יניב

כל החידושים של יניב | כל התגובות של יניב

 "ואת קלעי החצר ואת מסך פתח שער החצר אשר על המשכן ועל המזבח סביב ואת מיתריהם ואת כל כלי עבדתם ואת כל אשר יעשה להם ועבדו" (במדבר ד,כו). '… דתניא: (שמות כז, א) "ושלש אמות קומתו"...

 'ר"ע אומר: למד תורה בילדותו, ילמוד תורה בזקנותו. היו לו תלמידים בילדותו, יהיו לו תלמידים בזקנותו. שנא' "בבקר זרע את זרעך" וגו'. אמרו: שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא ...

"והשמדתי את במתיכם והכרתי את חמניכם ונתתי את פגריכם על פגרי גלוליכם וגעלה נפשי אתכם. ונתתי את עריכם חרבה והשמותי את מקדשיכם ולא אריח בריח ניחחכם. והשמתי אני את הארץ ושממו עליה איביכם ה...

 יום העצמאות נקבע בתאריך ה' באייר, נראה שיש כמה רמזים בזמן הזה (אמנם בפועל כיום ברוב המקרים הוא נדחה, אולם זהו התאריך המקורי. ויותר מזה לשיטת מרן שר התורה הרה”ג שלמה גורן זצוק”ל זיע”א שפוסק שתמיד...

  "וספרת לך שבע שבתת שנים שבע שנים שבע פעמים והיו לך ימי שבע שבתת השנים תשע וארבעים שנה. והעברת שופר תרועה בחדש השבעי בעשור לחדש ביום הכפרים תעבירו שופר בכל ארצכם. וקדשתם את שנת הח...

"הדו לה' כי טוב כי לעולם חסדו. יאמרו גאולי ה' אשר גאלם מיד צר. ומארצות קבצם ממזרח וממערב מצפון ומים" וגו' (תהלים קז,א-ג). "ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברנה ושמחת ...

 'כי הא דרב יוסף בריה דר' יהושע בן לוי חלש, ואיתנגיד. כי הדר, אמר ליה אבוה: מאי חזית? אמר ליה: עולם הפוך ראיתי, עליונים למטה ותחתונים למעלה. אמר לו: בני, עולם ברור ראית. ואנן היכי התם? כי היכי דא...

יום העצמאות יוצא בה' באייר (אמנם הוא נדחה פעמים רבות [בדר”כ יוצא שהוא נדחה], אבל במקור הוא בה' באייר [בנוסף שע"פ שיטת מרן שר התורה הרה"ג שלמה גורן זצוק"ל זיע"א תמיד הת...

  "ולא תחללו את שם קדשי ונקדשתי בתוך בני ישראל אני ה' מקדשכם" (ויקרא כב,לב). 'וכן אמר רב אדא בר אהבה: מנין שאין היחיד אומר קדושה? שנאמר (ויקרא כב, לב) "ונקדשתי בתוך...

'אמרו: שנים עשר אלף זוגים תלמידים היו לו לרבי עקיבא, מגבת עד אנטיפרס, וכולן מתו בפרק אחד מפני שלא נהגו כבוד זה לזה. והיה העולם שמם, עד שבא ר"ע אצל רבותינו שבדרום ושנאה להם. ר"מ, ור' יהודה, ו...

 "לא תעשו עול במשפט לא תשא פני דל ולא תהדר פני גדול בצדק תשפט עמיתך" (ויקרא יט,טו). '"לא תעשו עול במשפט" – בדין. מלמד שהדיין המקלקל את הדין קרוי עול, שנאוי, משוקץ, חרם, ותועבה...

  "וידבר ה' אל משה לאמר. דבר אל בני ישראל ואמרת אלהם כי תבאו אל הארץ אשר אני נתן לכם וקצרתם את קצירה והבאתם את עמר ראשית קצירכם אל הכהן. והניף את העמר לפני ה' לרצנכם ממחרת השבת...

 'יוסי בן יועזר איש צרדה ויוסי בן יוחנן איש ירושלים קבלו מהם. יוסי בן יועזר איש צרדה אומר: יהי ביתך בית ועד לחכמים, והוי מתאבק בעפר רגליהם, והוי שותה בצמא את דבריהם. יוסי בן יוחנן איש ירושלים אומ...

'אמר ר' חנינא: שאלתי את רבי אליעזר בבית מותבא רבא: מה נשתנו פטרי חמורים מפטרי סוסים וגמלים? א"ל: גזירת הכתוב היא. ועוד, שסייעו ישראל בשעת יציאתם ממצרים, שאין לך כל אחד ואחד מישראל שלא היו עמו תשע...

"והקרבתם אשה עלה לה' פרים בני בקר שנים ואיל אחד ושבעה כבשים בני שנה תמימם יהיו לכם" (במדבר כח,יט). זה קרבן המוסף שמקריבים בפסח (בחג ובחוה"מ), וכך (כמובן) גם אנחנו אומרים בתפילת מוסף. בפ...

מידע אישי

1205 חידושים
95 תגובות
6235 נקודות
תאריך הרשמה: 1/29/2011