יניב

כל החידושים של יניב | כל התגובות של יניב

  "ויט משה את ידו על הים ויולך ה' את הים ברוח קדים עזה כל הלילה וישם את הים לחרבה ויבקעו המים” (שמות יד,כא). חז"ל מביאים כמה דברים שבזכותם נבקע ים סוף, בין השאר מובאת הזכות...

  "ויאמר ה' אל משה עלה אלי ההרה והיה שם ואתנה לך את לחת האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורתם" (שמות כד,יב). '"את לחת האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להורותם" - כל שש מא...

  "ויאמר משה אכלהו היום כי שבת היום לה' היום לא תמצאהו בשדה" (שמות טז,כה). 'א"ר שמעון בן פזי א"ר יהושע בן לוי משום בר קפרא: כל המקיים שלש סעודות בשבת ניצול משלש פו...

"ובני ישראל אכלו את המן ארבעים שנה עד באם אל ארץ נושבת את המן אכלו עד באם אל קצה ארץ כנען" (שמות טז,לה). '"ארבעים שנה" - והלא חסר ל' יום? שהרי בט"ו באייר ירד ...

'רבי יהודה ב"ר סימון פתח (דברים יג, ה): "אחרי ה' אלקיכם תלכו". וכי אפשר לבשר ודם להלוך אחר הקדוש ברוך הוא? אותו שכתוב בו (תהלים עז, כ): "בים דרכך ושבילך במים רבים", ואתה אומר ...

 "וידבר ה' אל משה לאמר. קדש לי כל בכור פטר כל רחם בבני ישראל באדם ובבהמה לי הוא. ויאמר משה אל העם זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים מבית עבדים כי בחזק יד הוציא ה' אתכם מזה ולא יאכל חמץ. היום...

 "לכן אמר לבני ישראל אני ה' והוצאתי אתכם מתחת סבלת מצרים והצלתי אתכם מעבדתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדלים" וגו' (שמות ו,ו). '"והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים" וגו'. הגאו...

  "ויאמר משה כה אמר ה' כחצת הלילה אני יוצא בתוך מצרים. ומת כל בכור בארץ מצרים מבכור פרעה הישב על כסאו עד בכור השפחה אשר אחר הרחים וכל בכור בהמה. והיתה צעקה גדלה בכל ארץ מצרים אשר...

  "לכן אמר לבני ישראל אני ה' והוצאתי אתכם מתחת סבלת מצרים והצלתי אתכם מעבדתם וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדלים. ולקחתי אתכם לי לעם והייתי לכם לאלקים וידעתם כי אני ה' אלקיכם ה...

 "זבולן לחוף ימים ישכן והוא לחוף אנית וירכתו על צידן. יששכר חמר גרם רבץ בין המשפתים. וירא מנחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה ויט שכמו לסבל ויהי למס עבד" (בראשית מט,יג-טו). '"זבולן לחוף י...

 "הנני ממטיר כעת מחר ברד כבד מאד אשר לא היה כמהו במצרים למן היום הוסדה ועד עתה. ועתה שלח העז את מקנך ואת כל אשר לך בשדה כל האדם והבהמה אשר ימצא בשדה ולא יאסף הביתה וירד עלהם הברד ומתו. הירא ...

 "לך ואספת את זקני ישראל ואמרת אלהם ה' אלקי אבתיכם נראה אלי אלקי אברהם יצחק ויעקב לאמר פקד פקדתי אתכם ואת העשוי לכם במצרים. ואמר אעלה אתכם מעני מצרים אל ארץ הכנעני והחתי והאמרי והפרזי והחוי ...

  "ותאמר אחתו אל בת פרעה האלך וקראתי לך אשה מינקת מן העברית ותינק לך את הילד. ותאמר לה בת פרעה לכי ותלך העלמה ותקרא את אם הילד" (שמות ב,ז-ח). '"ותאמר אחותו אל בת פרעה ה...

 "והבריח התיכן בתוך הקרשים מברח מן הקצה אל הקצה" (שמות כו,כח). '"ויסע ישראל וכל אשר לו ויבא בארה שבע" (בראשית מו,א). להיכן הלך? אמר רב נחמן: שהלך לקוץ ארזים שנטע אברהם זקינו ב...

  "וינחם אותם וידבר על לבם" (בראשית נ,כא). '...וכן הוא אומר: "ויראו אחי יוסף כי מת אביהם”. מה ראו? אמר ר' יצחק: ראו את יוסף כשחזר מלקבור אביו, הלך והציץ בתוך הבו...

מידע אישי

1134 חידושים
95 תגובות
5880 נקודות
תאריך הרשמה: 1/29/2011