יניב

כל החידושים של יניב | כל התגובות של יניב

  פרשת "מקץ" יוצאת בחנוכה, מה הקשר בין הפרשה לחנוכה? בפרשת מקץ מובא שהאחים של יוסף יורדים למצרים, ושם יוסף מצער אותם: “וירא יוסף את אחיו ויכרם ויתנכר אליהם וידבר אתם קשות&qu...

 "ויעלו ממצרים ויבאו ארץ כנען אל יעקב אביהם. ויגדו לו לאמר עוד יוסף חי וכי הוא משל בכל ארץ מצרים ויפג לבו כי לא האמין להם. וידברו אליו את כל דברי יוסף אשר דבר אלהם וירא את העגלות אשר שלח יוס...

'מאי חנוכה? דתנו רבנן: בכ"ה בכסליו יומי דחנוכה תמניא אינון, דלא למספד בהון ודלא להתענות בהון. שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום, בדקו ...

 "ויהי מקץ שנתים ימים ופרעה חלם והנה עמד על היאר" וגו' (בראשית מא,א). התורה מדגישה שחלום פרעה היה לאחר שנתיים, שאז הזכירו שר המשקים לפרעה, לאחר ששכחו, כמו שנאמר בפס' קודם "ולא זכר ...

 'מאי חנוכה? דתנו רבנן: בכ"ה בכסליו יומי דחנוכה תמניא אינון, דלא למספד בהון ודלא להתענות בהון. שכשנכנסו יוונים להיכל טמאו כל השמנים שבהיכל, וכשגברה מלכות בית חשמונאי ונצחום, בדקו ולא מצאו אל...

  "וליוסף ילד שני בנים בטרם תבוא שנת הרעב אשר ילדה לו אסנת בת פוטי פרע כהן און" (בראשית מא,נ). 'אמר ריש לקיש: אסור לאדם לשמש מטתו בשני רעבון, שנאמר (בראשית מא, נ) "...

  "ויהי כהיום הזה ויבא הביתה לעשות מלאכתו ואין איש מאנשי הבית שם בבית. ותתפשהו בבגדו לאמר שכבה עמי ויעזב בגדו בידה וינס ויצא החוצה" (בראשית לט,יא-יב). 'אמר רב חנא בר ביזנא א...

  "ויקמו כל בניו וכל בנתיו לנחמו וימאן להתנחם ויאמר כי ארד אל בני אבל שאלה ויבך אתו אביו. והמדנים מכרו אתו אל מצרים לפוטיפר סריס פרעה שר הטבחים. ויהי בעת ההוא וירד יהודה מאת אחיו ...

  'ר"ש בן לקיש פתר קריא בגליות. "וְהָאָרֶץ הָיְתָה תֹהוּ" זה גלות בבל שנאמר (ירמיה ד, כג): "ראיתי את הארץ והנה תהו". "וָבֹהוּ" זה גלות מדי (אסתר ...

חנוכה קשור לחג הסוכות, כמו שראו זאת החשמונאים: 'ויחוגו חג לה' שמונת ימים כימי חג הסוכות, ויזכרו את הימים מקדם בחגגם את חג הסוכות בהרים ובמערות, ויתעו בישימון כבהמות שדה' וכו' (חשמונאים ב,י). בא השפת א...

 "דבר אל אהרן ואמרת אליו בהעלתך את הנרת אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות" (במדבר ח,ב). 'מה כתיב למעלה מן הענין, שנאמר (במדבר ז, א): "ויהי ביום כלות משה ויקריבו נשיאי ישראל",...

"וישמע ראובן ויצלהו מידם ויאמר לא נכנו נפש" (בראשית לז,כא). 'א"ר תנחום בר חנילאי: מפני מה זכה ראובן לימנות בהצלה תחלה? מפני שהוא פתח בהצלה תחלה, שנאמר (בראשית לז, כא) "וישמע ראובן ...

  "ויראו אתו מרחק ובטרם יקרב אליהם ויתנכלו אתו להמיתו. ויאמרו איש אל אחיו הנה בעל החלמות הלזה בא. ועתה לכו ונהרגהו ונשלכהו באחד הברות ואמרנו חיה רעה אכלתהו ונראה מה יהיו חלמתיו. ו...

 'מניחו למעלה משלושה טפחים. ומצוה להניחו למטה מעשרה טפחים, ואם הניחו למעלה מעשרה טפחים יצא, אבל אם מניחו למעלה מעשרים אמה לא יצא' (שו"ע סימן תרע"א סעיף ו') 'למעלה מג"ט: דכל למטה מג...

 בספרי חסידות (במהרי"ל) מובא שחנוכה הוא סוף זמן ימי הדין שמתחילים בתחילת השנה. נראה שזה רמוז בדברי ב"ש שלומדים שהסדר של הדלקת נרות החנוכה של המהדרין מן המהדרין הוא פוחת והולך, כשאחד הטע...

מידע אישי

1116 חידושים
94 תגובות
5788 נקודות
תאריך הרשמה: 1/29/2011