chiddush logo

עדי אהרון

כל החידושים של עדי אהרון | כל התגובות של עדי אהרון

ואזני חרשים תיפתחנה לדברים ולמשפטים"תני ר' שמעון בן יוחאי בשעה שעמדו ישראל על הר סיני ואמרו (שמות כד) כל אשר דבר ה' נעשה ונשמע באותה שעה לא היה בהן זב ומצורע ולא חיגרין ולא סומים ולא אילמים ולא ח...

בס"ד"אבל עברנו את פרעה.." (מאיר אריאל ז"ל)" וכל העם רואים את הקולות" (כ', י"ד)יש דברים שאני מתבייש להגיד בקול רם, ואני חושב אותם בלב. הודיעו לנו להתכונן כי בעוד שלוש...

בס"דמחומר לרוח/  עדי אהרוןא.  איך תצא ממצרים? איך תקים את עצמך? בקושי ישנת בלילה, הכאבים האלה בכתפיים ובשכמות מכל המשאות.. עד שהפסיקה העבודה, מנסה ליישר את הגב ולא מצליח, שולח יד ו...

מידע אישי

3 חידושים
1 תגובות
17 נקודות
שם: עדי אהרון
עוסקת באמנות וכותבת
תאריך הרשמה: 1/24/2018