chiddush logo

eladf

כל החידושים של eladf | כל התגובות של eladf

 ישנה מחלוקת גדולה מאוד ביהדות במצוות האמונה – האם ישנה מצווה כזאת. ואם יש, מה בדיוק ההגדרה שלה. לפי הרמב"ם ישנה מצווה כזאת:          &nbs...

 חג שמח לכולם! ידוע בעולם ההדרכה שכדאי להגיד לחניכים לפני הפעולה מה התוכנית לפעולה, כדי שיהיו בודאות כלשהי מתי הם עומדים לשחק כדורגל, לכן בעז"ה היום נפתח בסדרת שאלות, לאחר מכן נברר סוג...

 הגמרא אומרת לנו על תקנת קניין בד' אמות: תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף י עמוד אאמר ריש לקיש משום אבא כהן ברדלא: ארבע אמות של אדם קונות לו בכל מקום. [מאי טעמא] תקינו רבנן - דלא אתי לאנצויי.וישנם שא...

 נעסוק בסוגיה בנוגע לאדם שקונה משהו עבור אדם אחר בב"מ דף ט' ע"ב – י ע"א. במהלך הסוגיה הופיע הדין:              &n...

סיימנו את המשנה הראשונה של בבא מציעא, ושני הדיונים האחרונים היו בנוגע לרכוב קונה או לא, ולאחר מכן קניין כלים שעל גבי בהמה. הסוגיה של קניין רכיבה מתחיל כמה עמודים לפני, וכבר שמה הבבלי מביא את דברי שמ...

 בגמרא הקודמת אמרנו שרכוב לא קונה. הגמרא אצלנו כבר שבוע שני מנסה להוכיח את זה:                 תלמוד בבלי מסכת בבא מצי...

 בנוגע לקניין בהמה:                 תלמוד בבלי מסכת בבא מציעא דף ח עמוד א אמר רב יוסף, אמר לי רב יהודה: (ח ע"...

 זאת אומרת המגביה מציאה לחברו קנה חברו השבוע למדתי בסדר עיון את בבא מציעא דף ח עמוד א בסוגית המגביה מציאה לחברו. במאמר זה נסכם את הנלמד ואטען שיש קשר בין מחלוקת בסיסיות במסכת לבין המחלוקות ...

 הגמרא בבבא מציעא מוכיחה שבמקרה שיש ספק לא מעשרים אפילו אם ממה נפשך יש לעשר, כלומר לא משנה על איזה צד בספק עדיין תצטרך לעשר. על מנת להוכיח את זה הגמרא מביאה את הנתון:     ...

ישנה מחלוקת גדולה בראשונים, ובתוכה מחלוקת האם יש מחלוקת בין האמוראים האם אדם שחשוד על ממון – חשוד גם על שבועה. אביא מקורות ראשוניים לברר את הצדדים ואנסה ליישב שתי שאלות שעולות מתוך הגמרא שלמדתי השב...

מידע אישי

10 חידושים
0 תגובות
154 נקודות
לומד בישיבת מעלות
תאריך הרשמה: 6/24/2024