יניב

תאריך הרשמה: 1/29/2011
חידושים: 890 חידושים
תגובות: 85 תגובות
ניקוד: 4640 נקודות
שם: לא מולא
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא

פרסומים אחרונים - כל החידושים של יניב | כל התגובות של יניב

  "תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב" (דברים לג,ד). 'דרש רבי שמלאי: שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשה. שלש מאות וששים וחמש לאוין, כמנין ימות החמה. ומאתים וארבעים ושמונ...

בחז"ל מובאים שני טעמים לקביעת י' בתשרי כיום סליחה וכפרה: בגמ' (תענית ל,ב) מובא 'יום הכפורים משום דאית ביה סליחה ומחילה יום שניתנו בו לוחות האחרונות'. ובפרקי דר"א (כט) מובא...

"ובחדש השביעי באחד לחדש מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו יום תרועה יהיה לכם" וגו' (במדבר כט,א). מדאורייתא מצוות שמיעת קול השופר בר"ה, היא לשמוע 9 קולות, שהם 3 סט...

'תניא, רבי אליעזר אומר: בתשרי נברא העולם... ר' יהושע אומר: בניסן נברא העולם' וכו' (ר"ה י,ב-יא,א). לשיטת ר"י העולם נברא בניסן, אם כך אז מה פתאום ר"ה הוא בתשרי, לכאור...

"מענה אלקי קדם ומתחת זרעת עולם ויגרש מפניך אויב ויאמר השמד" (דברים לג,כז). 'ואמר רבא, ואיתימא ר' יוחנן: אין העולם מתקיים אלא בשביל משה ואהרן, כתיב הכא "ונחנו מה" ...