chiddush logo

כל יהודי הוא קרן של אור" לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"ל

נכתב על ידי izik28, 5/1/2022

 בסד


ד"ת לפרשת בא לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"ל 

כל יהודי הוא קרן של אור 

-------------------------------------------------------------------
בין שלל מכות מצרים אנו פוגשים את מכת החושך עליה נאמר "    ויאמר ה" אל משה נטה ידך על השמים ויהי חשך על ארץ מצרים וימש חשך", איך אפשר להרגיש חשך ? מישהו פעם החזיק חשך ביד? בטוח שלא אבל בעצם אולי כן ... הרמבן מפרש פירוש מעניין," לא ראו - כי לא היה החשך הזה אפיסת אור השמש שבא שמשם והיה כמו לילה, אבל היה חשך אפלה, כלומר איד עב מאד שירד מן השמים, כי על כן אמר נטה את ידך על השמים להוריד משם חשכה גדולה נופלת עליהם והיתה מכבה כל נר כאשר בכל החפירות העמוקות ובכל מקומות החשך העצום לא יתקיים הנר, וכן העוברים בהרי חושך לא יעמד להם שם הנר ולא האש כלל, ועל כן לא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו, ואלמלא כן היו משתמשין בנרות, וזהו שאמר הכתוב שלח חושך ויחשיך, כי היה שלוח חשך לא אפיסת אור היום בלבד. ויתכן שהיה איד עב מאד מורגש שהיה בו כמו ממש כדברי רבותינו, כאשר הוא בים אוקינוס כעדות ר' אברהם. (שם שם כג),הדבר דומה אולי לערפל מאוד כבד ,שלא משנה מה תעשה אתה עדין בחושך ..  אבל רגע. גם במתן תורה היה חשך... בפרשת דברים נאמר " ותקרבון ותעמדון תחת ההר וההר בער באש עד לב השמים חשך ענן וערפל  "  ,רבנו בחיי מסביר את מכת חשך מצרים "   נטה ידך על השמים - ...אבל יתכן לפרש כי מפני שהגלגלים גשמים וכל מעשה הטבע נכללים בהם, על כן אמר על השמים, כי כח האות והמופת למעלה מכחות הגלגלים שהם טבע, ולמעלה מהם אין שם הטבע תופש בהם רק אותיות ההויה, ומפני זה הזכיר על השמים "ויהי". ולא תמצא שיזכיר הכתוב "על השמים" כי אם בשתי מכות בלבד, והם הברד והחשך, יאמר בהם הכתוב "נטה את ידך על השמים", לומר שאף על פי שנשתלשלו מן השמים והם בדרך מקרה העולם, כח הנס בהם למעלה מן השמים. ומזה הזכיר בכל אחד לשון הויה, ומן הידוע שבאותיות ההויה יוכל אדם לשנות הטבע... ותמצא בפרשה ג' פעמים חשך, ויהי חשך, וימש חשך, ויהי חשך אפלה, לרמוז כי ג' מיני חשך הם, ואלו הם עלטה, אפלה ערפל, עלטה הוא חשך של בין הבתרים, שנאמר (בראשית ט"ו) ועלטה היה, אפלה הוא חשך של מצרים, שנאמר ויהי חשך אפלה, ערפל הוא חשך של מתן תורה שנאמר (שמות כ') ומשה נגש אל הערפל...
ובאור המדרש (רבה) הזה והסבה שבמכת החשך והממש שנתן הוא, שאין להבין שהחשיך השמש בגלגלו, אך עמד באורו ותקפו כל ימי החשך כשאר הימים, ועולם כמנהגו נוהג, אבל הענין הזה היה שהושחר האויר בכל ארץ מצרים, כי נסתתמו שביליו ויסגור ה' בעדם מהכנס האור בהם, כי בידוע שאור השמים נכנס ובוקע באויר, וכשם שהקול נכנס ובוקע בו כן אור השמש, והכנס אור השמש באויר הוא סבת ראותנו אור השמש, והקב"ה בטל סבה זו במצרים כל ימי החשך ומנע מהכנס אור השמש באויר, ואז חזר האויר שחור ולא יכלו לראות אור השמש והכוכבים, ואחר שחזר האויר שחור הכבידו הקב"ה כל כך עד שהיה בו ממש והיו מרגישים אותו במשוש, והיושב לא יוכל לקום ולא לפרוש את ידיו. והיה אור לישראל מפני שלא נסגרו להם שבילי האור... (שם שם כא).רבנו בחיי ממשיך ומסביר על ההבדל בין ערפל מתן תורה ובין להבדיל מכת  החשך," מלת ערפל הנזכר בכתובים תמיד פירשו המפרשים שהוא חשוך כענן, (תהלים צו) "ענן וערפל סביביו", והענין כי הכבוד מסתתר ומתעלם אפילו מן המלאכים המשרתים, וזהו שכתוב (שם י"ח) "ישת חושך סתרו סביבותיו סכתו". והנכון לפרש כי ערפל הוא אור צח בהיר, ובאור המלה ערפל ערוי אפל, כלומר שהאופל מעירה ונעדר משם, והוא שם שנאמר על עוצם האור הגדול, כי כשם שהחושך מסתיר הדבר בתוכו שאיננו נראה, כן עוצם האור התקיף החזק של פני הכבוד מסתיר ומונע המסתכל להסתכל בו. והעד במלת ערפל שהוא אור הוא מה שהזכיר כאן "אשר שם האלקים", ממה שכתוב (דניאל י"ח) "ונהורא עמיה שרא", וזהו שאנו אומרים בתפלה "ונגלית עליהם בערפלי טוהר". והנה משה לא נכנס בתוך הערפל אבל נתקרב אליו כאדם המתקרב אל שער המלך ולא נכנס לפנים מן השער, וזהו לשון "ומשה נגש אל הערפל"... (שם כ יח).
אותו ערפל  שהיה במעמד הר סיני ,מן הסתם כיסה את אור היום במקום בו היה אך הוא היה ערפל טהור, בקדושת ה"  כערפילי טהר , כבוד ה" שכן בערפל ,הרב"ג מלובלין מסביר במאמרו," מלכים א, ח :
וַיְהִי, בְּצֵאת הַכֹּהֲנִים מִן-הַקֹּדֶשׁ; וְהֶעָנָן מָלֵא, אֶת-בֵּית ה".  וְלֹא-יָכְלוּ הַכֹּהֲנִים לַעֲמֹד לְשָׁרֵת, מִפְּנֵי הֶעָנָן:  כִּי-מָלֵא כְבוֹד ה", אֶת-בֵּית  ה"אָז, אָמַר שְׁלֹמֹה:  יְהוָה אָמַר, לִשְׁכֹּן בָּעֲרָפֶל ",לאחר שסיים שלמה את בניין בית המקדש, ראה בנבואה, שעתיד הוא להיחרב וכי תבוא עת כאשר ענן קודר יכסה את מקום המקדש והכהנים יאלצו לצאת מתוכו. אולם הוא התנחם בהבטחה שהבטיח השם -יתברך, שלא לנטוש את עמו ישראל אף בזמנים הקשים ביותר ולהיות אתם אף בערפל הקודר ביותר.
זהו שאומר כאן הכתוב: ברגע החגיגי של חנוכת- הבית נתגלה לעיני שלמה החזיון המעציב, כאשר יהיה
"בְּצֵאת הַכֹּהֲנִים מִן-הַקֹּדֶשׁ"- כבולים בשלשלאות ברזל – "וְהֶעָנָן מָלֵא, אֶת-בֵּית ה'" – וענן קודר יכסה את בית ה', כך שהכהנים לא יעשו את העבודה כי- אם זרים יבוא בו ויחללוהו. אך בכל- זאת לא רפו ידיו של שלמה ולא השבית את שמחתו עכשיו, שכן התנחם בזה אשר "ה"  אָמַר, לִשְׁכֹּן בָּעֲרָפֶל" – שהבטיח ה' לשכון עם בני- ישראל אף בזמנים החשוכים והמעורפלים ביותר.
זוהי גם כוונת הכתוב אצל משה רבנו:  " וּמֹשֶׁה נִגַּשׁ אֶל-הָעֲרָפֶל, אֲשֶׁר-שָׁם הָאֱלֹהִים" ( שמות כ – יז)- הוא חדר לתוך הערפל, אל התקופות הקשות והקודרות ביותר העתידות לעבור על עם ישראל, וראה "אֲשֶׁר-שָׁם הָאֱלֹהִים" – שבעיצומו של הערפל תסתתר ההשגחה העליונה, אשר תהיה בבחינת " מציץ מן החרכים", לשמור על קיומו של עם ישראל."  ,משתמע  מהכתוב שגם בתקופות הקשות ביותר בחי האדם הוא צריך לחפש את האור כפ"ס, " לא ראו איש את אחיו ולא קמו איש מתחתיו שלשת ימים ולכל בני ישראל היה אור במושבתם",  הרבי ישראל מרוז'ין אומר . כל יהודי הוא קרן של אור. הכל תלוי ב"מקום מושבו". הסביבה שבה מוצא יהודי את עצמו עשויה לעתים להטיל צל על הרוחניות ועל האור הפנימי שקיים בתוכו. אולם היא לא יכולה להאפיל על האור הפנימי הקיים בלב היהודי. לא כל סביבה תומכת באור. לפעמים עשוי אדם יהודי להיות מושפע באופן שלילי מסביבתו. אך למעשה כל יהודי הוא קרן של אור."
אותו אור שהיה לבני ישראל הוא אור התורה שנאמר," נר מצווה ותורה אור " רשי מסביר""כי נר מצוה ותורה אור" - כמו שהאור מאיר לעולם תמיד כך התורה עומדת זכותה לעולם אל האדם וזכות מצוה לפי שעה כאור הנר ד"א כי נר מצוה וגו' מצות האב הוא נר כל מי שמקיים מצות אביו כאלו נוטל נר בידו להדליק במקום חושך ואם אבד שום דבר שם הוא מוצאו לאורו וכן מי שהוא מקיים הוראת אמו אורה היא לו וכן הוא אומר אל תטוש תורת אמך וכן הוא ודאי שמקרא זה מדבר במצות אביו ואמו דכתיב (לקמן כ) מקלל אביו ואמו ידעך נרו באשון חשך ואם נר של אדם ידעך (כוהה) כשאין מקיים מצות נמצא כשמקיים מצות מאיר נרו (ר' יוסף קרא)"  אם נראה את הטוב בכל אחד  ,את מעלותיו ולא חסרותיו ,שיש לכל אחד מאיתנו , אזי נמשיך ונדליק את אתו אור שהיה לבני ישראל או עייינו ערך" קורונה "..  

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע