יניב

כל החידושים של יניב | כל התגובות של יניב

 '(נחמיה ט, ד) "ויצעקו אל ה' אלקים בקול גדול" מאי אמור? אמר רב ואיתימא ר' יוחנן: בייא בייא, היינו האי דאחרביה למקדשא, וקליה להיכליה, וקטלינהו לכולהו צדיקי, ואגלינהו לישראל מארעהון, ועדי...

  'חמשה דברים ארעו את אבותינו בשבעה עשר בתמוז וחמשה בתשעה באב. בשבעה עשר בתמוז נשתברו הלוחות, ובטל התמיד, והובקעה העיר, ושרף אפוסטמוס את התורה, והעמיד צלם בהיכל. בתשעה באב נגזר ע...

  "וישלח אתם משה אלף למטה לצבא אתם ואת פינחס בן אלעזר הכהן לצבא וכלי הקדש וחצצרות התרועה בידו. ויצבאו על מדין כאשר צוה ה' את משה ויהרגו כל זכר. ואת מלכי מדין הרגו על חלליהם את אוי ...

  "ושם אשת עמרם יוכבד בת לוי אשר ילדה אתה ללוי במצרים ותלד לעמרם את אהרן ואת משה ואת מרים אחתם" (במדבר כו,נט). '(שמות ב, א) "וילך איש מבית לוי" להיכן הלך? אמר ר...

 "מי מנה עפר יעקב ומספר את רבע ישראל תמת נפשי מות ישרים ותהי אחריתי כמהו" (במדבר כג,י). '… מאי "ספר הישר"? א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן: זה ספר אברהם יצחק ויעקב שנקראו ...

  במילה תשובה יש את האותיות שבת, ובנוסף גם יש את האותיות ו' ו-ה' כעין החסרון בשם ה' כשה' נשבע נגד עמלק: “כי יד על כס יה" (שמות יז,טז) '… נשבע הקב"ה שאין שמו שלם ואין כס...

  "ויאמר ה' אל משה השב את מטה אהרן לפני העדות למשמרת לאות לבני מרי ותכל תלונתם מעלי ולא ימתו. ויעש משה כאשר צוה ה' אתו כן עשה" (במדבר יז,כה-כו). 'והתניא: משנגנז ארון נגנז ...

  "וירא אליו ה' באלני ממרא והוא ישב פתח האהל כחם היום" (בראשית יח,א). 'חביבה המילה, שנשבע הקדוש ברוך הוא לאברהם, שכל מי שהוא מהול, אינו יורד לגיהינום. שנאמר: "ביו...

  "והפשט את אהרן את בגדיו והלבשתם את אלעזר בנו ואהרן יאסף ומת שם" (במדבר כ,כו). 'א"ר אמי: למה נסמכה מיתת מרים לפרשת פרה אדומה? לומר לך: מה פרה אדומה מכפרת, אף מיתתן ...

  "ויבאו עד נחל אשכל ויכרתו משם זמורה ואשכול ענבים אחד וישאהו במוט בשנים ומן הרמנים ומן התאנים" (במדבר יג,כג).'"וישאוהו במוט בשנים" – ממשמע שנאמר "במוט" ...

  "והאספסף אשר בקרבו התאוו תאוה וישבו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי יאכלנו בשר. זכרנו את הדגה אשר נאכל במצרים חנם את הקשאים ואת האבטחים ואת החציר ואת הבצלים ואת השומים" (במדבר ...

 בחג שבועות נוהגים לקרוא מגילת רות, מכמה סיבות, אחת הסיבות היא: 'ולמה קורין מגילה זו בחג שבועות? שמגילה זו כולה חסד והתורה כולה חסד, שנאמר (משלי לא, כו) "ותורת חסד על לשונה”, וניתנה בחג שבוע...

  'דתניא: ר' ישמעאל אומר: כללות נאמרו בסיני, ופרטות באהל מועד. ר"ע אומר: כללות ופרטות נאמרו בסיני, ונשנו באהל מועד, ונשתלשו בערבות מואב' (זבחים קטו,ב). נראה שר"י ...

 "ביום השני הקריב נתנאל בן צוער נשיא יששכר" (במדבר ז,יח). '"ביום השני הקריב נתנאל בן צוער הקריב את קרבנו" מה ת"ל? לפי שבא ראובן וערער, אמר: דיי שקדמני יהודה (למ...

  '… וכן הוא אומר "כי הנוגע בכם נגע בבבת עינו" (זכריה ב יב). ר' אלעזר בנו של ר"י הגלילי אומר: כאלו הוא מושיט אצבעו בתוך עינו של עצמו ועוקרה. אמר לו ...

מידע אישי

1220 חידושים
95 תגובות
6310 נקודות
תאריך הרשמה: 1/29/2011