chiddush logo

יניב

כל החידושים של יניב | כל התגובות של יניב

  אע"פ שבנ"י יצאו ממצרים לאחר מכת בכורות, שבה ראו את השגחת ה' עליהם, בכ"ז עדיין המשיכו לפחד מהמצרים וממלחמות: "ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלקים דרך ארץ פלשתים ...

  בפסח שותים ארבע כוסות, הטעם המפורסם הוא כנגד ארבע לשונות של גאולה. אולם ביר' מובאים כמה הסברים: 'מניין לארבעה כוסות? רבי יוחנן בשם ר' ר' בנייה: כנגד ארבע גאולות: (שמות ו) &qu...

  "בבית אחד יאכל לא תוציא מן הבית מן הבשר חוצה ועצם לא תשברו בו" (שמות יב, מו). 'משרשי המצוה לזכור נסי מצרים כמו שכתבנו במצוות אחרות, וגם זה גזעו מן השורש הנזכר, שאין כבו...

  "וכל דם לא תאכלו בכל מושבתיכם לעוף ולבהמה. כל נפש אשר תאכל כל דם ונכרתה הנפש ההוא מעמיה" (ויקרא ז,כו-כז). הרמב"ם כשמסביר במורה נבוכים על איסור אכילת דם, מסביר שזה נג...

  במגיפה שהיתה בעקבות חטא קרח ועדתו, משה אמר לאהרן לקחת את הקטרת ולכפר על בנ"י: “ויאמר משה אל אהרן קח את המחתה ותן עליה אש מעל המזבח ושים קטרת והולך מהרה אל העדה וכפר עליהם כי יצא ...

  "לכן אמר כה אמר אדנ'י ה' כי הרחקתים בגוים וכי הפיצותים בארצות ואהי להם למקדש מעט בארצות אשר באו שם" (יחזקאל יא,טז). '"ואהי להם למקדש מעט", אמר רבי יצחק: אלו בתי...

  "ומפתח אהל מועד לא תצאו שבעת ימים עד יום מלאת ימי מלאיכם כי שבעת ימים ימלא את ידכם. כאשר עשה ביום הזה צוה ה' לעשת לכפר עליכם" (ויקרא ח,לג-לד). הגמ' מביאה שמכאן למדים (לש...

  "ונפש כי תקריב קרבן מנחה לה' סלת יהיה קרבנו ויצק עליה שמן ונתן עליה לבנה" (ויקרא ב,א). 'אמר ר' יצחק: מפני מה נשתנית מנחה שנאמר בה "נפש"? אמר הקדוש ברוך הוא: מי...

  'מביאין לפני בעל הבית קערה, שיש בה: שלש מצות, ומרור, וחרוסת, וכרפס או ירק אחר (וחומץ או מי מלח), ושני תבשילין: אחד זכר לפסח, ואחד זכר לחגיגה – ונהגו בבשר וביצה. והבשר נהגו שיה...

  חג פסח נקרא כך ע"י חז"ל, בתורה החג נקרא "חג המצות": "את חג המצות תשמר" (שמות כג,טו). כנראה שהשם בתורה הוא חג המצות כיון שהוא הדבר המרובה ביותר (שבוע א...

  "וסמך ידו על ראש העלה ונרצה לו לכפר עליו" (ויקרא א,ד). '"ונרצה לו" – מלמד שהמקום מרצה לו. ועל מה המקום רוצה לו? אם תאמר דברים שחייבים עליהם מיתה ביד בית דין, מ...

  "ויעש שני כרבים זהב מקשה עשה אתם משני קצות הכפרת. כרוב אחד מקצה מזה וכרוב אחד מקצה מזה מן הכפרת עשה את הכרבים משני קצוותו [קצותיו]. ויהיו הכרבים פרשי כנפים למעלה סככים בכנפיהם ע...

  'שבת שלפני פסח קורין אותו שבת הגדול מפני הנס שנעשה בו' (שו”ע או”ח סימן ת”ל, סעיף א). 'שבת שלפני הפסח – קורין אותו "שבת הגדול" מפני הנס הגדול שנעשה בו. דפסח מצרים – מקח...

  'מזגו לו כוס שני, וכאן הבן שואל אביו. ואם אין דעת בבן, אביו מלמדו, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, שבכל הלילות אנו אוכלין חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה... ולפי דעתו של בן, אביו ...

  "וישם את הכיר בין אהל מועד ובין המזבח ויתן שמה מים לרחצה. ורחצו ממנו משה ואהרן ובניו את ידיהם ואת רגליהם. בבאם אל אהל מועד ובקרבתם אל המזבח ירחצו כאשר צוה ה' את משה" (שמו...

מידע אישי

1343 חידושים
95 תגובות
6955 נקודות
תאריך הרשמה: 1/29/2011