chiddush logo

יניב

כל החידושים של יניב | כל התגובות של יניב

יום ירושלים חל בכ"ח אייר בו שוחררה העיר ירושלים במלחמת ששת הימים. ירושלים היא עיר הקודש, ומרמזת על המהות של שלטוננו המחודש בארץ. יום העצמאות הוא המבטא את שלטוננו הגשמי-מדיני בארץ, ויום...

 "ובנסע המשכן יורידו אתו הלוים ובחנת המשכן יקימו אתו הלוים והזר הקרב יומת" (במדבר א,נא). 'שוב מעשה בנכרי אחד שהיה עובר אחורי בית המדרש ושמע קול סופר שהיה אומר: (שמות כח, ד) "ואלה...

 "ואם עד אלה לא תשמעו לי ויספתי ליסרה אתכם שבע על חטאתיכם" וגו' (ויקרא כו,יח). בפשטות הכוונה שיביא עוד שבע מכות על מה שנאמר קודם, אולם אולי אפשר שמרמז שגם קודם היו שבעה, וכעין נרמז &...

 בחג השבועות קוראים את מגילת רות, והובאו לזה כמה טעמים (ראה דברי מרן גדול הדור הרה"ג חיים דרוקמן זצוק"ל זיע"א ב'לזמן הזה', סיון, 'הקשר בין מגילת רות למתן תורה'). יש טעם שסיפור רו...

 "וידבר ה' אל משה לאמר. דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם איש כי יפלא נדר בערכך נפשת לה'” וגו' (ויקרא כז,א-ב). '"כי יפלא" – יפריש בפיו' (רש"י). מרן גדול הדור הרה&quo...

  "וקדשתם את שנת החמשים שנה וקראתם דרור בארץ לכל ישביה יובל הוא תהיה לכם ושבתם איש אל אחזתו ואיש אל משפחתו תשבו" (ויקרא כה,י). ביובל קוראים דרור בארץ לכל יושביה, ושבים האנשים ...

 מספרים חז"ל שכאשר רשב"י ור"א בנו יצאו מהמערה: 'נפקו, חזו אינשי דקא כרבי וזרעי. אמר: מניחין חיי עולם ועוסקין בחיי שעה? כל מקום שנותנין עיניהן מיד נשרף. יצתה בת קול וא...

 "אף אני אעשה זאת לכם והפקדתי עליכם בהלה את השחפת ואת הקדחת מכלות עינים ומדיבת נפש וזרעתם לריק זרעכם ואכלהו איביכם" (ויקרא כו,טז). 'ר' אלעזר בר' יהודה אומר: בעון חלה אין ברכה במכונס,...

 'ת"ר: מעשה בתלמיד אחד שבא לפני ר' יהושע, א"ל: תפלת ערבית רשות או חובה? אמר ליה: רשות. בא לפני רבן גמליאל, א"ל: תפלת ערבית רשות או חובה? א"ל חובה. א"ל: והלא ר' יהושע א...

 'אמרו: שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא, מגבת עד אנטיפרס; וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה. והיה העולם שמם עד שבא ר"ע אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם. ר"...

 "וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמר. דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי תבאו אל הארץ אשר אני נתן לכם ושבתה הארץ שבת לה'” וגו' (ויקרא כה,א-ב). '"וידבר ה' אל משה בהר סיני לאמר" – מה ענין שמי...

 "וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עמר התנופה שבע שבתות תמימת תהיינה. עד ממחרת השבת השביעת תספרו חמשים יום … וקראתם בעצם היום הזה מקרא קדש יהיה לכם כל מלאכת עבדה לא תעשו חקת עולם בכל מוש...

 "ולקחת סלת ואפית אתה שתים עשרה חלות שני עשרנים יהיה החלה האחת. ושמת אותם שתים מערכות שש המערכת על השלחן הטהר לפני ה'. ונתת על המערכת לבנה זכה והיתה ללחם לאזכרה אשה לה'. ביום השבת ...

  ישנה מסורת שבל"ג בעומר נפטר רשב"י, ולכן עושים בו הילולה לכבוד התנא הקדוש רשב"י זיע"א (אמנם יש שחולקים ואומרים שהשמחה בל"ג בעומר אינה קשורה לרשב"י, ויש ש...

 "וקדשתם את שנת החמשים שנה וקראתם דרור בארץ לכל ישביה יובל הוא תהיה לכם ושבתם איש אל אחזתו ואיש אל משפחתו תשבו" (ויקרא כה,י). '"וקראתם דרור" – אין "דרור" אלא חירו...

מידע אישי

2413 חידושים
104 תגובות
12366 נקודות
תאריך הרשמה: 1/29/2011