chiddush logo

דבר תורה לפרשת תצוה- עצה בפרשה

נכתב על ידי עצה בפרשה, 9/3/2012

 בס"ד                                                                                                                                     ח'     באדר     התשע"ב

                           עצה בפרשה – תצוה

"ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור לְהַעֲלֹת נר תמיד"(כז, כ)

והקשו המפרשים למה נאמר 'ואתה', וכן למה נאמר 'תצוה' ולא צו. ועוד יש להבין מה הכוונה ויקחו 'אליך' שלכאורה היה צריך

שייקחו לאהרן אחיו של משה שהיה ממונה על הטבתם והדלקתם של נרות המנורה במשכן כפי שמובא בפרשת אמור. ופירש

הרמב"ן הטעם 'אליך' שיביאוהו אליו הוא(היינו משה) יראנו אם זך וכתית כראוי ויש להקשות למה לא לימד את אהרן להבדיל

בין השמן הראשון היינו הטיפה הראשונה שהוא זך בלי שמרים כמו שכתוב(במנחות דף פו) מגרגרו בראש הזית וכו' שזה השמן

היה כשר למנורה לעומת השמן השני שפסול למנורה וכשר למנחות.

וראה ראיתי בספרו של הגר"א(הגאון מוילנא) 'קול אליהו' שפרשת תצוה שהיא גם שבת 'זכור', היינו לזכור את אשר עשה לך

עמלק, תצא לרוב בשבת לפני פורים. על כן נראה לי לומר שזאת הפרשה תרמוז על היסוד החשוב ביותר שבזכותו מתקיים

העם היהודי לדורות כי בכל דור ודור מופיע זרעו של עמלק  ורוצה לכלותינו והקב"ה מצילנו מידם.

ונראה לי בסיעתא דשמייא לומר דידוע שמשה רבינו ע"ה כל נשמות בני ישראל כלולים בו שנאמר(זוה"ק ג רטז) שהתפשטות של

משה בכל דור ודור בשישים ריבוא נשמות בני ישראל. וכן מובא בתלמוד שבכל תלמיד חכם יש ניצוץ של משה רבינו(שבת קא)

וזה שאמר "ואתה" ולא משה רמז על הצדיק שיש בכל דור ודור שבו כלולות כל נשמות בני ישראל בחינת משה רבינו ולכן

אמר "תצוה" ולא צו היינו מלשון צוואה לדורות. ובזה יובן למה לא נאמר ויקחו אל אהרן אלא 'אליך' דווקא כי רק אתה יודע

את התיקון של הנפשות של כל בני ישראל כי הם כלולים בך.

ומובא בילקוט שמעוני שמן זית שהוא אורה של עולם, ודרשו חז"ל(מגילה ט"ז:) ואורה זו תורה. ומובא במדרש כל המשקים

אדם מערב בהם ואינו יודע איזה תחתון ואיזה עליון אבל השמן אפילו אתה מערבו בכל המשקין שבעולם הוא נתון למעלה

(היינו צף)כך אבותינו בשעה שהיו עושים רצונו של מקום נצבים למעלה מן העובדי כוכבים(שמו"ר פל"ו א) וע"פ הנ"ל אפשר

להגיד שכך גם התורה הקדושה שהיא עליונה על כל החכמות ואין דומה לה בכל העולם. לכן שמן זית דווקא ולא שמן אחר

כי הזיתים נמצאים על העץ כל ימות השנה: בחמה ובקור וכו' ומהם כותשים את שמן הזית זך כתית למאור שבו מדליקים

את המנורה בין הערביים ובפרט את הנר המערבי לפי שהוא תמיד לעולם היינו בלילה וביום.

