chiddush logo

למה מברכים על נטילת לולב? (3 תגובות לחידוש זה)

2/10/2012

ידוע המדרש שממשיל את סוגי האנשים בעמ"י לארבעת המינים.

אתרוג – בעל טעם ובעל ריח – מסמל אנשים הלומדים תורה (טעם) ועוסקים במעשים טובים (ריח).
לולב – בעל טעם (התמר) וחסר ריח – מסמל אנשים הלומדים תורה אך אינם עוסקים במעשים טובים.
הדס – חסרת טעם ובעלת ריח – מסמלת אנשים שאינם לומדים תורה אך עוסקים במעשים טובים.
ערבה – חסרת טעם וחסרת ריח – מסמלת אנשים שאינם לומדים תורה ואינם עוסקים במעשים טובים.

 

 לפי המדרש יוצא שהאתרוג הוא החשוב יותר, אם כך, למה אנו מברכים "על נטילת לולב" ולא על "נטילת אתרוג"?

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
יודע את התשובה? חושב אחרת
דיונים - תשובות ותגובות (3)
Daniel (11/10/2012)
שואל יקר
התשובות המופיעות לעיל נכונות ואמיתיים
רציתי להוסיף לך ביאור אחר חדש ושופך אור בעיניים
בהקדם שאלה אם הד' מינים רומזים לד' סוגים בעם ישראל הרי שהלולב רומז למי שיש בו תורה ואין בו מעשים טובים - מצוות. והרי השאלה איך יתכן שאדם הלומד תורה לא יקייים מצוות וחז''ל כבר אמרו הלומד שלא ע''מ לקיים נוח לו שנהפכה שלייתו על פניו
א''כ ברור שלא מדובר על אדם שלא מקיים מצוות ורק לומד תורה
עם הקדמה זו נבין יותר לעומק מדוע מברכים על הלולב
הלולב מורה כאמור על לימוד התורה (ומי שמשול ללולב) כלומר עיקר עיסוקו של האדם המשול ללוב הוא לימוד התורה (בחורי ישיבה כוללים וכו') ולא שח''ו לא מקיימים מצוות
מכיוון שהלולב הוא הגבוה ביותר זה סימן שיש בו מעלה, ולכן חודש תשרי הוא חודש עיקרי ממנו שואבים כוחות רוחניים לעבודת ה' במשך השנה
הלולב מלמדנו שתחילת החיים השנה והיום יום של האדם צריך להיות חדור בלימוד התורה וכמאמר מב
(להמשך התגובה לחץ כאן )

דביר (10/10/2012)
אני הייתי מוסיף על השאלה: למה לא לברך "על נטילת ארבעת המינים"?
dvir45 (10/10/2012)
הגמרא בסוכה דף לז: שואלת את השאלה ועונה: "א"ל ר' ירמיה לר' זריקא מאי טעם לא מברכינן אלא על נטילת לולב? הואיל וגבוה מכולן. ולגבהיה לאתרוג ולבריך?! א"ל הואיל ובמינו גבוה מכולן!"
ציורים לפרשת שבוע