chiddush logo

יניב

כל החידושים של יניב | כל התגובות של יניב

 "את אהל מועד ואת הארן לעדת ואת הכפרת אשר עליו ואת כל כלי האהל. ואת השלחן ואת כליו ואת המנרה הטהרה ואת כל כליה ואת מזבח הקטרת. ואת מזבח העלה ואת כל כליו ואת הכיור ואת כנו" (שמות...

 "ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלת נר תמיד. באהל מועד מחוץ לפרכת אשר על העדת יערך אתו אהרן ובניו מערב עד בקר לפני ה' חקת עולם לדרתם מאת בני ישראל" (...

"ועשית בגדי קדש לאהרן אחיך לכבוד ולתפארת" (שמות כח,ב). '"לכבוד ולתפארת" - שיהיה נכבד ומפואר במלבושים נכבדים ומפוארים כמו שאמר הכתוב "כחתן יכהן פאר" (ישעיהו סא י). כי ...

  "ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלת נר תמיד" (שמות כז,כ). '"ואתה תצוה" – לא הזכיר משה בזה הסדר משא״כ בכל החומש, שמשעה שנולד משה אין סדר...

"ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלת נר תמיד. באהל מועד מחוץ לפרכת אשר על העדת יערך אתו אהרן ובניו מערב עד בקר לפני ה' חקת עולם לדרתם מאת בני ישראל" (שמות כז,כ-כא)....

"ועשו את האפד … ולקחת את שתי אבני שהם ופתחת עליהם שמות בני ישראל. ששה משמתם על האבן האחת ואת שמות הששה הנותרים על האבן השנית כתולדתם. מעשה חרש אבן פתוחי חתם תפתח את שתי האבנים על שמת בני ישראל מס...

  "ויצקת לו ארבע טבעת זהב ונתתה על ארבע פעמתיו ושתי טבעת על צלעו האחת ושתי טבעת על צלעו השנית. ועשית בדי עצי שטים וצפית אתם זהב. והבאת את הבדים בטבעת על צלעת הארן לשאת את הארן בהם. ...

 "ועשית את מעיל האפוד כליל תכלת" (שמות כח,לא). '"את מעיל האפוד" - שהאפוד ניתן עליו לחגורה. "כליל תכלת" - כולו תכלת שאין מין אחר מעורב בו' (רש"י). 'מעיל שנים ...

 "כי יכרית ה' אלקיך את הגוים אשר אתה בא שמה לרשת אותם מפניך וירשת אתם וישבת בארצם" (דברים יב,כט).  מובא על זה בספרי: '(וירשת אותם) [וישבת בארצם]. מעשה ברבי יהודה בן בתירה ורבי מ...

 "דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי. וזאת התרומה אשר תקחו מאתם" וגו' (שמות כה,ב). '"תקחו את תרומתי" - אמרו רבותינו: ג' תרומות אמורות ...

 "דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי" (שמות כה,ב). חז"ל דרשו על הפס' כעין שנאמר "ויקחו לי" – שיקחו כביכול את הקב"ה, ע"י שית...

 "וידבר ה' אל משה לאמר. דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו תקחו את תרומתי" (שמות כה,א-ב). "ועשו ארון עצי שטים אמתים וחצי ארכו ואמה וחצי רחבו ואמה וחצי קמתו. ו...

 "ונתת על השלחן לחם פנים לפני תמיד" (שמות כה,ל). 'לחם הפנים ארכן עשרה ורחבן חמשה וקרנותיו שבע אצבעות ... בן זומא אומר: "ונתת על השולחן לחם פנים לפני תמיד”, שיהא לו פנים' (משנה מנחו...

 'ת"ר: איזהו מטבע של ירושלים? דוד ושלמה מצד אחד, וירושלים עיר הקודש מצד אחר. ואיזהו מטבע של אברהם אבינו? זקן וזקינה מצד אחד, ובחור ובתולה מצד אחר' (ב"ק צז,ב). 'דוד ושלמה - כתוב מצד א...

  "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם" (שמות כא,א). '"ואלה המשפטים. ר' ישמעאל אומר: אלו מוסיפין על העליונים, מה עליונים מסיני אף תחתונים מסיני' וכו' (מכילתא). ראה הסבר ב...

מידע אישי

2336 חידושים
102 תגובות
11977 נקודות
תאריך הרשמה: 1/29/2011