chiddush logo

דין ברכת שהחיינו בספירת העומר (1 תגובות לחידוש זה)

נכתב על ידי נגאל, 6/5/2010

בד"כ,כשיש מצווה שהיא מתחדשת,פעם בכמה זמן יש לברך שהחיינו.

השאלה שלי היא, מדוע במצוות ספירת העומר, איננו מברכים שהחיינו

והרי זו מצווה, שמתחדשת מזמן לזמן, א"כ, מדוע לא נברך שהחיינו על ספירת העומר?

 

אשמח לתגובות

אשמח גם אם , הכותב תגובות יכתוב מקורות!

תודה

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
יודע את התשובה? חושב אחרת
דיונים - תשובות ותגובות (1)
דביר (6/5/2010)
בעל "המאור", ר' זרחיה הלוי מגירונה, מתייחס לשאלה, ודבריו מצוטטים על-ידי הר"ן על הרי"ף בסוף מסכת פסחים:

והוא (ר' זרחיה הלוי), ז"ל השיב: דכיוון ספירת העומר אינו אלא לזכר בעלמא דהכי אסיקנא בדוכתיה במנחות (סו ע"א): 'אמימר מני יומי ולא מני שבועי אמר: זכר למקדש הוא' ואנו שאנו מונים ימים ושבועות מנהג הוא בידינו. אבל להטעינו זמן (היינו לברך עליו "שהחיינו") אין לנו. ועוד: שלא מצינו ברכת זמן אלא בדבר שיש בו שום הנאה כגון נטילת לולב... ולספירת העומר אין בו זכר לשום הנאה אלא לעוגמת נפש ולחורבן בית מאווינו.

בעל "המאור" גורס שהספירה היא רק זכר בעלמא להבאת העומר שפסקה עם חורבן המקדש, ומסיבה זו קבע אמימר (מנחות סו ע"א) שיש למנות רק את הימים. קיומו של זכר זה הוא אולי הסיבה לאמירת "הרחמן הוא יחזיר לנו את עבודת בית המקדש" וגו'.

אשר לברכת "שהחיינו", מחבר הספר "בינה לע
(להמשך התגובה לחץ כאן )

ציורים לפרשת שבוע