chiddush logo

למה תאמר יעקב ותדבר ישראל נסתרה דרכי מה' ומאלוקי משפטי יעבור

23/9/2021

בהפטרה. "למה תאמר יעקב ותדבר ישראל נסתרה דרכי מה' ומאלוקי משפטי יעבור", אפשר לפרש על פי מה דאיתא בגמ' [ברכות י"ג]. תני בר קפרא, כל הקורא לאברהם 'אברם' עובר בעשה שנאמר "והיה שמך אברהם". רבי אליעזר אומר עובר בלאו שנאמר "ולא יקרא עוד את שמך אברם" וכו' אלא מעתה הקורא ליעקב יעקב הכי נמי? שאני התם דהדר אהדריה קרא דכתיב "ויאמר אלוקים לישראל במראות הלילה ויאמר יעקב יעקב", ע"כ. וזהו רמז הפסוק "למה תאמר יעקב ותדבר ישראל" דלגבי יעקב אע"ה מותר לומר יעקב וגם 'ישראל' והרי עובר בלאו של "לא יקרא עוד שמך יעקב כי עם ישראל" כמו הקורא לאברהם 'אברם'. ויהיה כמשי"ב  שיש הפרש בינהם, דשאני אברהם, אחרי שקרא לו אברהם, נסתרה דרכו יתברך מלקרוא לו עוד בשם אברם ולכך מאלוקי משפטי יעבור להיות עובר בעשה.

א"נ יש לפרש על פי מה שאמרו חכמי תורה - חז"ל במכילתא על פסוק "כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל", "כה תאמר לבית יעקב" 'אלו הנשים', אמור להן בלשון רכה, אמור ראשי דברים. "ותגיד לבני ישראל" אלו האנשים, תגיד להם ותדקדק עמהם דברים קשים כגידין, ע"כ. והטעם לזה אמרו חז"ל, שהנשים דעתן קלות ואם לא יהיו אומרים להם בלשון רכה יבעטו ולא ישמעו, לא כן האנשים שמקבלים מוסר אפילו בדברים קשים כגידין. וזהו רמז הפסוק: "למה תאמר יעקב" אלו הנשים, למה נאמר בהם לשון אמירה רכה, "ותדבר ישראל" אלו האנשים כלומר דיבור קשה כגידין. ויהי כמשי"ב הטעם הוא אם תדבר עם הנשים בלשון קשה "נסתרה דרכי מה'" לא ישמעו ולא יקבלו מוסר ובזה יהיו מזידים ולא שוגגים ואז "משפטי מאלוקי יעבור" על שהייתי סיבה להחטיאם ח"ו ולכן תמיד לדבר עם הנשים רק בלשון רכה וכנז'.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה