chiddush logo

האם הקב" ה שונא? להפטרת דברים חזון ,לע"נ אברה בן מרים ז"ל

נכתב על ידי izik28, 2/8/2022

 בסד 

ד"ת להפטרת דברים חזון ט באב דחוי התשפב לע"נ אברהם בן מרים ז"ל 

האם הקב"ה שונא ? 
-------------------------------------------------------
הקב"ה אינו בשר ודם  כידוע, אין לו שנאה כלפי שום אדם או דבר, גם לא החוטא הגדול ביותר, כעס כן אבל לא שנאה ,אם כן מה עושה בהפטרה הפ"ס," חדשיכם ומועדיכם שנאה נפשי היו עלי לטרח נלאיתי 
נשא ,ובפרשכם כפיכם אעלים עיני מכם גם כי תרבו תפלה אינני שמע ידיכם דמים מלאו"
המלבם מפרש, " ר"ל וכ"ש חצי היום השני שאתם מיחדים לצרכיכם לאכול ולשתות שלכן קראו חדשיכם שלכם לצרכיכם, זה שנאה נפשי לגמרי, כי אין בו לא מעשה טובה ולא מחשבה, אחר שאינכם מתענגים לשם ה'.
"היו עלי לטורח", הדבר מצד עצמו היא טירחא בעיני, מצד שהוא נגד רצוני. וגם "נלאיתי נשא", מצד אורך הזמן שאתם מתמידים ושונים בחטא, (כי משא כבד יהיה למעמסה אף זמן מועט, וגם משא קל ילאה הנושאו זמן ארוך, וכ"ש הנושא משא כבד זמן ארוך):"
או במילים אחרות הקב"ה למרות חורבן המקדש רוצה שנייחד את השבת לא רק לאכילה ושתיה ,אלא נשלב זאת עם לימוד תורה לשם ה" בלבד, לא לעשיית טובה .. אלא ממש מהלב, זה רגש " השנאה" הוא
כך שאנו לא מתיחסים אליו מספיק, והדבר הוא לטורח עבורו ,המלבים מפרש"  אחר שהוכיחם עד הנה לאמר, כי הפועל הטוב מהבאת הקרבנות והעצרה בבהמ"ק לא יועיל אם לא תסכים עמו טוב המצפון והמחשבה הזכה, יאמר כי גם טוב המחשבה לא יועיל אם האדם מלוכלך בחטאים בפועל. כי גם עת תפרשו כפיכם להתפלל, והוסיף לאמר.
"גם כי תרבו תפלה", שגדר מלת תפלה היא שפיכת הנפש במחשבה זכה וראויה, שאז הלא הכינותם לבבכם אלי, מ"מ "אעלים עיני מכם ולא אוכל לשמוע" תפלתכם מצד "שידיכם דמים מלאו" במה שאתם שופכים דם נקיים, ובזה רוע המעשים ישחיתו זכות הכונה, כי מתנאי העבודה השלימה ששניהם הפעל והמחשבה יתקדשו לפי ה', ואם תשאלו ובמה נכף לה' ונרצה לפניו? הגיד לך אדם מה טוב, ואיך תשובו לה' ומה המה תנאי התשובה וגדריה, תחלה:" רחצו הזכו הסירו רע מעלליכם מנגד עיני חדלו הרע למדו היטב דרשו משפט אשרו חמוץ שפטו יתום ריבו אלמנה "  ,המלבים מפרש,"  כתמי העונות הקודמים, ע"י חרטה ועזיבת החטא, ולא די ברחיצה ושטיפה בעלמא, "רק הזכו" בזכזוך היטב שיסור הכתם מכל וכל, ר"ל שובו מאהבה עד שיתהוו מן העונות זכיות. ומתי די בחרטה לבד? רק בעבירות שבין אדם למקום שאין העוון קיים עודנו, אבל בעבירות שהן קיימות עודנה שהן עבירות שבין אדם לחבירו, בזה "הסירו רע מעלליכם מנגד עיני", ר"ל מעללים שעדן עומדים לנגד עיני, והחטא ישנו עוד במציאות, צריך שתסירו אותו, גזל ישיב, אונאה יחזיר, חבול ישלם, מוציא ש"ר יפייס. - כ"ז לתקן חטא העבר. עתה יורה איך יתנהג השב בעתיד, "חדלו מלהרע" הוא סור מרע מעתה והלאה, ולא די בזה לבד רק, "
