יניב

כל החידושים של יניב | כל התגובות של יניב

  "והביאך ה' אלקיך אל הארץ אשר ירשו אבתיך וירשתה והיטבך והרבך מאבתיך" (דברים ל,ה). '"מאבותיך" – אבותיך אף על פי שנגאלו, חזרו ונשתעבדו. אבל אתם, משאתם נגאלין ...

 'דאמר רב יהודה אמר רב: מאי דכתיב (ירמיהו ט, יא) "מי האיש החכם ויבן את זאת"? דבר זה נשאל לחכמים ולנביאים ולא פירשוהו, עד שפירשו הקב"ה בעצמו, דכתיב (ירמיהו ט, יב) "ויאמר ה' על ...

  בראש השנה יש רמז לעקידת יצחק: 'אמר רבי אבהו: למה תוקעין בשופר של איל? אמר הקדוש ברוך הוא: תקעו לפני בשופר של איל, כדי שאזכור לכם עקידת יצחק בן אברהם, ומעלה אני עליכם כאילו עקדתם ע...

 במקרא ביכורים אומר מביא הביכורים (בין השאר): "ויבאנו אל המקום הזה ויתן לנו את הארץ הזאת ארץ זבת חלב ודבש" (דברים כו,ט). א"י היא ארץ טובה שיש בה שפע גשמי, בפרק ח' יש פירוט גדול יות...

 '… בראש השנה כל באי העולם עוברין לפניו כבני מרון, שנאמר (תהלים לג, טו) "היוצר יחד לבם, המבין אל כל מעשיהם"' וכו' (משנה ר"ה א,ב). 'מאי כבני מרון? הכא תרגימו כבני אמרנא. ריש לקיש אמ...

 "יפתח ה' לך את אוצרו הטוב את השמים לתת מטר ארצך בעתו ולברך את כל מעשה ידך והלוית גוים רבים ואתה לא תלוה" (דברים כח,יב). 'ואמר רבי יצחק: גדול יום הגשמים שאפילו פרוטה שבכיס מתברכת בו, שנ...

 'תניא: שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם, ואלו הן: תורה, ותשובה, וגן עדן, וגיהנם, וכסא הכבוד, ובית המקדש, ושמו של משיח. תורה דכתיב (משלי ח, כב) "ה' קנני ראשית דרכו". תשובה דכתיב (תהלים...

  "ובחדש השביעי באחד לחדש מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו יום תרועה יהיה לכם. ועשיתם עלה לריח ניחח לה' פר בן בקר אחד איל אחד כבשים בני שנה שבעה תמימם. ומנחתם סלת בלולה בש...

  "כי תצא למלחמה על איביך ונתנו ה' אלקיך בידך ושבית שביו. וראית בשביה אשת יפת תאר וחשקת בה ולקחת לך לאשה" וגו' (דברים כא,י-יא). '"ולקחת לך לאשה" – לא דברה תורה ...

  "לא תטה משפט לא תכיר פנים ולא תקח שחד כי השחד יעור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקם" (דברים טז,יט). '"לא תטה משפט" – כמשמעו. "לא תכיר פנים" – אף בשעת הטענ...

 'נוהגים לקום באשמורת לומר סליחות ותחנונים, מראש חודש אלול ואילך עד יום הכיפורים. הגה: ומנהג בני אשכנז אינו כן, אלא מראש חודש ואילך מתחילין לתקוע אחר התפילה שחרית. ויש מקומות שתוקעין גם כן ערבית....

בתנא דבי אליהו מסופר על אלקנה: '… כיוצא בדבר אתה אומר "ויהי איש אחד מן הרמתים צופים מהר אפרים ושמו אלקנה" וגו' (שמואל א א,א). אלקנה היה עולה לשילה ארבעה פעמים בשנה – שלשה מן התורה, ואחת שקיב...

"והיה כשבתו על כסא ממלכתו וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוים. והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו למען ילמד ליראה את ה' אלקיו לשמר את כל דברי התורה הזאת ואת החקים האלה לעש...

  'בר כוזיבא מלך תרתין שנין ופלגא. אמר להו לרבנן: אנא משיח. אמרו ליה: במשיח כתיב דמורח ודאין, נחזי אנן אי מורח ודאין. כיון דחזיוהו דלא מורח ודאין קטלוהו' (סנהדרין צג,ב). לכאורה ...

  "ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמעו אל מצות ה' אלקיכם אשר אנכי מצוה אתכם היום. והקללה אם לא תשמעו אל מצות ה' אלקיכם וסרתם מן הדרך אשר אנכי מצוה אתכם היום ...

מידע אישי

1244 חידושים
95 תגובות
6430 נקודות
תאריך הרשמה: 1/29/2011