chiddush logo

פרשת עקב- עורך דין שמחה כהן

נכתב על ידי עורך דין שמחה כהן, 27/7/2021

"ובו תדבק"
ג' פעמים נאמר בספר דברים המילה לדבוק בהקב"ה "את ה' אלוקיך תירא אותו תעבוד ובו תדבק (דברים י,כ). "ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו" (דברים יא, כב) "ואותו תעבודו ובו תדבקון" (דברים יג, ה) איתא בגמרא כתובות (קיא ע"א ) וכי אפשר לדבוק בשכינה והכתיב "כי אש אוכלה" (דברים ד, כד) אלא כל המשיא ביתו לתלמיד חכם והעושה פרקמטיא לתלמידי חכמים והמהנה תלמידי חכמים מנכסיו מעלה עליו הכתוב כאילו נדבק בשכינה. וביאר המהרש"א שם ד"ה שלושה מיני דיבוקים יש דיבוק בגוף דיבוק בממון ודיבוק שכלי, המשיא ביתו לתלמיד חכם הינו דיבוק בגוף, המהנה מנכסיו הוא דיבוק בממון, דיבוק שכלי הינו מהנהו בכל מה שאפשר. אולם הפני יהושע שם ד"ה אגב מבאר תלמיד חכם על ידי הבל תורה היוצא מפיו דבק בשכינה  דכתיב הלא כל דברי כאש נאום ה', וע"י לימוד תורה נעשה שותף לקב"ה ועוד דרשו חז"ל "את ה' אלוקיך תירא" לרבות תלמידי חכמים וכיוצ"ב. אולם, לא כל אדם זוכה לת"ת בשקידה והתמדה ולהיות ת"ח גמור שהרי אף דור דעה שהיו במדבר היו כמה דלאו ת"ח מושלמים אלא שכל המשיא ביתו לת"ח מושלם והעושה פרקמיטא עם ת"ח יש לו חלק באותו הבל פיו של הת"ח כיון שהוא הגורם לו כן. אולם ע"פ הגמרא בסוטה (יד ע"א) מהלך אחר והוא להלך אחר מידותיו של הקב"ה, מה הוא מלביש ערומים דכתיב "ויעש ה' אלוקים לאדם ולאשתו כותנות עור וילבשם אף אתה הלבש ערומים, הקב"ה ביקר חולים דכתיב "וירא אליו ה' באלוני ממרא" אף אתה ביקר חולים, הקב"ה  ניחם אבלים דכתיב "ויהי אחרי מות אברהם ויברך אלהים את יצחק בנו" אף אתה נחם אבלים, הקב"ה קבר מתים דכתיב "ויקבר אותו בגיא" אף אתה קבור מתים. והנה הרמב"ם הל' דעות פ"ו ה"ב פסק כן להלכה והוסיף ולאכול ולשתות עם ת"ח ולהתחבר להן בכל מיני חיבור. והמגדל עוז  ובעבודת המלך שם הביאו את הגמרא הוסיף עפ' הגמ בפסחים מט ובסוף ברכות דכתיב "ויבא אהרון לאכול לחם" דאף הנהנה מסעודה שת"ח שרוי בתוכה כאילו נהנה מזיו השכינה עיי"ש. ועוד עיין בסדר המשנה על משנה תורה (הל' דעות ו, ב) מדוע לא הזכיר הרמב"ם המהנה לת"ח מנכסיו ולא הביאו כלל בשום מקום אולם ביאר עפ' דבריו הל' ת"ת פ"ג ה"י אם הת"ח חולה או בעל מום שאינו יכול להנות מיגע כפיו שאף לדעת הרמב"ם מותר ליקח מתנות דדוקא אם הת"ח אדם בריא ושלם בגופו עיי"ש באורך. ובסמ"ג חלק עשין מניין חית כתב דמצות עשה לדבוק בת"ח כדי ללמוד ממעשים. ועיין בהפלאה על כתובות ק"ג ב: ט עי"ש באורך. והעמק דבר (דברים י כ"א) ביאר ההצלחה שהצליח אותך כדי שתהנה ת"ח מנכסיך. והעמק שאלה על השאילתות דבר אחאי ק"א ב  כתיב דאין לך צדקה גדולה מזו. 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה