים ולויים, שנאמר: ובאת אל הכהנים הלוים'.

כשם שעם ישראל זקוק לצבא היוצא לקרב לכבוש את הארץ ולהגן על העם, כן זקוק העם לצבא רוחני, שינהיג את העם אל היעדים הרוחניים שלו. אכן, זה התפקיד שהועידה התורה לכהנים וללויים, להיות מורי התורה של הדור.

אף בענין זה כותב הרמב"ם (הלכות שמיטה ויובל יג, יב): 'ולמה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזתה עם אחיו? - מפני שהובדל לעבוד את ה', לשרתו, ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים, שנאמר: יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל. לפיכך, הובדלו מדרכי העולם: לא עורכין מלחמה כשאר ישראל... אלא הם חיל השם!' נמצא, ששבט לוי והכהנים בראש, הם 'צבא הכיבוש' של עם ישראל בתחום הרוחני.

דוגמה לדבר הם החשמונאים: מול ההתיונות וההדרדרות הרוחנית של  העם, עמדו מתיתיהו הכהן ובניו בפרץ, הם שהחזירו את העבודה במקדש למקומה, והם שחינכו את עם ישראל מחדש לשוב אל התורה והמצוה, ובכך החזירו עטרה ליושנה.

ראשיתו של התפקיד המוטל על הכהנים והלויים ביעקב אבינו. בענין זה כותב הרמב"ם (הלכות עבודה זרה א, ג): 'יעקב אבינו... הבדיל לוי ומינהו ראש, והושיבו בישיבה ללמד דרך השם... וציוה את בניו שלא יפסיקו מבני לוי ממונה אחר ממונה כדי שלא ישתכח הלימוד'.

עוד מובא ב'מדרש הגדול': 'שבטו של לוי, זירזו עצמן על המצוות, והיו ממחין על קדושת השם... ומעולם לא עבד שבט לוי עבודה זרה. ומעולם לא ביטל שבט לוי ברית מילה, לפיכך זכה ונתייחס מכל השבטים'.

זכה בר המצוה - שמואל משה הכהן נ"י, ששמו נקרא על שנים ממנהיגי האומה משה ושמואל, ושניהם נמנו על שבט לוי, ועליהם אמר הכתוב (תהלים צט, ו): 'משה ואהרן בכהניו ושמואל בקראי שמו קוראים אל ה' והוא יענם'.

יתן ה', ויזכה בר המצוה לאחד בקרבו את הכהונה והלויה, את עבודת ה' במקדש יחד עם ההנהגה הרוחנית של האומה, כאבותיו הגדולים מדורי דורות.

 

שבת שלום


להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה