chiddush logo

קנאה ל ה׳

נכתב על ידי izikm18, 11/8/2023

 דבר תורה להפטרת פנחס 

קנאה לה ׳ ולהתחיל לבנות את המקדש הפרטי והציבור ביחד
-------------------------------------------------------------------------------------
איך מקנאים לה ׳? בהפטרת השבת מופיע דיבור אליהו ״ ויאמר קנא קנאתי לה צבאות כי עזבו  בריתך בני ישראל את מזבחותיך הרסו ואת נביאיך הרגו ואותר  אנכי לבדי ויבקשו נפשי את  לקחתה״
פסוק זה מופיע פעמים , ותמוה מדוע ? הקב״ה לאחר דבריו הראשון של אליהו מצווה אתו לעמוד בהר לפניו כפ״ס ״  צא ועמדת בהר לפני ה׳  והנה ה׳ עבר ורוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים לפני ה׳ לא ברוח ה׳  ואחר הרוח רעש לא ברעש ׳ ה ואחר האש קול דממה דקה״, פסוק זה מוכר לנו מאסונות בקרבות לא עלינו ועל אף אחד , בתגובהאליהו מליט את פניו בגלימתו , הקב״ה מצווה עליו לחזור ולמשוך את חסאן למלך על ארם ואת יהוא למלך על ישראל , ואת יהושפט לנביא תחתיו ,אך איך מקנאים לה׳ היום??
אליהו נענש על שקינא ל. ה׳ הנביא או כל אדם   צריך להוכיח את העם ברבים ,ובינו לבין עצמו הוא צריך לדבר לקב״ה וללמד זכות על ישראל ,קנאה לה ׳ פירושה כעס על פגיעה בקב״ה , אי קיום מצות ,זלזול באדם היא פגיעה בכבוד הקב״ה , פנחס קינא לה׳ הוא הוכיח את החוטאים .אך בד בבד לימד עליהם זכות לפני הקב״ה ולכן זכה בשתי מתנות ,ברית שלום וכהונת עולם מאת ה׳ ,אנו נמצאים בימים קשים בהם נחרבו שתי בתי מקדש בגלל שנאת חינם , לצערנו אנו עדין רווים בשנאה , אנו מתפללים כמה פעמים ביום לבנין המקדש השלישי , אך הקב״ה שואל ,מה עם אלה שלא בנו עדין את מקדשם הפרטי בו ישכון ה׳ ? הרי ביתם יהיה אבן בבית המקדש השלישי ! אך איך אתם מחד מתפללים לבנין המקדש ,דבר שנכון לעשותו ,אך מאידך לא להתעלם מאותם שמייחלים לבנות את ביתם ולהביא דור המשך שיזכה לעבוד בבית המקדש השלישי ,הקב״ה לא אוהב אחד בפה ואחד בלב  אי שילוב שתי מעשים אלה הם כפגיעה בה ׳ ועל כך צריך לקנא ,אך גם ללמד זכות על עם ישראל ,אך איך ?? אפשר בסיבה שעל אחד שרוי בחייו והדבר לא נעשה מתוך שנאה לפלוני , אלא מתוך כורח החיים ... אך כדי להפוך את ימי בין המצרים לשלשת ימי חול המועד , צריך כמו בנין המקדש שכולם מאודד רוצים שיבנה ,לבנות ולעזור לבנות אחת מחורבות ירושלים ,ואז נעלה את ירושלים על ראש שמחתינו בבנין המקדש הפרטי והציבור 
ללא אדישות , כיוון  שגם הקב״ה יכול להיות אדיש ..״ כמים הפנים לפנים כן לב האדם לאדם״ , כולם וכולן מוזמנים  ומוזמנות להתחיל בבניה !! בהצלחה !! או מישהו רוצה לפגוע בה׳?? הרי עברות שבין אדם לחברו אין יום כיפור מכפר ויש לנו  זמן עד אלול .. בהצלחה וישר כח!! 

*

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה