chiddush logo

" זה השער לה" צדיקים יבואו בו" לחיג השבעות ומגילת רות לע"נ הרב יוסף משה הכהן בן שרה זצ"ל

נכתב על ידי izik28, 1/6/2022

 בסד 

ד"ת לחג השבועות התשפ"ב 

"זה השער לה צדיקים יבוא בו " 
--------------------------------------------------------------
רות גיבורת מגילת רות  המיוחדת במתיקותה ולימודה אומרת את המשפט הנ"ל  לנעמי שהפצירה בה  לעזוב אותה וללכת לדרך אחרת  בגלל היותה מבוגרת ואין  סיכו שהיא נעמי תלד לה חתן לעתיד הרחוק וכלשונה חבל על הזמן .. הלהן תשברנה עד אשר יגדלו הלהן תעגנה לבלתי היות לאיש אל בנתי כי מר לי מאד מכם כי יצאה בי יד יהוה"    ,המלבים מפרש," הלהן תשברנה", [גדר השבר הוא המקוה על דבר ברור שהסברא נותנת שימלא תקותו בעתו, כמו שברו על ה' אלהיו, וכן אם המצא השבר בעתו, ביום אשר שברו אויבי היהודים לשלוט בהם, אליך ישברון ואתה נותן להם את אכלם בעתו] ר"ל הלא יש ספק אם יגדלו כלל כי יוכל להיות שימותו בקטנותם, אולם גם אם יגדלו הלהן תעגנה לבלתי היות לאיש, אל בנותי במדרש מפרש מלת אל, מלשון אלי כבתולה (יואל א') אללי לי (מיכה ז') ר"ל אוי ואבוי לי יותר מכם. כי יצאה בי יד ה', יד ה' המורה על המכה לא נמצא בלשון יציאה רק בלשון הויה, תהי ידך בי, היתה בי יד ה', ולשון יציאה הבא פה מורה שכבר כלה בה כל מכותיו עד שא"א עוד שיכה אותה שנית, ועז"א במדרש יצאה בי, בי ובבני ובבעלי, ר"ל שאחר שהכה את כלם לא נשאר עוד דבר שיכה שנית, אבל בכם היתה יד ה' ולא יצאה:" רות ענתה לה ,"ותאמר רות אל תפגעי בי לעזבך לשוב מאחריך כי אל אשר תלכי אלך ובאשר תליני אלין עמך עמי ואלהיך אלהי "מפרש המבלים" אל תפגעי בי", [במדרש אמרה לה לא תחטא עלי לא תסבון פגעך מני, ר"ל כי פגיעה משמש על ג' דברים: הריגה ויפגע בו וימת, פגישה ופגע ביריחו, תחנונים ופגעו לי בעפרון, ולדעת המדרש תחנונים ופגישה ענינם א' שמבקש ומצפה שחברו יצא לקראתו ברצון לבבו למלא בקשתו, ולז"א שתפסה לשון פגיעה אם מענין הריגה שע"י שתעזוב אותה תמות מיתת הנפש, ועז"א לא תחטא עלי, אם מענין פגישה ותחנונים, ר"ל אל תחשוב שלבבי יפגעך בבקשה זאת ויהיה לבבי כלבבך ותסבון ר"ל תקח פגעך ממני]. לעזבך לשוב מאחריך, ר"ל לא שאעזוב אותך כי איני רוצה להפרד ממך ואף לא לשוב מאחריך שאף אם אצטרך לעזבך לא אשוב מאחריך לארץ מואב כי בכל זה אלך לארץ יהודה ואתגייר שם ע"י אחרים [וכ"ה במדרש לשוב מאחריך מ"מ דעתי להתגייר אלא מוטב על ידך ולא ע"י אחרים], כי אל אשר תלכי אלך ר"ל בל תחשוב כי תכלית הליכתי משונה מן תכלית הליכתך שאת הולכת לשם לבעבור דתך שתוכל לשמור מצות התלויות בארץ והתורה והמצוה ואני הולך רק בעבור השגת איזה תועלת, כי תכלית הליכתי הוא עצמו התכלית שאת הולכת אליו, וכן אל תחשבי שאני מקוה איזו הצלחה זמניית שאנשא לאיש עשיר וכדומה כי באשר תליני אלין, אלין כגר בארץ וכצדיקים שהעה"ז הוא אצלם רק כמלון אורחים, כי מגמת הליכתי הוא מצד כי עמך עמי ואלהיך אלהי, שכבר תפשתי תורת אלהיך ומנהגי בני עמך ואני כאחת מבני עמך:", רות דבקה בנעמי למרות שלא ידעה מה ילד יום והאם היא עושה נכון , פשוט ככה אמר לה הלב והוא לא טעה ,עניין זה מתקשר לסיפור יעקב ורחל בה הם חיכו  אחד לשני 14 שנה , מה שהשתלם בסוף , אך מה הקב"ה חושב על עניין זה ? האם הוא בעד ?  תשובה לעניין זה אפשר לקבל מהפסוק  הבא": באשר 
תמותי אמות ושם אקבר כה יעשה ה" לי לי וכה יסיף כי המות יפריד ביני ובינך" המלבים מפרש"  באשר", ועיקר מגמת הליכתי הוא באשר תמותי אמות, שאמות מות ישרים כמו שתמותי את, שהרוח תשוב אל צרור החיים, ולבעבור ששם אקבר במקום שתקברי את בארץ הקדושה ובקברי צדיקים המוכנים לקום בתחיה, כה יעשה לי אלהים, נשבעה בשבועה לקיים דבריה שזאת עקר כוונתה, כי המות יפריד ביני ובינך, ר"ל שמגמת הליכתי עמך הוא מפני שראיתי והבנתי שהמות ישים הבדל גדול בינינו שהגם שבחיים דבקתי עמך שהגם שהדת הפריד בינינו בכ"ז היינו מחוברים יחד באהבה אבל אחר המות נהיה מופרדים כי את תדבק באלהי הרוחות ואני אהיה נדחה בין מחיצת עובדי גלולים, ולכן אבקש להתגייר שאז לא נפרד גם במות, ובדבריה אלה גלתה כי כבר נכונים בלבה כל יסודי האמונה מציאת ה' ואחדותו כמ"ש אלהיך אלהי, תורת ישראל ומנהגיהם כמ"ש באשר תלכי אלך, ר"ל שאלך בדרך טובים ובדרכי התורה ואמרה עמך עמי וכן האמינה בהשארת הנפש ובשכר ועונש של עוה"ב ובתה"מ כמ"ש באשר תמותי אמות ושם אקבר, וחז"ל דרשו מזה ג"כ שקבלה מצות המעשיות ושעז"א באשר תלכי אלך בשבת, ואמרו כי מה שאת יכול לסגל מצות ומע"ט סגלי בעה"ז אבל לעוה"ב כי המות יפריד ביני ובינך:".
על הגרים אומר הקב"ה "[מדרש תהילים] . משל למה הדבר דומה? למלך שהיה לו צאן, והיו יוצאים ורועים בשדה ונכנסים בערב בכל יום. פעם אחת נכנס צבי עם הצאן, והיה המלך אוהב את הצבי ביותר. אמר המלך: הצביים יושבים במדבר, ואין דרכם להיכנס ליישוב אצל בני אדם, וזה הצבי נכנס וישב אצלנו, האם לא נחזיק לו טובה שעזב המדבר הגדול הרחב, מקום שהצביים והאיילות רועים, והניח אותם ובא אצלנו?! – כך אמר הקב"ה: טובה גדולה צריך אני להחזיק לגר, שהניח משפחתו ובית אביו ובא אלי, לכן אני מצוה עליו: "ואהבתם את הגר" .
למעשה כל זוג שנישא הוא גר במידה מסויימת.. הוא עוזב את בית אביו ואימו כנאמר," על כן יעזוב איש את אביו ואימו ודבק באשתו והיו לבשר אחד"  ,בדיוק כרות ונעמי ,אותו זוג כרת ברית ובונה את ביתו היכן  שיבחר  , הוא ממשיך  בשושלת  המשפחות  , והקב"ה כמובן מקבלו ומברך אוותם ביום חתונתם  .
רות יכלה לעזוב את נעמי ולמצוא לה חתן  גוי בקלות   ,אך היא העדפה את דרך החתתים על פני הדבש ,בדיוק כסנה במדבר סיני עליו נאמר, " מדרש סיפרי מסביר," אה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה - לפי שנאמר החיים והמות נתתי לפניך הברכה והקללה, שמא יאמרו ישראל, הואיל ונתן הקב"ה לפנינו שני דרכים דרך החיים ודרך המות - נלך באיזו מהם שנרצה? ת"ל ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך! משל לאחד שהיה יושב בפרשת דרכים, והיו לפניו שני שבילים: אחד שתחלתו מישור וסופו קוצים, ואחד שתחלתו קוצים וסופו מישור; והיה מודיע את העוברים ואת השבים, ואומר להם: שאתם רואים שביל שתחילתו מישור - בשתים ושלש פסיעות אתה מהלך במישור, וסופו לצאת בקוצים; ואתם רואים שביל זה שתחלתו קוצים - בשתים ושלש פסיעות אתה מהלך בקוצים, וסופו לצאת במישור. כך אמר להם משה לישראל: אתם רואים את הרשעים שהם מצליחים - בשנים ושלשה ימים הם מצליחים בעולם הזה, וסופו לדחות באחרונה; שנאמר משלי כד כי לא תהיה אחרית לרע, ואומר הנה דמעת העשוקים, ואומר הכסיל חובק את ידיו, ואומר דרך רשעים באפילה. והם רואים את הצדיקים, כשהם מצטערים בעולם הזה - בשנים ושלשה ימים מצטערים, וסופן לשמוח באחרונה; שנאמר להטיבך באחריתך, ואומר טוב אחרית דבר מראשיתו, ואומר כי אני ידעתי את המחשבות אשר אני חושב, ואומר אור זרוע לצדיק, אורח צדיקים כאור נוגה.
ר' יהושע בן קרחה אומר: משל למלך שעשה סעודה, והזמין כל האורחים, והיה אוהבו מיסב ביניהם, והיה דומה ליטול מנה יפה, ולא היה בו דיעה. כיון שראה שאין בו דיעה, אחז את ידו והניחה על המנה היפה. וכן הוא אומר תהלים טז ה' מנת חלקי וכוסי, אתה תומיך גורלי. יש לך אדם שניתן לו חלקו, ואינו שמח בחלקו; אבל ישראל מודים ומקלסים, שאין חלק יפה כחלקן, ולא נחלה כנחלתן, ולא גורל כגורלם, וכן מודים ומשבחים על כך, וכן דוד הוא אומר "חבלים נפלו לי בנעימים", ואומר: "אברך את ה' אשר יעצני", רות זכתה בבועז  שזכה בה כמובן וזאת היות והגואל הקודם לו ששמו טוב סרב לקח את רות לאישה בגלל היותה מואביה מה שמותר , וכאן המקום לשאול מדוע בועז בחר ברות דווקא?? , כדבריה"תֹּאמֶר אֵלָיו, מַדּוּעַ מָצָאתִי חֵן בְּעֵינֶיךָ לְהַכִּירֵנִי--וְאָנֹכִי, נָכְרִיָּה תשובת בועז "וַיַּעַן בֹּעַז, וַיֹּאמֶר לָהּ--הֻגֵּד הֻגַּד לִי כֹּל אֲשֶׁר-עָשִׂית אֶת-חֲמוֹתֵךְ, אַחֲרֵי מוֹת אִישֵׁךְ; וַתַּעַזְבִי אָבִיךְ וְאִמֵּךְ, וְאֶרֶץ מוֹלַדְתֵּךְ, וַתֵּלְכִי, אֶל-עַם אֲשֶׁר לֹא-יָדַעַתְּ תְּמוֹל שִׁלְשׁוֹם.  ."  המלבים מפרש, " "ויען בועז ויאמר לה", מה שמצאת חן בעיני הוא מפני שני דברים: א] כי הוגד לי כל אשר עשית את חמותך, שזה מורה על טיב מדתך וטיב לבך שלרוב הכלה שונאת את חמותה בפרט אחרי מות אישך ואת היית לה לעוזר וסומך, והדבר השני הוא הגירות שהיה לש"ש שלא בעבור איזה פניה מאיזה תועלת חיצוני שתשיג עי"כ, שהלא עזבת אביך ואמך ותלכי אל עם אשר לא ידעת, וא"כ היה הגרות לש"ש:", רות לא עזבה את נעמי והלכה לה  ,אלא נשארה איתה , כך ברגעים הכי קשים של האדם אפשר לראות מי באמת איתך .  בדיוק כיעקב ורחל ומשה רבנו! שלקח אשה כושית מדינית  מה שגם לא היה עובר היום  , דוד המלך  נולד מזיווג קדוש זה , היום דבר זה לא היה עובר .. בגלל היותו " לא מיוחס מספיק "..  יחוס של גיורת מואביה ?  אבל הקב"ה חשב  אחרת ואנו זכינו בספר תהילות ישראל אותו חיבר גאון ישראל שנולד מזיווג איך לומר .. חפש משהו אחר ....  אתה לא מתאים .. מה שמוכיח אחרת , אם הקב"ה אוהב את הגרים , שהם לא מבני ישראל .. אז אנחנו לא   נאהב את בני עמנו  אהבה באמת? לא אחד בפה ואחד  בלב  ?? למה נחרב בית המקדש?? ולמה הוא לא נבנה כבר אלפי שנים?? בגלל השורה הנ"ל ,אז למען כולם , כדאי להתחיל לבנות את המקדש  השלישי  , וזה מתחיל בלבנות אחת מחורבות ירושלים.  חג שמח וקיץ בריא שמח וטוב 
להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע