chiddush logo

"מקולות מים רבים" לחג הפסח

נכתב על ידי izik28, 10/4/2019

 

בס"ד


    ד"ת לחג הפסח יד  ניסן התשע"ט


"  מקולות מים רבים"

---------------------------------------------------------------------------------------------

אנו חוגגים בימים אלו את חג הפסח הבא עלינו לטובה ,  בשביעי של פסח נקרא את שירת הים המוכרת במנגינה המיוחדת לה ,בין השאר אנו  נציין בטרם בא חג הפסח את תאריך , י " בניסן בו ארעה קריעת הירדן , ונשאל האם ביום יום  אנו מציינים במשהו את שתי הניסים הללו על כל עניין המים שבהם שהשני בהם פחות מוכר .

מסתבר שכן ,  אנו גם בלי לשים לב לכך הולכים במידה מסויימת בדרך הכהנים במקדש  כפי שאומרת מצווה "קו" בתריג מצוות שהיא, " מצוות קידוש ידים ורגלים בשעת העבודה", לרחוץ הידים והרגלים בכל עת הכנס בהיכל והבא לעבוד עבודה וזאת היא מצוות קידוש ידים ורגלים ,שנאמר," ורחצו אהרון ובניו את ידיהם ואת רגליהם בבואם את אוהל מועד  או בגשתם אל המזבח", משרשי המצווה היסוד הקבוע שאמרנו להגדיל כבוד הבית וכל המלאכות הנעשות שם על כן ראוי לנקות הידים והרגלים שהן העושות במלאכה ", אנו מצווים לעבוד את בוראנו בכל יום ובכל רגע , לשם כך עלינו לנהוג ככהנים במקדש ,שהרי נאמר על ישראל שהם," ממלכת כהנים וגוי קדוש"  מה עוד שחלק גדול ממלאכת המשכן מסמלות את הלכות שבת ,בעוד שהשנה חג הפסח חל בשבת, מה שיוצר קדושה כפולה [שבת וחג יחד] אנו מצווים על נקיון גופנו למעשה כמעט בכל רגע בחיינו , משעת קומנו בבוקר לנטילת ידים , ברכת אשר יצר , נטילת ידים לסעודה , מים אחרונים לעיתים, ובל נשכח את כל עניין טהרת האשה והלכות הטבילה .

עצם יציאת ישראל ממצרים ומעמד קריעת ים סוף  מחזק את מעמד המים שהם גם סמל לתורה , כשם שאי אפשר בלא מים כך  אי אפשר בלא תורה , קריעת ים סוף מסמלת כמו שהזכנו את המים וכל עניין נטילת הידים גם דבר גדול אחר  ,עצם ההתגברות על הקושי שאדם חוה במהלך חייו , שכן את הקושי אפשר לדמות לחמץ , מה שעלול לגרום לנו " להחמיץ" את  מטרת חיינו הלא היא עבודת ה" בלב שמח ותמים , מה גם שהחמץ משול ליצר הרע ולטומאה, לפני פסח אין בית שלא עסוק במירוק ונקיון הבית , אותו הנקיון  שהוא לפי דעת רובנו עול מסויים הוא מצווה בפני עצמה ,אותם המים בהם אנו מנקים את הבית הם המכשירים אותו כמו גם את גופו של האדם לעבודת ה" נקייה וטהורה ,  לברכת נטילת ידיים יש הלכות רבות ,לא " סתם" קבעו שעלינו ליטול ידים לסרוגין, נטילת ידים מתקשרת לנושא האזוב כמתואר בפ"ס," ולקחתם לכם אגודת אזוב וטבלתם בדם אשר בסף והגעתם אל המשקוף ואל שתי המזוזות אשר בסף"  ,התוספות מסכת סוכה מפרש," בפסח מצרים נאמר אגודת אזוב ואין אגודה פחות משלושה ובגזרה שוה למדים לקיחה לקיחה", אף להזאת טמא מת שצריך שלושה [ספרי חוקת] שלושה שאמרו פירושם ,שלשה קלחים ובכל קלח גבעול אחד ,רבי יהודה אומר של שלושה שלושה, בליל הסדר אנו  נוטלים ידים ללא ברכה לפני אכילת הכרפס ,שמסמל את שעבוד מצרים , מפרש הרב פינשיין זצ"ל " ובענין נטילת ידים לדבר שטיבלו במשקה כתב מרן אם אוכל דבר שטיבולו באחד משבעה משקין שסימנם" י"ד שח"ט  ד"ם ,דהיינו ,יין דם,שמן , חלב , טל ,דם ומים, ולא נתנגב ,ואילו אין ידיו נוגעות במקום המשקה צריך נטילה ללא ברכה" ,ועוד מפרש הרב עובדיה יוסף זצ"ל  רמז לדבר ממה שנאמר "שבולת שטפתני" ,ראשי תיבות שטפתני" שמע, טיבולו במשקה ,פת,תפילה, נטילת ידים".דכל אלה צריכים נטילה", יוצא מכך שהזאת הדם יחד עם  האזוב על משקוף הבתים היה לאות ואמונה ב ה" הצריך נטילת ידים ללא ברכה כחיזוק  אמונת ישראל בה" יתברך , מה שהביא לקריעת ים סוף שנבקע לפי המדרש לשתים עשרה שבילים כנגד שתים עשרה שבטי ישראל.

את יציאת מצרים אנו חוגגים   ב"יד " ניסן , תאריך זה לא נבחר סתם , אותה יד  שהקב"ה נתן לנו בכך ש" בני ישראל יוציאם ביד רמה " ימינך ה" נאדרי בכח, ימינך ה" תרעץ אויב" , מכת הברד שהינה מים קפואים , יחד עם  האש שבערה בתוכה מסמלת לנו יותר מכל, שילוב של כוחות מנוגדים ואויבים לעבודת ה" יתברך ,אנו משלבים גם יחד את מי הברד עם חום האש ,  שריפת החמץ נעשית ע"י אש כמובן ,כדי שהחמץ יהיה " בטל וחשיב כעפרא דארעא " ,לעומת זו את המצה אנו אופים עם מים" שלנו" כלומר " שלנו " בלילה  קודם על מנת שיהיו קרירים ולא יחמיצו את הבצק , יש כאן שילוב של ביטול החמץ הן ע"י חום האש והן ע"י קרירות המים .,מה עוד ש" מים" בגימטריא הם "תשעים" המילה "דם " בגימטריא שווה לארבעים וארבע , כדי להגיע ל"מים" שהם הסמל לטהרה על כל גווניה "שהם כמניין תשעים, אנו צריכים לחבר  את הסיפרה " ארבעים ושש" שהיא  במנין המצוות " שלא למנוע  מצווות עונה " יחד עם המילה " דם "שהיא כאמור ארבעים וארבע  ואזי ,אנו רואים כאן דבר  

דבר מדהים! המים הם המתכון  לטהרת המשפחה היהודית מטומאת הנידה ,  מה שמציין את רוע ליבם של המצרים שמנעו בדרכים שונות את המצווה החשובה שלעיל , ובחסדי ה" ונשות ישראל הכשרות ,הצליחו בני ישראל להעמיד דורות רבים למרות כל הקושי  שהערימו עליהם המצרים.

פרשת " תזריע שחלה בראש חודש ניסן פותתת בפ"ס, "אשה כי תזריע  וילדה זכר וטמאה שבעת ימים .. וביום השמיני ימול בשר ערלתו ,ושלשים יום ושלשת ימים תשב בדמי טהרה ..ואם נקבה תלד וטמאה שבעים כנדתה וששים יום וששת ימים תשב על דמי טהרה ,ובמלאת ימי טהרה לבן או לבת תביא כבש  בן שנתו לעולה ובן יונה או תור לחטאת אל פתח אהל מועד ,והקריבו לפני  ה" וטהרה " .

אם נשים לב  היולדת נקבה נדרשת  לשבת מספר ימים כפול  מזו היולדת זכר ,דהינו שישים ושש ימים תמימים מלאים ולא מחולקים , ונשאל שאלה פשוטה , מדוע ? הרי  אפשר היה לפרש הפוך, דהיינו בלידת זכר  לשבת בדמי טהרה מספר ימים כפול ,שהרי לאחר לידת זכר חוגגים את מצוות ברית המילה , זה נכון אבל  מסתבר שללידת בת יש משמעות חשובה לא פחות!

המילה  " תזריע " נקראת בהיפוך אותיות " עזרתי " קרי העזרה שלי  , אמרו חז"ל " בזכות נשים צדקניות נגאלו ישראל ממצרים " ,מפרש הרב אליעזר מלמד," הניצוץ הישראלי לא כבה בזכות הנשים שנשארו נאמנות לבעליהן ,למרות היותם מושפלים ,האמינו להם ותמכו בהם וראו את הטוב שבהם והמשיכו בתחבולות  ואמונה בה " להעמיד  דור ישרים מבורך ,הנשים הם שליחותיו הנאמנות של הקב"ה בהמשך קיומו של העם היהודי ,שהרי," שלשה שותפים באדם , הקב"ה אביו ואימו " , תארו לכם שהיו רק שני שותפים .. הקב"ה ואביו ,ללא אימו או להפך , איזה עולם היינו בוראים אם בכלל ? ועוד שנאמר " כל כבודה בת מלך  פנימה" ,הנשים הם בנותיו של מלך מלכי המלכים , ולאור זאת עליהם לשמור על צניעות כדי  לקדש שם שמיים ,שהרי כמו שתכשיט יקר מצניעים ושומרים היטב, הנשים שומרות ומגדלות את התכשיט היקר בעולם , אנחנו ! כפ"ס" חכמת נשים בנתה ביתה "מפרש הרלב"ג," הנה כל אחת מהנשים החכמות בנתה ביתה  בחכמה כי היא מעמדת הבית שומרת הקנינים שבו ,והאישה האוולת תהרוס ביתה", שמחת הנשים החלה בהכנות לקריעת ים סוף בכך ש," ותקח מרים הנביאה אחות אהרן את התוף בידה ותצאן כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות ,ותען להם מרים שירו לה" כי גאה גאה סוס ורוכבו רמה בים" , הנשים  הודו לה" על ההצלה מצפורני העם המצרי , כל זאת לאחר שנות השעבוד הרבות הם לא איבדו את בטחונן בה" , כשאדם נתקל בקושי מסויים הוא אומר משהו בסגנון " קשה

כקריעת ים סוף", ים סוף נבקע לפי המסורת לשתים עשרה שבילים כמניין שבטי ישראל  ,כמו שנאמר גם," קשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף" ,

אנו צריכים לזכור את גבורת נחשון בן עמינדב שקפץ ראשונה למים  ולא היסס ,אלא בטח בריבנו של עולם , מה עוד שהמים הם המקור לחיות האדם  כפי שאנו אומרים בקריאת שמע," והיה אם שמע תשמעו אל מצוותי אשר אנכי מצווה אתכם היום, ונתתי מטר ארצכם בעיתו יורה ומלקוש .. השמרו  לכם פן יפתה לבכם וסרתם ועבדתם אלהים אחרים והשתחוויתם להם וחרה אף ה בכם ועצר ה" את השמים "

מפרש רשי  את הפ"ס " ונתתי מטר  ארצכם בעתו.." עשיתם מה שעליכם אף אני אעשה מה שעלי "

אמר רבי יוחנן,"שלשה מפתחות  בידו של הקב"ה שלא נמסרו לידי שליח ,גשמים , חיה [ לידה ] ותחיית המתים ",  כל עניין ברכת המים על כל גווניהם תלוי למעשה רק בנו , אם נלך בדרכו של ה" דרך התורה הטובה , היושר הנאמנות  לארצנו ומורשתנו , נזכה פשוטו כמשמעו בחיים תרתי משמע , שהרי התורה נמשלה למים , ללא מים אין חיים , וללא תורה אין אנו  מקבלים את אותם החיים שהם בבסיסם המים , אם נלך בדרך האש והברד שהם ניגודים ששילבו כוחות למען קיום מצוות ה" ,אזי קל וחומר גם אנו מצווים  לעשות כן .

בהמשך קריאת שמע  אנו קוראים את הפ"ס," וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך"  , זוכרים את האזוב מיציאת מצרים ? אזוב בגיטריא הוא "שש עשרה ",המצווה השש עשרה בספר החינוך היא " שלא לשבור עצם מן הפסח" , לכאורה נראה שאין קשר כלל  בין הדברים ,אך ספר החינוך מראה אחרת לגמרי באומרו," כי האדם נפעל כפי פעולותיו וליבו וכל מחשבותיו תמיד אחר מעשיו שהוא עוסק בהם אם טוב ואם רע,.. אם יערה  ברוחו ויישם השתדלותו ועסקו והתמדתו בתורה ובמצוות ואפילו שלא לשם שמים , מיד ינטה אל הטוב , כי אחרי הפעלות נמשכים הלבבות ..ועוד מרשמי המצווה שאין זה כבוד לבני מלכים  לגרור העצמות [של בשר זבח פסח] ולשברם ,על כן בבואנו להיות סגולת כל העמים ממלכת כהנים וגוי קדוש ראוי לנו לעשות המעשים המראים בנו המעלה הגדולה ..שהיא כידוע זכר ליציאת מצרים  , והמנעות מכל מה שהיא מסמלת ,שהרי יצאנו מעבדות לחרות , החרות נקנית באמונה ב ה" כדוגמת מכת הברד שהזכרנו לעיל , שהיא המכה היחידה בה פרעה אומר, " חטאתי הפעם ה" הצדיק ואני ועמי הרשעים " ,פרעה החל לקבל גם אם לא בלב שלם כידוע את מציאות ה"  שנאמר ," ורב מהיות קולות אלהים וברד", האזוב מסמל את הנמוך והשפל , מה שהמצרים נהגו לעשות לעמנו ישראל ,את אותו עשב שנמשל אולי לשפל שבעשבים אנו מצווים לשים על " מזוזות ביתך " ועוד כנאמר בהנחת תפילין," והיו לך לאות על ידך" ,אותה יד בה אנו נוטלים את ידינו ומעבירים את הנטלה  שלש פעמים מיד ימין שמסמלת את היד הרמה ליד שמאל שמסמלת את הנחת התפילין מול הלב, ומפרש ספר טעמי המנהגים שעניין נטילת הידים קשור גם למצוות עצמם " טעם שנהגו העם לעשות בליל פסח שלש מצות זכר לשלש סאין שנאמר," מהרי שלש סאין " ופסח היה ,ובציעתה זכר לקריעת ים סוף ומי הירדן שנבקעו בפסח"  [ לנשים שבינינו .. שלא צריכות להניח תפילין משום שהם חלק ניכר וחשוב מגאולת ישראל " בזכות נשים צקדניות נגאלו ישראל ממצרים " ועוד ראו את פירוש המזמור אשת חיל .]

עלינו  לשלב את אש התורה ,אש ההתלהבות בקיום המצוות  , כעבדים לה" יתברך ולא לאדם אחר !

יחד עם  קדושת גופנו  שנברא למען עבודתו של הקב"ה ,דבר שהמצרים ניסו לחלל  הן ברוחני מה שיצר גם את הפן הגשמי בכך שניסו למנוע מאיתנו בתחבולות שונות את עבודת הבורא מה שיצר  כאב לב וזעקה שאותה שמע הקב"ה , וגאל אותנו כדי שנזכור לעולמי עד ונספר בליל התקדש החג את ניסיו ונפלאותיו ,  לכן חשוב שבזמן נטילת ידים , רחצת הגוף או טבילה במקווה לפי העניין , לזכור שאנו עושים את אותה הפעולה שהיו עושים  הכהנים במקדש כדי שיטהרו לצורך עבודת הבורא , מה שיוצר את אותם קולות בזמן מכת הברד , הם קולות אחדות העם למען שמו מה  שמביא אותנו לשמוע את "קולו" של הקב"ה כבמכת הברד , גם שבני ישראל יצאו בשתים עשרה שבילים מים סוף הם עדין עם אחד שצריך להתנהג כממלכת כהנים , לא רק בפסח  ,אלא גם בזמן שאוכלים חמץ בשאר השנה , לזכור את יציאת מצרים ולנהוג בצניעות ויושר ולקיים את מטרת חיינו היא קיום התורה הקדושה בטהרה , מה שמזכיר לנו תדיר בכל יום את  " קול ה" על המים " ,מפרש המלבים," הקול הנורא הנשמע על המים הוא קול ה" ,הוא השמיע הד קולו " , הוא הקול " שנשמע" בזמן נטילת ידים מה שזמכיר לנו את קריעת ים סוף ובקיעת הירדן   , היא הההתמדה בקיום המצווות גם שקשה , אזי נזכה לברכתו של ה"כנאמר בפ"ס " יזל מים מדליו וזרעו במים רבים",[ במדבר כז] חג פסח כשר  ושמח וקיץ טוב!


להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה