chiddush logo

טל השמיים כתחיית המתים והקשר לנשות עשו ,לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"ל

נכתב על ידי izik28, 3/11/2021

 בסד 


ד"ת לשבת פרשת תולדות  א כסלו התשפ"ב לע"נ אבי מורי אברהם משה בן גרציא ז"ל

טל השמיים כתחיית המתים  והקשר לנשות עשו 
----------------------------------------------------------
ברכת יצחק ליעקב מוכרת לנו  ,אך טרם נעסוק בה  ,בישעהו מופיע הפ"ס הלא כ"כ מוכר" טַ֤ל אוֹרֹת֙ טַלֶּ֔ךָ וָאָ֖רֶץ רְפָאִ֥ים תַּפִּֽיל" רשי מפרש," כי טל אורות טלך - כי נאה לך לעשות כן , שיהא טל תורתך ומצוותיך להם טל של אור. וארץ רפאים תפיל - ולארץ ולעפר תפיל את הרפאים , שריפו ידיהם מתורתך (ראה כתובות קיא ],  רפאים תפיל - לפי שאמר בל יפלו יושבי תבל , חזר ואמר: אתה הַפִּילֵם , אם אין בצדקותינו כדי להפילם." הרדק מפרש," כי טל אורות טלך - אורות - ירקות , כמו "ללקט אורות" (מ"ב ד , לט); אומר על דרך משל: טל הראוי לירקות הוא טלך - כמו שהטל מחייה הירקות ומצמיחם , כן טלך; אומר כנגד השם שיחייה המתים. וארץ רפאים תפיל - הארץ תשליך המתים ממנה לחוץ , לשון 'האשה המפלת' (ראה גיטין לא , ב). וארץ - כמו 'והארץ' , נחסרה ממנו ה"א הידיעה. או יהיה תי"ו תפיל כנגד האל , אמר: אתה תחיה מתיך , אבל הרשעים , והם הרפאים , תפיל אותם לארץ , ועוד לא תחיה אותם. ויונתן תרגם: "את הוא מחיה מתין גרמי נבלתהון את מקים , ייחון דשבחן קדמך כל דהוו רמן בעפרא , ארי טל נהור טלך לעבדי אוריתך , ורשיעיא דיהבת להון גבורה ואינון עברו על מימרך לגיהנם תמסר".
ברכת יצחק ליעקב ניתנה אמנם במירמה בעצתה של רבקה ," ויתן לך האלהים מטל השמים ומשמני הארץ ורב דגן ותירש "הכלי יקר מפרש,"   ויתן לך האלהים". וי"ו של ויתן מיותרת ודרשו רז"ל (בר"ר סו.ג) יתן ויחזור ויתן, וביאור הענין כך הוא לפי שידוע שבכל המצות שהאדם עושה אין בהם די השיב כעל גמולות כעל ישלם (ישעיה נט.יח) אותן הטובות שעשה הקב"ה כבר עמו מיום הולדו, וכל מה שהאדם עושה מן המצות הוא עושה אותן דרך תשלומין, ובכל הטובות שאנחנו מקבלין ממנו ית' גבר עלינו חסדו, והקב"ה מקדים את טובותיו בכל נתינה, כמ"ש (תהלים נט.יא) אלהי חסדי יקדמני וכתיב (שם כא.ד) כי תקדמנו ברכות טוב וכתיב (איוב מא.ג) מי הקדימני ואשלם, כשאדם "משלם "במצותיו, הקב"ה חוזר ונותן לו וזה"ש יתן ויחזור ויתן.
דבר אחר, לפי שנכנס עמו הגן עדן ומזה שפט יצחק שזה הנכנס שכרו הרבה מאוד בעולם הרוחני בגן עדן כי שם צוה ה' את הברכה חיים עד העולם ע"כ אמר ויתן בוי"ו העיטוף לומר שנוסף על ההצלחה הרוחנית הצפונה לך לעה"ב ויתן לך גם בעולם הזה מטל השמים וגו' כדי שתזכה לשתי שולחנות.
ויש אומרים, שוי"ו של ויתן הוראה שלא יסמוך האדם על הנס אלא יעשה את שלו ככל אשר ימצא בכחו לעשות ומה שיחסר הטבע ישלם הנס כמ"ש רז"ל (ספרי ראה טו.יח.) יכול אפילו יושב ובטל ת"ל בכל אשר תעשה. לכך נאמר ויתן ר"ל אחר שעשית כבר כל אשר היה בכחך לעשות אז גם ה' יתן לך מאוצרו הטוב כמ"ש (תהלים פה.יב) אמת מארץ תצמח וצדק משמים נשקף גם ה' יתן הטוב וגו'. כי מתחילה צריך אתה לעשות פעולתך, אמנם באמת דווקא, כי לא ישלח ה' עזרו למי שפועל פעולות ותחבולות אנושיות לא בצדק ולא באמת ומשפט, אבל למי שיתעסק באמת ואמונה ישלם ה' עזרו מקודש, וכשהפעולות האנושיות נצמחים תחילה מארץ, אז על צד החסד השקיף ה' ממרומו ובמה השקיף. גם ה' יתן הטוב וארצנו תתן יבולה, במלת גם חתם כל הענין והוא מבואר מעצמו."
הטל כאמור יורד גם בעונת החורף יחד עם גשמי הברכה , כמצות שאנו מקיימים והם מחיים אותנו , כזיווגו של יעקב עם רחל ולאה שהולדיו את עם ישראל כטל הטוב והמחייה ,לעומת עשו עליו נאמר"  וַיְהִ֤י עֵשָׂו֙ בֶּן־אַרְבָּעִ֣ים שָׁנָ֔ה וַיִּקַּ֤ח אִשָּׁה֙ אֶת־יְהוּדִ֔ית בַּת־בְּאֵרִ֖י הַֽחִתִּ֑י וְאֶת־בָּ֣שְׂמַ֔ת בַּת־אֵילֹ֖ן הַֽחִתִּֽי:
וַתִּֽהְיֶ֖יןָ מֹ֣רַת ר֑וּחַ לְיִצְחָ֖ק וּלְרִבְקָֽה:" בראשית רבה מסביר, "ותהיין מרת רוח", למה ליצחק תחלה, אלא על ידי שהיתה רבקה בת כמרים לא היתה מקפדת על טנופת עבודת כוכבים, וזה על ידי שהיה בן קדושים היה מקפיד על טנפת עבודת כוכבים, לפיכך ליצחק תחלה.
דבר אחר, למה ליצחק תחלה, אלא לפי שהדבר תלוי בה, שנאמר (בראשית כה, כג): "ויאמר ה' לה שני גורם בבטנך", לפיכך ליצחק תחלה.
דבר אחר, למה ליצחק תחלה, אלא דרכה של אשה להיות יושבת בתוך ביתה ודרכו של איש להיות יוצא לדרך ולמד בינה מבני אדם, וזה על ידי שכהו עיניו והוא יושב בתוך הבית, לפיכך ליצחק תחלה.
אמר רבי יהושע בן לוי גרם להורו לסלק ממנו רוח הקדש."
נשות עשו היו עובדי עבודת אלילים מה שבייש את יצחק ולא גרם  לו נחת רוח לא להפך , עשו לא כיבד את יצחק אביו בקחתו את נשותיו  ,למרות שעשו היה עברי או יהודי בלשוננו כיעקב רק שהלך בדרך רעה , מה שהכהה את רוחו של יצחק וסילק את רוח הקודש שבו , עשו שראה שהדבר גורם צער להוריו ,לא כאדם שלוקח אשה כשרה וטובה ולהפך המשיך בדרכיו כפ"ס, "וירא עשו כי רעות בנות כנען בעיני יצחק אביו   וילך עשו אל ישמעאל ויקח את מחלת בת ישמעאל בן אברהם אחות נביות על נשיו לו לאשה" המלבים מפרש"וירא. "והגם שמזה ראה ביחוד "שרעות בנות כנען בעיני יצחק אביו," היה מרשעתו שלא לשמוע המצות ל"ת כי לא גרש בנות כנען, ולא לקיים המצות עשה לקחת מבנות לבן, כי תחת זה "הלך אל ישמעאל," ובאר כי במה שהלך אל ישמעאל "לקח אחות נביות," שהיה רשע והבנים הולכים אחר אחי האם, ולא קיים הלא תעשה כי "לקח על נשיו", ולא גרש בנות כנען מאתו":
הפ"ס ," בטח בה לב בעלה ושלל לא יחסר" מקשר את הטל  ותחיית המתים עם זיוגו של האדם רשי מפרש," ושלל לא יחסר" - כלומר לא יחסר טוב.
"ושלל לא יחסר" - אוכל פירות בעולם הזה ובעולם הבא" בדיוק כטל היורד תדיר וכולם שמחים בו 
המדרש מרחיב ואומר," בטח כו' גמלתהו וכו'. לכאורה יאמר בטח בה לב בעלה בכל עניני איסור והיתר מעניני הבית בוטח בה שלא יצא דבר בלתי מתוקן מתחת ידה ואמר שאצ"ל שלא יפסיד שלא יאכל או לא יהנה בבטחו בה מדבר אשר לא כדת כי אם גם מטוב מעשיה שלל לא יחסר לו שישלול גם הוא לו משלל זכיותיה ועוד לה מדה טובה זולת הנוגע אל ענין הנפש והדת ובעניני ההנהגה והוא שאם עשה לה בעלה איזה טוב גומלת היא לו כנגדו אך ולא רע שאם עושה לה הוא איזה רע אינה גומלת לו כנגדו וזהו ולא רע כי אפי' רע א' בכל ימי חייה לא תגמול לו עם היות שלא יבצר יקניטנה בכל ימי חייה יותר מפעם א': או יאמר באשר נזכיר מז"ל בגמרא הני נשי במאי זכיין וכו' ובאתנויי גברייהו בי רבנן ונטרן להו עד דאתו והנה לפי הדין לדעת גדולי הפוסקים יכול ללכת ללמוד ג' שנים בלי רשות ויבטח בה שלא תקפיד אך המכיר חסידות אשתו יבטח בה יותר ויותר עד ישלול כל שלל רבו לדעת בכל פרטי התורה ודיניה וכמעשה דר' עקיבא עם בת כלבא שבוע"  
רבי עקיבא ורחל  ששלחה אותו ללמוד תורה וזכתה לברכה" שלי  ושלכם שלה הוא " , הוא כברכת הטל  , המשול גם לתורה ,כשם שהטל מחייה את הצמחים  וכולם נהנים ממנו כך גם התורה מחייה את נפש האדם ,כאשת החיל  שגומלת חסד עם בעלה ובזכותה נבנה עולם חדש  שגורם נחת רוח לאדם ולקב"ה 
מה שמחיש את תחיית המתים בזכותם של קיום מצוות התורה ונשים צדקניות . חודש  וחורף טוב 
   
 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע