chiddush logo

ברוך אתה בבאך

20/4/2022

 ברוך אתה בבאך  

המדרש (דברים רבה, כי תבא ז) דורש על פסוק זה: "ברוך אתה בבואך ־ בפרקמטיא [בסחורה] שלך, ברוך אתה בצאתך ־ בפרקמטיא שלך. ודוד מפרשה: 'ה' ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם׳ (תהלים קכא, ח)".
וצריך להבין, מה דורש המדרש, ומה דוד המלך מבאר בזה?
וביאר הגאון רבי העשיל מקראקא בספרו 'חנוכת התורה' באופן נפלא, ע״פ המובא בגמ' בעירובין (כא.) שאסור לשאוב מים בשבת מן הבאר משום איסור הוצאה, אלא "מטפס ועולה [מן הבאר] מטפס ויורד". והתוס' (ב״ק ס: ד״ה לעולם:, ב״מ פג: ד״ה פועל) מקשים: לכאורה היה צריך להיות הסדר הפוך: 'מטפס ויורד מטפס ועולה', שהרי קודם יורדים אל הבאר, שותים, ואז עולים? וביארו, שהגמ' באה לחדש בזה שמותר לרדת ולעלות אפיי כמה פעמים.
ולפי זה יש לבאר שהיה קשה למדרש: מדוע בפסוק נאמר בתחילה "ברוך אתה בבואך" ואח״כ "ברוך אתה בצאתך", הלא כדי להיכנס אל העיר יש לצאת ממנה קודם? ועל כך בא המדרש כמשיב: "ודוד מפרשה: 'ה' ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם' ", כלומר, כיון שבפסוק אצלנו נכתב הסדר הפוך, על כרחך שברכת ה' תהא בכל יציאותיך וכניסותיך לעיר [כתירוץ התוס'], לעולם, אך בתהלים שנאמר "צאתך ובואך" - כסדר הנכון, היה אפשר לחשוב שהי ישמרך רק פעם אחת - בצאתך ובבואך, ולכן דוד מפרש ואומר שאף כאן השמירה תהא "מעתה ועד עולם"!... (מתוקים מדבש)

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה
ציורים לפרשת שבוע