chiddush logo

מדוע הזית אינו אומר שירה ? (9 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי DL2000, 5/7/2010

 מדוע בפרק שירה כל שיבעת המינים אומרים שירה ,

חוץ מעץ הזית , ונשאלת השאלה מדוע הזית אינו אומר שירה ?

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
יודע את התשובה? חושב אחרת
דיונים - תשובות ותגובות (9)
DL2000 (6/11/2013)
"בענין שירת ה"זית" שלא נמצא בכתבי יד ובדפוסים של פרק שירה' פסוק מיוחד לשירת עץ הזית כשירת שאר העצים שנשתבחה בהם ארץ ישראל כבר עמד על זה מהר"ר אברהם פאלאג"י ז"ל בס' ואברהם זקן' (מערכת פ' אות ח') וכתב בזה"ל בתוכי ישתומם לבי אמאי מנה שבעת המינים חוץ מזית דיש כמה פסוקים כמו ירמיה (יא טז) זית רענן יפה פרי תואר חבקוק (ג יז) כחש מעש זית הושע (יד ז) ויהי כזית הודו תהלים (נב, י) ואני כזית רענן בבית אלהים בטחתי וגו' תהלים קכח ג בניך כשתילי זיתים ולמה לא בא הזית בפרטות בפרק שירה אלא בכללות שנזכר במה שאומרת היונה יהיו מזונותי מרורים כדת ומסורים בידך' וכו' או כמו שאמר לו החכם השלם וכו' ר' אליה אלאוראקי שנזכר בפרק שירה' פסוק הנ"ל של זית' בשירת אילים שבשרצים שאומרים את הפסוק בתהלים (קכח ג) אשתך כגפן פוריה בירכתי ביתך בניך כשתילי חתים סביב לשולחנך ובס' ברכת השיר שמחברו נפטר בשנת תרח ונדפס ע"י נכד המחבר בשנת
(להמשך התגובה לחץ כאן )

DL2000 (19/9/2010)
ראיתי שיצא אוסף ספרים בשם "מטבע שטבעו חכמים" וכותב שם על הזית - שהוא העץ היחיד שאין לו לב !!
אולי זה גם סיבה .
יצחק ג (4/8/2010)
עי' מהרש"א הוריות י"ג:
יצחק ג (28/7/2010)
הזית הוא מר ולכן כל תכליתו הוא השמן היוצא ממנו שהוא מתוק כמש"כ בגמ' בעירובין י"ח: שהזית הוא מר, ואילו השמן הוא מתוק [ודרך אגב אולי זהו ביאור ג"כ למה שהזית גורם לשכחה והשמן גורם לזכרון],
ואילו הענבים בעצמם הם מתוקים ולכן אע"פ שהיין הוא תכליתם מ"מ הרי הם חשובים מפאת עצמם.
DL2000 (27/7/2010)
לגבי הגפן היא מוזכרת בפרק שירה כי אין בה משהו שהוא לא טוב,לעומת הזית שגורם לשכחה.
אבל השמן שיוצא ממנו הוא תיקון לזה.
(דרך אגב הזית והענבים מהגפן הם דומים במראה שלהם,ובשניהם מה שיוצא מהם יותר טוב מהם עצמם,הבן יותר טוב מהאב...)
יהונתן (27/7/2010)
כתוב "אילנות שבשדה אומרים..."
והרי הזית הוא לא כמו שאר עצי 7 המינים והוא מיוחד בזה שמכסה שטחים גדולים ("שדות")
s976 (27/7/2010)
שאלה טובה מאוד.
התירוצים שהצעו אינם נראים. כי לפי שני התירוצים לא מובן למה מוזכרת שם גפן. שהרי אין זה עיקר אלא היין, וכן מברכים עליו בכניסת השבת.
תביאו תירוץ יותר טוב.
DL2000 (5/7/2010)
אולי בגלל שהזית הוא לא העיקר בדיוק
אלא השמן שיוצא ממנו .(וכן כתוב ארץ זית-שמן)
mose67 (5/7/2010)
ב''ה
אולי אפשר לומר שהזית לא אומר שירה כי מהזית יוצא שמן שמברכין עליו בכניסת השבת. או אולי כידוע יש מדרשים שנשמטו מאיתנו במשך הדורות. ואולי הקטע של הזית נשמט.