יניב

כל החידושים של יניב | כל התגובות של יניב

 "ובני יעקב באו מן השדה כשמעם ויתעצבו האנשים ויחר להם מאד כי נבלה עשה בישראל לשכב את בת יעקב וכן לא יעשה" (בראשית לד,ז). 'ויש אומרים: איוב בימי יעקב היה, ודינה בת יעקב נשא, כתיב הכא (אי...

  "ויחלם והנה סלם מצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלקים עלים וירדים בו" (בראשית כח,יב). על מראה הסולם, מה בא לרמז, מובא בב"ר: ' … רבנן פתרין ליה בסיני: "וי...

"ויהי כאשר ראה יעקב את רחל בת לבן אחי אמו ואת צאן לבן אחי אמו ויגש יעקב ויגל את האבן מעל פי הבאר וישק את צאן לבן אחי אמו. וישק יעקב לרחל וישא את קלו ויבך. ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הו...

 "וייקץ יעקב משנתו ויאמר אכן יש ה' במקום הזה ואנכי לא ידעתי" (בראשית כח,טז). '"ויקץ יעקב משנתו" – ר' יוחנן אמר: ממשנתו' (ב"ר סט,ז). מה בא לומר ר"י, ומדוע דרש זאת בכל...

 "ואחר עורי נקפו זאת ומבשרי אחזה אלוה" (איוב יט,כו). בפשטות הכוונה ליסורים שבאים עליו: '"ומבשרי" – אני רואה משפטים. "אלוה" – ל' משפט ויסורין' (רש"י). אולם חז&qu...

  'כתנאי (בראשית כד, א) "וה' ברך את אברהם בכל". מאי "בכל”?... דבר אחר, שלא מרד עשו בימיו... שלא מרד עשו בימיו מנלן? דכתיב (בראשית כה, כט) "ויבא עשו מן השדה...

 "ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב ותקנא רחל באחתה ותאמר אל יעקב הבה לי בנים ואם אין מתה אנכי" (בראשית ל,א). 'אריב"ל: כל אדם שאין לו בנים חשוב כמת, שנאמר (בראשית ל, א) "הבה לי בנים ו...

  "ויאהב יצחק את עשו כי ציד בפיו" (בראשית כה,כח). '"בפיו" – כתרגומו: בפיו של יצחק. ומדרשו: בפיו של עשו, שהיה צד אותו ומרמהו בדבריו' (רש"י). '"ויאהב י...

 "ויתן לך האלקים מטל השמים ומשמני הארץ ורב דגן ותירש" (בראשית כז,כח). 'דבר אחר: מטל השמים, זו מקרא. ומשמני הארץ, זו משנה. דגן, זו תלמוד. תירוש, זה אגדה' (ב"ר סו,ג). כיצד למדו רמז ב...

 "ויחפרו עבדי יצחק בנחל וימצאו שם באר מים חיים. ויריבו רעי גרר עם רעי יצחק לאמר לנו המים ויקרא שם הבאר עשק כי התעשקו עמו. ויחפרו באר אחרת ויריבו גם עליה ויקרא שמה שטנה. ויעתק משם ויחפר באר א...

  "ויתרצצו הבנים בקרבה ותאמר אם כן למה זה אנכי ותלך לדרש את ה'. ויאמר ה' לה שני גיים [גוים] בבטנך ושני לאמים ממעיך יפרדו ולאם מלאם יאמץ ורב יעבד צעיר" (בראשית כה,כב-כג). '...

  "ויבאה יצחק האהלה שרה אמו ויקח את רבקה ותהי לו לאשה ויאהבה וינחם יצחק אחרי אמו" (בראשית כד,סז). '"וַיְבִאֶהָ יִצְחָק הָאֹהֱלָה שָׂרָה אִמּוֹ" (בראשית כד, סז), כָּ...

  "וישמע אברהם אל עפרון וישקל אברהם לעפרן את הכסף אשר דבר באזני בני חת ארבע מאות שקל כסף עבר לסחר" (בראשית כג,טז). '"וַיִּקֶן אֶת חֶלְקַת הַשָּׂדֶה אֲשֶׁר נָטָה שָׁם אָהֳל...

 "ועבר ה' לנגף את מצרים וראה את הדם על המשקוף ועל שתי המזוזת ופסח ה' על הפתח ולא יתן המשחית לבא אל בתיכם לנגף" (שמות יב,כג). '"וראה את הדם" היה ר' ישמעאל אומר: והלא הכל גלוי ו...

 "ואברהם זקן בא בימים וה' ברך את אברהם בכל" (בראשית כד,א). 'כתנאי: (בראשית כד, א) "וה' ברך את אברהם בכל" – מאי "בכל”? רבי מאיר אומר: שלא היתה לו בת. רבי יהודה אומר: שהיתה...

מידע אישי

1293 חידושים
95 תגובות
6675 נקודות
תאריך הרשמה: 1/29/2011