נמצא שכמו שהזית תדיר על העץ כל בני ישראל צריכים לעסוק בתורה תדיר כל ימות השנה בחינת "עץ חיים"וגו' וזה

הטעם שהפרשה הזאת יוצאת לרוב לפני פורים כנאמר לעיל כי בזה ירמוז לבני ישראל שיזכרו שבכדי להכניע את היצר

הרע בחינת עמלק הפרטי של כל אחד ואחד והכללי של עם ישראל שמכניס בנו ספקות באמונת ה' יתברך כי 'עמלק'

בגימטרייה 'ספק' צריך את האורה שהיא התורה כמו שכתוב(קידושין ל׳:)בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין ואם אתם

עוסקים בתורה אין אתם נמסרין בידו וכו׳ וכך אמר דוד המלך ע"ה "ה' אורי וישעי ממי אירא" וגו'(תהל' כז). אימתי אמר

דוד פסוק זה. בגדוד עמלק.(תנחומא ד). אך צריך שהלימוד תורה יהיה לשמה לא לשום כבוד, מעמד וכו' בחינת שמן זית

זך כי רק כך אפשר להכניעו כנ"ל.

ומכאן נבין את היסוד החשוב מאוד לקיום העם היהודי והוא לימוד התורה וקיום המצוות ולזה צריך לכווין בלימוד התורה

והתפילות בהתקשרות לצדיק שבו כלולות כל נשמות ישראל שהוא בחינת 'נר תמיד' שנאמר "נר ה' נשמת אדם"(משלי כ)

ובכך נותנים לו כח בהכנעת היצר הרע לכלל ולפרט  וע"י זה עם ישראל גוברים על זרעו של עמלק בכל דור ודור והשם

יתברך מצלינו מידם. יהי רצון שנזכה שליהודים יהיה אורה ששון ושמחה לעד ולעולמי עולמים.    

             פינת העצה - מתורותיו של רבי נחמן מברסלב

צריך לבקש מאוד לחזור אחר צדיק כזה שיכול לקבץ הנפשות ולהעלותם, שיעלה גם נפשו עמהם, ולחדשם בבחינת

עיבור, ולהוריד ע"י זה תורה. וצריכין לבקש הרבה מהשם יתברך שיזכה למצוא צדיק כזה, כי הוא דייקא יכול לתקנו

ולהעלותו מכל הפגמים של כל התאוות; כי כשאדם רוצה דבר תאווה, זה הרצון הוא פגם ומרה לנפש, ואזי הוא

בבחינת "מרת נפש", בחינת "ונפשה מרה להּ", וזהו בחינת פיזור הנפש, ואזי אין הנפש מאירה, והיא בחינת "נפש

רעבה"; וע"י שבא לצדיק האמת הנ"ל נתתקן הכל, כי יכול לתקן ולהעלות אפילו אלו הרצונות הפגומים עם הרצונות

הטובים שיש לו, ואז יתקיים בו: "ונפש רעבה מִלא טוב", בחינת "והשביע בצחצחות נפשו", ויחדש כנשר נעוריו,

דהיינו שיתחדשו ויתקנו ימי נעוריו שעברו בחושך, ואז נקרא אדם. גם גופו יתעלה ויתחדש ע"י שבא לצדיק(סימן צדיק, אות יט).  

                                                            "נר ה' נשמת אדם"

מוקדש, לע"נ מור-זקני מסעוד עמר בן תמו ז"ל, נלב"ע בי"ד במרחשוון התשע"א, תנצב"ה

          ולע"נ מרת-סבתי רחל אילוז בת עישה ע"ה, נלב"ע בא' באדר התשס"ז, תנצב"ה

                       ולע"נ מור-דודי אהרן(אילוז)שקד בן רחל ז"ל, נלב"ע בב' בכסלו התשנ"א, תנצב"ה

                                            ולרפואת הרה"ג יוסף שלום בן חיה מושא הי"ו

                                            ולרפואת הרה"ג יעקב חי בן מרגלית יוסף הי"ו               

                                              ולהצלחת תמר עמר, זיווג הגון ותשובה בע"ה       

                                                       ליאור עמאר - 050-6262044           

                                                                  שבת שלום!

  © כל הזכויות שמורותאין להעתיק או להפיץ לצורכי מסחרמותר ומצוה להפיץ לזיכוי הרבים בלבד.

 

להקדשת החידוש (בחינם!) לעילוי נשמה, לרפואה ולהצלחה לחץ כאן
חולק? מסכים? יש לך מה להוסיף? חווה דעתך על החידוש!
דיונים - תשובות ותגובות (0)
טרם נערך דיון סביב חידוש זה