יניב

תאריך הרשמה: 1/29/2011
חידושים: 1070 חידושים
תגובות: 92 תגובות
ניקוד: 5554 נקודות
שם: לא מולא
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא

פרסומים אחרונים - כל החידושים של יניב | כל התגובות של יניב

 "ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפת תמרים וענף עץ עבת וערבי נחל ושמחתם לפני ה' אלקיכם שבעת ימים" (ויקרא כג,מ). בסוכות יש מצות ארבעת המינים, אולם לא מובן מה הקשר בינם לבין חג הסוכות ...

"לבנימן אמר ידיד ה' ישכן לבטח עליו חפף עליו כל היום ובין כתיפיו שכן" (דברים לג,יב). '"לבנימן אמר" - לפי שברכת לוי בעבודת הקרבנות, ושל בנימין בבנין בית המקדש בחלקו...

"בסכת תשבו שבעת ימים כל האזרח בישראל ישבו בסכת. למען ידעו דרתיכם כי בסכות הושבתי את בני ישראל בהוציאי אותם מארץ מצרים אני ה' אלקיכם" (ויקרא כג,מב-מג). 'דתניא (ויקרא כג, מג) ...

  "ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר כפת תמרים וענף עץ עבת וערבי נחל ושמחתם לפני ה' אלקיכם שבעת ימים" (ויקרא כג,מ). חג סוכות קשור לא"י (ראה ב'לזמן הזה' למרן גדול הד...

 "ביום השמיני עצרת תהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו" (במדבר כט,לה). בשמיני עצרת חוגגים את שמחת תורה, מדוע, מה המיוחד דווקא בו? (ראה בעמקות ב'מועדי ישראל' 'שמחת תורה בא"י ובבבל בתקופת...