chiddush logo

אלון ארבץ

כל החידושים של אלון ארבץ | כל התגובות של אלון ארבץ

 הבית יוסף בסימן שיז העוסק במלאכת קושר מביא בסוף ההגדרות הכלליות לחיוב ופטור במלאכת קושר את שבלי הלקטהנ"ל:בית יוסף אורח חיים סימןשיז  כתוב בשבלי הלקט (סי' קכד) תני בתוספתא(פי"...

 רמב"ם הלכות שבת פרק כה הלכה ט כל כלי שמקפיד עליו שמא יפחתו דמיו כגון כלים המוקצים לסחורה וכלים היקרים ביותר שמקפיד עליהן שמא יפסדו אסור לטלטלן בשבת וזה הוא הנקרא מוקצה מחמת חסרון כיס, ...

 הרמ"א בסימן ש"י כותב שלא שייך הכנת כלים לשבת אצל גוי, ולכן הוא לא יכול להפוך כלים שברשותו למוקצה. ואפילו גרוגרות וצימוקים שהניחם במוקצה לייבשם אינם הופכים למוקצה, על אף שכשיהודי עושה ז...

מידע אישי

3 חידושים
0 תגובות
15 נקודות
שם: אלון ארבץ
תלמיד בישיבת עתניאל
תאריך הרשמה: 4/25/2012