יניב

תאריך הרשמה: 1/29/2011
חידושים: 921 חידושים
תגובות: 85 תגובות
ניקוד: 4795 נקודות
שם: לא מולא
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא

פרסומים אחרונים - כל החידושים של יניב | כל התגובות של יניב

 'מאי חנוכה? דתנו רבנן: כ"ה בכסליו יומי דחנוכה תמניא אינון, דלא למספד בהון, ודלא להתענות בהון. שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום, בדקו ולא מצאו...

  במשנה ברכות (א,א), במקום לומר 'מצאת הכוכבים', אומרת המשנה 'משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן': 'מאימתי קורין את שמע בערבין? משעה שהכהנים נכנסים לאכול בתרומתן' וכו'. מדוע המשנה שינתה? ...

 "ויחלם והנה סלם מצב ארצה וראשו מגיע השמימה והנה מלאכי אלקים עלים וירדים בו" (בראשית כח,יב). '"ויחלום והנה סולם מוצב ארצה", תנא, כמה רחבו של סולם? שמונת אלפים פרס...

 "ויחפרו עבדי יצחק בנחל וימצאו שם באר מים חיים" (בראשית כו,יט). 'אמר רבי חנינא: הרואה באר בחלום רואה שלום, שנאמר (בראשית כו, יט) "ויחפרו עבדי יצחק בנחל וימצאו שם באר מים חיים&quo...

  "ותקם חנה אחרי אכלה בשלה ואחרי שתה ועלי הכהן ישב על הכסא על מזוזת היכל ה'. והיא מרת נפש ותתפלל על ה' ובכה תבכה" וגו' (שמואל א,א,ט-י). 'ואמר רבי אלעזר: חנה הטיחה דברים ...