chiddush logo

לקט מביאור שד"ל לתורה – פרשת שמיני

נכתב על ידי אורן מס, 21/4/2017

סוף מעשה במחשבה תחילה

הצהרה אישית על החזון והיעדים אשר מדריכים אותך בעולם התורה
"התורה שבכתב היא המחייבת את כל עם ישראל, דתי וחילוני."
אורן מס (‏יום שני ‏24 ‏אוגוסט ‏2015)

 לקט מביאור שד"ל לתורה – פרשת שמיני

ט,ד: כי היום ה' נראָה אליכם: מדוע נראָה, אל"ף בקמץ ולא בסגול? שד"ל: "על ירידת האש מן השמים לאכול הקרבנות, כי אמנם כל נס ניכר וגלוי הוא מראה כבוד ה', כמו 'ובקר, וראיתם את כבוד ה'' (שמות טז,ז), שאין המכוון בו אלא ירידת המן, ואולי בכוונה ניקדו לשון נקבה (בקמץ) כדי שיובן אש ה', לא האל עצמו". מעניין שהקמץ מורה על נקבה ולא על עבר, ואילו הסגול מורה על זכר ולא על הווה. למדנו פרק בדקדוק.

י,א: ויקריבו לפני ה' אש זרה: מהי אותה 'אש זרה' ומה חטאם של בני אהרן? שד"ל: "הקריבו קטורת שלא ציווה ה', והיה חטאם מפני גאווה, כי לא הספיק להם להיות משרתים לאביהם ... ובקשו להראות שגם הם כהני ה' כאהרן, והואיל ומשה לא ציווה אותם לעשות שום עבודה פרטית, בחרו הם לעצמם עבודה יקרה, והקריבו לפני ה' אש זרה... ואם הייתה ההקטרה ההיא ממצוות משה, היה משה מודיעם שלא יקחו אש, כי מאת ה' תבוא האש, כמו שבאה לאכול העולה, אבל הם עשו מדעת עצמם ... הוצרכו להביא אש זרה". משה לא ציווה, והם יזמו את ההקטרה מתוך גאווה, שהולידה חטא נוסף והוא אש מחוץ למשכן.

י,ט-יא: יין ושכר אל תשת ... בבואכם ... ולהבדיל ... ולהורות: מדוע לכהנים אסור לשתות יין ושכר? שד"ל: "הנני מצווה אתכם שתזהרו גם מן השגגה, ולפיכך לא תשתו יין ושכר בבואכם אל אוהל מועד, שמא תבואו לשנות שום דבר .. גם כשתורו הוראה לאחרים בענייני קודש וחול, טמא וטהור או בשאר חוקי ה' תזהרו שלא לשתות פן תטעו בהוראה ... השתייה אסורה לכהנים בכל הפעולות המיוחדות להם: ... מעשה העבודה במקדש, ... ההוראה בענייני קודש וחול, ... להורות את בני ישראל את כל החוקים". בענייני הוראה לאחרים התורה הקפידה ושמה סייג.

יא,ב: זאת החיה אשר תאכלו: מדוע לאסור אכילה של חיות מסוימות? שד"ל: "להבדיל מן העמים וגם לרומם הנפש, שאכילת הדברים המאוסים (האסורים) מביאה פחיתות נפש, ואין הטעם לשמירת הבריאות (הגופנית), כי אמנם בשר הגמל הוא טוב לבריאות והוא חביב מאד לאנשי המזרח". נפש יהודי הומיה (הומה לה').

יא,יז: ואת הכוס ואת השלך ואת הינשוף: מהו 'כוס'? שד"ל: "שיש מתחת לפיו כמין שק או כוס שממלא מים ודגים". פליקן מן התורה מנין? – כוס.

יא,מג: ונטמתם בה: מהו 'ונטמתם' בלי אל"ף? שד"ל: "מן 'נטמינו בעיניכם (איוב יח,ג) ... שאכילת המאכלים המשוקצים מביאה פחיתות בנפש, וכאילו היא יורדת ממעלת האדם למדרגת הבהמה". היטמתות לפי שד"ל היא היטמנות, כלומר ירידה בדרגה רוחנית. מעניין.

שבת שלום, עם הבשורה על היפרדותנו מאהרן מס ז"ל מקבוץ כברי, ויהיו דברי תורה אלה לזכרו ולעילוי נשמתו במקום קברו, שבת שבה נראה את ה' ושליחיו, נהיה נאמנים לה' ולשליחותנו בעולם, להימנע בסייגים מאיסורים, נרומם נפשנו ונעלה למדרגה רוחנית גבוהה, אורן, בן וכו'.

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה