chiddush logo

יהודי בימי האבות?!

1/12/2017

רש"י בפרשת וישלח פרק לו, פסוק ב ד"ה אהליבמה מפרש - 

"היא יהודית. והוא כינה שמה יהודית לומר שהיא כופרת בעבודת אלילים כדי להטעות את אביו".
ע"פ זה נראה שכבר בימי האבות השם "יהודי" ציין אדם הכופר בע"ז.. 
וקשה, הלא השם יהודי מקורו מאוחר יותר, רק אחר שנולד יהודה, ובני שבטו נקראו על שמו "יהודים"!?

תשובה שחשבתי לומר ולאחר חיפוש מצאתי לה ראיה: 

שלא כהוה אמינא בשאלה, נראה שפירוש השם "יהודית" אינו מלשון הודאה כשמו של "יהודה"– "אתה יודוך אחיך" אלא במשמעות שונה.. 

כנראה שהכוונה בשם "יהודה" הוא שם השם המופיע בו – שם הויה. 

אם כך, כמובן שמי שקרוי כך, מאמין בה' וכופר בע"ז.  


דברי רש"י לעיל מבוססים על הגמרא במגילה דף י' עמוד א' בעניין מרדכי שנקרא איש יהודי.

המהרש"א שם מבאר - כל הכופר בע"ז נקרא יהודי כו'. וע"פ מ"ש פ"ק דסוטה יהודה כו' וע"ש של הקב"ה דיש בו ארבע אותיות השם ומייתי ליה מדכתיב איתי גוברין יהודאין וגו'..
להלן הגמרא 
אליה מציין המהרש"א, סוטה דף י עמוד ב' - יהודה שקדש ש"ש בפרהסיא זכה ונקרא כולו על שמו של הקב"ה כיון שהודה ואמר צדקה ממני יצתה בת קול ואמרה אתה הצלת תמר ושני בניה מן האור חייך שאני מציל בזכותך ג' מבניך מן האור מאן נינהו חנניה מישאל ועזריה.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
יודע את התשובה? חושב אחרת
דיונים - תשובות ותגובות (0)
לשאלה זו עדיין אין תשובות
ציורים לפרשת שבוע