יניב

כל החידושים של יניב | כל התגובות של יניב

(הלכות חנוכה. ממרן הגאון הגדול הרב שלמה גורן זצוק"ל זיע"א. מתוך סידור צבאי משנת תשל"א) חנוכה. סדר תפילה לחנוכה: א. כל שמונת ימי חנוכה אומרים "על הניסים" לאחר ...

  דיני נוסח התפילה א. בצה"ל נקבע נוסח ספרד דהיינו נוסח האר"י כנוסח הקבוע לכל בתי הכנסת הצבאיים, לכן גם חייל יחיד יכול לעכב שלא לשנות את הנוסח. ועם הדפסת הנוסח של סדור זה...

  'תני: אנשי משמר היו מתענים בכל יום. בשני היו מתענין על מפרשי ימים, (בראשית א) "ויאמר אלקים יהי רקיע בתוך המים". בשלישי היו מתענין על יוצאי דרכים, (שם) "ויאמר אלקי...

 "וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלקים את בני ישראל לפני מותו" (דברים לג,א). '"וזאת הברכה לפני מותו" – סמוך למיתתו, שאם לא עכשיו אימתי' (רש"י). רש"י מסביר שנאמר שברכם ל...

 "ביום השמיני עצרת תהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו" וגו' (במדבר כט,לה). 'וקורין אותו "שמחת תורה" לפי שמסיימין בו התורה, וראוי לשמוח בסיומה. ורגילין להתחיל מיד בראשית, כדי שלא י...

  חז"ל דימו את ארבעת המינים לחלקים המרכזיים של האדם: 'רבי מני פתח (תהלים לה, י): "כל עצמותי תאמרנה ה' מי כמוך". לא נאמר פסוק זה אלא בשביל לולב. השדרה של לולב דומה לש...

 חז"ל דימו את הסוגים בבנ"י לארבעת המינים: 'ד"א, "פרי עץ הדר" אלו ישראל, מה אתרוג זה יש בו טעם ויש בו ריח, כך ישראל יש בהם בני אדם שיש בהם תורה ויש בהם מעשים טובים. "...

 חז"ל מדמים את ארבעת המינים לסוגים הקיימים בבנ"י: 'ד"א "פרי עץ הדר" אלו ישראל, מה אתרוג זה יש בו טעם ויש בו ריח, כך ישראל יש בהם בני אדם שיש בהם תורה ויש בהם מעשים טובים....

 "בסכת תשבו שבעת ימים כל האזרח בישראל ישבו בסכת. למען ידעו דרתיכם כי בסכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים אני ה' אלקיכם" (ויקרא כג, מב-מג). חג הסוכות הוא שבעה ימים, מדוע שב...

 בחג הסוכות יש שבעה ימים, בהם באים אורחים חשובים לסוכה, האושפיזין. בנוסחים השונים יש שתי חלוקות שונות של האושפיזין (ושניהם ע”פ הקבלה): 1) אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרן, יוסף ודוד. 2) אברהם, יצחק, ...

 חג סוכות קשור בהרבה דברים לא"י (ראה בהרחבה ב'לזמן הזה' 'סוכות וא"י' למרן גדול הדור הרה"ג חיים דרוקמן שליט"א). האברבנאל מביא שיש בסוכות שבעה ימים כנגד שבעת המינים שהשתבחה בהם ...

  'ואמר רבה א"ר יוחנן: עתיד הקב"ה לעשות סוכה לצדיקים מעורו של לויתן, שנאמר (איוב מ, לא) "התמלא בסוכות עורו". זכה עושין לו סוכה, לא זכה עושין לו צלצל, שנאמר (...

"למען ידעו דרתיכם כי בסכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים אני ה' אלקיכם" (ויקרא כג,מג). '"למען ידעו דורותיכם כי בסוכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים". ר'...

ביוה"כ ישנם הרבה פרטים במעשה הכה"ג ביוה"כ, כשכל אחד מהם יש לו סיבה הלכתית. נראה שבמקביל לסיבה ההלכתית, יוצא גם קשר רעיוני הקשור במהותו של יום, שיוה"כ קשור בסליחה שנתנה יחד עם הורדת...

 'א"ר שמעון ב"ג: לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיוה"כ. בשלמא יום הכפורים, משום דאית ביה סליחה ומחילה, יום שניתנו בו לוחות האחרונות' וכו' (תענית ל,ב). יום כיפור נתנו הלוחו...

מידע אישי

1267 חידושים
95 תגובות
6545 נקודות
תאריך הרשמה: 1/29/2011