יניב

תאריך הרשמה: 1/29/2011
חידושים: 928 חידושים
תגובות: 85 תגובות
ניקוד: 4830 נקודות
שם: לא מולא
מין: לא מולא
תאריך לידה עברי: לא מולא
תאריך לידה לועזי: לא מולא
כתובת: לא מולא, לא מולא
טלפון: לא מולא
תיכון: לא מולא
על תיכוני: לא מולא
לימודים גבוהים: לא מולא
שירות צבאי/לאומי: לא מולא
מקום עבודה: לא מולא

פרסומים אחרונים - כל החידושים של יניב | כל התגובות של יניב

'ולא היה צריך לעשות שם אלא עשר שנים, ולמה הוסיפו לו שם ב' שנים. אמר הקב"ה: אתה השלכת בטחוני ובטחת בשר המשקים, ואמרת לו שתי זכירות: "כי אם זכרתני" "והזכרתני", תשתכח ב' שנים ב...

 "ויוסף הוא השליט על הארץ הוא המשביר לכל עם הארץ ויבאו אחי יוסף וישתחוו לו אפים ארצה" (בראשית מב,ו). 'ואם למדו מה שכרו? אמר רבא אמר רב ששת: זוכה לברכות כיוסף, שנאמר (משלי יא, כו) &qu...

  'ת"ר: מצות חנוכה נר איש וביתו. והמהדרין נר לכל אחד ואחד. והמהדרין מן המהדרין, ב"ש אומרים: יום ראשון מדליק שמנה, מכאן ואילך פוחת והולך. וב"ה אומרים: יום ראשון מדליק אחת, מכאן ואי...

  השם חנוכה בנוסף לציונו את עניין חנוכת המזבח וחנייתם מהמלחמה, יש בו גם משום לשון חינוך לעתיד. ראה באריכות ב'לזמן הזה' 'שלמות חנוכה', למרן גדול הדור הרה"ג חיים דרוקמן שליט"א. נראה שבחנו...

 "ויעברו אנשים מדינים סחרים וימשכו ויעלו את יוסף מן הבור וימכרו את יוסף לישמעאלים בעשרים כסף ויביאו את יוסף מצרימה" (בראשית לז,כח). 'ר' ברכיה ר' לוי בשם רבי שמעון בן לקיש: לפי שמכרו ...