הקב"ה נתן לנו את השבת היקרה בה חל ט באב כרמז עבה לכך שהוא דורש בטובתנו , השבת ניתנה עבורנו , עצם העובדה שהשבת אנו אוכלים נחים ולומדים תורה ברוגע  ולא צמים ומתאבלים היא סימן לכך שהגאולה תבוא רק !! אם ננהג באותה צורה באופן תדיר , קיום מצות ה" בלב זך ומלא אהבה תוך כדי שילוב  התחום הגשמי שהרי אנו לא מלאכים ..  עם הרוחני  ושילובם  עם אהבת הרע ולא שנאתו , שכן כשאדם שונא מישהו סתם , או אפילו אם זה מוצדק  ואותו אדם עשה לו עוול שלא מגיע לו , עצם פעולה זו גורמת לחורבן , כעס ושנאת האחר היא חורבן , שכן הנשמה כועסת וכידוע כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה , גם אם אותו אםד חושב, אני צודק ,  עליו  ללכת בדרכי אהרון הכהן שנפטר ב א באב עליו אומר המדרש,"  במסכת אבות (א, יב) נאמר: "הווי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום ורודף שלום". באבות דרבי נתן (יב, ג) מתוארת שיטתו של אהרן: "שני בני אדם שעשו מריבה זה עם זה, הלך אהרן וישב אצל אחד מהם. אמר לו: "בני, ראה חברך מהו אומר, מטרף את לבו וקורע את בגדיו, אומר 'אוי לי, היאך אשא את עיני ואראה את חברי, בושתי הימנו שאני הוא שסרחתי עליו'". הוא יושב אצלו עד שמסיר קנאה מלבו. והולך אהרן ויושב אצל האחר, ואומר לו: "בני ראה חברך מהו אומר, מטרף את לבו וקורע את בגדיו, ואומר 'אוי לי היאך אשא את עיני ואראה את חברי, בושתי הימנו שאני הוא שסרחתי עליו'". הוא יושב אצלו עד שמסיר קנאה מלבו. וכשנפגשו זה בזה, גפפו ונשקו זה לזה". עד ימינו נחשב אהרן הכהן לסמל של אהבת הבריות ורדיפת שלום.
. על פי המובא באבות דרבי נתן, אהרן הכהן היה ה'מטפל' הזוגי הראשון הידוע לנו, הצלחתו הייתה יוצאת מן הכלל. ניתן ללמוד זאת מהנאמר עליו באבות דרבי נתן (פרק י"ב) שהיו בישראל (בדור המדבר) אלפי ילדים שנקרא שמם 'אהרן', מדוע? מפני שאלמלא אהרן הם לא היו באים לעולם! שהיה אהרן משים שלום בין איש לאשתו ובעקבות השלום נולדו הילדים הללו, כאות הוקרה לאהרן, קראו ההורים את שם בנם כשמו, בהתחשב בעובדה שהבנות הן לכל הפחות חצי מאוכלוסיית העולם, הרי שמול אלפי הבנים שנקראו 'אהרן', נולדו גם אלפי בנות ואם נוסיף על זה את הסבירות שחלק מ'ההצלחות' של אהרן לא באו לידי ביטוי בלידת ילדים מכל סיבה שהיא, הרי ש'במבחן התוצאה' אהרן הצליח להביא מזור לאלפים רבים של זוגות ולהעמיד אותם על דרך סלולה בקשר הזוגי שלהם.
. בעקבות מותו של אהרן, נסתלקו ענני הכבוד, שהקיפו את ישראל בהליכתם במדבר. כך נודע לעם שענני הכבוד, שהגנו עליהם, היו בזכותו של אהרן.
. אהרן הכהן נפטר בא' אב, והוא היחיד אשר תאריך פטירתו מצוין בתורה. אהרן נפטר בשנה הארבעים לצאת בני ישראל ממצרים, בטרם הכניסה לארץ ישראל במקום הקרוי הֹ‏ר ההר, על גבול ארץ אדום. נהוג להתענות ביום זה, על אף שבדרך כלל לא מתענים בראשי חודשים",אז יהודים יקרים , לקרוא ולהפנים ! [כן גם אני ..] שבת שלום ובתקוה שהצום יתבטל  [,ואם לא ,אז בע"ה לשנה הבאה שנת הקהל!  ] 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה