יניב

תאריך הרשמה: 1/29/2011
חידושים: 995 חידושים
תגובות: 87 תגובות
ניקוד: 5169 נקודות
שם: לא מולא
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא

פרסומים אחרונים - כל החידושים של יניב | כל התגובות של יניב

  "ושמרתם מצותי ועשיתם אתם אני ה'. ולא תחללו את שם קדשי ונקדשתי בתוך בני ישראל אני ה' מקדשכם. המוציא אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלקים אני ה'” (ויקרא כב, לא-לג). בפס' זה נצטוונו על מצות קידו...

 'אמרו: שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא, מגבת עד אנטיפרס, וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה, והיה העולם שמם. עד שבא ר"ע אצל רבותינו שבדרום, ושנאה להם. ר"מ ור' יה...

  "וידבר ה' אל משה לאמר. שור או כשב או עז כי יולד והיה שבעת ימים תחת אמו ומיום השמיני והלאה ירצה לקרבן אשה לה'. ושור או שה אתו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד. וכי תזבחו זבח תודה לה' לרצנכם תזבחו...

"וידבר ה' אל משה לאמר. דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם אני ה' אלקיכם. כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה לא תעשו ובחקתיהם לא תלכו. את משפטי תעשו ואת חקתי תשמ...

הרצון להשמיד את ישראל לא התחיל בדורות האחרונים, אלא הגוים תמיד שאפו להשמיד את ישראל, כמו שמובא כבר בתהלים: “שיר מזמור לאסף. אלקים אל דמי לך אל תחרש ואל תשקט א'ל. כי הנה אויביך יהמיון ומשנאיך נשאו ר...